Jesus har blivit Maos efterträdare.

Jag har varit med i kristna debatter ett tag, och har lärt mig känna igen de falska profeterna på deras högt ställda anspråk på andra, att andra ska tro att det är "Gud i dom" och inte dom själva som talar.

När en av de självutnämnda profeterna fick sin uppenbarelse "direkt från Gud" att kyrkan haft fel i alla tider, så var han förstås ensam i bilen på motorvägen mellan Linköping och Norrköping. Inte ens motorcykelpolisen, som körde ifatt och bötfällde honom som hade Gud i sig när han trampade för hårt på gaspedalen, hade hört rösten från himlen.

Men Gud levererade det självklara svaret på polisens påpekande "Det gick fort det här." Gud talade genom fartsyndarens mun och svarade: "Ja, det gick fort, men så var det den helige Ande som drev på. Halleluja".

Även Muhammed var ensam, när han fick Koranen uppenbarad för sig. Naturligtvis kan inte jag prestera något vetenskapligt bevis för att ärkeängeln Gabriel inte dikterade Koranen bokstav för bokstav för Muhammed. Och jag tvivlar inte på att de, som skrev Koranen, skrev det som Muhammed hade berättat. Skillnaden mellan Muhammed enligt islam och Jesus enligt krisendomen är att Muhammed var en vanlig dödlig människa som tog emot ett budskap från Gud, medan Jesus var Gud själv kommen i köttet (inkarnerad).

Muhammeds lärjungar tog inte - enligt islam - emot budskapet direkt från Gud (utan det förmedlades till dem av Muhammed), medan Jesu lärjungar - enligt kristendomen - faktiskt tog emot budskapet direkt från Gud när Jesus talade.

Jesus hade tolv lärjungar som ständigt var med honom och tusentals anhängare som var med till och från. Det var hos dem som den kristna traditionen uppstod. Jag litar mer på dem som själva hörde Jesus än på vad någon "Gud i mig" säger 2000 år senare.

Om det verkligen är Gud som talar, så borde det väl vara någon överensstämmelse mellan vad han sa då och vad han säger nu?

Det går dessutom att följa avfallet från den kristna traditionen idéhistoriskt. Under kristendomens hela historia har det funnits konkurrerande religiösa och filosofiska system. Det mesta känns igen, åtminstone om man har läst idéhistoria.

Men allt är inte kristendom. Och för den delen så är inte allting som kallas så kommunism. Vi som var vuxna redan 1968 minns att det fanns en tid när alla, t.o.m. gamla moderater, ville vara "kommunister". Ordförande Mao var den tidens Jesus. Och nu är Jesus den hedersknyffel som Mao troddes vara, men inte var.

Detta innebär givetvis inte att jag förnekar att Gud uppenbarar sin vilja även för nutida människor. Men jag vill trycka mycket starkt på.

- kontrollerbarheten

- ställföreträdarskapet

Oavsett om man är prästvigd eller ej så uppträdar man som om man vore en Guds ställföreträdare, om man för ut ett annat budskap än det som Gud uppenbarade för sina egna apostlar för två tusen år sedan och till miljoner andra kristna under tiden därefter.


Tanken med prästvigningen är visserligen att man ska vara en Guds ställföreträdare på jorden. Med vilket mandat säger prästen "På Jesu Kristi uppdrag förlåter jag dig dina synder? Mandatet ges i Bibeln. Men är det ett helt öppet mandat, som även ger prästen rätt att upphäva vad Gud fordom enligt Skriften och den kristna traditionen har uppenbarat som sin vilja? Här kommer vi in på kontrollerbarheten.

Mandatet ges alltså i den Bibel, tolkad med den tradition, som ifrågasätts. Varför "uppenbarar" inte dessa  "gudsföreträdare" att även denna del av traditionen är fel?

Maoisterna förklarade aldrig varför deras store ordförande Mao alltid hade rätt. Det bara var så! Vi som var med på den tiden vet...


Jag kommer att fullborda detta inlägg senare idag!

Form och innehåll

Den uppmärksamma läsaren har kanske sett att denna bloggs motto är:


Gårdagens sanningar är dagens lögner,
och
dagens sanningar är morgondagens lögner,
dock
består den eviga sanningen.

Detta är en insikt som kommer med åren,
ty
alla äldre har varit yngre, men inga yngre har varit äldre.


Detta är tydligen väldigt provocerande för en del yngre förmågor, som t.o.m. påstår sig vara åldersdiskriminerade av mig. Guds bud "Hedra din fader och din moder" vill de helst bortse ifrån, och vill absolut inte erkänna att det även gäller den yngre generationer som helhet i förhållande till äldre generationer som helhet. Det är viktigare att hänga med i de senaste modeåsikterna. För några år sedan hade jag en debatt med en drygt 30-årig litteraturvetare, som menade att folkmord beror på att förövarna är lågutbildade!

Hade inte Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels en akademisk titel? Hade inte den kambodjanske folkmördaren Pol Pot studerat vid ett av Europas mest ansedda universitet, Sorbonne i Paris? Var inte den bosnien-serbiska folkmöraren Radovan Karadcic psykiatriker? Och hade inte även hans medhjälpare Biljana Plavcic, som avtjänar fängelsestraff i Sverige för folmord, en akademisk titel? Om jag inte minns fel, var hon litteraturvetare...

Och var inte ordföranden för svenska statens Rasbiologiska institut, Nils von Hofsten, rektor för Uppsala universitet? Han var dessutom professor i biologi. Visserligen beodrade institutet inga avrättningar, men fakutmet att ett par hundra kvinnor dog av tvångssterliseringarna kommenterade denne mycket bildade och kultiverade man med "Det är inga värdefulla kvinnoliv som går till spillo."

Det behövs tydligen en del indoktrinering på akademisk nivå för att motstå den naturliga motviljan mot sådana dåd. De sämre utbildade praktiska förövarna av dåden har vanligen varit kraftigt drogade. Vilket för övrigt bevisar att det är drogerna, och inte någon "bakomliggande sjukdom", som är orsak till de många våldsbrott som begås av "psykiskt sjuka missbrukare". Att vi inte får läsa sanningen om detta i tidningen beror sannolikast på att alkolism närmast är en "yrkessjukdom" bland journalister.

Den unga generationen idag är mer välutbildad (nota bene: mätt i antal studierår vid något universitet!) än den äldre. Och därför anser sig många unga akademiker både veta bättre och vara mer humana än oss äldre och "lågutbildade". För även äldre högutbildade, som inte hängt med i de snabba växlingarna mellan modeåsikterna, stämlas ju som ... om inte som okunniga, så stämplas de som rent ondskefulla 

Men det är väl så att den som studerar på halvfart hinner lära sig minst lika mycket på två år som den som studerar på halvfart hinner lära sig på ett år. Och jag känner till många formellt lågutbildade 70-åringar som har bättre allmänbildning än många formellt högutbildade fackidioter i 30-årsåldern.

