Samfunden måste ta tillbaka vigselrätten från staten

     "Religionen är en privatsak".

Samfunden måste ta tillbaka vigselrätten från staten!

Detta är innebörden i en insändare från Lars Malmbjörk i tidningen Dagen 25 februari. Åtminstone om jag har förstått LM  rätt. Jag letar förgäves efter insändaren på Dagens webbplats. Den finns inte där. Nej någon webbredaktör har väl tyckt att insändaren strider mot tidningens franskrevolutionära idéer om att marginalisera kyrkan och avskaffa kristendomen. Dagen har trummat för att de franskrevolutionära idéerna att marginalisera kyrkan är "teologi", medan åsikten att religionen bör vara mer än en "privatsak", är "politik". Och så har Dagen i bästa krigsreporterstil målat upp en batalj mellan "teologer" och "politiker". Som andra tidningar vill Dagen ha en god story. Om den är sann är underordnat. Finns inte nyheterna, gör man dem själv. Sóm tidningskungen som sålde sina aktier för att börsen skulle krascha och småspararna förlora sina pengar. För att tidningsimperiet behövde snyftreportage för att höja upplagan.

Claphaminstitutets ordförande Stefan Swärd, som även i är ordförande (chefsideolog?) i Evangeliska Frikyrkan (EFK) klagar på sin personliga blogg på att franska revolutionen ännu inte har nått Sverige. Han har även skrivit att han är motståndare till både statskyrkan och folkkyrkan. Vad blir det då kvar av kristenheten. Kanske någon liten frireligiös sekt? Någon har skrivit i en kommentar att under franska revolutionen högg man huvudena av adeln. Men just det tycker inte Swärd, svarar han. Det fanns andra idéer också.

Jaja, Stalin förförde tusentals svenska kommunister med att han hade andra idéer också. Stalin och Robespierre, som ledde skräckväldet under franska revolutionen, har faktiskt mer gemensamt än att de tog livet av folk. De gjorde religionen till en  "privatsak". 

Men nu skulle jag skriva om förslaget att samfunden ska ta tillbaka vigselrätten. För visst är det något bakvänt med att samfunden får vigselrätten av staten? Nu är det sant att staten delar ut busskörkort också. Men vi säger ju inte att det är något som man får från staten. Utan det är väl något man kvalificerar sig för, genom att uppfylla fodringarna? Hur skulle det vara om riksdagens plötsligt bestämde: Nähej, nu återkallar vi alla busskörkort. Bara statligt utsedda förare får köra buss hädanefter. Förare, som bussbolagen utbildar själva, godkännes icke!

LM konstaterar att samfunden har åtagit sig att rapportera vigseln till staten, så att det äkta paret blir registrerat och faller under den lagstiftning som gäller för gifta. LM besvarar inte frågan om han vill behålla rapporteringsskyldigheten, men ha skriver att hindersprövningen kan fortsätta att gälla, men att staten inte ska utse vigselförrättare. Det kan samfunden göra själva, tycker LM. Han skriver:

"Den egenlliga vigseln sker i samfunden (eller kommunalt *) inte vid den statliga registreringen för folkbokföringens räkning, Det bör ingå i religionsfriheten att samfunden får viga, vilket staten inte ska hindra."
Det håller jag verkligen med om. Att ta ifrån samfunden vigselrätten, eller villkora den, strider mot religionsfriheten. Vad Robespierre och hans adept  Stefan Swärd än må säga.

Nu finns det emellertid vissa komplikationer, som LM inte har tänkt på. Det finns nämligen en FN-konvention om både behörig vigselförrättare och officiellt register över gifta par. Men staten skulle ju kunna delegera kontrollen av behörigheten till samfunden. Jag har haft åtskilliga diskussioner om vigselförrättningen är att anse som myndighetsutövning eller ej. Själva vigselförrättningen uppfyller inte rimliga kriterier för att något ska kallas myndighetsutövning, men anses "per definition" vara myndighetsutövning. Den religiösa vigselförrättningen får därigenom i Sverige karaktären av myndighetsutövning som har anförtrotts ett privat rättssubjekt. Efter att ha läst en del internationell litteratur i ämnet,. misstänker jag att vi i Sverige har tolkat konventionen fel. Vigselförrättaren ska vara en "legal auktoritet", men det gör ju inte vigselförrättningen i sig till myndighetutövning. Det är snarare myndighetsutövning att utfärda bevis, t. ex busskörkort, om att någon är en "legal auktoritet" inom sitt område.

Staten bör alltså släppa kravet att själv utse vigselförrättare til samfunden, men måste då delegera till samfunden att kontrollera att vigselförrättarna har den nödvändiga komptetens som behövs för att vigseln ska bli juridiskt giltig i Sverige och internationellt. Alternativt att staten examinerar de vigselförrattare som anmäls av samfunden, och utfärdar "körkort'" för vigselförrättare. Detta gör staten i så fall som en service gentemot samfunden, i stället för att delegera vigselrätten till samfunden.

Det är nu sant att ordet "äktenskap" inte ursprungligen är ett kristet eller teologiskt begrepp, eftersom ordet "äktenskap" syftar på ett rättsligt förhållande (att någon är barn till någons lagvigda hustru) med rötter i hedendomen. Men lägg märke till att under den nordiska hednatiden fanns det över huvudtaget ingen statsmakt som kunde dela ut någon vigselrätt till det hedniska prästerskapet. Eller sköta det juridiska kring äktenskapet. Även det tillhörde den religiösa sfären.

Äktenskapet, dess ingående och rättsliga konsekvenser, har alltså sedan uråldriga tider tillhört den religiösa sfären, och bör naturligtvis återlämnas dit - oavsett vilken religiös tro vi har.

Men här har kd:s försök att spela spelet på den profana planhalvan, de regler och den retorik som gäller där, rört till begreppen ganska så rejält. I stället för att slå fast att äktenskapet är en religiös angelägenhet och därför ett förbund mellan man och kvinna, har kd fokuserat helt på äktenskapets positiva effekter i ett sekulariserat samhälle, och att uppnåendet av de effekterna kräver att äktenskap bara kan ingås mellan man och kvinna. Men det är helt enkelt inte sant. Kd har avfört de teologiska argumenten från dagordningen - och inte bara de teologiska argumenten, utan även de troendes tro som ett faktum. En ateist kan förneka Guds existens som en realitet. Men det är svårare - för en ateist - aff förneka tron på Guds existens som en realitet. Och politiskt borde ju tron på Guds existens väga åtminstone lika tungt som tron på Guds icke-existens. Kan man bygga politiska beslut på det ena antagandet, kan man bygga politiska beslut på det andra antagandet. Men det gör inte kd, som bygger hela sin pollitik på premissen att Gud inte finns - och alltså söker icke-religösa argument som halmstrån.

Ateister behöver egentligen  inte alls gifta sig. Deras rättsliga förhållanden kan regleras ändå. Däremot kräver de flesta religioner att en man och en kvinna, som lever ihop sexuellt, har ingått äktenskap. Staten bör därför lämna tillbaka vigselrätten till samfunden, men som en service gentemot samfunden tillhandahålla de tjänster (kontroll av vigselförrättarnas kompetens,. hindersprövning och registrering av ingångna äktenskap) som är nödvändiga för att de ingångna äktenskapen ska uppfylla FN-konventionen. Vilket inte hindrar att staten utser egna vigselförrättare för de fall då ingen religiös vigselförrättare vill viga, samt sådana fall då ett par, som vill ingå äktenskap, inte vill ha en kyrklig vigsel.

_____
*) LM menar sannolikt "borgerligt". Visserligen är de flesta borgerliga vigselförrättare kommunalpolitiker eller kommunaltjänstemän,. men de har sitt förordnande från länsstyrelsen,. som är en statlig myndighet.

**) Haggaj på bloggen Aletheia har träffande skrivit om kd: "Jag har inga kommentarer på abortchefen Hägglund. Men jag hörde Ella Bolin i SR idag. På frågan om hon trodde Gud skapat jorden så ville hon inte svara utan hänvisade sådana frågor till präster och pastorer. Hon var minsann politiker och inte präst. Hmmm ... Varför rösta på sådana människor överhuvudtaget?"

Jag hedrar Ella Bolin med en bild på hennes meningsfrände Josef Stalin, som också tyckte att religionen är en privatsak. Jag kan inte undanhålla vad Stalins mor, som uppenbarligen inte delade sin sons och Ella Bolins åkter i religionsfrågan, sa när Stalin stog på toppen av sin politiska karriär "Du borde ha  blivit präst i stället. Då hade du haft (verklig) makt." Och precis så är det med kd. Precis som Stalin har de avstått från den verkliga makten för att få jordisk makt, ära och rikedom för egen del.

KDS var fel tänkt från början

Kristen tro ger inga självklara svar på de partiskiljande frågor, som har störst påverkan på den enskilda människans tro, såsom skatter,skola, vård omsorg, kollektivtrafik och bostadsbyggande. Vem som gynnas eller missgynnas av en viss regerings politik beror i hög grad på på personliga ekonomiska förhållanden, om man är företagare, anställd, arbetslös eller pensionär, om man bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt, i storstad eller glesbygd. Samma person uppträder i olika roller, som både producent (om man har jobb) och konsument. Många är både bilister och kollektivtrafikresenärer, beroende på vart de ska, om de åker i jobbet eller privat. Det finns marginalväljare, som tar ställning från val till val, vilket partiprogram som passar bäst, och det finns väljare som röstar på samma parti hela livet. Det finns "klassmedvetna" väljare, som av princip alltid röstar till höger eller till vänster.

Homorörelsen har insett att man inte är antingen över- eller underklass för att man är homosexuell, att alla homosexuella inte stödjer samma parti, att somliga homosexuella gynnas av låga skatter,. medan andra gynnas av höga bidrag. Homorörelsen har lyckats motstå frestelsen att bilda ett eget parti, och är därför företrädda i alla partier, som slåss om de homosexuellas röster. De homosexuella, som bara utgör en dryg procent av hela befolkningen, har ersatt stora kollektiv som barnfamiljer, pensionärer, villaägare, kärnkraftmotståndare, etc, som den grupp som partierna friar till.

