Jesusmanifestationen, 1 maj-tåg och andra tåg.

  Kommer nästa års Jesusmanifestation att sätta nytt rekord i extratågsarrangemang? Bilden visar ett av de lok som användes vid det troligen fortfarande oslagna rekordet i extgratägskörning 1914.


Jesusmanifestationen visar  att Gud har kallat sitt folk till en ny gemenskap kring sin son Jesus Kristus. Och detta är verkligen vad Svenska kyrkan tror, att Gud är Fadern, Sonen och den helige Anden.

Jag var med i Jesus-manifestationen 2008, som utgick från den ursprungliga lydelsen av den nicenska trosbekännelsen år 325 . Och detta måste vara ledmotivet kommande år också. Jesus, Guds son, som dog för våra synder för att alla som tror på honom skall få evigt liv och inte gå förlorade. Vi behöver inte tvista om vilka handlingar, som är synder som kräver förlåtelse. Alla har väl gjort någon synd. Jesusmanifestationen är den praktiska gestaltningen av trosbekännelsens ord, att vi tror på en enda helig, allmännelig /katolsk och apostolisk kyrka.

Emellertid har det förekommit ett olustigt krypskytte mot Jesusmanifestationen, att den skulle vara riktad mot "Svenska kyrkans nuvarande inriktning". Detta är ju rent nonsens, men antyder att nyhedningarna redan har slängt ut alla kristna ur Svk. Vilket de antagligen vill göra. Men det är förstås allvarligt om Svk på en del håll i landet har varit så otydlig, så att inte ens regelbundna gudstjänstbesökare och aktiva i Svk vet att Svk tror på en Jesus, som är Guds son.

Stockholm är Sveriges Babylon (för att låna en bild från Uppenbarelseboken). Det är därför bra att kristna från hela landet åker upp till Stockholm och manifesterar sin tro på Jesus, Guds son. Låt inte problemen i Stockholms stift hindra detta! Svenska kyrkans verkliga själ är landsorten.

Bilda lokala kommittéer i hela landet mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna och ev katolska och ortodoxa församlingar, inför kommande års Jesus-manifestationer i Stockholm. Låt det växa till 20.000, 30.000 och 100.000 deltagare. Lägg de samfundsskiljande tvistefrågorna åt sidan, lägg striderna om homoäktenskap etc åt sidan, men glöm inte vilken Jesus Kristus som vi manifesterar och tror på. Låt det inte urvattnas till ett rent namnsdagsfirande för alla som heter Jesus!

Manifestera enigheten inom och mellan alla kristna kyrkor. Nästa år vill jag se Karin Långström-Vinge i armkrok med Yngve Kalin! I dag var jag på gudstjänst i sockenkyrkan, vilken leddes av en av församlingens två kvinnliga präster. Blev hon hindrad av någon? Nej, men vissa kyrkopolitiker försöker måla upp en bild av kvinnoprästmoståndare som hindrar kvinnliga präster att göra sitt jobb, som i dessa kyrkopolitikers fantasi tydligen är att resa kring och erövra kvinnoprästmostståndarnas sista fästen. Om var och en gör sitt jobb på sin plats blir det bra.

De konfliktskapande kyrkopolitikerna borde ägna sig åt annat, exempelvis övertyga de kristna väljarna att stödja Socialdemokraterna, i stället för att skrämma iväg dem till Alliansen.

Nästa  år sammanfaller Jesusmanifestationen med 1 maj-firandet, om man nu har tänkt fortsätta att hålla manifestationen första lördagen i maj månad. Tänk om alla manifestations-deltagare, som ärligt kan säga att de har tänkt rösta på Socialdemokraterna, skiulle börja dagen med att delta i sossarnas 1 maj-tåg. Det skulle bli det längsta 1 maj-tåget sedan 1973, då alla vänstergrupperna gick samman. Och det skulle ge en defintivt annan bild av kristna s-sympatisörer än den lilla nygnostiska sekt, som verkar ha tagit över Broderskapsrörelsen.

Om detta hade varit under den gamla goda tiden, hade Broderskap varit medarrangör till Jesusmanifestationen, i stället för att stå vi sidan om och låtsas att de inte får vara med. 


SAMORDNA RESORNA TILL JESUSMANIFESTATIONEN!


  Minst 17.000 personer deltog i årets Jesusmanifestation. För att transportera lika många människor från landsorten till Stockholm behövs  en enorm transportapparat.

                                                                             

Bakom kulisserna har gjorts ett jättejobb med Jesus-manifestationen för att få allt att klaffa. Arrangörerna har fått lägga ner all tid och kraft på själva manifestationen, medan de tillresande har fått organisera resorna själva. Men det kunde löna sig att dra in även rese-arrangemangen i det gemensamma arrangemanget. Det skulle möjliggöra för många fler att komma till Stockholm till en läg kostnad, och hela landet skulle genomkorsas av speciella Jesuståg.