Vi borde diskutera vad man förlorar i allmänutbildning på att skaffa sig en specialistutbildning. På tal om detta finns det många teologiska fackidoter, som försöker sig på att undervisa i något slags allmän människokunskap från predikstolen. När de inte uttalar sig som om de vore experter på internationell handel. Eller global luppvärmning. Och det finns "forskare i Nya Testamentet" som uppför sig som om de vore specialister i ekonomisk historia - ett universitetsämne som de tydligen inte ens har hört talas om. Med citat ur Pauli brev och jämförande litteraturstudier anser de sig bevisa att kyrkan har varit för slaveriet...

Och att således vi som håller på den traditionella kristendomen också borde vara för slaveriet och allt annat vedervärdigt. Detta drabbar nu inte bara oss äldre och "lågutbildade". Det drabbar även såväl yngre som äldre högutibildade teologer som inte tror på teologiprofessorn Jesper Svartviks omvärdering av västerlandets ekonomiska historia. Om slaveriet i Europa avskaffades mot kyrkans vilja, så har kyrkan anpassat sig till samhällets förändrade syn i denna fråga.

Och därför borde kyrkan anpassa sig till samhället även i andra frågor, och agera som ett eko åt den politiska makten... Som en Fredrik Reinfeldt (alternativt Mona Sahlin) fan club.

Att denna så kallade bibelforskning får hållas beror på att forskarvärlden inte längre uppfattar teologi som en vetenskap. Vilket teologin aldrig har varit, enligt min mening. Jag tycker att man ska skilja mellan vetenskap och kunskap. Vetenskapen drivs framåt och förändras av nya upptäckter, av forskningen, men kunskap är vad den är.
Och kunskapen om vad Paulus tyckte om slaveriet finner vi hos Paulus, speciellt i brevet till Filemon. Paulus krävde där att slavägaren Filemon skulle behandla slaven Onesimos som om han vore Filemons egen son och arvtagare.

Det finns exempel från brytningstiden mellan hedendom och kristendom i Sverige på frigivna slavar som ärvde sina före detta ägare. Skulle detta vara inspirerat av upplysningstiden under 1700-talet? Eller var det ett resultat av slavägarnas omvändelse till kristendomen? Kyrkan stödde frigivningen av slavar genom att lova slavägare som frigav sina slavar befrielse från skärselden...

En av dessa så kallade forskare i Nya Testamentet, som dessutom är präst i Svenska kyrkan, menar att eftersom vi inte kan veta vad bibelförfattarna menade med det som de skrev (Jaså?!), måste vi gå till hur NT troligen uppfattades av den hedniska omvärlden. Och det kan vi ana  oss till genom studier i den samtida hedniska eller profana litteraturen. Som skrevs av personer, som inte hade kontakt med den unga, kristna kyrkan.

Men kan man verkligen läsa Bibeln med ateistiska litteraturvetares ögon, som vilket antikt skönlitterärt verk som helst? Ja, det är sådana präster som leder de inte helt misslyckade försöken att omvandla Svenska kyrkan från en kristen kyrka till ett nyhedniskt trossamfund.

Och vilket resonemang: Eftersom vi inte kan veta vad som rörde sig i Paulus hjärna, måste vi utgå från vad som rörde sig i hans hedniska motståndares hjärnor!

Det skulle inte förvåna mig om resultatet av denna "liberalteologi" kommer att bli att någon fanatisk sekt vill återinföra slaveriet i tron att det är urspunglig kristendom.

Men vad dessa "forskare i Nya Testamentet" har kommit fram till förutsätts jag inte känna till, eftersom jag är "lågutbildad". Men mer "lågutbildad" är jag inte än att jag har läst historia vid universistet. Och störst nytta hade jag av delkursen "källkritisk forskningsmetod." Och på den tiden var ekonomisk historia, gärna med marxistisk anstrykning, något av en modevetenskap. Och det som intresserade var förstås skiftena mellan olika ekonomiska system i historisk tid, såsom övergången från slavsamhälle till feodalsamhället samt övergången från feodalsamhälle till industrikapitalism.

Av de historiska erfarenheterna av ekonomiska systemskiftena skulle vi dra lärdomar om den framtida övergången från kapitalism till socialism. Kyrkan stödde övergången från slavsamhälle till feodalsamhället, men motsatte sig inledningsvis övergången från feodalism till kaptitalism och därefter socialism - med följd att den traditionella kristendomen ofta har uppfattats som en "fientlig ideologi" av den politiska vänstern (d.v.s vänsterliberaler och socialister). Så enkelt är det!

Jag anser mig alltså behärska västerlandets ekonomiska historia ganska bra. Och anser mig alltså ha "bra på fötterna" när jag kritiserar "bibelvetare" som fuskar i ekonomisk historia och påstår att det har varit "main stream"-kristendom att stödja slaveriet.

Jo, jag hade tänkt skriva ett inlägg om form och innehåll. Detta sedan jag blivit beskylld för att diskutera form när debatten gällde innehållet (i vigselgudstjänsten). Men kyrkan är gammal, och det är inte ursprunglig kristendom att sätta innehållet före formen. Det är nämligen formen som ger innehållet dess "innehåll".

Eftersom nattvarden tveklöst är det heligaste sakramentet, medan det är omstitt (speciellt i den lutherska kyrkan) om vigseln /äktenskapet över huvud taget är ett sakarament, förstår jag inte den bloggande domprosten som tycker att det är viktigare att hålla på formerna i vigseln men inte i nattvarden. Enligt Luther krävs ett yttre tecken (ibland kallat "vehikel") som gör en handling till ett sakrament. I dopet består denna "vehikel" av vattnet och i nattvarden av vinet och brödet. Och i vigseln av vigselringen.

Jesus använde otvivelaktigt riktigt vin i den första nattvarden. Men delade han också ut vigselringar av guld?


Allt värre profanering av det allra heligaste sakramentet

Det var en föraning av vad som komma skulle när dåvarande biskopen  i Växjö stift Anders Wejryd visade sitt förakt för Kristi lekamen och blod genom att använda sakramentet som något slags lögndetektor för att avslöja kvinnorpästmotståndare bland de manliga prästkandidaterna. De skulle bevisa sin lojalitet mot statens inhopp i den teologiska debatten 1958 (alla förstår att det handlar om kvinnoprästfrågan) genom att ta emot nattvarden av en kvinnlig präst. Vägrade de kompromissa med sin tro skulle de nekas prästvigning!

Jag har tagit emot nattvarden av kvinnliga präster sedan jag första gången bevistade en gudstjänst med en kvinnlig präst. Men då har det handlat om kvinnliga präster, som själva trott på sin prästkallelse, trott på det de varit kallade till, trott att Gud har verkat genom dem, så att Jesus verkligen blivit närvarande i brödet och vinet, och därför har använt riktigt vin och uppmanat församlingen att visa sin vördnad för den Närvarande genom att knäfalla vid altarrundeln. Om sanningen ska fram så har jag kompromissat om det sistnämnda och deltagit s.k gående nattvard.

Men när man dessutom byter ut vinet mot något som smakar ättika, har det gått för långt. Det kändes faktiskt väldigt "oheligt" förra söndagen, då man hade "avalkoholiserat" vin, alltså någonting som åtminstone hade varit vin. Men idag gick jag med fästmön i en annan kyrka, en kyrka i hennes hemförsamling, där jag tagit nattvarden en gång tidigare och upplevt att den alkoholfria nattvarden smakade ättika. Fästmön berättade att det har hänt att hon har doppat oblaten i kalken, men inte så djupt så att oblaten har fått kontakt med "vinet".

