Är all kärlek bra kärlek?

Detta är en återkommande klycha i äktenskapsdebatten.

Politik är det möjligas konst.

Jag har fått frågor om jag verkligen vill ha en könsneutral äktenskapsbalk.

Svaret är nej,
 
Men att vi får behålla de religiösa samfundens vigselrätt, utan vigseltvång för de religiösa vigselförrättarna, har högre prioritet för mig.

Och de som ska bestämma, riksdagens ledamöter, representerar inte bara sig själva. Det finns en opinion för könsneutrala äktenskap. Det finns kristna som anser att detta har stöd i Bibeln. Jag håller verkligen inte med om detta. Men man kan inte bara avfärda alla, som gör den tolkningen, med att de inte är kristna på riktigt. Riksdagsledamöterna representerar förstås sina partier, men de representerar också hela svenska folket. Det handlar inte enbart om att kompromissa mellan olika partipolitiska ståndpunkter, utan även om att göra avvägningar mellan olika opnioner.

Vi måste motsätta oss alla former av religiöst tvång och "bestraffningar" av samfund, som inte låter sin tro dikteras av staten. Om ett samfund, som vägrar viga homopar, skulle fråntas vigselrätten, är det en sådan bestraffning.

Försvaret av religionsfriheten måste gå före ambitionen att lagstifta fram en kristen livsstil.

Att främja en kristen livsstil är i första hand kyrkornas uppgift.

Det finns förstås inga vattentäta skott mellan religion och politik, men statens och de religiösa samfundens uppgifter. Denna fråga har studerats alldeles för lite i Sverige.

Politik är det möjligas konst. Ibland får man inte som man vill.

De borgerliga partier, som stödjer förslaget till könsneutral äktenskapsbalk menar att kompromissen redan är gjord, därigenom att de religiösa samfunden får behålla sin vigselrätt, utan vigseltvång för de religiösa vigselförrättarna.

Det tre oppositionspartierna har lagt en egen motion med samma innebörd. Jag skulle helst vilja se en blocköverskridande överenskommelse, som kör över kd, att de sex seriösa riksdagspartierna lovar varandra att inte inskränka den religiösa vigselrätten, oavsett vad som händer i valet.

Oord i samkönade äktenskapsdebatten

    Olikkönat par

"Men nu brinner det i knutarna. Göran Hägglund behöver eldunderstöd. Det krävs en ännu tydligare, bredare och intensivare opinionsbildning än hittills. Kunde allmänna opinionen mobiliseras i den tekniskt komplicerade frågan om FRA-lagen borde detta vara fullt möjligt även i äktenskapsfrågan . / - - - /  En tydlig folklig opinion skulle i bästa fall kunna leda till att vi även i fortsättningen har två så kallade juridiska figurer för samlevnad / - - - / Den vägen förefaller svårframkomlig. En civilrättslig samlevnadsbalk för alla par, där statens ansvar slutar vid en juridiskt giltig registrering och kyrkor och samfund förfogar över äktenskapsbegreppet, är ett intressant alternativ."

Detta har tidningen Dagens chefredaktör Elisbeth Sandlund skrivit. Tänka sig: två så kallade rättsliga figurer. Den svenska ogräslistan har redan begåvats med nya oord: Samkönade äktenskap respektiver särkönade äktenskap. Vore det inte enklare med en enda "rättslig figur", men använda olika begrepp när paren är samkönade respektive olikkönad:
partnerskap respektive äktenskap?

Det borde t.o.m. RFSL kunna ställa upp på. Och hade kanske gjort det om inte Lennart Sacrédeus, kd, som skrivit en motion om att behälla ordet partnerskap, inte hade försökt kila in sig hos den kristna opinionen genom att markera avståndstagande från den s. k. homosexuella livsstilen.

Göran Hägglund behöver eldunderstöd!?

"En civilrättslig samlevnadbalk för alla par, där statens ansvar slutar vid en juridiskt giltig registrering och kyrkor och samfund förfogar över äktenskapsbegreppet.

Samtidigt som äktenskapet blir en juridisk nullitet... Det är ju detsamma som att avskaffa äktenskapet, åtminstone i sin hävdvunna form som rättsinstitut.

"Utredarens skäl till att omdefiniera äktenskapet  / till att även omfatta homopar / är tvärtom att han vill använda äktenskapets högre symboliska värde för att i normerande syfte skapa större acceptans för en homosexuell livsstil. Därmed förkastas samtidigt äktenskapets hittillsvarande normerande syfte, att knyta samman det biologiska, sociala och rättsliga föräldraskapet eller - annorlunda uttryckt - knyta samman mamma-pappa-barn och barnet med dess båda biologiska föräldrar."

Så skrev Lennart Sacrédeus i sin motion. Bortsett från att äktenskapet handlar om mer än att knyta ihop ett eventuellt föräldraskap, så har ju Sacrédeus rätt i att äktenskapet har både biologiska, sociala och rättsliga dimensioner.

Äktenskapet ska alltså tömmas på en del av sitt innehåll för att kyrkorna ska få ensamrätt till begreppet äktenskap, om Sandlund får som hon vill. Och det är för att genomföra den "reformen" som kd-ledaren Göran Hägglund behöver eldunderstöd!

Medan Hägglund trilskas och utkämpar sin låtsaskamp för äktenskapets bevarande, har oppositionen (s, mp, v) lagt fram en egen motion, som föreslår:

1. Nuvarande ordning behålls, men utvidgas till att även omfatta homopar. Nuvarande ordning innebär att både kyrkvigslar och borgerliga vigslar är juridiskt giltiga.

2. De religiösa samfunden behåller sin vigselrätt.

3. Religiösa vigselförrättare kan inte tvingas att viga något par.

4. Nya partnerskap ska inte kunna ingås, utan äktenskap blir den enda juridiskt reglerade samlevnadsformen för homopar.

4. Hittills ingångna partnerskap ska dock inte automatiskt omvandlas till äktenskap.

Hasse Boström, som är krönikör på tidningen Dagen, har hittat en enskild socialdemokratisk bloggare, Jonas Morian, som anser att vigseltvång för präster ska införas vid ett regeringsskifte. Det tror jag inte på. Om så sker skulle ju de tre oppositionspartierna gå mot sin egen motion. Det bästa vore en blocköverskridande överenskommelse, som kör över kd. Men fundera gärna på att införa benämningarna partnerskap respektive äktenskap för de fall då paren är samkönade respektive olikkönade. Den juridiiska och sociala verkligheten bakom båda begreppen skulle vara densamma.

Gör detta innan Göran Hägglund har avskaffat äktenskapet!

Det handlar också om att i demokratisk ordning vara en god förlorare.

Det handlar om att inte dra allmänhetens ringakting över traditionell kristen tro.
.


Bra skrivet, Karin!

25 oktober skrev den kontroversiella prästen Karin Långström-Vinge om aborter på sin blogg (se länk i spalten till höger). Sällan har man läst så kloka ord! Från en person, vars åsikter man sällan delar, dessutom! Karin är för rätten till abort. Men tycker att vi inte ska hyckla med vad det handlar om.

Hon skriver om kvinnor som dör p.g.a. osäkra aborter. Hon skriver inte att de flesta, eller nästan alla av dessa dödsfall, inträffar i länder utan fungerande sjukvård. Hon skriver inte att folk dör i banala sjukdomar. Vad ska sjukvården i dessa länder prioritera: att rädda liv eller utsläcka liv? Det är förstås inte bra att hon inte skriver om detta. Men hon skriver alltså att vi ska säga vad en abort egentligen är. Och det är bra. Då kan vi få en seriös diskussion om arborterna. Då kan Sverige byta färdriktning: från fler aborter till färre aborter.

Det största felet med den svenska abortdebatten är att den domineras av äldre män. Vi kan ju inte ens teoretiskt ställas inför samma val som våra unga kvinnor.

Jag ser det ändå som en plikt att bidra till att hålla igång debatten. Vi äldre män är duktiga på frågor, som indirekt påverkar aborttalen, såsom latstftning och ekonomiskt stöd till barnfamiljer. Vi borde åtminstone vara duktiga på de frågorna. Något hopp om kd har jag inte.

Någon minskning av aborttalen blir det inte, förrän de unga kvinnnorna själva talar ledningen på abortkritiska sidan av debatten.Typisk abortmotståndare i Sverige idag.

Vad är acceptabelt antal?

Självfallet finns inget antal aborter som är acceptabelt. I debatten har förts fram förslag på "nollvision", som för antal trafikdödade. Alla vet att noll trafikdödade inte kan uppnås. Det yttersta argumentet för rätten till legal abort, är risken att kvinnor ska skada sig själva eller dö i sviterna av okunnigt utförda illegala aborter. Abortmotståndarnas motargument är att aborterna vida överstiger antalet kvinnor, som kan antas skadas av illegala aborter. Antalet aborter borde inte vara större än så. Med detta sätt att resonera utförs årligen 37 000 onödiga aborter. Vi befinner oss alltså oerhört långt ifrån någon nollvision. Det är först när vi fått en reell minskning av aborttalen, som det är meningsfullt att diskutera hur vi ska gå vidare. Ödesfrågan för dagen är hur vi ska stoppa ökningen. Om vi inte ens kan samla en tillräckligt stor opinion för att stoppa ökiningen, är slaget förlorat innan det ens har börjat. Vi har idag inte ens de rätta generalerna. Detta är en fråga för unga kvinnor., Endast de kan leda kampen till seger!

.

En Norge-historia

Den kyrkliga utvecklingen i Norge kan ha haft större påverkan på den svenska kyrkohistorien än man kanske tror. Unionen mellan Danmark och Norge var äldre än unionen med Sverige. I krigen mellan Danmark och Sverige har Norge som regel lojalt stått på Danmarks sida. Under 1500-talet tillhörde Jämtland, Härjedalen och nordvästra Dalarna Norge. Gränsen gick bara några mil från Mora. Norge hade en talrik befolkning i dåvarande Östlandet, som alltså omfattande ett betydligt större område än idag.

Under krigen med Danmark under unionstiden var dala-allmogen lojal med Sture-ätten, vilket förklarar att Gustav Vasa inledningsvis hade svårt att få dala-allmogens stöd för sitt uppror. Det förklarar också varför dala-allmogen vände sig mot Gustav efter segern i befrielsekriget. Man hade dessutom stöd i Norge.

I Norge var biskopsmördaren Gustav Trolle rättmätig ärkebiskop i Sverige. Tiggarmunkar från Norge torde ha rört sig ganska fritt i Sverige och uppviglat svenska tiggarmunkar. Gustav Vasas första åtgärder mot klosterväsendet riktade sig mot just tiggarordnarna.

Sedan Danmark förlorat Sverige, genomfördes en regelrätt ockupation av Norge, som dittills ånjutit en viss autonomi inom den nordiska unionen. Övergången till den lutherska läran skedde relativt brutalt, men inte så effektivt,  i det ockuperade Norge. Den norska reformationen torde ha ökat den katolska aktiviten i Sverige, med de internationellt organiserade klosterordnarna  som upprorsnästen. Det fanns flera orsaker till klosterfolkets missnöje med Gustav Vasas styre, bl a förläggningen av soldater i kostren vilket framtvingades av bristen på militärförläggningar. Konfiskationerna av kyrklig egendom och återlämnande av kyrkans jordinnehav till rättmätiga ägare, som ofta tog tillbaka mer än de fått kungens tillstånd till.