Bekännelsetrogna kristna, som i vart fall är betydligt fler än antalet homosexuella,. har lyckats marginalisera sig själva så till den grad, så att partierna slåss med varandra om att vara mest mot denna jämförelslevis stora väljargrupp. Detta är resultatet av Kristdemokraternas 40-åriga strävan att göra traditionell kristen tro till ett högerprojekt.

Kkristendomen var från början en slavreligion. Det var bland slavarna, den understa underklassen, som den spreds. Och det var inom slavklassen som den klassiska kristendomen växte fram. Det som nu kallas "vänsterkristendom" var gnostiska irrläror hos medel- och överklassen. Även inom den frikyrkliga väckelserörelse, som drog fram företrädesvis inom underklassen för 100 år sedan, predikades huvudsakligen den klassiska varianten. De cetrala dogmerna, som formades av fornkyrkan, under de tre första århundradena.

Men frikyrkopredikanterna kom snart i kläm mellan en medlemsmajoritet, som tillhörde arbetarbefolkningen och församlingarnas ekonomiska understödjare, som tillhörde arbetsgivarna. Klasskampen blev ett rött skynke för vissa frikyrkopredikanter. Arbetarklassen splittrades i socialister och frireligiösa. Stämningen mellan grupperna var stundtals hätsk.

Svenska kyrkan, som för hundra år sedan framstod som försvarare av det gamla priviegiesamhället, de rikas bundsförvant, kom alltmer att utvecklas till en plats, där man kunde vara både kristen och socialist. Men det var fortfarande den klassiska kristendomen som gällde. Under senare tid har nygnosticismen, medel- och överklassens kristendomsförvanskning, slagit klorna i Svenska kyrkan.

När kd och den borgerligt anstyckna frikyrkligheten gjort den klassiska kristendomen till ett högerprojekt, har nygnosticixmen marknadsfört sig duktigt hos framförallt ledande socialdemokratiska kyrkopolitiker som "vänsterkristendom". Detta ser "den kristna högern" som resultat av socialdemokratisk infiltration av Svenska kyrkan iscensatt av den socialdemokratiska minster Arthur Engberg under 1930-talet. Lösningen är tydligen att Svk gör sig av med hälften av sina medlemmar! - och blir en sekt av redan frälsta i tron på de borgerliga politiska värderingarna och Göran Hägglunds abortturism. Frikyrkliga abortmotståndare blir väldigt överseende, så snart regeringsfrågan kommer på tal...

Och det är egentligen vad det handlar om. Bekännelsetrogna kristna med borgerliga sympatier har blivit kristdemokratiska valboskap, som kan fösas hur som helst, så att de stödjer en politik om de motsätter sig med näbbar och klor, när den bedrivs av vänsterblocket. Bekännelsetrogna kristna med socialistiska sympatier tvingas välja mellan två för dem lika avskyvärda alternativ: stödja en borgerlig politik med långtgående social nedrustning eller acceptera de nygnostiska lärorna.

Detta är vad kd har åstadkommit under drygt 40 år. Jag hoppas att kd åker ur riksdagen, men inte att kd ersätts av någon parti, som idag står utanför riksdagen. Eftersom kd-sympatisörerna, de som finns kvar i dag, till säkerligen 99 % består av personer med borgerliga sympatier, önskar jag att de i stället engagerar sig i de tre seriösa borgerliga partierna, och gjuter nytt kriste liv i dem - Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet. Jag tror att en borgerlig regeringspolitik, som hade kompromissats fram av tre i stället för fyra partier, inte hade farit lika hårt fram i de sociala trygghetssystemen. Kd har i varje fall inte verkat återhållande.

Och att kyrkan blir en plats, där de politiska striderna har lämnats utanför, där vi över alla partigränser kan värna om den klassiska kristna tron.

Hägglund, kd, spelar oskuld

 Är du lönsam lille vän?

"Nu reagerar socialminister Göran Hägglund, som även är partiledare för Kristdemokraterna, mot uppgifterna att flickor aborteras på svenska sjukhus." Hur har han reagerat? Det var ju Göran Hägglund, som med nästan stalinistiska fasoner och utrensningar tvingade oppositionen inom kd till tystnad, när han genomdrev att utländska kvinnor skulle få rätt att göra abort i Sverige. Mern det var förstås utländska män, som fick rätt att tvinga sina kvinnor att göra abort i Sverige., Kvinnors rätt att bestämma själva har aldrig legat kd varmt om hjärtat.

Kd har faktiskt aldrig varit motståndare till aborter. Kd har alltid varit för selektiva aborter och alltså motståndare till kvinnnornas rätt att bestämma själva.

Göran Hägglund har även tvingat svensk sjukvårdspersonal att utföra fler aborter än de psykiskt klarar av - även de som inte principiellt är abortmotståndare. Detta har satt press på sjukvårdspersonal, som principiellt är abortmotståndare, att hjälpa till med aborterna sav solidaritet med sina arbetskamrater. Under hösten rasade en debatt om pingstvänner utför aborter.

Hägglund kan ju inte har varit ovetande om att kvinnor, som inte kan få abort i sitt hemland, söker sig till Sverige - eller rättare sagt: tvingas av sina män. Men det var en del av spelet om regeringsmakten, priset för att de andra regeringspartierna skulle ställa upp på kd:s utspel om fastighetsskatten. I valet mellan pengarna och livet, väljer kd alltid livet. Hägglund kan inte ha varit ovetande, eftersom en sammanställning av olika länders abortlagar fanns med i den utredning, som föregick beslutet. Det var alltså förutsebart att kvinnor från våra grannländer skulle komma till Sverige och få abort. Beslutet var ju speciellt avsett att krossa den restriktiva, polska abortlagstiftningen. Svensk kulturimperialism mot kyrkans inflytande på lagstiftningen i andra länder.

Nu handlar det emellertid om invandrare i Norge, som vill ha manliga arvingar. Därför tvingas dessa arma invandrarkvinnnor i Norge, att åka till Sverige och göra abort om det väntade barnet är en flicka. I Norge får man nämligen inte veta det väntade barnets kön, förrän tidsgränsen för abort är passerad.

Detta tål att tänka på. Det var ju pinsamt att barn aborteras för att de har fel kön. Meningen var ju att barn till fattiga föräldrar skulle aborteras. Men hade det varit mer försvarbart?

Barn håller på att bli ett privilegium för medel- och överklassen. Kd har inget haft att invända mot den utvecklingen. Problemet är (och har länge varit) att medel- och överklasskvinnorna inte vill ha tillräckligt många barn för att sörja för återväxten. Den selektiva abortpolitiken i Sverige före 1975 syftade till att hindra just medel- och överklasskvinnor att göra abort. Det är en tid som många kristna s.k. abortmotståndare längtar tillbaka till. Att vissa pingstvänner utför aborter är kanske inte enbart på grund av solidaritet med icke-troende arbetskamrater, som inte står ut med allt dödandet. Och bland kd-politiker med rötter i frikyrkligheten finns ett uträglat förakt för de ekonomiskt mindre framgångsrika. Och då syftar jag inte på Livets ord, utan på de frikyrkor som har funnits i flera generationer. Där "tron" har hunnit bli en livsstil och umgängesform och ett sätt att knyta kontakter. Det ger ekonomisk framgång. Det är så ruttet, det kan bli. Dessa veritabla Mammons-dyrkare tror att den kristne Guden belönar de sina redan här på jorden. De ekonomiskt framgångsrika har det rätta genetiska arvet, resonerar dessa Mammons-dyrkare. De tror att arvsynden är genetiskt ärftlig, men att den genetiska "sjukdomen" har helats genom att någon har omvänt sig och blivit ekonomiskt framgångsrik. Skrapa på ytan av delar av den svenska frikyrkligheten, så kommer detta fram!

I  alla länder och i alla tider (fram till senare delen av 1900-talet i Västeuropa) är det de fattiga som stått för huvuddelen av preproduktionen. Sedan skulle rasen förbättras genom att de fattigas reproduktion hölls tillbaka -.en politik som kd inte har tagit avstånd från. Föjden blev minskad nativitet och en åldrad inhemsk befolkning i de utvecklade länderna., Befolkningsbortfallet genom aborterna har ersatts med invandring. Det får man inte tala om. Men så sker det som sker. Även invandrarna börjar abortera. Selektivt.


Får man kritisera socialdemokraterna?

Det är klart man får. Jag gör det ju själv, när jag kritiserar att varmt troende kristna socialdemokrater slukar obibliska påhitt med hull och hår. Men i vilken förpackning serveras de den bekännelsetrogna, traditionella kristendomen?

Apropå Katobs och SSPX (se inlägget Rekommenderad läsning) skriver Katobs om SSPX' grundare, ärkebiskop Marcel Lefebvre:

"Detta var Lefebvres och hans rörelses tragedi: de räddade den gamla liturgin men kopplade samman den med de politiska partiernas kamp under nyare fransk historia."

Claphaminstitutet och mängder med bekännelsetrogna kristna med borgerlig politisk hemvist gör precis samma misstag. De kopplar ihop den bekännelsetrogna kristendomen med förre kd-riksdagsmannen Tuve Skånbergs försök att komma tillbaka till riskdagen med ett reaktionärt pseudokristet politiskt program. Skånberg är direktor för Claphaminstitutet.

Den bekännelsetrogna kristendomen används alltså av Claphaminstitutetsom ett politiskt vapen mot i synnerhet Socialdemokraterna, i syfte att lura kristna väljare att rösta på kd.

Jag har inget emot att personer med borgerliga politiska åsikter försöker reducera Socialdemokraternas väljarstöd. Men det ger dem ingen rätt att korsfästa Jesus en gång till på sitt partipolitiska altare. För det är vad de gör!