Så jag gjorde tecket, som protestanter tvingas göra i katolska kyrkor i Sverige och som katoliker brukar göra i Svk-kyrkor, som betyder att man vill ha välsignelsen i stället för nattvarden. Fästmön blev irriterad och menade att jag hade kränkt prästen för att hon är en kvinnlig präst. Nog hade jag tänkt på risken att den kvinnliga prästen skulle uppfatta mig som en kvinnoprästmotståndare, men... Frågan är hur långt man ska gå i låtsasdeltagande för att inte såra prästerna. Och nog måste det vara något fel på vår kyrka när det som skulle vara till Jesu åminnelse utsår splittring bland människor som älskar varandra, i stället för att stärka deras inbördes kärlek ytterligare!?

Om jag ska visa min solidaritet med någon kvinnlig präst så borde ju det i stället vara att åka till en församling i en annan landsdel, vilken var på lokalpressens förstasidor på grund av den kvinnliga kyrkoherdens vägran att följa kyrkofullmäktiges beslut om alkoholfri nattvard. Naturligtvis blev hon utskälld för av journalisterna för "bristande solidaritet" med de stackas alkoholisterna. Beslutet hade drivits fram av ett gäng nykterhetsfundamentalister, med frikyrklig kyrkotillhörighet (om de öht är troende - man behöver ju inte vara troende för att vara helnykterist), och beskrevs som "en seger". Nej, de tror inte på Jesu verkliga närvaro (realpresens) i nattvarden!

Vi som tror på mysteriet skulle alltså inte få fira riktig nattvard för att... Det börjar alltmer att likna något slags diktatur. Jag har varit på en ekumenisk gudstjänst i en Svk-domkyrka där man löst problemet med olika nattvardstro utan att tvång mot någon. Domprosten läste instiftelseorden över tre kalkar, två med riktigt vin och en med druvjuice. De båda frikyrkopastorer, som flankerade domprosten under konsekrationen tog sedan varsin kalk, den ena med vin i och den andra med druvjuice i och gav till sina respektive församlingsmedlemmar. Medan domprosten själv tog den tredje kalken, även den med riktigt vin i, och gav till oss Svk-medlemmar.


Om denna blogg

Denna blogg är en privat blogg. Den är avsedd att vara ett forum för för mina åsikter i kyrkliga och teologiska frågor, samt (undantagsvis) för annat som intresserar mig. Det är inte en kristen blogg i den bemärkelsen att inläggen ska bidra till att omvända icke-troende till tro, omvända syndare till ett mer syndfritt liv eller försvara den kristna tron mot både ateister och utövare av andra religioner. Bloggens syfte var från början att propagera för kyrkokommunidén som ett sätt att bevara det kristna kulturarvet (se kategorin Kyrkokommun i spalten till höger).

1) Givetvis anser jag att alla kristna ska bidra till att uppfylla Jesu missionsbefallning "Gå ut och gör alla folkslagen till lärjungar", men syftet med denna blogg är snarare att föra fram mina idéer om hur detta ska ske, än att bedriva mission på nätet. Det finns dom som gör det bättre.

2) Givetvis anser jag att syndare ska sluta synda, men jag använder över huvud taget inte denna blogg som ett medel för att påverka enskilda syndare eller att utpeka vissa männsikor som syndare (speciellt inte när det gäller sexuella läggningar). Syftet med bloggen är snarare att framföra mina åsikter om hur vi ska se på begreppet "synd" och på synden och vilken plats de har i frälsningshistorien. Och vad kyrkan ska svara, när människor frågar om synden. 

 3) Givetvis anser jag att kristendomen ska försvaras mot både ateister och utövare av andra religioner. Men syftet med denna blogg är snarare att diskutera hur detta ska ske än att mer direkt ta debatten med ateister och exempelvis muslimer. En sak som jag gärna diskuterar, kanske på grund av mitt stora intresse för defintioner och begreppens innebörd, är hur kristen tro ska definieras. Vad avgör om en människa är kristen eller exempelvis muslim?

Bloggen är således inte ett allmänt debattforum. Men naturligtvis blir jag, liksom andra bloggägare, glad om läsarna kommenterar. Regler för moderering finns under rubriken Katogorier, Anvisningar i spalten till höger. I dessa regler förklaras varför vissa kommentarer inte publiceras. När det står att "god publicistisk sed" följs vid modereringen så innebär det att kommenarer, vars innehåll strider mot god publicistisk sed, inte publiceras.

Jag har inte lovat, och har ingen skyldighet att publicera kommentarer, som egentligen är en förlängning av en debatt på en annan blogg, vilken kommentatorn ifråga själv har avslutat genom att radera sina egna kommentarer på den andra bloggen. Jag har satt streck i den debatten.

Lönlösa präster

I en kommentar till ett tidigare inlägg har jag fått tips om en motion till kyrkomötet om lönlösa präster. Så illa har det väl ännu inte gått för Svenska kyrkan, så att vi måste börja med lönlösa präster?  Borde vi inte börja med att avskaffa de statliga lönegraderna? Under sin tid som biskop i Växjö (med en lön då på 720.000 kr /år) tyckte den nuvarande ärkebiskopen att svenska bönder borde sänka sina inkomster för att visa solidaritet med sina kollegor i fattiga länder.

Så nu tycker jag att Anders Wejryd själv ska föregå med gott exempel. 6.000 kr / mån plus fri bostad i något kloster är en lagom ärkebiskopslön, enligt min mening. Han har väl inga barn att försörja, och frun tjänar väl tillräckligt som kommunal skolchef för att försörja sig själv? Hon kan säkert försörja Anders också på sin lön. Förr fick prästfruar avstå från egen yrkeskarriär och tjäna sina män.

För övrigt riskerar stora kulturhistoriska värden att gå till spillo, när anrika prästgårdar säljs ut för att våra överbetalda kyrkoherdar inte behagar bo i dem, utan väljer billigare boende. Skulle man inte kunna tänka sig att inreda flera lägenheter i prästgårdarna? Eller göra om dem till kloster?

För övrigt tycker jag att Svenska kyrkan i likhet med Katolska kyrkan skulle införa en ordning med frivilliga fattigdomslöften för personer som får hela sin försörjning från kyrkan. Men inte noll i inkomst. Man ska kunna leva på det man får från kyrkan, oavsett hel- eller deltid, eller arvoderad tjänstgöring. Då kan inte heller någon neka att utöka sin tjänstgöring. Men det får inte bli så att bara personer med arbetsfría inkomster av stora förmögenheter har råd att vara präster. Men de ska förstås också ha möjlighet att leva i fattigdom, om de vill.