Dackeupprorets centrum i sydöstra Småland låg förvisso närmare Danmark än Norge, men norrmän kan ha spelat en roll även under Dackeupproret. Norrmannen Laurentius Norwegus (Kloster-Lasse) var under Johan III:s tid chef för den katolska motreformationen i Norden. Han gjordes av Johan III till chef för hela det svenska utbildningssystemet, och drev -. med kungens vetskap - en hemlig katolsk prästutbildning i Stockholm. Han skrev en katolsk katekes, som torde ha varit mycket spridd i Sverige, men är bevarad bara i ett enda exemplar.

Katolicismen har troligen levat kvar i avlägsna norska bygder längre än någon annan stans i Norden, och kan ha påverkat det västsvenska och norrländska fromhetslivet in i vår egen tid.

Gustav Vasa och reformationen

Som bekant skriver segrarna historien. Och då har segrarna haft den rätta övertygelsen från första början. När Magnus Nyman sent omsider har skrivit "Förlorarnas historia" - ur ett katolsk perspektiv - har Gustav Vasa varit huvudmotståndaren. Hjältarna har varit den handfull påvetrogna katoliker, som kom i konflit med Gustav Vasa. Alla övriga katoliker vid den tiden har Nyman reducerat till "reformkatoliker" - ett epitet som bättre passar lutheranerna än alla dem som faktiskt höll fast vid den gamla läran.

Historieböckerna berättar att Gustav Vasa genomförde reformationen snabbt och effektiv, snarast som en ideologisk täckmantel för konfiskationerna av kyrklig egendom, som skedde i syfte att betala krigsskulden. Politiska motiv, från kungens sida,  ska alltså ha legat bakom. Min granskning av Gustav Vasa som kyrkopolitiker, visar en helt annan och delvis motsägelsefull bild. Eftersom det finns många brev m.m. bevarade sedan Gustav Vasas tid, borde det inte vara omöjligt att utröna hans religiösa övertygelse. Om något har försvunnit, så skulle det vara dokument som tydde på katolska sympatier. 

Att den svenska kungen vid mitten av 1500-talet skriver ett underdånigt brev till den svensk-katolska titulärärkebiskopen i Rom och försvarar sig inför denne - och dessutom inleder brevet med orden "Käre  biskop Olof" - motsäger bilden av en övertygad protestant som hårdhänt, snabbt och effektivit har genomdrivit reformationen. Men förklarar kanske Svenska kyrkans upprepade "återfall" i katolicism - och skarpa avståndstagande ända in i vår tid från de mer radikala reformatorerna. 

Jag fann detta brev i en svensk litteraturhistoria, som exempel på svenska språkets utveckling. Men kan det inte vara så att Gustav Vasa ångrade sig på gamla dagar? Nej, i så fall hade han bekänt synder och inte försvarat sig inför titulärärkebiskop Olof. Dennes äldre bror, Johannes, som hade skickats till Sverige som påvlig nuntie med uppgift att bekämpa den lutherska läran, hade Gustav Vasa försökt göra till ärkebiskop. Det enda som fattades var påvens godkännande, som kom först sedan Johannes levt i exil i flera år och återvänt till Rom. Så blev Johannes den första och Olof den sista av de svensk-katolska titulärärkebiskoparna. Problemet var att det sedan 1531 fanns en annan ärkebiskop i Uppsala, sedan ärkebiskopstolen stått vakant i flera år.

Gustav Vasa försökte i det längsta hålla staten utanför den kyrkligas lärostriden. Under slutet av 1530-talet lyckades lutheranerna utverka kungens tillstånd till en liturigsk reform. Som kungen stoppade några månader senare, p.g.a katolikernas invändningar. När de lutherska staterna i Nordtyskland hotade Sverige med krig, om landet inte klart tog ställning för den lutherska läran, inledde Gustav Vasa en diplomatisk offensiv till kejsaren i det katolska Österrike för bildandet av en militärallians mot de lutherksa staterna. Som förberedelse för kriget rustade Gustav upp försvaret, vilket finansierades med att nya skatter lades på svenska folket - samt med nya konfiskationer av kyrklig egendom. Den svenske kungen stödde också kejsarens linje att den kyrkliga lärostriden skulle avgöras av ett fritt koncilium, som kejsaren ville sammankalla.

I historieböckerna framstår Johan III:s försök att återförena Svenska kyrkan med Katolska kyrkan som en blixt från en klar protestantisk himmel. Men med vetskap om den neutralitetspolitik, som Gustav Vasa i det längsta försökt föra, framstår Johans politik snarare som en fortsättning på faderns politik, om man gör undantag för den anti-katolska politiken vid mitten av 1540-talet, efter nedslåendet av Dacke-upproret.

Detta uppror vände sig mot Gustavs skatte- och tullpolitik (som försvårade handeln med Danmark) och mot de kyrkliga reformer som den lutherska biskopen Henrik hade genomfört i Linköpings stift. Men upproret främjades av de lutherska stormakterna Danmark och Lybeck. Dackeupproret hotade både landets enhet och självständighet och den statliga neutralitetspolitik i den kyrkliga lärostriden. De aktioner mot katolska intressen, som Magnus Nyman gör så stort nummer av, gällde egent.ligen exklusiva katolska anspråk, som hotade den kyrkliga neutralitetspolitiken. 

Påvarna förhalade både utnämningen av en ny ärkebiskop i Uppsala och sammankallandet av konciliet, som skulle avgöra lärostriden. Och när konciliet äntligen sammankallades var det påvlig marionetteater för hela slanten, och ett brott med den medeltida kyrkan.

Under Erik XIV:s regeringstid rasade likvoriststriden (om nattvarden) i Svenska kyrkan, där ärkebiskop Laurentius Petri segrade. Så gäller alltjämt i Svenska kyrkan att nattvarden är Jesu kropp och blod. Denna omvandling från bröd och vin kräver riktiga präster - med apostolisk succession. Och just rädslan för att den apostoliska successionen skulle gå förlorad torde ha varit drivkraften bakom Johan III:s försök att återförena Svenska kyrkan med Rom. Då fanns det inte längre någon svensk titulärärkebiskop i Rom.

Vad Gustav Vasa egentligen ville med kyrkan är alltså höljt i dunkel. Du kan läsa mer om utvecklingen under de avgörande åren under kategorin kyrkohistoria (se spalten till höger). Under rubriken Länkar finns också en länk till en uppsats om den apostoliska successionen i Svenska kyrkan - den enda protestantiska kyrkan i världen med obruten apostolisk succession från den katolska tiden.

Ordförklaringar:
En titulärbiskop är en av påven utsedd biskop som inte kan tillträda sitt stift.
Ett koncilium är ett slags stormöte mellan biskopar och präster inom Katolska kyrkan för avgörande av kyrkliga lärofrågor. Vissa beslut anses bindande för all framtid, och kallas då dogmer.

Nej till partipolitiserad kristendom

Ja, jag hoppas att Mona Sahlin tar Broderskap i örat och gör klart: "Ska ni göra socialdemokratin till en religion, kommer vi att få både bekännelsetrogna kristna, ateister och muslimer mot oss." Uppfiften för ett politiskt parti är väl ändå att söka maximalt väljarstöd. Det gäller både s och b.

Men jag tycker att kristna borde demonstera för kd, att nu är det slut på kd:s svek och användning av kristna som röstboskap. Och jag menar inte att kristna ska välja något särskilt parti i stället, utan varje kristen ska undersöka var hans/hennes politiska åsikter hamnar på höger - vänsterskalan. Teologiska åsikter kan inte delas in i höger eller vänster. Personer med samma kyrkotillhörighet och teologiska övertygelse kan hamna helt olika politiskt. Men det är väl ingen nackdel om kristna sprider ut sig över hela den politiska skalan? Det har ju RFSL gjort, med resulatat att de faktiskt har alla partier med sig!

Partipolitisk tillhörighet beror på en rad faktorer, såsom social position, inkomst, arv (typ farfar var bonde och centerpartist), vilka man umgås med, och personlig erfarenhet.

Den kristna religionen består, förutom av läror om det övernaturliga, av ett antal "moraliska imperativ", främst tio Guds bud men även andra, som norm för det mänskliga handlandet, men Bibeln är ingen detaljerad politisk handbok. Utan det är nog så att man kan ha olika politiska strategier, arbeta inom olika partier, för att nå samma mål.

Som jag ser det, har Claphaminstitutet bidragit till den partipolitisering av teologin, som Broderskap nu fullbordar. När Tuve Skånberg fick frågan om Ci är "höger" hade han svarat med att definera "höger" som förbud mot aborter mm (tydlig association till "de kristna högern" i USA, varpå han definierat Ci som "center-right", vilket på svenska blir "center-höger". Tyvärr finns flera partipolitiska markörer i uttalanden och artiklar från Ci. Som därigenom faktiskt HAR stämplat traditionell kristendom som "center-höger-extrem höger". För mig var det väntat att Broderskap skulle svara med att uppfinna en ny teologi, "vänsterkristendomen". Har inte Skånberg varit riksdagsman? Vet han ingenting om socialdemokratiska ryggmärsgsreflexer?

Det finns fullt med nyhedningska rörelser, som maskerar sig som kristna "förnyare" och ligger på socialdemokratiska politiker med kristen tro men klena teologiska och kyrkohistoriska kunskaper. Och erbjuder "enkla lösningar" på problemet med motstridiga krav från de kristna väljarna och t.ex. RFSL. Det borde Skånberg känna till. Är han inte doktor i kyrkohistoria?

Sedan gammalt har vi en vertikal delning av kristenheten, i katoliker, ortodoxa, lutheraner, frikyrkliga m.fl. Sedan en tid har vi dessutom en horisontell klyvning i frågor om evolutionsläran, homosexualitet, aborter etc (bekännelsetrogen kristendom resp. liberalteologi). Frågan är föratås hur långt från Bibeln och bekännelsen man kan komma, utan att man har grundat en ny religion. Att behålla de kristna socialdemokraterna, och de är många, inom den kristna tron, måste stå högre på dagordningen i kristna sammanhang än att stödja det ena eller andra partiet.

Broderskap borde vara en rörelse för människor, som förenas av samma politiska övertygelse, men har alla förekommande kristna teologiska åsikter. Om Broderskap ombildas från kristet politiskt förbund till en kyrka med egen teologi, kan inte alla s-sympatisörer vara med. Kristenheten i stort, som splittras ännu mer, och socialdemokratiska partiet, som mister potentiella väljare, kommer att stå som förlorare.


"Käre biskop Olof."