Och dessutom försvårar dei evangelisationen bland socialdemokrater och deras väljare - som de i stället gör till en tacksam grogrund för de personer - ofta med en hög teologisk utbildning - som planterar de obibliska lärorna! 

Bengt Malmgren, som är "fellow" vid Claphaminstitutet har skrivit på sin blogg www.katolsktfonster,se/forum att socialdemokraterna i svenska kyrkan följer en hemlig agenda från Arthur Engberg (socialdemokratisk minister under 1930-talet), som  går ut på att förstöra Svenska kyrkan inífrån. Det är en konspirationsteori som liknar den fascistiska propagandan under 1930-talet., och fick mängder med katoliker att stödja diktatorerna Mussolini och Franco. Så stort inflytande hade Engberg inte. Han möttes av motstånd inom sitt eget parti.

Sekterism

Med "sekt" förstås i vanligt språkbruk vanligen en mindre grupp med extrema åsikter. Om man tillhör en stor kyrka nationellt (Svk i Sverige) eller internationellt (Kk) kan man inte vara sekterist. Om man är ljumkristen medlem i en stor kyrka, kan man defintivt inte vara sekterist. Menar många. Har de rätt?

Rekommenderad läsningKatolikerna däremot borde känna till att en fullständigt uteslutning från deras kyrka är absolut omöjlig.

http://www.katobs.se/art_mosebach_sspx.html

Denna artikel är viktig även för lutheraner som håller på Svenska kyrkans tradition.

Visst är det skillnad. Ingen aktiv biskop i Svenska kyrkan håller måttet. Alla katolska biskopar gör det inte heller. Men Katolska kyrkan har 4.500 biskopar, spridda över hela världen. Det gör Katolska kyrkan betydligt mindre känslig för tillfälliga opinionsvindar i enskilda länder. Den katolska biskopen i Sverige, Anders Arborelius, vinglar betänkligt, omgiven som han är av rådgivare som går kd:s ärenden. Men internationellt är det annorlunda.

Man kan inte lita på att biskopar hela tiden vägleds av den helige Ande. Man kan därför inte ha en episkopalkyrka med bara 14 biskopar. Så många biskopar har Svenska kyrkan. Biskoparnas kulturella bakgrund, osv, har stor betydelse. Även biskopar kan fela och förleda.

Katobs skriver:

"Det är det störande med biskopsämbetet att även den mest ovärdiga och förargelseväckande biskop förblir biskop hela sitt liv, och att han fram till sitt sista andetag är i stånd att lägga nya biskopar till den långa raden i den apostoliska successionen."

"Vad är exkommunicering? Uteslutning från ett politiskt parti? Det är så icke-katolikerna betraktar det - de gillar att kalla uteslutning från kommunistpartiet för "exkommunicering". Katolikerna däremot borde känna till att en fullständigt uteslutning från deras kyrka är absolut omöjlig. I kyrkans ögon kan en döpt kristen aldrig bli 'oberörbar' genom någon handling han begår - hur förskräcklig den än är. Om kyrkan som det svåraste straff hon äger förbjuder en döpt kristen att bekänna sina synder, att i mässan ta emot den eukaristiske Kristus och den sista smörjelsen när döden är nära, så gör hon det alltid i hopp om att snart få häva exkommuniceringen. Ingen andlig myndighet vill ju till sist ta på sig ansvaret att låta en människa dö utan denna trygghet. "

"Att använda sig av exkommunicering som ett sätt att utöva politisk påtryckning (så som man ofta gjorde under medeltiden) förtjänar med rätta att fördömas."

Detta förklarar varför påven hävde bannlysningen * av biskop Richard Williamson, som nu har utvisats från Argentina för sina pro-nazistiska uttalanden. Det var givetvis ingen politisk gest.

Men vad Katobs skriver är också uttryck för en viss ecclesiologi**, samma ecclesiologi som bär upp Svenska kyrkan. Ingen kan uteslutas ur Svenska kyrkan.

Och har svenska kyrkan egentligen uteslutits ur den universella*** kyrkan? Och har inte nya biskopar lagts till raden av biskopar med apostolisk succession även efter den s.k. reformationen i vårt land? Svenska kyrkan är den enda protestantiska kyrkan i världen med obruten apostolisk succession sedan den "katolska" tiden!

De svenska biskoparna är kanske snarare "suspenderade" än uteslutna ur den universella kyrkan?

Bekännelsetrogna kristna i Svenska kyrkan utsätts ideligen för uppmaningar att "bilda eget". Sådana uppmaningar är av djävulen. De går ut på att reducera Svenska kyrkan till en frikyrklig sekt, som definitivt har kapat alla förtöjningar bakåt med den universella kyrkan.

Även bland svenska katoliker förekommer kritik mot påven för att han hävde bannlysningen av Williamson och de tre övriga SSPX-biskoparna. Det är katoliker som vanligtvis talar sig varma för ekumenik med protestantiska samfund, men själva är de sekterister. Och de föredrar ju ekumenik med frikyrkliga sekter framför ekumenik med den svårt sargade Svenska kyrkan, som dock är Kristi kyrka i Sverige, grundad av "katolska" missionärer för tusen år sedan.

Om inte påven hade hävt bannlysningen av Williamson, som trots sina avskyvärda politiska uttalanden, står Katolska kyrkan nära läromässigt, hade vi då haft minsta hopp om ett katolskt erkännande av Svenska kyrkan som rättmätig arvtagare till den odelade, universella medeltidskyrkan i Sverige? Hade jag själv haft minsta rätt att kräva av "riktiga" katoliker att de ska erkänna mig som "luthersk katolik"? SSPX-fallet är prejudicerande!

Är det inte dags att posthumt häva bannlysningen av Luther?

_______________

*
Bannlysning är samma sak som exkommunicering. Katobs förklarar vad det innebär. Bannlysning av ett helt land kallas interdikt, något som drabbades Sverige 1520. Det kom att påverka vårt lands hela historia. Med interdiktet som förevändning föll Kristian Tyrann in i Sverige, vilket kulminerade med Stockholms blodbad.(Se kategorin Kyrkohistoria).
**  Ecclesiologi = läran om kyrkan
*** Den universella kyrkan, är ett begrepp som jag hittat på själv. (Begreppet används kanske av andra i andra sammanhang, och då kanske med en annan betydelse). Med den "universella" kyrkan menar jag den kyrka som hade funnits om inte kyrkan hade splttrats. Den "universella" kyrkan är i stort sett identisk med den katolska kyrkan, i likhet med att en person som mist armar och ben är samma person som han hade varit om han inte mist armar och ben. Samma person med handikappad. En av de tvister jag haft med katoliker, är mitt påstående att även Katolska kyrkan har skadats av splittringen under 1500-talet.


Präster ska rätta sig efter Guds ordningar!

En tidigare fp-politiker, som nu jobbar som lobbyist för homoääktenskapslagen, har frågat ledamöterna i kyrkostyrelsen om deras åsikter i homoäktenskapsfrågan. Majoriteten hade sagt ja, men kan komma att ändra sig. Varför då inté påverka dem att säga nej, i stället för att angripa kyrkornas vigselrätt som sådan?

Jag hara haft många diskussioner på nätet med den f.d. fp-politikern. Han har upprepade gånger försäkrat att de religiösa samfunden ska få behålla sin vigselrätt - utan tvång att viga homopar för vare sig enskilda präster eller samfunden som helhet.


Religionsfriheten ska respekteras! Men det hindrar ju ingen att aktivt försöka påverka hur det samfund, som man tillhör (eller inte tillhör) beslutar i frågan. Något vigseltvång för reliösa vigselförrättare kommer inte att skrivas in i lagen.  Om det är vi överens, och allt är frid och fröjd. Kyrkan behöver inte alls tycka lika som landets parlament.


Vi, som tycker att Svenska kyrkan ska säga helt nej till homovigslar, har rätt att kämpa för vår åsikt. Och de som tycker tvärtemot för sin. Det är vi överens om. Men sedan kommer det där: Vad händer på längre sikt? Nja, ingen kan ju lova att inte framtida partikongresser beslutar att arbeta för vigseltvång. Men det måste de i så fall driva i riksdagen också, för att det ska bli lag. Det kommer i så fall att granskas av remissinstanser och lagråd, och prövas enligt både Sveriges grundlag och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Och konventionen, som gäller som överordnad grundlag i Sverige, värnar mer om religionsfriheten än den svenska grundlagen. Vilket Åke Green-fallet visade.


Ska vi då kasta in handduken och ge upp vigselrätten frivilligt? Det är bekvämt. Jag säger: Låt de homosexuella få sin könsneutrala äktenskapslag (Hur stor rätt har vi att bestämma hur icke-troende ordnar sina liv?) om vi får ha vår traditionella tro i fred. Ett absolut minimikrav, om kyrkomötet skulle säga ja, är att vi får ha kvar våra kristna präster, som rättar sig efter Guds ordningar - och att de ska ha vigselrätt!


Nu försöker man binda upp både präster och kyrkopolitiker att säga ja. Präster avkrävs svar av journalister och lobbyister (inte av sina egna församlingsmedlemmar, som har rätt att fråga) om de kommer att viga homopar. Ändå har man sagt - inte minst från fp - att det är fel att tvinga någon. Det vore fel även gentemot homoparen själva. Det behövs alltså inga listor - om kyrkomötet säger ja - på präster som vägrar viga homopar. Det behövs i så fall listor på präster som vill viga homopar, och gör det med övertygelse och glädje.


Det är fel att kasta ut handduken redan nu. Klarar vi inte matchen om sådär tio år, är det ändå ute med Svenska kyrkan. Det bästa som finns, när man är i underläge, är tid. Vapenvila, men inte kapitulation. Om  de, som vill avskaffa religionsfriheten men inte just nu, sedan bryter vapenvilan, ska de möta en motståndare som är  bättre rustad än idag.