Vi skulle äntligen slå rekordet från 1914 i extratågsarrangemang, då en massa bönder skulle till Stockholm för att protestera. Några konkurrerande trafikmedel fanns ännu inte, och inga "ersättningsbussar" fanns att tillgå vid störningar i tågtrafiken. Järnvägen över Nyköping var ju då inte färdigbyggd varför Västra och Södra stambanan sammanstrålade redan i Katrinehom till den då enkelspåriga linjen österut. Dessutom måste ånghästarna vattnas och utfodras med exakt precision.. Automatiska tågledningssysterm fanns inte, växlar måste läggas om manuellt och tåg ut-anmälningar mellan stationerna utväxlasdes över den eländiga bantelegrafen. Det nutida pratet om "kapacitetsbrister" på järnvägen framstår som okunnigt trams vid jämförelse. Det ritades tidtabeller veckor i förväg. Inga förseningar tolererades. Passagerarna måste disciplineras för att stiga av snabbt vid Stockholm C. Genomströmningshastigheten på den enkelspåriga järnvägen från Katrineholm var alltså så hög, så att passagerarna knappast hann av tåget, innan nästa tåg väntade på infartssignal. Frågan är om det finns en sådan yrkesskicklighet bland nutida järnvägsmän som hos kollegorna 1914.

                                                                           
- * -

Lördagar i början av maj (eller under hösten) är bra dagar för den som vill göra stora upphandlingar av kollektiva transportmedel billigt. Resemarknaden har inte riktigt återhämtat sig efter påsktrafiken, och sommartrafiken har ännu inte kommit igång. Måndag - torsdag är toppdagar för tjänsteresor, fredagar och söndagar för privatresor på längre avstånd. Och arbetspendlingen går på sparlåga. Den ordinarie trafiken under lördagar är koncentrerad till förmiddag och tidig eftermiddag, medan tidig morgon och kväll är riktiga lågtrafiktider. Många busslinjer trafikeras inte alls, och massor med pendeltåg står stilla.

Ett tiotal X2000-tåg torde helt sakna uppgifter under hela lördagen, och ännu fler under tidig lördag morgon och kväll, när de flesta resorna till och från Jesusmanifestationen sker. Den som bokar extratåg under högtrafiktid kan få betala uteblivna biljettintäkter, som hade fåtts vid alternativ användning av tåget. Men här handlar det alltså om tåg och bussar, som inte skulle köra in någon alternativ biljettintäkt alls. Priset för upphandlingen av extratåg är alltid en förjhandlingsfråga, där den som har kunskap om resemarknaden får lägsta pris. Jämfört med buss har tag höga fasta kostnader, som ska betalas även om tåget står stilla, och låga rörliga kostnader. Priset för till synes likvärdiga extratågsarrangemang kan därför skilja högst avsevärt. Detta talar starkt för en gemensam upphandling av resorna till Jesusmanifestationen.

X2000 bör användas på de längsta avstånden, varifrån Stockholm kan nås i tid vid avresa samma dag, såsom Skåne, Halland och Jämtland. X2000 kan köra på alla elektrifierade järnvägar. Fortare än andra tåg dock endast på järnvägar med anpassat signalsystem. Som nu finns på bl. a. Södra stambanan, Västkustbanan, Västra stambanan, Norra stambanan till Östersund (via Bollnäs) samt Oskustbanan till Sundsvall. Det borde vara möjligt att köra Ystad - Stockholm på högst 4 timmar och 45 minuter. Som extratåg kan man alltså köra X2000 från stationer, som nomrlat inte trafikeras av X2000. Man kan plocka upp folk vid mellanstationer i Skåne, där normalt inga fjärrtåg stannar, och sedan kära non stop till Stockholm från t.ex. Hässleholm. Det går att köra X2000 från Mora, men någon nämnvärt kortare restid blir det bara söder om Borlänge, förutsatt att tåget inte stannar vid en massa mellanstationer. För i så fall kan SJ:s dubbeldäckare eller Tågkompaniets reginatåg vara ett bättre (och billigare) alternativ.

Det är väl däremot onödig lyx, tycker jag, att köra X2000 från Östergötland. Priset torde bara  bli obetydligt lägre jämfört med från Skåne. Det är vikigt att kontrollera att önskat tågslag finns tillgänligt från den plats där resan startar, då man annars får betala tomkörningskostnad från tågets hemstation.. Om alltså X2000 används för de längsta resorna, kan man använda andra tågslag och bussar på de medellånga och korta avstånden. Östgötatrafikens pendeltåg kan då vara ett snabbt och billigt, om än inte lika bekvämt alternativ. Från tågfönstret en lördag kan man se massor med avställda pendeltåg hela vägen från Nässjö till Norrköping. Dubbeldäckaren kan köra fort på bra banor, och kommer dessutom snabbt upp i höga farter, varför de faktiskt klarar samma restider som X2000 om det är många stopp vid mellanstationer.