Trots flera påstötningar från Gustav Vasa fick den av  Uppsala domkapitel valde ärkebiskopen Johannes Magnus inte påvens confirmatio medan han ännu vistades i Sverige. Först sedan Laurentius Petri hade utnämnts till svensk ärkebiskop, fick Johannes påvens confirmatio - som titulärärkebiskop över Sverige i exil. Han efterträddes efter sin död 1544 av brodern Olaus Magnus som titulärärkebiskop över Sverige. Eftersom Olaus aldrig varit biskop i Sverige, och -till skillnad mot brodern Johannes inte ens uppfyllt funktionen, borde han - ur svensk synpunkt - har varit en illegal ärkebiskop, en landsförrädare. 

1555, när den svenske kungen Gustav Vasa i praktiken hade efterträtt påven som Svenska kyrkans överhuvud, skrev kungen ett brev till titulärärkebiskopen Olaus Magnus i Rom. Kungen skrev inte "Fördömde landsförrädare" Kungens brev inleddes med orden:

"Käre biskop Olof!" .

Brevet var ett försvarstal för kungens åtgärder, och ett angrepp på den dåvarande ärkebiskopen Gustav Trolles våldsdåd under långfredagen 1520. I sin bok "De nordiska folkens historia" hade titulärärkebiskopen detaljerat  beskrivit Stockholms blodbad hösten 1520 och Gustaf Trolles delaktighet däri. Titulärärkebiskopen och kungen var eniga i sitt fördömande av Gustav Trolle. Men i den kyrkopolitiska konflikten hade de hamnat på olika sidor. Kungen skrev till titulärärkebiskopen, att han hoppades att den högste domaren, Kristus, skulle döma rättvist i den konflikten.

Kd - fel tänkt från början?

Var kd fel tänkt från början, eller har det gått snett på vägen till riksdagen?

Folkpartiet grundades under 1930-talet genom sammanslagning av två partier: Liberalerna och De frisinnade, vilka hade sitt starkaste stöd hos den kulturradikala övre medelklassen i de större städerna respektive kulturkonservativa frikyrkokristna och nykterhetsvänner i landsorten.  Broderskapsrörelsen, organisationen för kristna socialdemokrater, bildades 1928 som protest mot ateisternas växande inflytande inom partiet. Svenska kyrkans präster och andra framträdande Svk-medlemmar var i hög grad moderater (eller högerpartister, som de kallade sig då).

Folkpartiet var allstå ett väldigt heterogent parti. "Att vara folkpartist är att vara kluven", blev snabbt ett talesätt.  Ateisternas och drogliberalernas växande inflytande under folkpartisten Herbert Tingstens tid som chefredaktör för DN, var en drivkraft bakom bildandet av KDS - Kristen Demokratisk Samling, som Kd hette då.Tanken var nog aldrig att samla alla kristna i samma parti, utan snarare att samla kristna folkpartister och kristna moderater i samma parti. KDS profilerade sig dock som "varken höger eller vänster", trots att man uppenbarligen sökte sitt väljarstöd inom det borgerliga blocket. Men det blev i stort sett bara  folkpartiet som fick släppa till väljare till KDS.

Diskussionerna om KDS kom under de första årtiondena att kretsa kring frågan om KDS omintetgjorde en borgerlig valseger, genom att rösterna på KDS i riksdagsvalen var bortkastade. Och skulle KDS komma att spräcka en eventuell borgerlig regering, om partiet kom in i riksdagen? Det blev en hård press på KDS att "sitta still i båten" och avstå från att driva kristna särkrav i en borgerlig regering.

Någon större överströmning av kristna med borgerliga partisympatier till KDS blev det aldrig, men likväl bidrog KDS till en allvarlig försvagning av det kristna inflytandet i fp, i det borgerliga blocket och i politiken som helhet.

KDS var fel tänkt från början.

Men det har också gått snett på vägen till riksdag och regering. Det var förre partiledaren, den relativt populäre Alf Svenssons idé att "sitta still i båten". Det var Alf Svensson som med emfas hävdade att kd inte var ett hinder utan en förutsättning för en borgerlig regering. Det var Alf Svensson, som med sitt dåliga humör varje gång han blev motsagd, förvandlade riksdagsgruppen till en hop ja-sägare. Och det var Alf Svensson som med sina divalater gjorde partiet synomymt med sig själv. Och det var Alf Svensson som gjorde tråkmånsen Göran Hägglund till sin kronprins.

Under tiden har RFSL, som valt att inte bildat parti, tagit kommandot i alla partier i sina frågor.

Det enda praktiska resultatet av kd:s drygt 40-åriga verksamhet blev allså en fullständig eliminering av det kristna inflytandet i politiken - och dessutom en allvarlig försvagning av den traditionella kristna trons ställning i Sveriges största kristna samfund, Svenska kyrkan.

Min uppmaning till kristna med borgerliga partisympatier är alltså: Gå med i något annat borgerligt parti! Rädda det värdekonservativa arvet i Moderaterna, återuppbygg det kristna inflytandet i Folkpartiet,  återinför den traditionella kristna tron till Centerpartiet!

Min uppmaning till kristna med socialistiska partisympatier är likaledes: Gå med i det parti som står dig närmast politiskt, kräv hemortsrätt för traditionell kristen tro i det partiet!

Ska man betala skatt till kejsaren, och vad ska kejsaren använda pengarna till?

  

Axel Hägerström, 1868-1939. Den genialitet som numera tillskrivs Ingemar Hedenius var egentligen Hägerströms förtjänst. Hedenius efterträdde Hägerström som professor i praktisk filosofi., och var alltså dennes lärjunge. Idén att varje orättvisa i det gamla klassamhället var resultat av Guds egen lag, behövde nog kritiseras. Hägerström visade att lagstiftningen i stället var uttryck för statsmaktens syften, och tillbakavisade alltså de naturrättsliga överdrifterna. Men Hägerström gick längre än så. Han grundade Uppsala-skolan inom filosofin, vilket förnekade att det objektivt finns något som är ont eller gott, rätt eller fel (värdenihilsmen). Han grundade rättspositivismen (även kallad rättsrealismen) som menade att lagarna ska vara uttryck för statsnyttan - oavsett om denna definierades av en demokratiskt vald regering eller av en diktator. Därigenom bröt han mot sin egen princip att det inte finns något som är rätt eller fel, och gjorde sig till tolk för en brutal maktlära - den som har möjlighet att genomdriva sin vilja, har rätt att göra det. En princip som kom att drivas till fulländning i Hitlertyskland och Stalinsovjet - vilket Hägerström troligen inte hade förutsett när han grundade sin lära.
Hägerströms liv och arbete är exempel på en svensk egenhet som vi svenskar i allmänhet inte är medvetna om: att när vi äntligen ändrar oss, raser vi (som Stockholms aktiebörs) från den ena ytterligheten till den andra, utan att stanna vid ett vettigt mellanläge. Från överdriven naturrättslära till hejdlös tro på statsnyttan som högsta rätt. Därför har min blogg mottot "Gårdagens sanningar är dagens lögner, dagens sanningar är morgondagens lögner".   Men nu finns ju ytterligare bibelord, förutom "Giv kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör", även "Överheten bär icke svärdet förgäves" samt "All överhet är av Gud." De bibelorden är ganska dramatiska, och visar att kyrkan och staten verkligen har olika uppgifter.  Den svenska rättspositivismen, som emanerar ur Uppsalafilosofen Axel Hägerströms värdenihilism, må vara förkastlig. Men ej heller med ett naturrättsligt rättsfilosofi ligger makten över lagstiftningen i teologernas händer, utan i juristernas. Numera. Det är som med vetenskap i allmänhet. Den naturrättsliga skolan har tidvis gjort allför stora anspråk på att juridiken skulle vara vetenskap, rentav naturvetenskap som fysik och biologi.


   Skillnaden mellan naturrätten, jämfört med rättspositivismen, är ett större inflytande över lagstiftningen för juristerna i egenskap av "rättsvetenskapsmän", jämfört med politikerna. Men politikerna är numera demokratiskt valda - de representerar "det allmänna rättsmedvetandet", vilket även nämndemännen i domstolssystemet gör.        
   Detta ger ändå ett återkoppling till naturrätten, även i rättspositivismens förlovade hemland Sverige. Vars grundtanke är en gudomlig lag, som är nedlagd i just det allmänna rättsmedvetandet. Må så vara att detta kan fördunklas genom politisk propaganda mm.

   Det är ett gammalt rättsfilosofiskt spörsmål, som torde ha diskuterats redan av Thomas av Aquino, vilka synder, som ska vara straffbara enligt statens lag. Homoseuxuell utlevelse är visserligen fortfarande en synd, men inget brott. Den Katolska kyrkan - och många enskilda kristna i andra samfund - anser väl att abort får sådana konsekvenser för en annan individ (det ofödda barnet) att handlingen i varje fall inte bör vara laglig utom vid fara för moderns eget liv. Detta är lätt att säga, men svårare att infria politiskt.

   Rättspositivismens, vars yttersta konsekvens är att rätten ska tjäna statssnyttan, är naturligtvis en oerhört tung börda för alla abortmotståndare. Det råder inget tvivel om att den kraftiga ökningen av aborttalen under Göran Hägglunds, kd, tid som socialminister ligger helt i linje med den typ av statsnytta som kd företräder i regeringsställning.

   Alla synder lämpar sig inte för kriminalisering genom lagstiftning. I de fallen är kristna politikers uppgift att verka för att lagstiftningen inte förbjuder eller försvårar den kristna livsstilen.

Homorörelsen har faktiskt en poäng i sin retoriska fråga till kristna: "På vilket sätt skulle era äktenskap minska i värde, om vi får rätt att gifta oss?" Nu handlar äktenskapet om mer. Om kd inter hade funnits, om den kristna opinionen hade spridit ut sig och varit lika aktiv i alla partier som homorörelsen, hade vi kanske sluppit homoäktenskapen.

   Men jag ser den kampen som förlorad - eller åtminstone att det skulle krävas för stora resurser, som måste tas från annat håll, för att vinna kampen om äktenskapet. I kartext: Kampen mot ökningen av aborttalen måste ha högre prioritet än kampen mot homoäktenskapen.

   Även om de politiska besluten, p.g.a majoritetens inställning eller andra politiska realiteter, inte går de kristnas väg, är kristna politikers uppgift att verka för att lagstiftningen inte förbjuder eller försvårar den kristna livsstilen eller religionsutövningen, eller tvingar kristna att handla mot sina samveten, eller tvingar präster att upphöja synden till kulthandling i kyrkan.

   Att avstå från vigselrätten, eller göra kyrkvigseln juridist ogiltig, är fel väg att gå. Det vore att avstå från krav som kristna har rätt att ställa som samhällsmedborgare. Man kan vända på frågan, och fråga homorörelsen: "På vilket sätt skulle era äktenskap bli mindre värda, om våra kyrkvigslar förblir lika mycket värda som borgerliga vigslar?" Kyrklvigselngs juridiska giltighet lämpar sig ytterst väl för lagstiftning! Varför kapitulera? Varför ska inte staten främja en kristen livsstil för de redan troende? Ingen tvingas ju att gifta sig i kyrkan...