Har de tänkt lobba för att avskaffa vigselrätten, alternativt inför vigseltvång för religiösa vigselförrrätarre, ska vi lobba för att avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen. Vill de ha kvar den, får de respektera religionsfriheten! Och det tror jag många inom homorörelsen är beredda att göra. Det är inte roligt för dem heller att leva i ett permanent konflikttillstånd. Med undantag för den handfull provokatörer, som ständigt bråkar med kristna.

--
Jag har skrivit förut att det är ingen mänsklig rättighet att bli präst, men en mänsklig rättighet att utöva sin religion utan att profana myndigheter bestämmer vad Gud har sagt. Och kräver utövandet av religionen att man har präster, som rättar sig efter Guds ordningar, så måste det finnas sådana präster. Det får inte bli som i kvinnoprästfrågan, där debattörerna huvudsakligen var präster själva. Det behövs en ny rörelse för bekännelsetrogna lekmän i Svenska kyrkan.


Vem har givit våra "kyrkopolitiker" deras uppdrag?

Även om man råkar vara vald till kyrkomötet på en partilista, representerar man inte sitt parti utan kyrkans medlemmar och ytterst kyrkans Herre.


Det är emellertid ofrånkomligt att i en kyrka, som har 76% av landets invånare som medlemmar, det finns en viss överensstämmelse mellan kyrkomedlemmarnas och hela väljarkårens åsikter. Detta är inte av ondo, om bara de s.k. kyrkopolitikerna klarar de olika rollerna som beslutsfattare inom kyrkan och det profana samhället.


Kritiken mot partipolitiseringen av kyrkan skjuter ibland över målet, och är i en del fall en täckmantel för andra politiska syften. Vissa teologiska åsikter stämplas som "politiska" för att de stöds av vissa partiföreträdare. Detta gäller i hög grad äktenskapsdebatten, där frikyrkliga och katolska sekterister försöker ta vigselrätten från Svenska kyrkan i syfte att rädda kvar kd i riksdagen. Detta är inget allkristet intresse!


Homorörelsen visar vägen för hur framgångsrik politisk påverkan ska drivas. De har inte låtit något enskilt parti monopolisera sina krav, som de i stället driver genom alla partier. Och varför skulle de inte det? Alla homosexuella är ju inte stöpta i samma politiska form.


De ideliga försöken att koppla ihop bekännelsetrogen kristendom med ett visst parti är förödande för kyrkans möjligheter att föra ut det bekännelsetrogna budskapet till andra partiers väljare. Därigenom förvärras partipolitiseringen av kyrkan.


Men Jesus är Herre över både moderater och socialdemokrater. Båda tillhör de kyrkan. De, och alla andra!


Katoliken Malmgren låter sig utnyttjas i ett spel som driver Svenska kyrkan ännu längre bort från Katolska kyrkan.

Den katolska bloggaren Bengt Malmgren har fortfarande inte publicerat min kommentar igår på sin blogg. Kommentaren är identisk med föregående inlägg på denna blogg. Malmgren har däremot publicerat en kommentar, från sign Jonas, till en tidigare kommentar från mig på Malmgrens blogg. Jonas skrev:


"Det spelar ju ingen roll vilken bakgrund Zaremba har, väldigt bra och träffsäkert skriver var det i vart fall. Inte fullt lika träffsäkert var Flemströms inlägg..

Det stora felet är ju att de politiska partierna överhuvudtaget har makt i Svenska kyrkan. All makt och härlighet i de teologiska frågorna ska givetvis tillkomma biskoparna genom sitt ämbete och sin sakramentala vigning genom vilken de genom den Helige Ande kan vägledas i sina beslut. Hade vi haft en episkopal kyrka med episkopal makt hade Svenska Kyrkan varit mycket mer kyrka än idag, idag vill den inte vara kyrka, även om det finns undantag, och egentligen många sådana, som Flemström visar på.

Men det är nog kanske bäst med tanke på vad som nu sker att det blir en splittring där de biskopar, präster och andra som vill vara kyrka går och sitt håll där de biskopar, präster och andra som vill vara kyrka går och sitt håll  "


Jag har svarat följande:

Jonas,
om du är samma Jonas som kommenterat på min blogg, så skrev du där att ÄB Anders Wejryd borde säga ifrån "Här bestämmer jag." Det gjorde han som biskop i Växjö, men tror inte att alla bekännelsetrogna präster i stiftet uppskattade det. (En av dem har sagt till mig att det i praktiken var skolchefen Kajsa Wejryd som bestämde. Anders själv lär vara en mjukis.) Svenska kyrkan med sina 14 biskopar är inte jämförbar med Katolska kyrkan, med sina 4.500 biskopar spridda över hela världen. Svenska kyrkan har problem. Katolska kyrkan har också problem - delvis samma problem, delvis andra problem.

Maciej Zarembas personliga bakgrund är relevant, då han gör vidlyftiga uttalanden om sådan han inte känner till och begriper. Jag uppfattar hans DN-artiklar som närmast rasistiska mot folkslaget svenskar, som ju dominerar i Svenska kyrkan. Det är ingen ände på uselheten. Ingenting är bra.

Jag tvivlar inte alls på att det skulle bli ett lyft för Svenska kyrkan om de 14 blev en del av de 4.500. Men vägen dit är lång, och vi behöver praktiska lösningar på hur Svenska kyrkan ska styras under tiden. Partivalsystemet måste ersättas med något annat, men det måste få ta tid. Att gå för fort fram skulle öppna dörren för politiska extremister, som då skulle kunna ta över församlingar med låg kyrklig aktivitet.

De samordnade attackerna mot Svenska kyrkan från frikyrkliga och katolska sekterister löser inga problem, utan bidrar till marginaliseringen av den kristna religionen i det svenska samhället. Det är samma trista attacker, som när frikyrkopredikanter, som valts in i riksdagen, levererade mot Svenska kyrkan under 1930-talet. Ett försvagat biskopsämbete och ett försvagat prästämbete, en dålig sakramentsförvaltning och teologisk otydlighet blev föjden.

Jag kan inte förstå hur katoliken Bengt Malmgren kan attackera Svenska kyrkan i samarbete med sakramentsförnekare som Stefan Swärd - som inte vill göra Svenska kyrkan till en "fri kyrka", utan till en "frikyrka". Malmgren låter sig utnyttjas i ett spel, som driver Svenska kyrkan ännu längre bort från Katolska kyrkan.

Om Jonas tycker att det är bra med en splittring, som medför att  "de biskopar, präster och andra som vill vara kyrka" blir uteslutna ¨(eller utesluter sig själva) ur Svenska kyrkan, och fråntagna sin rättmätiga del av svenska folkets kyrkliga kulturarv, håller jag inte med!


Partipolitiseringen - ett problem för alla kyrkor

Läkaren Bengt Malmgren har gått till hårt angrepp mot partipolitiseringen av Svenska kyrkan på sin blogg www.katolsktfonster.se/forum. Speciellt kritisk är han mot det förhållandet att Svk-medlemmar, som är socialdemokrater företräds av socialdemokrater i kyrkomötet. De ska förstås företrädas av "fellowar" i Claphaminstitutet, som är en täckmantel för förre kd-risdagsmannen Tuve Skånbergs återvalskampanj som kd-politiker! Skånberg sveptes ju bort av kd-ledaren Göran Hägglunds utrensningsvåg. Detta är mitt senaste svar till Malmgren:

Såvitt jag vet har Bengt Malmgren inte varit medlem i Svenska kyrkan på mycket länge, om ens någonsin, och har inga planer på att bli medlem. Ändå lägger du dig i vilka personer, som vi medlemmar har valt till att företräda oss. Ta du och avsätt biskop Arborelius, som tillsammans med ateister och sakramentsskändare har angripit en urgammal, ursprungligen katolsk, kyrklig institution, som alltjämt har bevarats i Svenska kyrkan. Är det katolsk lära, eller en "kulturyttring" hos katoliker i Frankrike att en man ska ha både en kyrkvigd och en lagvigd hustru?

Du kan inte heller vara ovetande om att statskyrkoidén mycket länge har varit en central tanke i den lutherska läran. Och det var väl den "heresin" som blivande katoliker måste avsäga sig förr i tiden, inte åsikten att staten ska respektera kyrkans sakrament fullt ut? Att lutheraner inte längre stödjer den ursprunliga lutherska statskyrkoidén innebär inte att banden med staten ska klippas på så sätt att kyrkliga handlingar inte ska ha någon rättsverkan alls. Det är inte ens katolsk lära. Försöker inte Katolska kyrkan rentav påverka abortlagstftningen i vissa länder? Hur stämmer det med det svenska katolska stiftets idéer om total åtskillnad mellan kyrka och stat? Detta är verkligen en heresi, som varken är katolsk utan luthersk lära. Det är Jehovas vittnens lära!

När du dessutom klagar på politisering av Svenska kyrkan, kastar du sten i glashus. Katolskt Magasin är en lika urvattnad departementspromeroria som Pravda under sovjettiden. Det kristdemokratiska kommunalrådet i Uppsala, som har idel öra hos biskopen, är väl fortfarande ansvarig utgivare för KM? Vad tror du skulle hända om de politiska partierna och partianknutna nomineringsgruperna skulle avstå från att ställa upp i kyrkovalen? Partipolitiseringen är i sig inget bra, men partisystemet synliggör dock det politiska inflytandet i Svenska kyrkan - till skillnad mot vad fallet är med det katolska stiftet i Sverige, som inte på minsta vis har undgått partipolitiseringen. Inte ett knyst om abortfrågan från biskop Arborelius, sedan han blev åthutad av Göran Hägglund, kd!