Jag hoppas inte att kyrkomötet ska avslå motionen, eftersom den bara yrkar på en utredning om lönlösa präster.
Så här står det i motionen:

"Inom andra kyrkor såsom Church of England finns en funktion som kallas Non Stipendiary Ministry eller 'icke arvoderad tjänst'. Det innebär att en person kan prästvigas efter en kortare 'introduktionskurs' för tjänst på den plats därhan eller hon firar sin regelbundan gudstjänst. Vigningen ger behörighet att utföra de prästerliga uppgifterna i den församlingen, men ger inte behörighet att söka och inneha tjänster. Uppdraget är således lokalt förankrat och utförs helt ideellt. Vi tror att detta är en framkomlig väg även för Svenska kyrkan. Vi kommer annars att hamna i en allt kraftigare nedskärning av gudstjäsntlivet och särskilt möjligheten till mässfirande, på sikt också svårigheter när det gäller att på rimliga villkor få tag på tjänstgörande präster vid begravningar, vigslar och dop."

Jag anser i stället att:

1) Det behövs en tydlig definition av vad som är "prästerliga" uppgifter. Det är uppgifter som inte får utföras av någon annan än en präst (med undantag för nöddop). Vi måste dock göra klart att en prästtjänst på hel- eller deltid innehåller både prästerliga och icke-präserliga uppgifter (som skulle kunna utföras av någon annan).

2) Det ska inte ges några dispenser från utbildningskravet för präster, om prästkandidaten är en yngre person, utom i mycket speciella fall. De ekonomiska hinder mot högre studier för vissa personer, som fanns förr, finns inte längre. Och en yngre person har ju hela livet på sig att studera till präst.

3) Antagningskraven till de statliga universiteten får inte medföra att en mer lämplig person hindras att studera till präst, medan en mindre lämplig person kan göra det. Det måste finnas alternativa utbildningar, helst i kyrkans egen regi.

4) Åldersstrecket 55 år för prästvigningar avskaffas. I stället ska personer över 55 år, vilka visat lämplighet för att bli präster, få dispens från utbildningskravet med ett eller flera år. Dispens ska också kunna ges till yngre personer, som exempelvis p.g.a dödlig sjukdom kanske inte hinner fullfölja präststudierna inom sin återstående livstid.

5) Prästvigningen ska skiljas från anställningsavtalet, med undantag för det obligatoriska pastorsadjunktåret. Ingen ska vara garanterad någon anställning på hel- eller deltid efter pastorsadjunktåret. Men alla, även de som fått dispens från utbildningskravet, ska ha rätt att söka lediga tjänster.

6) Den som inte har en prästtjänst på hel- eller deltid, får ta arvoderade uppdrag fråm fall till fall för att tjänstgöra som präst vid gudstjänster och andra förrättningar som dop, vigslar och begravningar. Arvodet ska lägst motsvara lönen för motsvarande arbetstid (inkl förberedelser) inom ett låglönjobb på den profana arbetsmarknaden.

7) Alla som tjänsgör som arvoderade präster, ska vara garanterade ett minsta antal tjästgöringstillfällen per år, motsvarande exempelvis 20 % av en heltidstjänst, men de ska också vara skyldiga att tjänstgöra i minst samma omfattning. De kan därigenom, med bibehållen inkomsttrygghet, göra upp med sin huvudarbetsgivare om att arbeta deltid på exempelvis 80 %.

8) Dispenser (venia) för lekmän att leda gudstjänster utan nattvard eller andra "prästerliga" inslag måste bli vanligare. Även dessa uppdrag ska vara arvoderade.

Prästvigningen ska normalt anses bevisa att prästen har tillräcklig komptetens för att utföra samtliga rent "prästerliga" uppgifter. Vid anställning av präster till hel- eller halvtidstjänster får den anställande församlingen själv avgöra vilken ytterligare kompetens som behövs för att fullgöra övriga arbetsuppgifter.

Det skall alltså inte gälla några geografiska, men väl kompetensmässiga begränsningar för möjligheten för "dispenspräster" att få hel- eller deltidsanställningar. Det kan däremot vara lämpligt att venia bara ges för en viss församling eller ett visst pastorat.


Det minst intressanta

Trots att många präster lägger ner mycket tid på att skriva predkningar och gestalta gudstjänsten, och trots att högmässan är den mest personalkrävande av kyrkans gudstjänster, är intresset för svalt för diskussioner om högmässan. Jag har skrivit att "varje söndag klockan elva" är ett varumärke, som kyrkan borde behålla och vårda. Detta innebär dock inte att annan tid och till och med annan veckodag för veckans huvudgudstjänst inte ens får diskuteras. Men man ska ha klart för sig att priset kan bli mycket högt om man ska byta ett varumärke, som har blivit en tradition.

Och när jag nu skriver att "varje söndag klockan elva" är en tradition, så menar jag tradition i det ordets profana betydelse (inarbetad sedvänja, etc), och inte i ordets teologiska betydelse "kyrkans tradition". Det är alltså skillnad mellan "kyrkliga traditioner" och "kyrkans tradition", som är själva det kristna budskapet, Skriften och dess rätta uttolkning, som har traderats inom kyrkan sedan apostlarnas tid.

Kyrkans traditon får under inga förhållanden avskaffas eller ändras, möjligen förtydligas. För även ändringar som kan se ut att vara små, kan tillsammans med många lika lika små ändringar under lång tid, ge en helt annan lära, ja en ny religion. Och detta vore dessutom orätt mot tidigare generationer kristna, dem vi möter i nattvarden, som bevarat tradition till vår tid och kanske till och med fått lida för sin tros skull.

De kyrkliga traditionerna får däremot ändras. Men det har alltså ett pris. Det är dessutom de kyrkliga traditionerna, snarare än kyrkans tradition, som ger de olika samfunden deras identitet. Men det är som benstommen och skinnet. Benstommen som bär upp hela kroppen, men som man inte ser.

En ortodox eller orientalisk gudsjänst känns helt främmande för mig. De är inte min kyrkliga tradition. Men de förklunnar likväl min kyrkas tradition. Det upptäckte jag när jag började läsa ortodoxa texter. De talar direkt till ett luthersk hjärta. Att samma kyrkans tradition har traderats så oförändrad under så lång tid i så skiljda delar av världen, är ett bevis för ursprunglighet.

Om vi binder ihop det här så är de kyrkliga traditionerna varumärket, men det är kyrkans tradition som är varan.

Och veckans huvudgudstjänst, högmässan, är spjutspetsen i kyrkans kärnverksamhet (som omfattar både varumärket och varan). Den borde vi diskutera mera, men högmässn verkar vara det minst intressanta i den kyrkliga debatten. Något som finns för att det är en gammal kyrklig tradition.

"Förnyelse" handlar ofta om veckomässor (komplement till söndagens högmässa) eller kategoriindelade grupper, olika åldersgrupper för sig. Och högmässorna tappar besökare.

"Alla tillsammans"?
i
Om alla ska vara tillsammans måste det finnas EN tidpunkt då alla samlas.

Och det måste vara samma tid, varje söndag, i alla kyrkor.

Veckans huvudgudstjänst (högmässan) måste vara den mest besökta kyrkliga verskamheten under hela veckan. De som deltar i någon kyrklig verksamhet högst en gång i veckan måste helt enkelt gå i högmässan, såvida detta inte hindras av icke-kyrkliga faktorer (arbetstider, etc).

