"Synnerligen ömmande omständigheter" - men inte för romer?

Det här hade jag kanske kunnat säga per telefon. Men jag kan ju inte ringa upp alla! Och det kan ju vara fler än de, jag känner till, som undrar.
 
Vad jag känner till har sådana "omständigheter" åberopats som skäl att ge asyl till ryska judar. Jag vet dock inte om de har fått asyl i Sverige, eller har skickats tillbaka till Ryssland. Judar är säkerligen extra utsatta i de delar av Ryssland, där hela den ryska befolkningen terroristeras av extrema islamister, bl.a. Dagestan, som ligger öster  om Tjetjenien. 2007 utropades  ett "kalifat" i Dagestan. Jag  tror dock att det finns områden i de västra delarna av Ryssland, där judar kan erhålla ett fullgott skydd av ryska myndigheter. Frågan är således om svenska myndigheter gör skillnad  mellan judar och romer - och flyktingar från Mellanöstern - vid besömning av asylskä. Typ araber och judar - Ja. Romer - Nej!
 
Jag misstänker att svenska myndigheter inte följer den svenska Utlänningslagen, som för övrigt har drivits fram av Miljöpartiet i syfte att skapa maximal oreda i invandringen, så att vem som helst som är slängd i käften kan ljuga till sig ett uppehållstillstånd. Kan det vara så att de tiggande romerna  är alldeles för  hederliga, och just därför begår smärre men många lagöverträdelser, såsom  olagliga markockupationer o. dyl.   De, som verkligen är kriminella, behöver inte leva så eländigt som de flesta tiggare gör.
 
1) Med flykting avses i denna lag en utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.
 
Dessa flyktingar kallas "konventionsflyktingar", eftersom den svenska konventionen på denna punkt följer FN:s flyktingkonention, som i princip gäller i hela världen. Observera att konventionen inte kräver att hemlandets myndigheter står bakom förföljelsen. Det räcker att landets myndigheter, även om de så vill, inte förmår skydda de förföljda. Förföljarna kan vara allt från uppretade folkmassor till organiserade terroristnätverk
 
Observera också  att  den som är  medborgare  i ett EU-land  har rätt att söka asyl  i ett annat EU-land enligt denna konvention, förutsatt att han är föröjd i det EU-land, där han är medborgare.
 
Enligt Dublin-.förordningen ska den, som föröljs i ett land utanför EU, söka asyl i det första EU-land som han kommer till. Detta hindrar alltså inte EU-medborgare att söka asyl i något annat EU-land.  .
 
2) Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som avses i 1 befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandlingmeller bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt,och,utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk inte vill, begagna sig av hemlandets skydd.
 
Detta är ett tillägg till FN-konventionen. som  bara gäller för personer, som söker asyl i ett EU-land. Observera  attrisken att skadas i väpnad konflikt gäller civilpersoner (kvinnor, bar och gamla), men inte värnplikiga  och andra soldater. Asylrätt för krigsvägrare infördes för amerikanska soldater under Vietnamkriget men  är numera avskaffad.
 
3) En asylsökande kan bli bedömd som övrigt skyddsbehövande om han eller hon inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i hemlandet,eller känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte kan återvända till hemlandet på grund av miljökatastrof.
 
Detta är en kategori skyddsbehövande, som bara finns i den svenska Ulänningslagen, och alltså saknas i såväl den internationella rätten som EU-rätten. Det sistnämnda asylskälet är en ren Mp-grej. Vilka  länder skulle man inte alls kunna åka till på grund av miljökatastrofer? Kanske väldigt små länder. Men i överiga fall  måste det ju vara möjligt att nå fram med katastrofhjälp till någon del av landet. Liväl används "klimathotet" som ett argument för att Sverige inom ett par årtionden måste ta emot 20 miljoner "miljöflyktingar".
 
4) Asylsökande kan undantagsvis beviljas uppehållstillstånd, trots att de inte behöver skydd mot förföljelse. Det handlar då om synnerligen ömmande omständigheter, som är direkt knutna till deras personliga förhållanden, som synnerligen allvarligt hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet.
 
Detta är också en svensk specialregel, som saknar motsvarighet i andra länders lagstiftning. Mp krävde så  sent som för ett år sedan att "synnerligen ömmande skäl" skulle bytas ut mot "särskilda skäl", vilket skulle mångdubbla antal personer som kan få uppehållstillstånd i Sverige enligt denna regel. "Synnerliga skäl" är en juridisk term, som indikerar restriktiv tillämpning. "Särskilda skäl" handlar om en mängd typfall, som faställs genom domstolspraxis. Dessa tenderar att bli fler och fler med  tiden.
 
Nu verkar den socialdemokratiska delen av regeringen vilja strama upp asylskälen, så att i princip bara punkterna 1 och 2 ska följas. Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson verkar vara inne på samma linje.  Men nog kan man tycka att "obekväma"  lagar ska upphävas, innan myndigheterna slutar förja dem.
 
Det ska inte vara några hemliga samförstånd mellan ministrar och myndighetschefer, om att myndigheterna ska strunta i att följa lagar som  är äganade att ställa till med oreda.
 
Romer, som torde uppfylla  kriteriet "särskilt ömmande skäl" ska alltså slängas  ut, medan unga män, som riskerar att kallas in till krigstjänst inom några få år, ska erbjudas skydd som ensamkommande flytingbarn. Varför inte erbjuda asyl till Rysslands hela manliga befolkning efter dagens händelser?
 
 Ryska soldateer, som väntar på att  få nya uniformer.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0