Och du: Varför skulle en s-politiker inte kunna vara kristen? Det är snarare brist på teologisk kunskap än på tro, som får vanliga socialdemokratiska kyrkopolitiker att stödja diverse obibliska påhitt. Den bristen avhjälps inte av partipolitiserande debattörer som Maciej Zaremba och Göran Skytte (som snarare försöker ställa sig in hos nyrika och ljumkristna Svd-läsare!).  Att koppla samman bekännelestrogen kristendom med högerpolitik är inte rätt pedagogik för evangelisation bland socialdemokrater och deras väljare! Håll gärna partipolitiken borta från kyrkan - men börja då med kd-inflitrationen av det katolska stiftet

--

Partipolitiseringen av de protestantiska frikyrkorna kräver inte många kommentarer. Evangeliska frikyrkan (EFK) har demonstrerat stöd för kd "redan före riksdagsbeslutet" genom att ta beslut att frivilligt avsäga sig vigselrätten. Tänk att de inte har kommit på det tidigare. Frikyrkopastorer har haft vigselrätt sedan 1952. Har de varit sosse-styrda sedan dess, och först nu vågar frigöra sig från "den statliga tvångströjan"? Nej, förklaringen är snarare att EFK:s ordförande Stefan Swärd även är ordförande i Claphaminstitutet, som genom sinm "direktor" Tuve Skånberg har positionerat sig politiskt som "center-right".

Om detta har doktor Malmgren inget att säga. Han är ju själv "fellow" i Claphaminstitutet.

Vad tror "homovänliga kristna"?

Ett nytt begrepp har börjat dyka upp i debatten: "homovänliga kristna". Det kan man väl vara, även om man inte vill gå med på allt, som sägs vara bra för homosexuella. Men man förstår ju att de som använder begreppet menar att de själva är "homovänliga". Och att "homovänlig" är benämning på ett visst förhållningssätt till homorörelsens kvar. Detta betyder i praktiken att inte ens alla homosexuella är "homvänliga". I en snävare bemärkelse handlar det om att förneka att utlevd homoseuxalitet är en synd. Det är ju inte precis ovanligt att kristna förnekar att det, som de själva gör, är synd. Jag ställer inte andra krav på homosexuella, som vill kalla sig kristna.

Är alla former av utlevd homosexualtet synder? Det är en teologisk tvist, som vi får leva med i kyrkan. V i måste lära oss att respektera varandra ändå, att se til vår gemensamma tro. Och inte bara till det som skiljer.

Men finns det då inte en risk att olika intressegrupper driver ingenom avskaffandet av den ena  synden efter den andra? Så att det till slut inte behövs någon förlåtelse. Alla synder är avskaffade. Inga synder finns kvar att föråta. Ja, om alla måste tycka lika. Men om alla inte behöver tycka lika?

Min konkreta fråga lyder: Måste men verkligen stödja blasfemiska konstutställningar, där Jesus avbildas med Musse Pigg-ansikte, för att man utlevande homosexuell med kristen tro? Jag förstår inte kopplingen mellan homosexualteten och Musse Pigg-ansiktet!

Har inte homosexuella, precis som andra människor, sin egen personliga tro eller livsåpskådning? Kan inte även  den, som förnekar att utlevd homosexualtet är en synd, ha en traditionell kristen tro i alla andra teologiska frågor - och alltså bli lika sårade som andra kristna när Jesus skymfas och hädas? Även den som själv attraheras sexuellt till personer av samma kön, kan väl bli sårad av se homoerotiska avbildningar av Jesus? Vill vi "vanlia" se heteroerotiska avbildningar av Jesus?

Som begreppet "homovänlig" ofta används, har det inte mycket att göra med homosexualitet. Utan snarare handlar det om att förneka stora delar av traditionell kristen tro, skymfa och häda det heliga, unger täckmantel av sympati för de homosexuellas sak.  Bland de, som gör så, finns personer som själva är homosexuella, provökatörer, men de allra flesta verkar vara heterosexuella. Det är möjligt att dessa "heteron" kan vara ett stöd i kampen för homoäktenskap, och liknande.  Men är inte syftet i första hand egennyttan?

Sedan kan man ju fråga vad det är för jubelidioter bland kristna, som besvarar elden utan att först ta reda på vem som skjuter! Det kan nog vara tungt för den som har en homosexuell läggning och är kristen, att ständigt påminnas om att det de uppfatar som skönt och vackert, är synd enligt traditionell kristen tro. Men å andra sidan kräver försvaret av den traditionella tron att det får sägas. Även det som alla inte håller med om, och även det som kan såra någon, måste få sägas. Men låt oss då hålla den debatten på det teologiska planet, och låt oss då föra debatten med teologiska termer, i stället för att ta till ord och uttryck som alltför övertydligt beskriver det äckel och avsky, som vi heterosexuella nog kan känna inför homosexualiteten.

Jag försvarar religionsfriheten. Religiösa samfund ska ha vigselrätt, utan tvång att viga homopar.  Men de homosexuella, som förnekar att utlevd homoslexualitet är en synd, har ju rätt till sin religionsfrihet. Om samtliga nuvarande religiösa samfund skulle vägra viga hompar, har de möjlighet att bilda egna samfund, som ansöker om vigselrätt. Men vill vi verkligen ha särskilda kyrkor för homosexuella? 

Kyrkomötet kommer med stor sannolikhet att säga jag till homovigslar i Svenska kyrkan. Det är en svår och onödig motgång, som hade kunnat undvikas. Om inte kd i parti-egoistiskt syfte hade splittrat den bekännelsetrogna opinionen. Men jag kommer inte att gå ur Svenska kyrkan i protest. Och jag kommer inte att sälla mig till dem som vill avskärma kyrkan från samhället genom att göra kyrkvigseln till en juridisk nullitet. 

Jag kommer att fortsätta att kämpa för att bevara kyrkvigslens juridiska giltighetet. Jag kommer att kämpa för att säkra tillgången på präster, som till 100% står för traditionell kristen tro, och följakltligen vägrar viga homopar.  Jag kommer att kämpa för ömsesidig respekt och tolerans och ett gott samarbetsklimat mellan alla präster och lekmän.

Vi börjar se hur nya allianser formeras. Frikyrkliga och katolska sekterister, som lånat sig till marionetter åt drivande ateister, försöker ta vigselrätten från Svenska kyrkan. De drivs av dunkla politiska och teologiska motiv. De vill skilja kyrkan, inte bara från staten, utan även från samhället. De vill reducera kyrkans kontaktytor mot samhället. Jag tror inte att de vill göra Svenska kyrkan till en kyrka för de redan frälsta. De vill krossa Svenska kyrkan, som de tror står i vägen för deras egna ambitioner. Men det är inte Svenska kyrkan, som står i vägen, utan deras egen sekterism.

Jag tror på Guds försyn*.
__________________
*) Guds försyn är egentligen en ganska central tanke i den traditionella svenskkyrkliga teologin, och grunden till ordspråket "Inget ont som inte har något gott med sig". Jag tror på en pånyttfödelse för Svenska kyrkan, och en återkomst för traditionell kristen tro i Svk. Och en ökad självmedvetenhet inom Svk. Vi är inte sämst. Kan vi finna vettiga samarbetsformer mellan präster som vill, respektive inte vill, viga homopar, kanske vi också kan finna en lösning på kvinnoprästfrågan.Kyrkvigseln och begreppet "gällande rätt".

I debatten framförs emellanåt påståendet att kyrkvigseln är en relativt ny företeelse, ett resultat av "borgarklassens uppstigande". Denna rättshistoriska missuppfattning används som stöd både för åsikten att vilka konstellationer som helst (inte bara man och kvinna) kan ingå äktenskap, och för åsikten att vi kan avstå från kyrkvigseln. Att kyrkvigseln inte alls skulle vara någon viktig kyrklig handling. Kristdemokraterna och deras medlöpare har lagt sig platt under HomO:s gamla dimridåer. De homosexuella som vill gifta sig samkönat vill naturligtvis inte avskaffa kyrkvigseln. Ombytta roller! Nu fattas bara att homosexuella vill ta emot nattvarden, så kommer kd att lägga lagförslag att avskaffa nattvarden i dess gamla (sakramentala) form, och ersätta den med en minneshögtid över den avlidne Jesus. Jag förväntar mig att samma katolska debattörer, som har stött förslaget att avskaffa kyrkvigseln, även vill avskaffa nattvarden, och ersätta den med en civilrättslig registrering (s.k. motbok) över gjorda inköp  på Systembolaget.

1734 års lag, som formellt alltjämt är gällande lag i Sverige (den är alltså inte upphävd utan ändrad kapitel för kapitel)* är den första allmänna lag som skivits sedan danskarna regerade Sverige. 1686 års kyrkolag var den första kyrkolag sedan den "katolska" tiden. Detta innebär att domstolarna dömde efter kungliga stadgor, sedvanerätt och Bibeln. Viss vägledening söktes i de medeltida landskapslagarna samt Magnus Eriksson allmänna landslag och stadslag (även de medeltida).

Påståendet att kyrkvigseln infördes först 1734 är i princip fel. Det som kallas "gällande rätt" **  fanns - och finns fortfarande i de fall skriven lag saknas. -(1865 infördes principen att ingen får dömas för brott utan skriven lag, men i civilmål är skriven lag fortfarande inte nödvändig för att en domstol ska avgöra ett mål. Kd:s "civilrättsliga registrering" kommer att bli ett gungfly av rättsosäkerhet - ännu värre än förhållandena före 1734.)- Det var hårda straff för äktenskapsbrott, och hårda villkor för den som var född utom äktenskapet, även före 1734. Men en svårare juridisk nöt att knäcka för domstolarna att avgöra om ett par verkligen hade ingått äktenskap.

Att kyrkvigseln fastslogs som det enda lagliga sättet att "fullborda" ett äktenskap i 1734 års lag, motsäger alltså inte att detta var "gällande rätt" även före 1734. Men troligen hade domstolarna möjlighet att "legalisera" ofullständiga äktenskap.

Äktenskapets ingående tänktes inte som idag som en kortvarig "akt" -(där t ex kyrkvigseln är både början och slutet på ingåendet)- utan som en långvarig process, som började med trolovning och avslutades med vigselakten. Därför kunde det finnas ofullbordade äktenskap, särskilt om det fanns barn som avlats i ett trolovnings-förhållande ***.