Högmässan måste alltså ge det som de mindre kyrksamma får genom att delta i andra aktiviteter, vare sig det gäller bibelstudier eller bara att träffas. Detta hinns förstås inte med under tidspressade högmässor, som ska stressas igenom fort för att inte inkräkta för mycket på andra söndagsaktiviteter.

En högmässa får inte dra ut på tiden, med folk sittande i kyrkbänkarna, så att de flesta somnar. Utan högmässan måste ha en naturlig fortsättning (som känns självklar att delta i) i någon annan aktivitet.

Trots att jag är väldigt mycket emot att ändra det inarbetade varumärket "Högmässa varje söndag klockan elva", måste andra tider diskuteras. Och huvudalternativet borde då vara att högmässan börjar kl. 9.30 och pågår (inkl. andra aktiviteter i anslutning till högmässa) till kl. 12.00. Varför inte lägga in en kombinerad frukost och lättlunch 10.20 - 11.00?

Kyrkan ska naturligtvis vara öppen under hela dagen, kl. 9.00 - 17.00.

Tiden 9.00 - 9-30 kan användas till en guidad rundtur i kyrkan, varunder exempelvis symboliken i kyrkans arktitektur och utsmyckning förklaras, speciellt för nya besökare.

Allting fortgår tills det hejdas

I ett tynglöst rum utan atmosfär, d.v.s. yttre rymden, fortgår en rörelse i det oändliga utan att någon energi behöver tillföras. Detta gäller exempelvis kometerna. De fortsätter framåt i sin bana ända tills de eventuellt stöter på något (exempelvis månytan eller jordatmosfären) som stoppar deras framfart. Gäller detta också mänskliga aktiviteter, exempelvis en tradition som berättas från generation till generation? Vi ska fokusera på ett par speciella typer av traditioner, vars rätta återgivande är speciellt viktiga: Stammens / folkets historia samt uppenbarelser från den gud /de gudar som stammen eller folket - eller hela kristenheten - tror på.

Den beerättarteknik och de metoder för träning av minnet, som kom till användning i den tidiga kristna kyrkan, torde inte ha skiljt sig i någon avsevärd grad från den berättarteknik och de metoder för träning av minnet, som användes av judarna och av de samtida hednareligionerna - och bland skriftlösa folk och enskilda analfabeter i vår egen tid. Och alltså kan studeras vetenskapligt. 

Ett beprövat knep inom både hednareligionerna, judendomen och kristendomen har varit att anförtro traditionsbevarandet åt en särksild yrkeskår, prästerna. Skriftens ursprungliga uppgift i detta sammanhang har varit att vara ett stöd för minnet, "stolpar", i motsats till våra nutida "minnesanteckningar". Vars uppgift snarare är att vi ska kunna glömma.
 
När evangelikala väckelsepredikanter från Nordamerika och Europa kommer till Latinamerika finner de till sin förfäran att de gamla indianreligionerna lever och frodas under den kristet-katolska fernissan. Den kult som ägnas helgonen är inte kristen utan hednisk. Och när indianfolken har fått lära sig att läsa vilket i många fall skedde under sent 1900-tal, och läser Bibeln, så blir de arga på sina katolska präster och frågar: "Varför har ni inte sagt någon om detta under 500 år?"

Sanningen är nog att prästerna har försökt utrota den hedniska tron under 500 år, och misslyckats och resignerat. De har i alla fall upprätthållit de kristna kulten, och indianfolken har införlivat Fadern, Sonen och den helige Ande, jungfru Maria och apostlarna med de gamla gudarna. Något liknande skedde efter kristnandet av Nordeuropa. De gamla traditionerna från hednatiden levde kvar, jämsides med kristendomen.

Vilket var den egentliga orsaken till att Luther angrep relik- och helgondyrkan samt bruket av monstranser så hårt. Inte att detta var fel i sig, utan att det användes som en täckmantel för en fortgående kult åt de gamla hednagudarna. Men saken var urprungligen inte så enkel som den tedde sig i Nordeuropa under 1500-talet (och i Latinamerika idag). Det var ofta (och detta är mycket tydligt i den svenska kyrkohistorien) en medveten strategi av kyrkan under missionstiden att ersätta de gamla hednagudarna med helgon.

Det var ju i själva verket naturkrafter, som hade betydelse för jordbruket, som hade upphöjts till gudar i hednareligionen. De ersattes med skyddshelgon med i stort sett samma praktiska uppgifter. Denna missionsstrategi påskyndade säkerligen implementeringen av kristendomen i den hedniska kulturen, men kom också - som det visade sig några hundra år senare - att fördröja det definitiva slutpunkten för de hedniska traditionerna. Luther lade stort vikt vid predikan och undervisningen i kristen tro.

Dessa exempel från Latinamerika idag och Nordeuropa och särskilt Sverige under de första kristna århundradena visar hur starka muntliga traditioner kan vara hos skriftlösa folk och analfabeter. Andra exempel är återupptäckten av Troja och palatset i Knossos på Kreta, som jag har sett på plats. Jag har också hört om återupptäckten ur kretensiskt perspektiv. Sedan det visat sig att den mytiska berättelsen om trojanska kriget haft en verklighetsbakgrund genom återupptäckten av Troja, började det spekuleras om "Labyrinten i Knossos".

Så en dag under mitten av 1890-talet fick de förvånade invånarna i byn Knossos läsa i lokaltidningen, om en tokig engelsman, som trodde att namnet på deras by, Knossos, hade något att göra med det forntida palatset. Och att han hade utrustat en expedition, som skulle resa till Kreta och bevisa att byn Knossos låg på samma plats som den försvunna palatset. Vilket kom att bevisas. Varför palatset kallas "Labyrinten i Knossos", ska jag inte gå in på här, utan bara nämna att det finns massor med "labyrinter" (som även kallas "trojaborgar") - från samma tid - i det svenska landskapet.

Amerikanen Alex Haley berättar i ett kapitel i sin släkthistoria "Rötter" hur de muntliga traditionerna bevarades bland de skriftlösa folken i det gama Afrika. Haley är ättling till en av de negerslavar som fördes till Amerika under 1700-talet, och är sannolikt den första svarta amerikan som spårat sin släkt tillbaka till det gamla landet. Att bevara och återberätta stammens historia var en uppgift för speciella personer, en särskild yrkeskår om man så vill säga, i de gamla afrikanska samhällena.

Judar och greker var ingalunda några skriflösa folk under Jesu tid, och evangelierna traderades inte under flera generationer, innan de skrevs ner. Men vanligt folk var analfabeter. Och det var dessutom dyrt och tidskrävande att skriva böcker. Det skrivna ordet kompletterades med en muntlig tradition, som med tiden också kom att sättas på pränt. Genom att vi kan datera de äldsta skrifterna som innehåller en från början muntlig tradition, vet vi när den muntliga traditionen senast startade. Det finns en både skriftlig (Bibeln) och muntlig (som har skrivits ner senare) av apostolisk ursprung.

Den apostoliska traditionen är det närmaste Jesu egna ord vi kan komma. Det finns inget mer ursprungligt. Och att detta är den rena källan till Jesu budskap har gång på gång bekräftats av den helige Ande, i hans vägledning av de troende, som studerat Bibeln. Från generation till generation. Samma budskap. Visst har den hänt flera gånger att kyrkan har gått fel. Men om vi tror på en levande Gud, som leder och vägleder i kyrkan, så har inte kyrkan gått fullständigt fel under flera hundra år.