  Kd:s kamp mot homoäktenskapen är en avledningsmanöver från det som kd håller på med. Kd har faktiskt aldrig varit för ett abortförbud. Kd har fram till 1997 varit mot kvinnans rätt att bestämma själv. Dessförinnan ville kd återgå till den restriktiva abortpolitiken före 1975, då abort kunde bevijas på sociala, medicinska eller rasbiologiska grunder.
   Omsvängningen 1997 innebär att kd kräver att kvinnan själv ska ta "ansvar" och göra abort på sociala indikationer, om det väntade barnet kan bli en belastning på samhällsekonomin. Det vill jag kalla abort på politisk indikation. Det väntade barnet är inte önskat av  våra kristdemokratiska politiker! Kristdemokraterna är Axel Hägerströms mest hängivna lärjungar.
   Bland kd-politikerna finns en grupp barnmorskor. Jag lyssnade på ett anförande av en av dessa, som just tillträtt posten som landstingsråd. Enligt henne talar det hon "sett" som barnmorska för abort i vissa fall. Jag undrar vad hon har sett: Har hon sett havandeskapsdepressioner? Nej, troligen handlar det om sociala problem (den sociala indikationen!) på de blivande moderns eller familjens sida!

   Havandeskapsdepressioner, som kan leda till självmord, lär vara sällsynta. Och "diagnosen" har missbrukats för att få abort beviljad i länder där abort är tillåten bara vid fara för moderns liv. Men jag är bekant med en kvinna, som har drabbats av allvarlig havandeskapsdepression. Det var innan Sverige fick fri abort. Därför är jag för fri abort. Men allt måste göras för att kvinnnor, som överväger abort, ska välja andra lösningar. 
   På blogg.se finns bloggar, som skrivs av mycket unga kvinnor, som tagit strid mot samhällets abortplikt. "Ung mamma 15 år."  och "17-årig trebarnsmor". Den sistnämnda har bemött invädningar om att hon är för ung för att ha sex, o.s.v. Varför vägrar man se det berömvärda, att hon har fullföljt sina graviditeter? 
  
   Det är allmänt erkänt bland kristna att man inte kan lagstifta fram en kristen tro. När kd (som då hette KDS) grundades hade medlemmarna en överedriven tro att det går att lagstifta fram en kristen livsstil. Nu är det en politisk dogm, att "religionen är en privatsak". Men så enkelt är det inte. De religiösa förbuden mot stöld och mord återfinns fortfarande i statens lag - och gäller alla. Att göra religionen helt och hållet till en privatsak vore att frånta de troende deras rättigheter som samhällsmedborgare. Varför ska ateisters, men inte troendes, uppfattningar om vad som är rätt eller fel, få genomslag i lagstiftningen? 
   Frågan är alltså vad som ska främjas /motverkas genom lagstiftningen, vad som ska främjas /motverkas grenom andra politiska medel, och vad som ska vara ett frivilligt åtagande bara för de troende själva.
   Men Bibeln lär också att "Man ska lyda Gud mer än människor".  Detta har ibland tolkats så, att kyrkan på något sätt ska vara överställd staten. Kanske uppfattades saken så av ärkebiskop Gustav Trolle, när han dirigerade modern på sina personliga fiender och politiska motståndare.  Ett agerande som skarpt fördömödes inte bara av Gustav Vasa, utan även av titulärärkebiskopen över Sverige Oluas Magnus när han under sin exil i Rom skev "De nordiska folkens historia".
   Den starka betoningen av "All överhet är av Gud" indikerar att en kristen inte får trotsa överheten för egna orättfärdiga syften. Men likväl kan tvingas till ohörsamhet och t.o.m. till uppror mot överheten, om densamma sätter sig upp mot Gud.
    Det är därför under alla förhållanden kristna politikers uppgift att förhindra att vi får lagar, som tvingar kristna att bli lagbrytare för att inte begå synd. En lag, som förbjuder en pastor att predika Guds ord, är en sådan lag. Därför bör kristna sprida ut sig i alla partier, i stället för att låta sig utnyttjas av kd.

--------------
I den allmänna debatten har jag fört fram en mängd förslag för att minska aborttalen. När riksdagsman Stefan Attefall, kd, var chefredaktör för tidningen Kristdemokraten skickade jag en insändare med förslag att anti-abortorganisationer skulle få statsbidrag på samma villkor RFSU., i syfte att motverka den statligt finansierade pro-abortpropagandan. Det tyckte inte Attefall, som inte ens ville ha den debatt i tidningen. Jag har föreslagit kriminalisering av oönskad abortrådgivning och påtryckningar på kvinnor att göra abort. Jag har föreslagit ett särskilt ekonomiskt stöd till förstföderskor för att första barnet inte ska aborteras. Men de pengarna har kd använt till ett vårdnadsbidrag, som i stort sett bara kan utnyttjas av redan välbärgade. Jag har  gjort kostnadsberäkningar av förlängd föräldraförsäkring under barnets första fem år, vilket kan finansieras med minskade kostnader för arbetslösheten.  

Jag har tidigare i år kritiserat vissa "kristna missionärers" verksamhet i muslimska länder, och fått frågan om jag är mot kristen mission bara för att den är olaglig. Nej, det är jag givetvis inte! Men när det gäller polistiskt instabila länder med risk för förföljelse av den kristna minoritet, som redan finns i landet, kan tidpunkten vara fel. Och alla "missionärers" motiv är inte så ädla, som de själva påstår när de tigger pengar till sin verksamhet.

Den mordlystne Gustav Trolle var Sveriges sista klart katolska ärkebiskop. Om honom, och hur han backades upp av påven, kan du läsa i kategorin "Kyrkohistoria" på denna blogg!

Från fri abort till abortplikt

När nu socialminister Göran Hägglund, kd, pressat upp aborttalen med ytterligare några tusen, gör han en "helomvändning" och ska bekämpa de "oönskade" graviditeterna. Jodå, det ska vara ordnad ekonomi, fullbordad utbildning, rätt man, osv, så att den blivande modern inte ligger samhället till last. Underförstått: aborträtten har i kd-Sverige ersatts med abortplikt. Aborterna belastar ju sjukvårdsbugdeten, varför de av regeringen oönskade graviditeterna måste bekämpas på billigare sätt! Och varför inte klamydian samtidigt?


Göran Hägglund företräder vad förre påven Johannes Paulus II kallade "dödens kultur". Alltså en i grunden livsfientlig inställning, där barn har blivit ett över- och medelklassprivilegium. Jag vänder mig starkt mot kd:s sammanblandning av begreppen "abortförebyggande" och "graviditetsförebyggande" och att man dessutom kopplar graviditet (som inte är en sjukdom) till klamydiabekämpningen.


Ungdomens avancerande sexualvanor är iofs alarmerande, t ex att en genomsnittlig 19-åring har haft lika många sexkontakter som en genomsnittlig 50 ellere 60-åring under hela sitt liv. Och vi som är i den åldern har haft ganska många, medan generationen före oss ofta inte hade mer än en enda.Den avgörande förändringen har emellertid skett under de senaste 10 åren.


Den förändrade synen på sexualitet och fortplanting, som vi nu ser, är resultatet av en medveten kampanj som har drivits av kulturradikala kretsar i ganska exakt 100 år, under de senaste åren under täckmantel av kamp för homosexuellas rättigheter. Så det kan nog behövas en diskussion om den framtida samhällsutvecklingen, där ifrågasättandet av utvecklingen inte längre får vara "tabu".


Att vrida samhällsutvecklingen rätt igen, görs inte under de få veckor som en gravid kvinna har att bestämma sig för abort eller ej. Att det poppar upp grupper som Claphaminstitutet, som skuldbeläggeer kvinnor som bär på barn som är oönskade av socialministern, verkar ju skumt. Här är det verkligen skillnad mellan långsiktigt och kortsiktigt.


Eftersom sexualitet och fortplantning hör ihop, är graviditet en del av kvinnors sexualitet. Att bli fäder är en del av den manliga sexualiteten. Detta talar iofs för äktenskapet och mot den promiskuösa livsstilen. Men barn måste ju födas även under rådande förhållanden. Barn föddes ju faktiskt innan Sverige kristnades och innan det fanns några kyrkvigslar öht. Barnafödander får inte hindras av att vi först måste återuppbygga äktenskapet som samhällilig institution.

Tidningen berättar om en ensamlevande kvinna, som blivit gravid genom insemination. Nu har hon inte råd att behålla barnet. Med kd i regeringsställningen är framtiden inte längre förutsebar. Den brutalt skärpta  "jobblinjen" i socialförsäkringssystemen går före ofödda barns rätt att leva. Men givetvis läggs den yttersta ansvaret på den gravida kvinnan. Göran Hägglund tvår sina händer med sin kombinerade antiklamydia- och antigraviditetskampanj.


Katolska fördomar mot protestantisk tro.

Jag borde kanske också legat lågt ett tag. Men i stället blev det ett oplanerat avbrott i skrivandet p.g.a akut sjukhusbesök under tre dagar. Alltnog, såg jag i Världen idag en artikel som protesterar mot katolskfientliga insändare. Jag protesterar också gärna mot katolskfientliga påståenden, men också mot bristen på ödmjukhet på den katolska sidan, mot protestantfientligapåståenden, mot förvrängningar av protestantisk tro, och mot osynliggörandet av kristtrogna i Svenska kyrkan -och attityden att proterstanter är överens om allting och ingenting.

Jag har förut protesterat mot svenska katolikers sekterism, som yttrar sig i fientlighet mot just de kristtrogna i Svenska kyrkan, som i lära och liturgi står Katolska kyrkan närmast. "Förväxlingsrisken är för stor."


Jag håller fullständigt med den katolska biskop, som nyligen sagt att "vi måste lära oss av protestanterna". Det handlade om att läsa Bibeln och göra Bibeln till centrum i den kristna tron. Självklart finns katoliker, som är experter på Bibeln, men Bibeln har en ganska undanskymd plats i den Katolska kyrkan, vilket biskopen klagade på.


Artikelförfattaren i ViD uppmanar oss att gå direkt till källan, Katolska katekesen (!). Det är just vad jag har gjort under flera år. Men våra svenska katoliker läser den k. Katekesen på samma sätt som de anklagar protestanter för att läsa Bibeln: plockar ut det som passar dem!


Exempelvis skriver artikelförfattaren att den katolska teologin bygger på "vad som blivit uppenbarat i kyrkan under århundradena". I den k. Katekesen står det emellertid att uppenbarelsen blev fullbordad under biblisk tid, och att ingenting nytt har uppenbarats därefter. Svenska katoliker dyrkar katolska kyrkan som en gud, som kontinuerligt uppenbarar nya sanningar! Denna svensk-katolska "heresi" strider faktiskt mot påven Paul VI:s uttalande, att kyrkans uppgift är att förklara samma budskap som alltid,. så att det blir begripligt för var tids folk! Detta påve-ord citeras aldrig av svenska katoliker, som annar gärna och ofta upphöjer påve-ord till gudomliga sanningar!


Artikelförfattaren påstår också att "Katolska kyrkan har till skillnad mot protestantiska kyrkan en troskongregation som förvaltar trosarvet ända från den första kyrkan". Denna troskongregation grundades 1542 i kamp mot protestantismen, och i synnerhet i lutherdomen, och innebar ett avsteg från det gemensamma trosarvet - som däremot har förvaltats i bl. a. Svenska kyrkan.