Kyrkvigseln är alltså ingen nyordning, som infördes 1734, men kyrkvigseln -(och efter 1908 även den borgerliga vigseln)- har alltmer kommit att tränga ut de övriga leden av ingåendet av äktenskap, så att vigseln nu är den enda återstående obligatoriska delen. -(Visserligen är hindersprövningen obligatorisk, men den är ju inte på något sätt bindande, och så bör det förbli. Biskoparna, som vill ersätta kyrkvigseln med en juridiskt bindande hindersprövning, är ute och cyklar rejält. Resultatet skulle bli ännu fler förhastade äktenskap, ännu fler skilsmässor och ännu fler skilsmässobarn, som får växa upp utan sina båda föräldrar. Biskoparna och deras frikyrkliga och katolska påhejare tycker kanske att detta är ett rimligt pris att betala för att slippa homo-äktenskapen. Som jag också är emot, men inte till vilket pris som helst.)-

Under medeltiden var kyrkvigseln en obligatorisk del för fullbordandet av äktenskap. De hedniska sedvanorna med sängledning etc levde kvar, och uppfattades av många som fullbordandet av äktenskapet, varför de struntade i kyrkvigseln. -(Och så kommer det bli även med kd:s civilrättsliga registering. När kyrkvigseln blir en juridisk nullitet, kommer nog många att åka på smekmånad direkt.)- Detta ledde tidvis till katotiska förhållanden, speciellt inom det arvsrättsliga området, varför kyrkan tvingades legalisera ofullbordade äktenskap i efterhand. Såvitt jag vet utan stöd i någon lag.

Om vigseln förrättades på pastorsexpeditionen, på kyrktrappan eller inne i kyrkan, saknar betydelse för vigselns giltighet som rättshandling. Det visar snarare på vigselns teologiska betydelse, att kyrkan såg vigseln som en förutsättning för att få berträda kyrkan, speciellt om bruden inte var oskuld.

Samma sak var det med dopet. Man fick inte föra fram sina odöpta barn till altaret, som idag. Själv är jag döpt längst ner i kyrkan, enligt den långt in på 1900-talet bevarade medeltida seden.

______________________

*) Det finns bara en enda bestämmelse kvar, som fortfarande har samma lydelse som 1734. Det är den s.k. tvesalalagen, som reglerar vem som är rättmätig köpare /ägare, om någon har sålt samma vara till två olika köpare.

En del bestämmelser från 1734, och även en del senare bestämmelser, är formellt upphävda i samband med att de har ersatts av nya lagar. Andra bestämmelser är inte formellt upphävda, utan finns med i bakgrunden, och kan därför komma till användning om de nya lagarna inte ger tillräckliga svar. Vid lagkonkurrens (d.v.s. om olika lagar strider mot varandra, har nyare lag som regel företräde framför äldre lag, om inte den äldre lagen är en överordnad lag. Grundlagarna är överordnade vanliga lagar (exempelvis är religionsfriheten överodrnad anti-diskrimineringslagarna), vartill Europakonventionen är överordnad de nationella grundlagarna. Många av de argument som används mot "konservativa" kristna i Svenska kyrkan är juridiska lågvattenmärken. Å andra sidan har de "konservativa" delvis sig själva att skylla, när de går på vilka pseudo-juridiska argument som helst.
 
**) "Gällande rätt" är det som faktiskt gäller, den praxis som har lagts fast av domstolarnas domar. Denna praxis kan ibland avvika från de skrivna lagarnas bokstavliga betydelse, enligt vardagligt språkbruk. Många anklagelser, som riktas mot "konservativa" präster i Svenska kyrkan, för att inte följa "lagen" är falska, och bygger alltså på angriparnas egna feltolkningar av vad som gäller, vad som är gällande rätt.

***) En jämförelse mellan vigseln som rättshandling och avtalslagens bestämmelser om slutande av avtal, samt olika sätt att ingå avtal, finns i inlägget Myndighetsutövning? (Länk finns i spalten till höger), bl.a. förklaras begreppet "realhandling". Innan skriftspråket fanns, fanns naturligtvis inga skrivna rättshandlingar. Muntliga rättshandlingar var (och är´) osäkra, eftersom det kan vara svårt att efteråt minnas exakt vad som sades Hur vanligt är det inte delade meningar om vad som har överenskommits muntligt... Ofta är det svårt att efteråt reda ut vad som bara var ett förslag och vad som man kommit överens om. Ofta förstärks överenskommelsen med att vissa rituella ord uttalas, eller genom en symbolhandling, t ex ett handslag. Det vore en skam om inte Svenska kyrkan klarar av att föra traditionen vidare, om de kyrkliga handlingar som markerar att ett äktenskap verkligen har ingåtts, skulle bli en juridisk nullitet.  


Biskoparna uppför sig som om de vore druckna

  Biskop Koskinen i Svenska kyrkans eget Waterloo. Tillsammans med åtta andra biskopar vill han att Svenska kyrkan ska kapitulera i äktenskapsfrågan. Bilden är tagen nära den plats, där Napoleon kapitulerade 1815.

Sign Hapax (bloggen Senapsfrön och fikonspråk, länk i spalten till höger)  välkomnar biskoparnas utspel. Det handlar alltså om de nio biskopar med troligen olika åsikter i homoäktenskapsfrågan, som ömkligen ber staten att ta vigselrätten från Svenska kyrkan. En riktigt pinsam historia. Bland de kommentarer som inkommit till Senapsfrön och fikonspråk skrever sign Anonym/Åke:

Detta med "2 ceremonier" är en utbredd myt. De ceremonier som förekommer på rådhuset är helt frivilliga. De är bara en artighet från kommunen mot de som önskar en mera högtidlig inramning utan att för den skull blanda in religion. Det enda man behöver göra på rådhuset är att skriva under det juridiska formuläret som bekräftar att man vill bli gift med nån. Resten är i högsta grad frivilligt pynt.

Leif Ektstedt, som även har skrivit kommentarer på denna blogg, har skrivit följande kommentar på bloggen Senapsfrån och fikonspråk:

Tor kommenterade mitt svar angående att staten borde ta hand om vigselrätten " att det skulle vara en väg men att den aldrig skulle gå igenom" . Nu förefaller de ha hänt. Det viktigaste är att Staten skiljs från kyrkan , samt att staten behandlar alla parförhållanden lika.

Den Tor, som Ekstedt nämner, driver bloggen Antigayretorik - en kritisk granskning av den kristna argumentationen ur homosexuell synvinkel. Även på den bloggen har Ekstedt försökt torgföra sina idéer om avlövning av kyrkan - samtidigt som somliga homosexuella hoppas på sitt livs dröms uppfyllelse: att få vara huvudperson i ett riktigt kyrkbröllop.


Jag tror att Hapax hoppar över en del tankeled. Sign Anonym/Åke har fel. Om en borgerlig vigsel går till såsom Åke beskriver är den ogiltig. Det är också ett problem med biskoparnas förslag. Om det går igenom kan svenska äktenskap bli ogiltiga internationellt. Om vi får en könsneutral äktenskapslag kommer staten att behandla alla par lika. Var så säker. Kyrkor och samfund kommer inte att behandla alla par lika, för att de fråntas vigselrätten.

Biskoparna har drabbats av panikångest sedan de upptäckt att vi är några stycken som inte kommer att ta emot nattvarden av präster som åskådligen visar att de inte bryr sig om Guds ordningar. Tror de inte på skapelseordningen kan det antagas att de inte heller tror på nattvardens mysterium.

Först var det bara motståndarna som var rädda för negativa konsekvenser och därför ville avstå från vigselrätten. Nu är det anghängarna. Fegheten regerar Svenska kyrkan. Präster, som inte vågar avslöja var de står i viktiga teologiska frågor, har vi ingen användning för. Biskopar som är lika fega är som döda hästar som släpar efter vagnen. Dem har vi inte heller någon användning för.

En vigsel är inte myndighetsutövning i egentlig bemärkelse. En präst eller ett samfund, som vägrar medverka till en vigsel, hindrar ingen att gifta sig.

Vad som menas med myndighetsutövning förklaras utförligt:
http://larsflemstroms.blogg.se/2009/january/utkast-nej-det.html (Länk finns även i spalten till höger.)

Leif Ekstedt desinformerar. Han bör nog svara frågan om han vill att begravningsverksamheten ska skiljas från Svenska kyrkan. Upplåtelse av gravplats är nämligen myndighetsutövning. Leif bör också svara på frågan om han vill avskaffa dopets rättsverkningar.

Tala om att ge eldunderstöd till Humanisterna och alla som vill skyffla undan religionen till enbart den privata sfären och att kyrkan inte ska ha någon roll i vare sig samhället eller i den enskildes liv. Dop, vigslar och begravningar är ju faktiskt de enda tillfällena som många går i kyrkan.

Och sett ur den synpunkten kan ju även homobröllop i kyrkan vara något positivt.*

Det är dessutom en himmelsvid skillnad mellan att själv avstå från vigselrätten och att kräva att staten ska avskaffa vigselrätten. Den som själv avstår kan ångra sig. Men mest beklämmande är fegheten hos dem som vill bli utsatta för tvångsåtgärder för att slippa ta beslut själva.

Biskoparna är som missbrukare, som jag mött i länsrätten, som ber att få bli tvångsvårdade för att de inte litar på att de kommer att fullfölja en frivillig behandling. Biskoparna behöver kanske varsinn lyktstolpe att hålla sig i, så att de inte tappar balansen.