En avsomnad Gud?

Vi som hävdar traditionens auktoritet beskylls ibland för att tro på en avsomnad Gud, som inte har uppenbarat någonting sedan Paulus. Men så har vi inte sagt. Vi har sagt att Gud är evig, och fanns med oss i det som människor kallar dåtid och finns med oss i det som människor kallar nutid. Och kommer att finna med oss i det som människor kallar framtid. Gud uppenbarade sig och sitt heliga ord under forntiden och har uppenbarat samma heliga ord för varje människo-generation. Och därför är budskapet idag samma budskap som uppenbarades för våra mödrar och fäder, farmödrar och farfäder, etc ända ner till apostlarnas tid.
Var rädd om varumärket "Högmässa klocka elva".

Högmässa gudstjänst varje fjärde söndagen i månaden klockan nio och trettio femton noll noll,kyrkkaffe,
utom  6 juli då vi firar nationaldagen med gemensam gudstjänst i Klosters kyrkoruin klockan elva noll noll, avresa med buss egna bilar från församlingshemmet klockan nio och trettio femton. Medtag lunch.
Och 2 augusti då vi firar friluftsgudstjänst med nattvard i Ekelunden klockan sju och trettio. Ring pastorsexp för vägbeskrivning. Vid regn i kyrkan. Medtag kaffekorg.
Vägkyrka under juli klockan tretton till sexton. Kaffe serveras i församlingshemmet  Folkets Hus.
Obs inga störande inslag i form av gudstjänster eller orgelspel!


Kioskbutikskedjan Seven-Eleven har däremot öppettiderna som varumärke. Och på det sparar man många slantar på marknadsföring. Svenska kyrkan är däremot inte det minsta rädd om varumärket "Högmässa klockan elva", som har inarbetats under generationer, men snart är bortglömt , och dessutom har ju flertalet av kyrkans aktiviteter flyttat till andra lokaler än kyrkan.

Men söndag klockan elva-högmässan är ingalunda oproblematisk. Tid och till och med veckodag för veckans huvudgudstjänst kan förvisso diskuteras. Men räkna med att priset blir högt, om vi ska frångå den väl inarbetade högmassan söndag klockan elva. Ett problem är att "halva söndan", och mer därtill om det ska drickas kyrkkaffe, hinner gå innan högmässan är över och kyrkobesökarna kan gå hem och äta lunch. Och en tidig lunch före högmässan är nog för tidigt för de flesta.

De som inte deltar i några andra kyrkliga aktiviteter borde åtminstone delta i veckans huvudgudstjänst. Att få förklarat för sig att de aktiva uteblir från just högmässan för att de har valt andra kyrkliga aktiviteter är ytterst beklämmande. Det är oacceptabelt. Vad får de ut av de andra aktiviteterna, som de inte får ut av högmässan? Jag misstänker att det i vissa kyrkor sker en del som inte tål offentlighet, exempelvis bibelstudier av det mer obskyra slaget. Det förekommer onödiga kategori-indelningar, exempelvis ungdomssamlingar som inte är öppna för äldre. Eller bibelstudier enbart för personer som helt saknar förkunskaper. Eller avslappningsövningar utan något kristet innehåll alls. Kör vissa präster med olika budskap: traditionell under gudstjänsterna i kyrkan klockan elva noll noll och nyhedendom på vardagskvällarna i församlingshemmet?

Borde inte bibelstudierna ske i direkt anslutning till veckans huvudgudstjänst? Är inte predikan till för det? Eller är predikan till för att "lägga ut" bibelordet, vad som nu menas med det? Kanske beskrivningar hur den kristna tron bör implementeras i den kristnes dagliga liv, alltså snudd på moralpredikan (som naturligtvis inte får utmynna i något slags moral, utan snarare ett: Allt är tillåtet om vi bara är snälla mot varandra.)

Om veckans huvudgudstjänst ska fortsätta att vara söndag klocka elva finns två vägar att gå:

1. En mycket kort mässa centrerad kring nattvarden söndag klocka elva i kombination med ett vardagsmöte som pågår under två - tre timmar, med predikan, bibelstudier och gemensam måltid eller kaffe.

2. Ett långt söndagsmöte under två - tre timmar, som börjar kockan elva med högmässa med både nattvard och predian och därefter gemensam lunch och bibelstudier. Skulle detta fungera bättre om det hela börjar tidigare, exempelvis havtio (Nytt varumärke: Högmässa halvtio)?

Ett ytterligare led i vården av varumärket är just detta: "Every sunday in every church at...."

Att få en präst till högmässa samma tid varje söndag i landets alla kyrkor är idag omöjligt. Men man kan i stället ha lekmannaledda gudstjänster utan nattvard de flesta söndagarna i en del kyrkor, och alltså nöja sig med nattvard exempelvis fjärde söndagen i varje månad.

En helt annan väg att gå vore att undanröja det ovärdiga prästvigningsstoppet för kvinnoprästmoståndare, och alltså prästviga så många kvalificerade personer som behövs för att klara en högmässa med nattvard samma tid varje söndag i landets alla kyrkor. Detta enligt mitt numera gamla förslag att skilja prästvigningen från anställningsavtalet, och ha olika villkor för prästvigning och anställning. Den som bara är präst under söndagens högmässa i någon mindre kyrka på landsbygden, och har något annat yrke som huvudsaklig försörjning, behöver inte samarbeta med andra präster.

Men jag förstår hur de resonerar, som sätter profana ideal före Guds ord: "Snart kommer fritidsprästerna att kräva heltidsanställningar."  Men det hotar väl inte ämbetsreformen från 1958. om den verkligen var uttryck för Guds vilja. Vi tror väl inte på en svag och kraftlös Gud?


Every sunday at eleven.

Det kristna budskapet idag? När spricker ballongen?
Om du undrar vad som händer vid den tidpunkten, så ska du få det rätta svaret:

Då stänger kioskbutikskedjan Seven-Eleven!

Du trodde väl inte att det är högmässa varje söndag? I landets alla kyrkor? Eller att ens kyrkorna är öppna. Däremot har Seven-Eleven öppet klocka elva varje söndag f.m. Det är snart bara kyrkan som har stängt under gudstjänsttid!

Domprosten i Stockholms stift har som bekant börjat med nya djärva grepp för att locka besökare till församlingens kyrkor.

Om någon polyamorös tar med sig hela familjen, inklusive "satelliter", så blir domkyrkan fullsatt! Enlit RFSU:s webbplats är en "satellit" en utomstående person, som har medigivits att ha sex med någon enstaka medlem av familjen. "Otrohet" kallas det om en familjemedlem har sex med en utomstående utan tillstånd av den övriga familjen.

Det är domprosten emot. Hans inlägg på sin egen blogg "Polyamorös och trogen" är just nu uppe i 95 kommentarer.

Idag gick jag inte i kyrkan. Man vet ju inte riktigt vad som händer i kyrkan numera... Kyrkomötet får väl införa en särsklild ceremoni för antagning och invigning av satelliter, så att det inter blir diskussioner om att någon är otrogen.