Vidar beskyller artikelförfattaren just protestanterna för att plocka bibelord här och där och göra sig en egen teologisk variant. Katolikerna plockar alltså i stället påve-ord här och där och gör sig en egen teologisk variant. Missbruk av Guds ord, genom citat ryckta ur sina sammanhang förekommer förvisso. Men det är inget som någon traditionell protestantisk riktning, vare sig den svenskkyrkliga eller den frikyrkliga, rekommenderar!

Här dras alla "protestanter" över en kam, och pådyvlas en liberalteologiska missbruk, som odlas främst av vissa avfälliga Svk-präster med anknytning till den s.k. kontextuella teologin. Som även har katolska anhängare! Men det är ju bra att "vi protestanter" får hjälp av våra präktiga sektkatoliker att förstå vad protestantisk kristendom går ut på. ..

Den kvinnliga prästen som höll dagens högmässa i sockenkyrkan skulle nog behöva undervisas om den saken. Sedan hon sagt att varje tid tenderar att tolka Bibeln på sitt sätt, sa hon - högst oprotestantiskt, om artikelförfattaren har rätt  - att "det innebär givetvis inte att man kan tolka Bibeln hur som helst eller att det inte skulle finnas gudomlig vägledning."

Det är en katolsk fördom mot protestanter att det finns lika många bibeltolkningar som det finns medlemmar i de protestantiska kyrkorna - medan det bara skulle finnas en enda inom Katolska kyrkan. I botten på splittringen ligger förstås olika tolkningar av vissa bibelord m.m. 

Men inom varje protestantiskt samfund är man minst lika enig om samfundets tolkning, som man är inom Katolska kyrkan. Ofta går meningsskiljaktligheterna mellan samfunden tillbaka till oklarheter och delade meningar hos kyrkofäderna eller olika bruk i urkyrkan. Detta gäller t. ex. konflikten om spädbarndop eller vuxendop (eller troendedop, som det egentligen heter).

Vi kan också konstatera att i en del av dessa tvistefrågor finns det en gemensam katolsk-luthersk mening, som står mot den frikyrkliga. I andra tvistefrågor finns det en gemensam protestantisk (svenskkyrklig-frikyrklig) mening, som står mot den katolska. Att man kan tolka Bibeln hur som helst är varken en luthersk eller frikyrklig ståndpunkt. Den frikyrkliga ståndpunkten är snarare att Bibeln inte alls ska tolkas.

Således är alla kristna överens om det allra mesta. Vilket framgår av den katolska biskopen Anders  Arborelius' och pingstpastorn Sten-Gunnar Hedins gemensamma Jesus-manifest (se länk i spalten till höger).  De splittringar av kristenheten, vilka resulterat i de historiska kyrkobildningarna, har alltså handlat om vissa specifika frågor. Det här att Bibeln kan tolkas hur som helst, är ingen protestantisk tanke alls.


Aborterna och kd:s låtsaskamp mot homäktenskapen

Detta har jag skrivit som kommentar på en annan blogg:

Koppla av kd! Det enda Göran Hägglund i princip sa var "äktenskap har funnits i många hundra år och betyder en man och en kvinna, något som Lars Ohly gensast passade på att ta poäng på, då han påpekade att det i sig inte är ett argument mot förändring."

Detta visar att Göran Hägglund har köpt RFSL:s syn på äktenskapets historia, att det har samband med borgarklassens uppstigande. Denna syn har lagts fram i en obskyr bok, med Svk-prästen Göran Koch-Swahne som medförfattare, vilken aldrig har funnits i bokhandeln och de allmänna bilblioteken, utan har cirkulerat bland en trängre krets "homvänliga" opinionsbildare. Det är samma historieförfalskning som Boswells omvärdering av kyrkans historia.

Ang Claphaminstitutet, tycker jag att - man verkligen vill vara ett opolitiskt "institut" - och inte en livboj för kd, så borde man gräva fram sådant, och förse kristenheten över hela det politiska fältet med argument.

Själv hållere jag koll, men har aldrig fått någon tack för det. Och den meningen vill jag att du inter raderar. Att jag har grävt fram för homorörelsen obekväma fakta, har jag fått utstå mycket obehag för, med resultat att stora delar av kristenheten vänder ryggen. Men har jag inte tipsat om Boswell? Har jag tinte tipsat om Ecce Homo-boken? Och har jag inte nu tipsat om den "forskning" som ligger bakom den även av Göran Hägglund framförda idén att äktenskapet är ett tidsbundet och klassbundet fenomen?

Jag beklagar att Broderskapsrörelsen har gått på det. Men i praktiken gör det u rksisten synpunkt ingen skillnad om man röstar på kd eller v - förutom att aborterna skulle minska med ett par tusen om året med Ohlys ekonomiska politik. Det går inte att komma ifrån att kd stödjer en politik som gör framtiden oförutsebar för stora delar av den s.k. underklassen. Och det leder till fler aborter.

Nu har ju även kd-riskdagskvinna Rosita Runegrund sagt att Sverige måste prioritera fria aborter i andra länder. Detta frikopplar hon från att folk dör i banala sjukdomar i fattiga länder. Att rösta på kd borde jur därmed vara en dödssynd åtminstone för katoliker. Att ett parti säger sig vara emot homoäktenskap kan väl inte väga över att samma parti står bakom ökningen av antal aborter?


Kd: Barnen straffas för föräldrarnas synder!Jesus med sin mor och mormor. Svenskt arbete från 1520, typiskt för den senmmedeltida Maria & Sankt Annakulten i Sverige. Sankt Anna var blivande mödrars skyddshelgon. .


Ett märkligt argument, som man ofta hör i äktenskapsdebatten, är att alla samlag inte leder till barn. Därför ska sexualiteten frikopplas från fortplantningen.  - Varje jakt efter ett bytesdjur, som ett rovdjur gör, leder inte till att bytesdjuret fångas. För tigrar lyckas ungefär vart 20:e jaktförsök. Innebär det att rovdjurens jaktbeteende inte har något samband med överlevnaden?  - Propagandan för ett frikopplande av sexualiteten från fortplantningen har pågått i mer än 100 år i Sverige. Och har givit resultat. För många kvinnor handlar det inte längre om man och barn, utan enbart om barn. 

När mannen har gjort sitt, kan han gå, kanske finnas med som en försörjare i bakgrunden. Och har sedan inte råd att få barn med den kvinna, som han kanske slutligt inleder ett stadigt förhållande med. Det här är inte alls bra. Men ett faktum, som man inte ändrar på så lätt. Det är mycket lättare att avbryta en graviditet. Men det är så här man gör barn i Sverige, i  många fall. Om inte graviditeten avbryts med en abort. När socialminister Göran Hägglund, kd, pressades av den abortkritiska opinionen, utlovade han "graviditetsförebyggande åtgärder". Men alla graviditer är inte oplanerade för att kvinnan saknar en manlig familjeförsörjare. Alla aborterade barn har inte varit oönskade av kvinnan själv.

Sannolikt aborteras fler planerade och önskade barn, än någonsin tidigare, under Göran Hägglunds styre. Den ekonomiska pressen accompanjeras av moraliska pekpinnar, som hör hemma i en annan debatt. En debatt om sambandet mellan sexualitet, fortplantning och familebildning behövs verkligen. Men det är, som sagt var, en annan debatt. Barnen ska inte straffas för de ogifta föräldrarnas  "felsteg".

För övrigt har Kristdemokraterna aldrig var mot aborter. Innan kd blev så abortglada som de är nu, var de mot de fria aborterna, kvinnans rätt att bestämma själv. Claphaminstitutets direktor, förre kd-rikdagsmannen Tuve Skånberg, kallar abortförbud för "höger", samtidigt som han försäkrar att Claphaminstitutet inte är "höger". Hur kan katoliker vara med i en sådan organisation? Caphaminstitutets ordförande, Evangeliska Frikyrkans ordförande Stefan Swärd, har skrivit en avhandling om hur Sverige fick fria aborter. Efter vad jag kan minnas förespråkade Swärd en restriktiv abortpolitik, där det skulle spela roll om det väntade barnet var önskat av samhället, eller inte.

Denna linje har länge varit både frikyrklighetens och Kristdemokraternas politik. Kristdemokraterna har, i denna  som i så många andra frågor, förlyttat sig från den ena extrempositionen till den andra: Från restriktiv abortpolitik till att det ska aborteras hej vilt'! Den abortkritiska opinionen ska mutas med att homoäktenskap ska kallas något annat! Claphamnistutet vill åter ställa de kristna frågorna i centrum för samhällsbygget. I så fall kanske kd tvingas lyssna på den kristna opinionen för att inte trilla ur riksdagen. Och då har ju Skånberg och Swärd räddat kd kvar i riksdagen med sitt institut. För det måste de väl belönas? Skånberg får kanske tillbaka sin riksdagsplats? Men borde i så fall inte båda herrarna tala om vilken abortpolitik de vill ha?

För man kan inte, åtminstone inte  på kort sikt , förebygga särskilt många aborter genom att tala om kristna familjeideal, arbetsmoral och hederlighet i affärer. Om nu inte kvinnorna själva ska bestämma över aborterna, vilka ska då göra det? Om nu kvinnor i vissa fall måste stöjdas i sina beslut att göra abort, på vilka grunder ska det avgöras om stöd ska ges, kanske påtvingas kvinnan?

Jag misstänker att det blir samhällsekonomin blir den grunden, vilka barn som är önskade av samhället.. Kvinnor ska tänka sig för, innan de blir med barn. Annars får de skylla sig själva. De ska i varje fall inte ligga samhället till last. Det ska inte fattigpensionärerna heller göra. Kd:s svek mot pensionärerna är nästa lika stort som sveket mot barnfamiljerna. Kommer medellivslängden att sjunka? Livet har blivit otryggt och oförutsebart för alla med den regeringspolitik som kd stödjer och bidrar till..

Abortförbud må vara en orealistisk politik. Men att kräva ett bättre skydd för de svagaste kan aldrig vara "högerkristendom". Den omvandling från aborträtt till abortplikt, som accentuerats  med kd i regeringsställning är inte kristen på något sätt.  Det allra minsta man kan begära av en kristen politiker, är väl att han genom sin politik inte utsätter gravida kvinnor för ekonomisk press eller påtryckningar att göra abort?
.

Teori och praktik.

  Socialminister som satt redkord i antal aborter..

  Vet inte vad han gör?

I drygt två dygn har inlägget om aborterna legat ute på nätet. Ingen kristdemokrat har kommenterat, Aborttalen har satt nya rekord sedan vi fick en alliansregering med Göran Hägglund som socialminister. Hägglund har satsat hela sin politiska prestige på att utländska kvinnor, utan minsta anknytning till Sverige, ska få abort i Sverige. Han har tagit kamp mot kritiska medlemmar i sitt eget parti. Han har trakasserat kyrkoledare. Han har försökt avleda kritiken genom att lova "graviditetsförebyggande" åtgärder. Han har alltså fokuserat på graviditeterna och inte på aborterna. Nu försöker han avleda uppmärksamheten från sveket mot barnfamiljerna och de enstamstående mödrarna till en låtsaskamp mot homoäktenskapen.