Imam Abdullah Lindeman, som jag skrev om i föregående inlägg, är visserligen en påhittad figur. Men han är i högsta grad verklig. En del av det, som Abdullah Lindeman säger, har jag nämligen klippt från en intervju med ett par svenska imamer i tidningen Dagen. Och de sa att muslimer kommer att strunta i den "civilrättsliga registreringen" inför svenska myndigheter, utan de kommer att gå direkt till moskén och gifta sig inför imamen.  Vigselakten i moskén kommer alltså inte att bli någon "välsignelse" över någon statlig registrering! I så fall gör muslimerna det enda rätta i det läget. Undrar om imamerna, i det läget, kommer att fortsätta att rapportera ingångna äktenskap till Skatteverket... Undrar hur Skatteverket kommer att hantera den informationen... **

Det är intressant att läsa hur vissa företrädare för kristenheten tror sig kunna utnyttja lagstifningsmakten för att bestämma teologin i andra samfund än det egna, och t.o.m. i andra religioner. Kristdemokraterna vill återinföra den gamla asa-tron för att gamle asa-Tor ska välsigna Skatteverkets register. Jag undrar om asa-gudarna någonsin har välsignat några statliga register. Under deras tid var Sverige ett statslöst territorium., som styrdes av det hedniska prästerksapet.  Nu försöker alltså Kristdemokraterna lagstifta fram en modern variant av asa-tron, där kulten är underställd riksdagen...

____________

*) Jag har inte bytt åsikt. Jag förespråkar inte homoäktenskap som ett sätt att locka folk till kyrkorna. Men jag tror på Guds försyn, som sammanfattas på ett bra sätt av ordspråket "Inget ont som inte för något gott med sig." Har tänkt skriva ett särskilt inlägg om den kristna läran om försynen. Får se när det blir. Det är ganska mycket aktuellt just nu.

**) Fredrik Sidenvall har skrivit en ledare i tidningen Kyrka och folk, där han föreslår att det inrättas ett särskilt register över par som ingått äkenskap som är både juridiskt och teologiskt giltiga enligt traditionell kristen tro. Ett sådant register kan mycket väl föras tillsammans med muslimerna om man byter ut "kristen tro" mot "respektive religions traditionella lära",


Jag accepterar att homosexuella får laglig rätt att gifta sig med en person av samma kön, så länge det inte leder till att någon tvingas agera mot sin religiösa övertygelse eller någon hindras att utöva sin religion. Vi måste försvara de religiösa samfundens vigselrätt och motsätta oss varje förslag att vigselrätten villkoras med vigseltvång. Det räcker inte med "väjningsrätt" för dem som redan är präster. Ingen ska hindras att bli präst för att han / hon delar Svenska kyrkans traditionella tro.

Sedan är det ju så att religionsfriheten inte bara tillkommer oss som har en traditionell kristen tro, utan även dem som inte tror att utlevd homosexualitet är en synd. Om Svenska kyrkan säger nej till homovigslar  Svk, kan ingen hindra homosexuella att starta egna samfund, som ansöker om vigselrätt.

Nyaste nytt:
Fyra andra biskopar går i svaromål i DN idag 7/2. De verkar åtminstone vara nyktra. De skriver bl.a:
"Ibland får man uppfattningen av dem som vill avskaffavigselrätten att processen redan är igång.  Då är det lika bra att med en gång gå till vägs ände. Så är det inte. Det finns ingenting som säger att vigselrätten på sikt ska avskaffas."

De fyra biskoparna menar att Svenska kyrkan skall behålla vigselrätten nu och på sikt.
- Något tvång för präster att utföra kyrklig välsignelse är inte aktuell.

Det är hur tydligt som helst att dunkla krafter, med rötter i ateismen vill avskaffa äktenskapet. Det är lika tydligt att dunkla krafter med rötter i vissa svenska frikyrkor och det katolska biskopsämbetet i Stockholm vill underminera Svenska kyrkan. De vill använda riksdagen till det. Det är samma politik som en viss frikyrkopastor drev i riksdagen under 1930-talet. Resultatet känner vi till: ateisterna tog hem spelet. Runtom i landet står frikyrkokapellen tomma och övergivna. Den som gräver en grop åt andra ...


Att tro på sin tro

- Jag följer svenska lagar, så länge de svenska lagarna passar mig,  säger imam Abdullah Lindeman, halvbror till Kd:s partisekreterare Adolf Lindeman.  För att få ingå äktenskap i min moské måste paret vara muslimer, ha olika kön och ha en godkänd hindesprövning från de svenska myndigheterna. Sedan rapporterar jag till Skatteverket att de har ingått äktenskap. De sköter ju registreringen redan nu.

- I Sverige får en muslim bara ha en fru, förklarar imam Lindeman. Jag följer ju svenska lagar så länge de passar oss, och Koranen kräver inte att varje muslim ska ha fyra fruar. Det är valfritt. Men om den svenska lagen står i direkt motsättning till Koranen, följer jag ju Koranen.

- Men om nu riksdagen inför en könsneutral äktenskapsbalk,
frågar bloggen.

- Som förslaget ser ut blir ingen tvungen att gifta sig med en person av samma kön, säger imam Lindeman. Så det rör inte oss. Jag kommer aldrig att viga något homopar!  Vad de otrogna gör, bryr jag mig inte om.

- Men det talas ju mycket om att präster, pastorer och imamer, som vägrar viga homopar, kommer att hängas ut i media,
försöker bloggen.  Då vore det väl bra att slippa vigselrätten?

- Det kan du ju försöka med, svarar imamen . Om de tar ifrån mig vigselrätten, så hindrar inte det mig från att förrätta vigslar. Men då blir det förstås enligt sharia-lagen, och ingen rapportering till Skatteverket om ingångna äktenskap. Det blir värst för de svenska myndigheterna, som kommer att mista kontrollen över det hela.

Inte utan beundran för imamens principfasthet, frågar  bloggen: - Men är du inte rädd för att åka i fängelse?

Imamen slår ut med sina väldiga armar: - Ni kristna pratar ständigt om att man ska lyda Gud mer än människor, men när det kommer till kritan vågar ni ingenting alls. Om jag är rädd för att åka i fängelse? Hahaha, de kan ju försöka. Vem vet hur upprörda folkmassor i Mellanöstern kommer att reagera? En imam i fängelse för att han vägrat viga homopar? Det var det roligaste jag har hört på länge. Att läsa hur ni kristna hukar för journalistdrevet, är däremot inte roligt! Men det är förstås bra för oss muslimer. När svenska folket upptäcker avgrunden mellan er tro och ert kryperi för de jordiska makthavarna, kommer svenskarna att konvertera till islam i massor. Sverige kommer att bli det första muslimska landet i norra Europa!

- Men din halvbror Adolf Lindeman vill ju ersätta de religiösa vigslarna med en civilrättslig registrering
, påpekar bloggen.

- Låt mig då avslöja en hemlighet, svarar Abdullah Lindeman. Min halvbror är en islamistisk agent, som håller på att göra Sverige till en mogen frukt i islams händer. Som partisekreterare för Kd har han verkligen komprometterat den kristna religionen som höjden av feghet och kryperi. Tro mig, vanliga, hederliga svenskar vill inte vara kristna efter Kd:s krumbukter! De vänder sig från kristendomen. Tids nog kommer de att upptäcka islam.
 
                                                                                       -- * --

Jag måste erkänna att jag har blandade känslor inför muslimerna. Deras tro på sin tro är föredömlig. Visserligen är denna intervju påhittad. Men jag tror att imam skulle kunna uttrycka sig så, ungefär. Och naturligtvis kommer svenskarna att söka alternativ, om den kristna kyrkan och dess företrädare fegar ut på område efter område. Som detta med att avstå från vigselrätten. I den kristna kyrkans frånfälle under viktiga vändpunkter i människors liv, i det religiösa vacum, som då uppstår, kommer en annan religion att växa. Och det blir inte den nyhedendom, den synkretistiska soppa som vissa anpasslingspräster i Svenska kyrkan försöker sprida.

"Än är det inte för sent att avskaffa kyrkdopet".

  Maximilien Robespierre, skräckväldets ledare under franska revolutionen, försökte avskaffa kristendomen. Han började med att avskaffa kyrkvigselns juridiska giltighet - en nyordning som Kristdemokraterna nu vill införa i Sverige. Revolutionsromantiken slår ut i full låga i denna målning som visar stormningen av Bastiljen under revolutionens inledningsskede. Det är lätt att förföras! Men fortsättningen blev inte lika romantisk. Blodet efter de giljotinerade rann i strida strömmar. Kyrkans betydelse i vanligt folks liv smälte ihop, för all framtid verkar det. Frankrike anses idag vara det mest sekulariserade landet i den katolska världen.Tidningen Dagen i dag redovisar de senaste turerna i dopfrågan. Det utraderingshotade riksdagspartiet Krisdemokraterna vill som bekant förbjuda präster att döpa små barn. Detta med hänvisning till dopets rättsverkningar. Den som ingår bindande avtal ska åtminstone vara myndig, säger partiledaren Hagge Görlund. Det har dessutom förekommit att präster vägrat döpa små barn till Valentin, som är ett känt namn i homovärlden*. Görlund menar att prästerna kan bli trakasserade för sin dopvägran. Därför bör prästerna fråntas doprätten.

Görlund framhåller att han har stöd av påven Leo X (1513 - 1521), som förbjöd prästerna att predika. Han räddade därigenom tustentals präster från inkvisitionen. Bloggen undrar försynt om det inte vore bäst att förbjuda all religiös verksamhet. Det vore mest skonstamt för alla präster och pastorer med politiskt inkorrekta åsikter.

- Ring, maila och skriv brev till riksdagsledamöterna. Ge inte upp även om chansen att lyckas är liten. Det var Kd-ledarens budskap på ett opinionsmöte i dopfrågan  i Pingstkyrkan i Nya Nedsala på måndagskvällen.

- Frågan är inte avgjord och vi måste fortsätta att arbeta för att få en lösning i dopfrågan som samlar i stället för en lagstiftning som kommer att splittra. Jag kommer att jobba in i det sista och det tycker jag att ni också ska göra, sa Kd-ledaren och uppmanade åhörarna att skriva personliga brev och mail.


Görlund var dock pessimistisk till möjligheterna för att Kd:s förslag att ersätta kyrkdopet med en civilrättslig namnregistering på Skatteverket  ska få tillräckligtt stöd i riksdagen.