Jag har försökt bemöta domprostens utspel med att kyrkan inte behöver tycka lika som det profana samhället. Men jag fick en påringning från en god vän, som upprört frågade: "Lever du i samma fantasivärld som Åke Bonnier? Polly är väl ingenting som diskuteras i det profana samhället?"

 Stängt!
 

Och det blev historia

Det finns mycket att säga och skriva om detta. Jag har ju faktiskt läst både fornkunskap och historia vid univ, men det mest givande var kursen i källkritisk metod. Sedan har jag intresserat mig för allmän, politisk, ekonomisk, rätts- och kyrkohistoria, i ett orsak - verkanperspektiv, alltså vilka faktorer före en händelse, som har lett fram till händelsen. Historia är en koncentrat av vad många miljoner människor i flera generationer har upplevt, och då gäller det ju att vaska fram just det "som har blivit historia", och bortse från allt annat. Evangelisterna behärskade det sättet att SKRIVA historia till fulländning.

Vilket borde ge ökad trovärdighet åt den kristna traditionen... Men det skulle ta för mycket utrymme att gå in på här. Vårt behov av "odödlighet" innebär för mig att lämna tros-arv (depsitum fidei), som jag mottagit från tidigare generationer kristna, vidare. Det är den egentliga drivkraften för mig att diskutera kristen tro på bloggar - att föra arvet vidare. Den muntliga tradition, som kompletterar Bibeln, och fram för allt tolkningstraditionen som vägleder oss att förstå Bibeln, är oumbärliga delar av kristendomen som en LEVANDE religion.

När det inte längre finns någon som läser "Gud som haver barnen kär" vid sängkanten med sitt lilla barn, som kristna mödrar har gjort med sina barn i snart 2000 år (även om språk och böner har skiftat), kommer kristendomen att vara en död religion, i likhet med fortidens utdöda hednareligioner. Jo, jag hör invändningen: Den helige Ande kommer att blåsa nytt liv i kristendomen...

Men med hednareligionerna är det i alla fall så, att när ingen längre finns som dyrkar de gamla hednagudarna, finns ingen möjlighet att återinföra de gamla religionera, att tro som de gamla hedningarna gjorde. När de små barnen, som ännu inte lärt sig tala, kunde avläsa de vuxnas ansiktsuttryck i skenet från lägerelden... Kommunikation - och traditionsöverföring är en form av kommunikation - är så mycket mer än ord...

Därför vet vi mer - hur konstigt det än låter - om de forntida religionerna genom kristendomens levande tradition, än genom artefakterna från dessa religioner själva. Dels genom att rester av hednareligionerna har inkapslats i det kristna tänkandet, som datavirus som gömmer sig i program, och dels genom häftiga känslomässiga reaktioner mot vissa företeelser från personer med en traditionell kristen tro. Som fortfarande bär på arvet från missionstiden för tusen år sedan, då missionärerna sa att vissa saker skulle man akta sig särskilt noga för...

Den icke-verbala kommunikationen är också en del av traditionen...

Kristendomens ibland överdrivna "sexualskräck" kan bottna i missionstidens kamp mot orgiastiska fruktbarhetsriter under hednatiden. Alla låg med alla i vådsamt gruppsex, men det var knappast dagligt familjeliv under forntiden, utan vid speciella tillfällen, även skildrat i Bibelns berättelse om Sodom och Gomorra.

Och går inte nutidens intresse för polyamorösa förhållanden hand i hand med försöken att återuppväcka döda hednareligioner, som dyrkade olika naturkrafter, inklusive den mänskliga sexualdriften som gudar?  Svenska kyrkan är nog mer indragen i denna naturdyrkan, som ligger i förlängningen av den "gröna" ideologin, än man kan tro.

Det är ju som om en dammlucka har öppnats när domprosten i Stockholms stift Åke Bonnier gör reklam för gruppsexet på sin blogg under den oslagbara rubriken "Polyamorös och trogen". Gärna gruppsex, men det ska vara inom gruppen - som enligt uppgifter på nätet kan bestå av mellan tre (minsta möjliga antal) och flera hundra personer! Detta accepteras inte av Svenska kyrkan "i dag", skrev domprosten bekymrat.

Men hur tillförlitlig är då traditionen? Är det inte risk att den förändras över tiden utan att vi vet något? Det finns ju inga bandinspelningar från traditionens begynnelse, när evangelisterna själva lade ut texten och förklarade vad de menade med det som de hade skrivit.

Nej, men det finns tidiga nedskrivningar "sekundärtraditionen" (Bibeln kallas i dessa sammanhang "primärtraditionen"). Och man kan få en uppfattning genom att jämföra hur traditionen har förvaltats av kristna kyrkor som har isolerats från varandra, såsom den Europeiska kyrkan och Tomas-kyrkan i Indien, enligt traditionen grundad år 52 av Jesu lärjunge Tomas. Jag har hört ett föredrag av en indisk präst, som är uppvuxen i denna kyrka. Att lyssna på honom var som att flyttas drygt 50 år bakåt i tiden, till en kristendomslektiom i den svenska Folkskolan.

Man kan också få en god uppfattning om traditionens tillförlitlighet genom att studera hur olika hednareligioner har förvaltat sina traditioner. Man har använt i stort sett samma berättarteknik. Men det har varit skillnad mellan vandringssägner, som har berättats i underhållssyfte och som det varit tillåtet att "förbättra" och återgivande av sådant som gudarna har uppenbarats. Dem har det varit noga med. Och därför har traditionsbevarandet anförtrotts åt speciella personer, som haft detta som sitt yrke - prästerna.

Konsten att skriva och återge - muntligt såväl som skriftligt - stammens historia och gudarnas ingripande i historien var driven till fulländning hos både judarna och hednafolket í östra Medelhavsområdet, när kristendomen framträdde som en ny religion. Den konsten behövde de kristna inte uppfinna. Den fanns redan. Jesu egna intiativ stämmer väl med moderna psykologiska rön om det mänskliga minnets sätt att fungera.

Det resonemang som jag här har fört hade väckt förargelse, innan kristendomen hade börjat ifrågasättes av krafter både utanför och innan för kyrkan. Men nu behövs det. Vad som kyrkans tradition har att säga om kristen tro kan man lita på. Även om man inte själv är kristen.


Om borttagna kommentarer

Detta kan man läsa på domprosten Åke Bonniers blogg: Kommentaren är borttagen

Det här inlägget har tagits bort av den som skapade det.

7 augusti 2010 00.23Jag har besvarat den borttagna kommentaren i fem punkter. Som kan verka hårda, när man inte ser vad de är svar på. Men det gäller missnöje med hur jag modererar min egen blogg, att jag inte har lagt ut kommentarer från vederbörande samt att det även handlar om påpekanden av sakfel. Vederbörande anser sig tydligen vara en sådan auktoritet, så att han kan avgöra vad som är sakfel. Det anser inte jag.  

Jag har dessutom gjort ett undantag och publicerat och även besvarat vederbörandes kommentar till inlägget "Kär eller bara kåt - det är frågan som prästen ska besvara."