Bussar är ett bra alternativ när man inte kan åka tåg utan långa omvägar, samt som tåganslutning från järnvägslösa orter i t.ex. Skåne. Samt allmänt som kapacitetsförstärkning. Förlusterna på en bokad, men dåligt utnyttjad buss, torde bli väsentligt lägre jämfört med ett tåg. Det finns dessutom bussar att tillgå på fler orter, och kanske med kortare varsel än att abonnera ytterligare tågvagnar. Strategin bör alltså vara välfyllda tåg först, och komplettera med fler bussar om det behövs. Även med abbonnerad buss är det så, att reslängden inte spelar så stor roll för totalpriset, den fasta dygnskostnaden väger över. Om man kör buss endast som anslutning till ett annat färdmedel, kan man kanske pressa priset genom att använda samma fordon och förare, som kör den linjelagda lokaltrafiken i t. ex. Skåne - förusatt att dessa anslutningresor görs före och efter den linjelagda trafiken.  Om man inte är tillräckligt många för att fylla ett helt tåg, kan man koppla till enstaka extravagnar i konventionella tåg, som består av lok och vagnar. 'Varje vagn rymmer upp till 80 passagerare.


Ordinarie tåg och bussar.  Det finns säkert deltagare, som vill stanna en eller flera dagar extra i Stockholm. Deras antal torde öka, ju mer veckan före och eventuellt efter den stora manifestationen fylls med olika aktiviteter. De flesta trafikbolag har grupprabatter för flera personer som åker i grupp med ordinarie trafik. Man kan reservera platser i ordinarie vagn eller få en extra vagn tillkopplad till vissa ordinarie tåg. Det kan också finnas mötesrabatt för personer som åker från olika platser till en gemensam mötesplats, om de beställer sina biljetter genom mötesarrangören. Man bör alltså förhandla till sig bra priser för individuella resor och gruppresor med den ordinarie trafiken i samband med att man gör en stor beställning av abonnerad trafik.

Angöringsplatser i Stockholm.  När tågen är längre än plattformarna kan passagerarna stiga av i omgångar, varemellan tåget kör fram en bit. Vid ett gemensamt tågabbonemang för deltagare från flera kyrkor är det bättre att utnyttja flera avstigningsstationer och boka in resenärerna efter avstigningsstation. Det finns tre centrala stationer i Stockholm: Södra station, Stockholm C och Karlberg. Södra station är en utmärkt avstigningsplats för personer söderifrån. En stor park finns i direkt anslutning till stationen, där man kan samlas före avmarschen till Kungsträdgården.

Administration mm. Vid sidan av ledningsgruppen i Stockholm, vilken håller i själva manifestationen, bör det finnas en ledningsgrupp på annan plats i landet (Göteborg?) för researrangemangen. Denna ledningsgrupp bör göra en samlad upphandling av all extratrafiken, bestämma priserna för de enskilda resenärerna, och dessutom lägga upp ett system för betalning och distribution av biljetter eller andra färdbevis till resenärerna, samt utse ansvarig färdledare för varje tåg eller buss. Detta möjliggör också en resekostnadsutjämning, så att priset mot resenär inte påverkas av upphandlingskostnaden för det specifika färdmedlet. Med en liten vinst på reseförsälningen kan man få en ekonomisk buffert till kommandë år. En tågvagn har upp till 80 sittplatser i 2 klass.

För att transportera lika många människor (17.000) som deltog i årets Jeusmanifestatation från landsorten till Stockholm behövs alltså över 20 tiovagnarståg. Det gäller att tänka stort!


Kommentarer
Postat av: Leif Ekstedt

Jag är tydligen fullständigt ute, som vill att de politiska partierna inte skall nominera till Kyrkomötet. Dessutom anser jag att kyrkan och staten skall vara fria ifrån varandra. Du pläderar för att Jesusmanifestationens deltagare skall rösta på Socialdemokraterna. Varför kan man inte sluta politisera Svenska Kyrkan.

2009-05-12 @ 12:25:17
URL: http://stnkavtvivel.blogspot.com
Postat av: Lars Flemström

Det har jag inte alls pläderat för. Men några kommer väl att göra det. Jag råkar bara tycka att vissa socialdemokratiska kyrkopolitiker borde manifestera sin tro på Jesus, om de har någon, i stället för att skrämma iväg kristna väljare till Alliansen genom sitt ständiga hackande på det de kallar "högerkristendom". Det är ju vad kristna har trott på i alla tider.

2009-05-12 @ 13:24:49

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0