- De andra partierna har vart och ett svängt till det som nu är majoritetsinriktningen under starkt opinionstryck och det är mycket svårt att få dem att svänga tillbaka. Bloggen undrar försynt om det verkligen är de andra partierna som har ändrat åsikt i dopfrågan. Snarare är det Krisdemokraterna som inte har fått med sig de andra partierna på sitt förslag om civilrättslig namnregistrering följt av midvinterblot i offerlund.


- Vi har fått frågan varför vi inte valde att lämna regeringen på denna fråga. Det hade varit fel beslut. Vi har mycket att bidra med på många viktiga områden, till exempel i familje- och äktenskapspolitiken, och i frågor om assisterad befruktning för ensamstående och dödshjälp. Jag finns i politiken för att påverka, slog  Hagge Görlund fast innan han ilade vidare till Aktuelltstudion för att tala energipolitik. Det ryktas att Krisdemokraterna vill plantera tusentals nya offerlundar, som även ska kunna användas som energiskogar.

- Det är mer humant att låta fattigpensionärerna svälta ihjäl än att låta sjukvården ta livet av dem, framhöll Görlind, och jämförde med de stora framsteg som har gjorts i Ryssland under senare tid.  Där har medellivslängden sjunkit samtidigt som de rika blivit ännu rikare.

Bloggen undrar försynt varför Krisdemokraterna är mot insemination av ensamstående. Lesbiska par kommer ju inte att vara ensamstående, bara för att Kd vill ersätta kyrkdopet med en civilrättslig namnregisteringslag. Utspelet i dopfrågan kommer, precis som kd:s linje i äktenskapsfrågan att slå mot de heteropar, som håller på traditionerna och vill gifta sig på riktigt i kyrkan och döpa sina barn på riktigt i kyrkan och slutligen vill bli begravda på riktigt i kyrkan. 

Civilrättslig avregistreringsakt  hos Skatteverket, följt av en minnesstund i församlinghemmet för de efterlevande som så önskar? 

- Vi är mot all diskriminering av homosexuella, slår Kd-ledaren fast när bloggen frågar. Inte en kotte ska släppas in i kyrkorna. Så håller vi homosarna borta, utan att diskriminera dem! 


Opinionsmötet i Uppsala var anordnat i anslutning till den kristna tankesmedjan Claphaminstitutets stiftelseråds årsmöte. EFK:s ordförande Stefan Swärd omvaldes till ordförande och Tuve Skånberg kallades att kvarstå som direktor även under 2009. Bloggen ber läsaren vänligen att inte förväxla de båda opinionsmötena. Bloggen undrar dock försynt hur ett "opolitiskt" opinionsinstitut, som säger sig viljal placera kyrkan mitt i byn, kan stödja ett parti som vill ersätta  hävdvunna kyrkliga förrättningar som som dop, vigsel och begravningar  i kyrkan med "civilrättsliga registreringar".

Namn, kyrkotillhörighet, ingångna äktenskap och dödsfall registeras redan idag av Skatteverket. Det enda nya med kd:s förslag blir alltså att kyrkorna marginaliseras - och kommer att få problem med ekonomin. Utan dop, ingen kyrkoavgift på skattsedeln! Men Kristdemokraterna vill ju bara avskaffa kyrkvigseln, inte dop och  begravningar, invändrer någon. Bloggen är dock inte riktigt övertygad. Det brukar ju finnas dolda agendor. Och slippery slope-argumentet är väl tillämpligt även på KD? Har man börjat avlöva kyrkorna, lär det fortsätta...

Hur som helst visar opinionsmötet i Uppsala Claphaminstitutets verkliga syfte. Det är att Tuve Skånberg, som enligt egen uppgift är en professor,  ska återväljas till riskdagen för KD. Och då är det ju smart att låtsas kämpa mot homo-kraven. De homosexuella lär ju  ändå inte rösta på kd. Men nog är det illa att behandla godtrogna kristna som röstboskap som kan fösas omkring hur som helst.
_____________

*) Valentin förekommer som namn på älskaren i  homoerotiska romaner.


Liberala chefredaktörer som förnekar Förintelsen

Biskop Williamsons* uttalande var extremt. När det nu framkommer att ytterligare en SSPX-präst bagatelliserat Förintelsen, erinrar jag mig ett telefonsamtal, som jag hade med tidningen Kristdemokratens chefredaktör. Han anklagade mig för att värdera judars människovärde högre än ryska bönders, för att jag sagt att Förintelsen av judar var den värsta ondska som drabbat mänskligheten.


De ryska  bönder, som mördades av Stalin, var fler, sa Kristdemokratens**  chefredaktör, en ung man i den politiska karriären.. Där fick jag, så jag teg. Faktiskt. Vem vill framstå som försvarare av Stalins illdåd? Men sanningen var ju att ett antal unga kristdemokrater hade bildat en gemensam organisation tillsammans med andra borgerliga snorvalpar, ffa folkpartister-liberaler, för att konfrontera Vänsterpartiet med kommunismens illgärningar i andra länder.


Den goda saken krävde alltså att Förintelsen av judar under andra världskriget förnekades. Jag skriver att Förinelsen förnekades. Om det bara var ett stort massmord, av samma slag men numerärt mindre, än Stalins pogromer, så var det ingen Förintelse. Definitionen av folkmord handlar om Förintelse av ett folkslag, inte om antal.


Den andra SSPX-prästen, som f.ö. själv har judiskt påbrå, gör precis samma fel som Kristdemokratens chefredaktör. Han relativiserar Förintelsen genom att jämföra den med andra massmord och krigshändelser med många offer, t ex Gaza strip. För det har han kölhalats av media. Uppenbarligen för att han är med i SSPX. Det är inte precis ont om opinionsbildare, inte minst bland svenska politiker och tidningsredaktörer (en Gelotte***) som relativiserar Förintelsen av judar under andra världskriget med Israels krig i Gaza som lika kålsupar-argument. Men de kölhalas aldrig.


Ta fast tjuven, sa tjuven! Stalinismen, men inte antisemitismen vill de liberala redaktörerna klistra på Ohly, för anti-semiter är de själva. Det är klädsamt att ta avstånd från de verkligt grova formerna av antisemitism, som Williamson har givit luft åt, men inte den salongsfähiga antisemitism som redkatörerna själva ger luft under vingarna.
 
____________

*) Biskop Williamson är alltså den biskop inom SSPX-rörelsen inom Katolska kyrkan som bannlysts av påven Johannes Paulus II, för att han låit sig vigas till biskop utan påvens tillåtelse. TV-programmet Uppdrag granskning sände en intervju med Williamson tre dagar innan den nuvarande påven hävde bannlysningen av honom de tre övriga SSPX-biskoparna.

**) Kristdemokraten är partiorgan för det ultralibertinska partiet Kristdemokraterna i Sveriges riksdag. Kd vill i likhet med sin idologiska förebild Robespierre avskaffa kyrkvigseln. Robespierre, som  ledde skräckväldet under franska revolutionen , försökte införa en ny hednareligion. Riktigt så långt går inte kd, som dock vill ersättta kyrkvigslen med en "civilrättslig registrering" av franskra evolutionens modell,  följt av en välsignelseakt i "kyrka moské eller offerlund".

***) Gert Gelotte är ledarskribent på den liberala monopoltidningen Göteborgs-Posten och ledande figur inom den ultralibertinska rörelsen Katolsk vision inom Katolska kyrkan i Sverige. GP kritiserades på sin tid av författaren Anderz Harning fölr missbruk av monopolställningen på tidningsmarknaden i Göteborg och försök att införa åsiktskonformism.

Maktdelningsläran.
Liberala tidningsredaktörer är i allmänhet anhängare av maktdelningsläran. Den går ut på att det ska finnas flera obero4ende maktcentra i samhället, vilka liksom balanserar varandra och hindrar att ett enda maktcentrum blir enväldigt. Dessa maktcentra kan vara demokratiskt valda, t ex riksdagen, men behöver inte vara det, t ex liberala media-koncernerna som ägs av privatkapitalister.,  De har däremot svårt att acceptera kyrkan som ett självständigt maktcentrum. Tvärtemot maktdelningsläran vill de att kyrkan ska underställas media. GP och Gert Gelotte är ett exempel. Han försöker bestämma vad landets katoliker ska tro är den sanna katolska läran, och driver både i tidningen och inom kyrkan hätska kampanjer mot påven. Ett annat exempel är den norska Skipstedtkoncernen, som, äger Aftonbladet, där den numera prästvigda Helle Klein är politisk chefredaktör. Hon bestämmer vad landets alla socialdemorater ska tro är den sanna lutherska läran.

Folkmordsanklagelserna mot Israel
är ett utslag av den salongsfähiga antisemitismen, just därför att de är falska. Man kan naturligtvis kritisera Israels politik, vilket jag gör ibland (men inte just nu), för någonstans måste ju gränsen gå. Även om det inte är folkmord. Folkmordsanklagelserna mot Isael är dock ett sätt att relativisera Förintelsen. Frågan om Israel tagit till för mycket våld diskuteras på ett sakkunnigt sätt av Pelle Poluha. Jag har skrivit två kommentarer. http://basun.poluha.se/2009/01/08/om-gazakriget-och-proportionalitet/#comments

Pelle är en både teologiskt och politiskt konservativ bloggare, som jag en gång fått att inse att man inte behöver vara politiskt konservativ för att man är teologiskt konservativ. Därmed inte sagt att Pelle för sin personliga del har bytt politisk ideologisk hemvist. Men hans teologiska åsikter kan mycket väl delas av personer som står till vänster poliitiskt. En viss teologisk konservatism kan t.o.m. vara en följd av politiska vänsteråsikter. För mycket av det som idag kallas "vänster" är ju i själva verket nattstånden övre medelklassradikalism. Nåväl, Pelle brukar vara väl insatt i de ämnen han skriver om, och finner ofta infallsvinklar som andra missar.


RSS 2.0