Ingen förväntar sig att Lars Ohly ska lyfta ett finger för att minska aborterna. Det kommer han inte att göra. I stället kommer han att driva valrörelse på temat att försvara kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. Det är inte för de ofödda barnens skull som han har presenterat en ekonomisk politik, som skulle ge fattiga barnfamiljer och ensamma kvinnor råd att behålla sina barn.

Uppskattningsvis skulle ett par tusen av de totalt 37 000 ofödda barn som nu aborteras, få en chans att födas, om vi byter ut Hägglund mot Ohly. Det tror jag inte ens att Ohly själv har tänkt på!

Kristdemokraterna borde skämmas!

Uppmuntra inte hädelse!Detta är en bild på
Muhammed,
som han får visas.
Du får själv skapa
bilden i ditt inre.


Din personliga bild av profeten, om du är muslim, har ingen annan rätt att söndertrasa. Visserligen har vi inget bildförbud inom kristendomen, men har inte också vi personliga bilder av det heliga?

Man ska visa respekt för andra människors tro. Och det är att vanhelga kyrkorummet genom att visa sådana bilder i kyrkan.

Oavsett om det gäller Ecce Homo eller bilder på aborterade foster.
Sådant får visas i profana lokaler - om det nu är absolut nödvändigt att visa sådana bilder.

Det fanns dessutom ett djupare syfte med Ecce Homo-utställningen, som du inte verkar känna till. Och det var att kränka syrisk ortodoxa invandrares tro, genom att avbilda Jesus som en syndare.

Det var ju ett sätt att frånta Jesus hans gudomlighet, som Guds son. Utställningen hette ju också "Ecce homo" (Se människan), vilket ska tolkas på just det sättet.

Det handlar här inte om att någon blir kränkt i egenskapen av invandrare, kristen e. dyl, utan om att få sin gudsbild söndertrasad. Detta är mycket allvarligare än att bli kränkt i största allmänhet.

Att hädelse är tillåten enligt lagen, gör det inte till något som kristna ska främja. Och det gäller både Ecce Homo-utställningen och Muhammedbilderna.

Vill man bilda opinion för de homosexuella får man göra det på annat sätt, och i varje fall inte genom att profanera kyrkorummet


Kristdemokraterna slår mot homosexuella och ofödda.


Sedan Göran Hägglund, kd, blivit abortminister har aborterna ökat från drygt 30.000 per år till 37.000. Hägglund började sin karriär som minister med att ta strid mot det egna partiet för att utländska kvinnor, utan någon som helst anknytning till Sverige, skulle få rätt till abort i Sverige. Kd:s enda kvarvarande kristna krav är Nej till homoäktenskap. Men det är förhandlingsbart. Är det inte lite futtigt att göra de homosexuella som slagträ i en symbolkamp för äktenskapet, i syfte att lura de kristna väljarna att stödja ökningen av antalet aborter?

Sten-Gunnar fegar ur. Vill avskaffa religionsfriheten.


Brudkrona i medeltida stil, tillverkad under 1600-talet.. Att bruden skulle bära krona var en medeltida sed, som symboliserade jungfru Marie jungfrulighet. Brudkronorna tillhörde de föremål, som ansågs överflödiga av reformatorerna under 1500-talet, och tillhörde alltså  de föremål som konfiskerades för att betala krigsskulden efter befrielsekriget. Brudkronornas återkomst under den "lutherska ortodoxins" tid (!) under 1600-talet är ett bevis för hur starkt arvet efter medeltidskyrkan, och särskilt Mariakulten,  levde kvar.


Den statliga utredningen om könsneutrala äktenskap föreslår att religiösa vigselförrättare själva ska få avgöra om de vill viga homopar, eller inte. Detta är den enda rimliga ståndpunkten, om könsneutrala äktenskap införs. Samfunden måste få bestämma själva om homopar ska kunna vigas i samfundet, eller ej. Om samfundet säger ja, är det en rimlig ordning att den enskilda prästen / pastorn själv får bestämma om han / hon vill viga homopar, eller ej.l

Sign Hapax (bloggen Senapskorn och fikonspråk), var syn på äktenskapet jag ogillar, har skriva kloka ord också:

"Men det vore olyckligt att avsäga sig vigselrätten just nu. Det skulle bara kunna förstås som att kyrkorna vill kunna diskriminera homosexuella i lugn och ro. / - - - / Vigselrätt eller inte vigselrätt, kyrkorna måste hur som helst ta ställning till om de ska välsigna samkönade relationer på samma sätt som särkönade. Den frågan kommer man inte undan. I Svenska kyrkan finns det majoritet för att samkönade par ska få vigas på samma villkor. Följdfrågan blir om det ska vara en plikt för alla präster att viga samkönade par, eller om det ska införas en ny samvetsklausul. Många drar paralleller till konflikterna kring kvinnliga präster och befarar lika svårartad splittring i den här frågan. / - - - / Men kanske blir det snarast en antiklimax. Det lär inte bli så värst många samkönade kyrkbröllop per år, och ingen kommer att propsa på att bli vigd av någon som egentligen inte vill. Det kommer att bli lätt att väja för de präster som har betänkligheter, utan att det behöver finnas formella särbestämmelser. Ungefär som det sedan länge är så att vissa präster inte viger frånskilda personer en andra gång. Det är sällan som det behöver bli några problem kring det. Vigsel av samkönade par behöver inte bli en större stridsfråga än vigsel av frånskilda. Om vi inte gör den till det."

Om vi inte gör den till det! Det finns inga likheter med kvinnoprästfrågan, där problemet var att de kvinnliga prästerna och kvinnoprästmotståndarna skulle arbeta på samma arbetsplats år efter år. Homoparen och prästen, som inte vill viga dem, behöver inte ens träffas. Och skulle de ändå träffas, t ex under en vanlig gudstjänst, är det ju bara att behandla de homosexuella som vilka som helst.

Pingströrelsens avgående ledare Sten-Gunnar Hedin klagar på att röster höjs "redan nu" för att tvinga alla vigselförrättare att viga även samkönade par. Då är det bättre, menar Hedin, att kyrkor och samfund, "inklusive mitt eget" avstår från vigselrätten. Hedin försöker alltså bestämma vad alla de självständiga pingstförsamlingarna ska göra. Och vad alla andra kyrkor ska göra. Han vill ta ifrån dem rätten att bestämma själva. Han försöker mobilisera kristenhetens fiender till stöd för sin egen ståndpunkt: "En ordning där kyrkor och samfund frikopplas från den juridiska processen kommer också att vinna gillande bland dem som av principiella eller ideologiska skäl anser att kyrkor och samfund helt bör frikopplas från staten."

Men Hapax har rätt: "Det skulle bara kunna förstås som att kyrkorna vill kunna diskriminera homosexuella i lugn och ro."  Är Hedin verkligen så naiv, så att han tror att homorörelsen inte kommer att skriva honom på näsan, att han vill fortsätta att *"diskriminera" homosexuella? Är Hedin verkligen så naiv, så att han tror att det inte kommer att rasa in anmälningar till HomO, om pingstförsamlingar (och andra församlingar) som vägrar ställa upp med de religiösa festligheterna efter ingånget homoäktenskap inför staten? Anmälarna kommer inte att göra någon skillnad mellan kyrkan och Stadshotellet! Det handlar om att våga stå för sin tro, om man är präst eller pastor! Men hur motiverar då Hedin sitt utspel om att avskaffa den religiösa vigselrätten?

"Vi kommer då att få en situation där de präster och pastorer som inte anses kunna viga samkönade par hängs ut i medierna för att de har en mer traditionell syn på ­äktenskapet. "

"Även om pingströrelsen nu öppnar för en gemensam civilrättslig hantering av äktenskapet, följt av frivillig uppföljning i t ex kyrkor och samfund, är det min övertygelse att äktenskapet är inrättat för en man och en kvinna."

"För mig som pastor ger ceremonins inledande fas, formuleringarna som betonar att äktenskapet är av Gud instiftat, vigseln dess fulla och egentliga innebörd. Gud handlar genom vigselgudstjänstens liturgi ."

Tänk vad tiden går ändå! Har det gått ens 50 år sedan pingströrelsens grundare Levi Pethrus gick upp till DN:s enväldige chefredaktör Herberet Tingsten och bad att få bli "uthängd" i media och kölhalad av Hedenius? Den gången var det Tingsten, den kristna kyrkans värsta fiende, som fegade ut! (Se inlägget "Tingsten nobbade Levi Pethrus"!)

Tingsten nobbade Levi Pethrus

 Tingsten - samhällsomstörtaren som slutade som reaktionär kapitalistakej, som bestämde vilka åsikter som var tillåtna..

I TV-programmet Existens 23/9 avslöjades att pingströrelsens grundare Levi Pethrus startade tidningen Dagen, sedan Dagens Nyheters chefredaktör Herbert Tingsten, refucerat en artikel av Levi P.

Mitt utpekande av DN och dess chefredaktörer Herbert Tingsten för åsiktsdiktatur , och mitt påstående att Ingemar Hedenius var en intellktuell nolla som haussades upp av Tingsten, har föranlett en ilsken kommentar. (Se inlägget "Och far min kunde ingenting...") I själva verket hade inte bara kristenheten, utan även socialdemokratin problem med den borgerliga hegemonin och tidningsbranschens och DN:s dominerande ställning som opinionsbildare. Detta är välkänt för alla som läst svensk politisk historia.

Tingsten är känd för sin tes om "ideologiernas död" och läran om demokratins som "överideologi", varmed han menade att alla riksdagspartier har ställt försvaret av demokratin över sina egna ideologier och partiprogram. Det är i och för sig riktigt, men Tingsten själv var långt ifrån någon sann demokrat.

"Det var Herbert Tingsten som ordnade uppmärksamheten kring (Hedenius' bok) "Tro och vetande";, hävdar Hedenius själv i en intervju 1975. Det är sant. Utan Tingsten hade det knappast gått. Dagens Nyheters enväldige chefredaktör hade just under våren 1949 satt igång sin egen kampanj mot kyrka och kristendom. /- - - / Hedenius bok förs in i debatten med en stort uppslagen recension av chefredaktör Tingsten själv. I recensionen öser han beröm över Hedenius kristendomskritik och prisar dennes stora begåvning.  / - - - / Sedan bjöds biskopar och teologiprofessorer in till debatt. Hedenius gavs tillfälle att avfärda den ena efter den andra med hela den arsenal av retoriska knep han behärskade. Det var med andra ord riggat för en rejäl batalj."

Så skrev Johan Lundborg i Svd 2002-09-29 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_66532.svd . Levi Pethrus var självfallet inte inbjuden. Pingströrelsen hade då ett tydligt anti-intgellektuellt drag, som Hedenius skulle haft svårt att avfärda med sin kvasivetenskapliga retorik.

Vad Hedenius inte visste, när han skrev sin epokgörande bok 1949,  var att vetenskapen inom några decennier skulle överge de flesta ståndpunkter som var aktuella 1949. Hedenius naiva vetenskapstro, att ersätta kristendomens eviga sanningar med "vetenskapens nuvarande ståndpunkt" skulle snart bli passé. Inför en ny generation ateister var Hedenius enbart ett åtlöje. Sedan dess har ytterligare några generationer ateister (och troende) passerat, och Hedenius hyllas som det stora geniet, som fick kyrkan på fall, av förbundet Humanisterna. Har de läst hans böcker? Utan Tingstens stränga åsiktsdiktatur, utan hans snäva val av vilka som fick vara med i debatten och vilka artiklar som fick publiceras, hade det aldrig lyckats.

Till slut föll Tingsten själv. Hans tes om "ideologiernas död" väntade på att bli motsagd  - och blev mot sagd av "Maos lilla röda". Den förre samhällsomstörtaren Herbert Tingstgen, som gått till storms mot både monarkin och kyrkan, slutade som sinnebilden av reaktionär kapitalistlakej som hotar yttrandefriheten. Efter Tingstens fall, förvandlades DN till partiorgan för det kinesiska kommunistpartiet under kultrurrevolutionen! Men DN hade ju på sätt och vis genomfört en kulturrevolution i Sverige.

Sverige är ett litet land, med stora svängningar på börsen och starka åsiktgmonopol, som bara tillåter en åsikt i taget. Tills läsarna tröttnat. När det vänder, vänder det rejält. Därför är mina motton för denna blogg två:

Gårdagens sanningar är dagens lögner - dagens sanningar är morgondagens lögner.

Alla äldre har varit yngre - inga yngre har varit äldre.

Man måste ha varit med ett tag för att upptäcka hur de s. k. sanningarna avlöser varandra.

Nu är jag ett hatobjekt i självaste Rom

Tänk vad tiden går ändå. Det känns som igår, när man fick ringa till Televerket och beställa "rikssamtal" när man skulle tala med någon på andra sidan kommungränsen. För att inte tala om samtal som skulle kopplas upp på ett otal telestationer till en släkting 50 mil bort. Sedan fick man sitta i närheten av telefonen och vänta på att bli uppringd av Televerket, när det var färdigkopplat. Någon TV att förströ tiden med fanns inte på den tiden. Moster hade varit i Rom. Hon hade skickat vykort med flygpost till Sverige, men kom hem före kortet. Med tåg. Att ringa från Rom var inte att tänka på. Med föräldrar och syskon var jag på en utställning om framtiden. Det mest fascinerande var en bildtelefon, som visade i realtid vad som hände i rummet intill. Rörliga bilder var det också!

  Den framtida påven Jacobus I sänder ut korsriddaren don Cogote (t.h.) och hans storinkvisitor  för att gripa de högkyrkliga kättarna i Sverige och bränna dem på kättarbålet

Att det som jag skriver på denna blogg, läses i Rom är en fantastisk framtidssaga, som har blivit en sannsaga. Kanske är jag rentav ett diskussionsämne nerde i Rom. Vatikanstaten har kanske sitt eget FRA? Eller också är det bara de svenska amatörinkvisitorerna som ondgör sig. De där som skriver ilskan kommentarer, och kallar mig heretiker och hotar med evig förtappelse. Två av de unga mopsarna, som biter gamla farbror i knävecket, är bosatta i Rom. En av dem har skrivit ett litteärt mästerverk, som kommer att bli en klassiker. Don Cogotes flykt från den hemska lutheranerna i det kätterska Sverige. En av dem, Jacob Astudillo, har skrivit följande på sin blogg Fiat Lux:

Kära vänner, jag har i två inlägg berättat om den botfärdige pilgrimen Don Cogote och hans äventyr och lämnade historien när han och hans följeslagare Chancho Manza var på väg till Istanbul. Förut hade jag inte tid att skriva mer, och på sista tiden har jag inte känt mig särskilt motiverad. Men det har kommit till min kännedom att falska berättelser om honom har cirkulerat lite här och var, otäckt förtal som t ex att han skulle ha gått till nattvard i en anglikansk kyrka för att det inte var någon skillnad. Så för att förhindra att Don Cogote blir en frontfigur för en missriktad ekumenik så har jag beslutat mig för att fortsätta berättelsen.

De hade dock inte kommit längre än till Örebro, där Don Cogote och Chancho uppehöll sig alltför länge och missade sitt tåg. / - - - /. Två unga män i romerska prästkragar och varsitt birgittakors runt halsen gick fram till Don Cogote och bjöd in honom till en konferens på Laurentius Petristiftelsen i Lund, han lovades mat, intressanta föreläsare och en mässa som avslutning på det hela. "Är detta en katolsk mässa?", frågade Don Cogote "Oh ja, absolut", intygade en av de unga männen. Så de åkte iväg i en bil till Lund där de till slut kom fram till Laurentius Petri¨stiftelsen.
Och de fick mycket riktigt mat, och de lyssnade till den del andliga föredrag. Don Cogote tog tillfället i akt att predika sitt budskap om botgöring och blev bemött med både hån av dem som ansåg honom vara en tokig pajas och med beundran av dem som ansåg honom vara en helig dåre.

Men när det var dags för mässan och de skulle in i sitftelsens kyrka såg Don Cogote med bestörtning att det var en svenskkyrklig församling  "Jag har blivit förd bakom ljuset!", sade Don Cogote argt. "Jag utlovades en katolsk mässa, och eftersom det finns en katolsk församling i staden så behöver vi inte låna någon kyrka. Vad är det som pågår här!?"
De unga männen som hade bjudit in Don Cogote förklarade för honom i en ganska nedlåtande ton att det faktiskt var en katolsk kyrka, bara inte romersk-katolsk som han förmodligen inte kände så bra till då han kom från ett land där det nästan bara fanns romerska katoliker, men det finns faktiskt flera sorts katoliker och de var lutherska katoliker.
"Jag har en granne från Libanon som är maronitisk katolik, och en arbetskamrat från Irak som är kaldeisk katolik. Men "luthersk katolik" låter för mig lika rimligt som en fyrkantig cirkel".

Han bombarderades nu av historiska argument, hur Svenska kyrkan egentligen aldrig hade avsagt sig den katolska tron, hur den apostoliska successionen förblev obruten och sedan höjde de Gustav Vasa till skyarna som den omhuldande landsfadern. Ja, historia kan ni mer än jag", svarade Don Cogote. "Och mina teologiska kunskaper är rudimentära, så jag kan bara utgå från min intuition som inte kan fela när den är ledd av Anden, och den säger mig att det Allraheligaste sakramentet inte är närvarande i denna kyrka". Människorna där blev rasande och återigen fick Don Cogote och Chancho fly från en ilsken lynchmobb.

Jag tyckte att alltför mycket i detta, av mig något förkortade, litterära mästerverk, påminde om mig och vad jag skrivit på denna blogg om bl.a den obrutna apostoliska successionen och Gustav Vasa, för att vara en tillfällighet.

Anledningen till att jag skriver detta är ett  inlägg  på Bengt Malmgrens blogg som handlade om hur katoliker bör rösta i politiska val plötsligt kom att handla om min fiktiva(!) berättelse om Don Cogote, som dels är en parodi på Cervantes Don Quijote och har utvecklats till att bli en satir över en del företeelser som en katolik får handskas med i dagens samhälle. /- - - / Sedan ger sig Lars Flemström in i diskussionen (på Malmgrens blogg) och kom med en del påstående som måste klargöras och dementeras. Herr Flemström verkar tro att berättelsen kretsar kring honom. Jag tänker inte sticka under stol med att han inspirerade en del av vad som står där, men det är inte riktat mot honom personligen utan mot den högkyrkliga rörelsen varifrån jag tidigare har hört samma raljerande retorik. Herr Flemström påstår även att jag skulle vara min egen fiktiva figur Don Cogote, men jag är lika mycket han som Cervantes var Don Quijote. Hoppas detta inlägg reder ut eventuella missförstånd.

Malmgren kommenterar på Astudillos blogg:

Du säger dig vilja skriva en satir över högkyrkligheten i SvK. Laurentiistiftelsen är en högkyrklig stiftelse i Lund, jag utgår från att du valt ett namn snarlikt detta för att man skall associera åt det hållet. Satiren är ju tidsbunden och bygger på att läsaren har kännedom om det som satiren anspelar på. Du säger också att du inspirerarts av nämnde Flemström.
Det är bra att vi som kristna kan ha en distans till oss själva, humor kan vara förlösande och hjälper oss med detta. Som satir över högkyrkligheten fungerar din text dåligt, jag förstår inte riktigt poängen. I så fall är det lika mycket en satir över Katolska kyrkan och katoliker som kämpar mot "protestanternas irräror". Jag vet inte om du är medveten och avser denna senare dimension i din text också, i så fall kan den möjligtvis fungera som satir, om inte så blir texten ett sorgligt pekoral med undertoner av katolskt högmod och förlöjligande av våra protestantiska medkristna.

Astudillo svarar:

Bengt, jag tror att Don Cogote berättelsen också kan ha den vinkeln du syftar, för precis som Don Quijote så pendlar han mellan dårskap och ädelmod. Och då medger jag att jag även driver med mig själv, för ibland kan min entusiasm gå för långt när det gäller att bekämpa protestanternas irrläror. Men precis som i Cervantes berättelse (som vida överträffar min) så får hans huvudperson ge uttryck för impopulära sanningar, det är vad som är poängen med hans möte med de högkyrkliga.

Högkyrkligheten är den gren av Svenska kyrkan som står den katolska nämrast. Men varför har Astudillo placerat mig i det högkyrkliga facket? Snarare är jag gammalkyrklig, men har kanske landat i närheten av högkykligheten, sedan jag bestämt mig för att inte gå med i Katolska kyrkan. Mer om detta någon annan gång. Det är ändå kul att bli så uppmärksammad i det avlägsna Rom. Astudillo kommer säkert att bli värdsberömd för sina satirer mot Sverige och svenskar. Framtidens litteraturvetare kommer att efterforska vem hatobjektet no 1 egentligen var, och så kommer jag också att gå till historien, som en av de okända medan han levde.


Claphaminstitutet

"Många förknippar kristendomen med konservativa högerkrafter. När man säger att man är kristen tänker många att man är en sån där som inte gillar kvinnliga präster, att man är emot aborter och att man absolut inte gillar homosexuella. Själv är jag kristen och vänster och det är jag inte ensam om. I Broderskapsrörelsen, Sveriges kristna socialdemokrater, där jag arbetar, är vi 3200 medlemmar som anser att man inte behöver vara konservativ och höger bara för att man är kristen. Istället anser vi att det är det kristna kärleksbudskapet som är en av de viktigaste delarna av vår religion, kärleken till alla våra medmänniskor. Vi anser också att religion kan användas som en radikal kraft för att förändra världen och skapa ett bättre samhälle. Just nu skriver vi på ett manifest för den kristna vänstern..."


Så skriver socialdemokraten Daniel Carlstedt på sin blogg. Jag reagerade mot att vissa teolologiska åsikter stämpas som "höger". Sedan läste jag utkastet till manifestet. Där utpekas Claphaminstitutet som exempel på "kristen höger". Katoliken Bengt Malmgren är en av grundarna till institutet. Han vill inte bli inföst i någon högerfålla, ocjh frågar kategoriskt om världens alla katoliker är "höger". Men om man läser artiklar, som publicerats hittills av Claphamninstitutet, finner man följande:


"I början på året startade den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet. På den politiska skalan placerar man sig som center-höger. /---/ Nya frontlinjer ritas upp inom svensk politik när den kristna borgerligheten mobiliserar och startar tankesmedja på samma gång som den kristna vänstern samlas till motangrepp."


Nog ger väl detta associationer åt högerhållet?


Den kristdemokratiska politikerna Josef Bengtsson har skrivit att kristet samhällsengagemang känns igen på en blandning av höger- och vänsterståndpunkter, och kritiserar Claphamnistitutet för en rädsla att framstå som socialistiskt - utan motsvarande rädsla för att framstå som borgerligt. Varpå Claphaminstitutet självt har placerat sig som höger på den politiska skalan.


En politisk profil utmejslas inte bara av vad som sägs, utan även av vad som inte sägs: "...kan man se högerns syn på moralfrågor, det blir abort, homosexualitet och andra privatmoraliska frågor. Där har vänstern en bredare syn", menar socialdemokraten Peter Weiderud. Hans  uttalande kan förstås uppfattas så att man har en "bredare" syn på de privatmoraliska frågorna, t.ex. att man vill ha en "bredare" syn på äktenskapet än man - kvinna. Men med en bredare syn på moralfrågor, kan också förstås så att vänstern vill bredda moralfrågorna till att också handla om rättvisefrågorna. 

Här har alltså Claphaminstitutet valt att inte framstå som "socialistiskt", utan definierar sig självt som "den kristna borgerligheten". Varigenom traditionella kristna värderingar i de privatmoraliska frågorna kommer att framstå som exklusivt höger.


Claphamninstitutets omsorg om alliansregeringen, att den inte ska spricka på äktenskapsfrågan, framstår som något märklig, om det inte är ren högerpolitik som man bedriver under något slags kristen täckmantel. Det kan väl inte vara ett allkristet intresse att rädda en viss regering och regeringschef? Och slutligen: Om man nu menar allvar med att ställa de kristna värdena i centrum för samhällsbygget, varför dra upp en ny frontlinje mot det mest sannolika regeringspartiet efter nästa val?


Claphaminstitutet försöker alltså att göra kristendomen och kyrkan till ett slagfält för politiska drabbningar. Jag menar då att det är fel av "den kristna vänstern" att rycka in i kyrkan i full rustning, utan i stället ska man plocka ut claphamisterna ur kyrkan och ställa dem i den politiska skamvrån. Kyrkan ska vara en plats för gemensam tro mellan de politiska drabbningarna utanför kyrkan. För det är, som Leo skriver, att man kan arbeta för olika politiska lösningar utifrån en kristen tro.


Claphamninstitutet verkar närmast vara en personlig plattform för förre kd-riksdagsmannen Tuve Skånberg, som har ställts ut i kylan av ateisterna i kd-toppen, att göra come-back i partiet. Dessutom är institutet ett forum för akademisk titelsjuka. Med "den kristna borgerligheten" menas tydligen inte bara borgerlig partitillhärighet utan även borgerlig socialgruppstillhörighet. Arbetare göre sig ej besvär! Nej, ställ claphamisterna i skamvrån!


Biskopslösa stift - och en biskop utan stift

Vi kan nu sammanfatta situationen i Sverige under de första åren av Gustav Vasas regeringstid. Det är viktigt att en "episkkopalkyrka" har biskopar och att de står i förbindelse med den universella kyrkan.

Biskokparna i Skara och Strängnäs hade mördats av ärkebiskopen. Ärkebiskopen hade flytt ur landet för att inte gripas och rannsakas för sina brott. Biskopen i Åbo hade omkommit under försök att ta sig till Sverige, sedan han utnämnts till ny ärkebiskop. Eventuellt blev hans fartyg sänkt av den danska flottan. Brask i Linköping var den enda fungeande biskopen. Otto i Västerås hade lett väpnat motstånd mot Gustav Vasas befrielsearmé och flytt till Stockholm, där han avled innan staden hade befriats av Gustavs styrkor. Ingemar i Växjö levde visserligen til 1530, men var gammal och saknade handlingskraft. Brask gick frivilligt i landsflykt 1526. Johannes Magnus, som inte var biskop, skickades samma på diplomatiska uppdrag, och återvände inte till Sverige. Vincentius' (biskopen av Grönland) fortsatta öden känner jag inte till. Efter Ingemars död 1530 var Petrus Magnus i Västerås enda kvarvarande biskop med påvligt confirmatio.

De personer, som valts till biskopar av respektive domkapitel under 1520-talet, hade sannolikt vigts till biskopar av biskopen av Grönland, och hade i så fall giltig biskopsvigning, men var inte godkända av påven. Som troligen försökte krossa den svenska staten, återinsätta den danska kungen som kung i Sverige och biskopsmördaren Gustav Trolle som ärkebiskop genom att ställa till maximalt kaos inom den svenska kyrkan.

Man kan ju då fråga sig varför inte Gustav Vasa lät Vincenius viga Johannes Magnus till ärkebiskop. Men Gustav dröjde ända till 1531 med att tillsätta en ärkebiskop, som inte var godkänd av påven. En ärkebiskop som inte står i förbindelse med påven är i det närmaste otänkbart i ett katolskt land. Gustav stödde den österrikiska kejsarens krav att lärokonflikten i kyrkan skulle lösas av ett koncilium, som kejsaren ville sammankalla själv, men med påvens stöd. Efter att under sina två första regeringsår klart ha stött den katolska kyrkan, var Gustav neutral i lärostriden åtminstone till 1531, eventuellt längre. Laurentius Petri kan

Religion och politikEtt sätt att beskriva en religions särdrag är att jämföra med en annan religion. Islam utbreddes med svärdet. Så snart profeten Muhammed hade grundat den första muslimska församlingen, startade förföljelserna av muslimerna, som framgångsrikt försvarade sig. Genom skickliga allianser med olika klaner och militära segrar enades först Arabiska halvön  till ett rike, varefter islam spreds över världen. Kristendomen grundades i ett litet land, som var ockuperat av en stormakt med överlägsna militära resurser. Kristendomen växte som en undergroundrörelse i denna stormakt, och de kristna utsattes för svåra förföljelser under nästan 300 år. Under de allra första åren skyddades de kristna dock av den romerska rättvisan mot de förföljande fariséerna.

Således kom kristendomen och islam att från början utveckla olika traditioner beträffande förhållandet mellan religionen och politiken. När kristendomen under 300-talet började expandera utanför det romerska rikets gränser i Europa, in i de germanska områdena, mötte kristendomen en ny syn på förhållandete mellan religion och politik. Germanerna förefaller från början ha varit boskapsskötande nomadfolk, där den sociala organisationen byggde på ätten eller klanen, under ledning av det hedniska prästerskapet.

Dessa hedniska präster hade från början nästan enbart religiösa uppgifter. Men i takt med att den samhälleliga organisationen utvecklades fick de alltmer nya uppgifter - som vi idag skulle kalla politiska. När germanfolken övergick till att bli bofasta jordbrukare, visade sig hednareligionen otillräcklig som "förklaringsmodell" för den nya tillvaron. Det var i många fall hednaprästerna, som blivit ett politiskt ledarskap, som enligt gammal tradition att bestämma i religiösa angelägenheter, tog besluten om religionsbytet.

Således uppstod redan vid medeltidens början det embryo till statskyrkosystem, som skulle få sin fulla utveckling under reformationen i Nordeuropa. Om reformationen i Sverige: Se mina kyrkohistoriska inlägg på denna blogg! Efter det antika romarrikets kollaps hade den fortfarande enhetliga kristna kyrkan utvecklats till ett veritabelt kyrkoimperium, med påven som ledare. Hårda strider utkämpades mellan påvedömet och framför allt den franska monarkin om makten över kyrkan.

Det österrikiska kejsardömet stod i allmänhet på kyrkans sida. Kyrkan tog ställning för vissa stater mot andra stater. Danmark mot Sverige! Sverige var mot slutet av medeltiden ett mycket ålderdomligt ättesamhälle, där olika "krigsherrar" kämpade om makten, när man inte enades mot den gemensamma fienden Danmark. Genom att män ur de förnämsta ätterna utsågs till biskopar, drogs kyrkan in i striderna. Kyrkan hade dessutom egna militära anläggningar, borgar, och biskoparna red omkring i sina stift med följen på ett par hundra beväpnade män.

Sedan Gustav Trolle blivit ärkebiskop utbröt fullt krig mellan kyrkan och staten. Ärkebiskopens borg Almare-Stäket stormade och förstördes, ärkebiskopen avsattes, påven ingrep med interdikt * mot Sverige, i skydd av interdiktet rycktre danske kungen Kristian Tyrann  in i Sverige med Europas bästa legoknektar, den svenska högadeln, dåtidens politiska elit, höggs ner på Stortorget i Stockholm sedan ärkebiskop Trolle läst upp anklagelserna. Men  Kristian kallades tillbaka till Köpenhamn av sina hollänska finansiärer, som tvivlade på Kristians betalningsförmåga efter våldsdåden**  i Sverige. Och under ledning av Gustav Vasa startade ännu ett uppror...

Kristenhetens komplicerade och mångskiftande förhållande till statsmakten har givit upphov till avancerade läror om förhållandet mellan stat och religion. Eftersom dessa läror utgår från Bibeln och har utvecklats av kyrkofäderna är de en del av den kristna religionen. Den kristna "politiska filosofin" är särskilt väl utvecklad inom Katolska kyrkan, bereonde på att Katolska kyrkan, bortsett från den mellanitalienska Kyrkostaten, alltid har varit fristående från staten. Eftersom kyrkan har skiljts (relativt) från staten även i Sverige, behövs en "ny" filosofi för förhållandet mellan kyrkan  och staten, mellan religionen och politiken, även i Sverige.

Frågan aktualiseras i särskilt hög grad av diskussionerna om "gränslandet" mellan religion och politik inom det Socialdemokratiska partiet. Jag har tänkt att diskutera viktiga frågeställningar och principer i ett kommande inlägg.
________
*) Interdikt är bannlysning av ett helt land., som därmed ställs utan kyrkans skydd mot alla förstörelsekrafter, andliga såväl som världsliga. Djävulen får härja fritt. Fientliga stater får göra vad de vill.
 
**) Stockholms blodbad var inte Kristians enda våldsdåd i Sverige. Osäkra uppgifter tyder på att uppemot 600 personer föll offer för den danske kungens mordorgie i Sverige. Två biskopar tillhörde dem som avrättades på ärkebiskopens anstiften. Hur illa Sveriges rimliga begäran, att Gustav Trolle skulle ersättas som ärkebiskop med den påvliga nuntien Johannes Magnus, behandlades av påven Clemens VII, är beskrivet i flera inlägg på denna blogg (Klicka på kategorin "Kyrkohistoria" i spalten till höger!).

RSS 2.0