Vederbörande har tidigare tagit bort ett 20-tal kommentarer på domprostens blogg med gnöl mot mig personligen, medan mina svar står kvar.  Eftersom jag inte har samma bloggverktyg har jag ingen möjlighet att ta bort dem. Men mina kommentarer i den debatten ger ett märkligt intryck, när man inte vet vad de är svar på. Detta har jag förklarat i inlägget "Märkligt debattbeteende" på denna blogg, vilket vederbörande har kommenterat med:

"Den som utmäter skuld utan fakta gör sig skyldig till övertramp. Den som förklarar varför han raderar sina inlägg (i respekt för bloggägaren) och ber om ursäkt ska inte behöva utsättas för ytterligare beskyllningar och insinuationer."

Bloggägaren i det fallet är domprosten. Men det är ju jag som framstår i en underlig dager på domprostens blogg på grund av de borttagna kommentarerna. Både då och nu. Och det är anledningen till att jag inte publicerar vederbörandes kommentarer till min blogg. När han inte vill stå för sina åsikter i andra debatter med mig, speciellt som jag inte varit intresserad av någon debatt med vederbörande.

Detta är dessutom inte en lärobok i teologi. Det är en privat blogg, ett forum för mina åsikter om teologi, kyrkohistoria och annat som intresserar mig. Jag anser mig ha tillräcklig kunskapsmässig grund att stå på i dessa ämnen. Om något skulle vara fel i sak (enligt en nästan helt enig expertkår) så är det mina åsikter om Darwins utvecklingslära. Mitt och andra skapelsetroendes förnkande av utvecklingsläran i stort strider enligt deras mening mot vetenskapen. Likväl har inte en enda expert krävt att jag ska rätta vad som enligt experternas mening är rena sakfel.
Naturligtvis har jag en god grund att stå på i min kritik mot översättningen Bibel 2000. Bibeln är inte ett skönlitterärt verk, vilket som helst. Bibeln är en religiös urkund. Det som jag framför allt har reagerat mot är att när det finns olika, språkligt möjliga översättningar av något ord eller uttryck, så har Bibel 2000-översättningarna nästan systematiskt valt den översättning som stämmer sämst med traditionell kristen tro. Härigenom har bl.a. sambandet mellan GT och NT gått delvis förlorad.

Detta har jag själv kunnat konstatera under bibelstudier under ledning av präster med utbildning i orginalspråken. Under studiemötena har jag speciellt frågat efter vilka möjliga översättningar som finns av bibelställen, där översättningen Bibel 2000 inte stämmer med andra översättningar.

I övrigt hänvisar jag till Seth Erlandssons bok "Hur skall Bibeln översättas?" Erlandsson har varit docent i Gamla Testamentets exegetik vid Uppsala Universitet och är huvudöversättare av GT i Svenska Folkbibeln. Han har även skrivit "Gardells Gud, Da Vinci-koden och Bibeln" och andra skrifter om Bibeln och bibelforskning. De resonemang som jag för om bibelöversättningar är alltså inte bara privat tyckande.


Vad kan kyrkan bekräfta?
I en kommentar till föregående inlägg påstås att äktenskapet är en bekräftelse av makarnas kärlek till varandra, att det var så redan före beslutet om samkönade vigslar, och att detta står i Kyrkohandboken. Jag har sökt efter Kyrkohandboken på nätet utan resultat, men däremot har jag funnit Kyrkoordningen, och där står inget om detta. Det står däremot att båda ska ge sitt samtycke till äktenskapet samt lova att älska varandra tills döden skiljer dem åt., etc. Det står inte uttryckligen att makarna ska bekräfta sin kärlek till varandra, men det är rimligt att uppfatta deras löfte om livslång kärlek, etc, på det viset.

Om prästen, som ska viga, har välgrundad anledning att misstänka att de blivande makarna inte älskar varandra utan att de exempelvis vill ingå ett skenäktenskap, ska han vägra viga, enligt min mening.

Men är då de vigslar som faktiskt förrättas i kyrkan verkligen en bekräftelse från kyrkans sida på makarnas kärlek? Och vem avgör, för kyrkans räkning, att de blivande makarna verkligen älskar varandra? Har verkligen prästerna den kompetensen?

Det är frågan som diskuteras i föregående inlägg.

Och har man förnekat att ett par, eller en hel hop människor som kanse lever i ett polyamoröst förhållande, kan älska varandra, om de inte får gifta sig i kyrkan? Det är också en fråga som diskuteras i föregående inlägg.

Genom att göra de samkönade vigslarna till en fråga om att bekräfta den homosexuella kärleken, har man bäddat för den situation som nu har uppstått, att opportunistiska präster känner med fingret i luften om inte kyrkan måste bekräfta alla slags "kärlekar".

Jag diskuterar nu inte om beslutet om samkönade vigslar var rätt eller fel. Men de vanligaste motiveringen, att det handlade om att bekräfta homosexuellas kärlek, var det definitivt.

Efter den senaste veckans hejdlöst opportunistiska uppsläpp av s.k. försöksballonger för att testa om opinionen är mogen för att upphöja rena sodomin (d.v.s. polymarösa förhållanden), som domprosten i Stockholm Åke Bonnier står bakom, är jag nu själv starkt tveksam mot att gifta mig i Svenska kyrkan. Och även mot att begravas i Svenska kyrkan. Men gå ur tänker jag inte göra. Det framstår som allt tydligare att Svenska kyrkan håller på att infiltreras av en annan religion. Och det ska möta motstånd.


Kär eller bara kåt, det är frågan som prästen ska besvara!

Annars blir det ingen vigsel i kyrkan! Under året som gick har vi fått lära oss att äktenskapet inte är något av Gud instiftat förbund mellan man och kvinna, och nu får vi lära oss att det inte ens är ett förbund mellan två personer (av samma eller olika kön). Redan under året som gick fick vi lära oss att äktenskapet i stället är en bekräftelse av parets kärlek till varandra. Nu har domprosten i Stockholms stift ånyo deltagit i en debatt i Pride House, som är Pride-spektaklets salongsfähiga framsida, och blivit helfrälst på polyamorösa förhållanden. Så här har han skrivit på sin blogg (min understrykning):

"Så när jag säger att sex är bra så länge man inte skadar sig själv eller någon annan vill jag komplettera påståendet med att sex hör ihop med en kärleksrelation, hör ihop med kärlek till den man har sex med. Sex är alltås inte förbundet med äktenskapet så bröllopsnatten har därvidlag tappat sin betydelse."

Detta är världens äldsta marknadsföringsknep i det som påstås vara världens äldsta yrke, att skapa en romantisk stämning med kärlekens röda färg, etc så att den potentiella kunden blir kär i den prostituerade kvinnan. Då faller de moraliska skruplerna lika enkelt som efter ett prästbesök på Pride House. Att prostitution inte har med sex att göra, har vi läst på Långström-Vinges blogg (länk i spalten till höger):

"Läs förresten Gudrun Schymans utmärkta bloggpost Prostitution har inget med sex att göra:

'Sexköpslagen är alltså inte en moralisk lag som talar om att en viss sorts sex är fel. Det är en lag som förbjuder någon att köpa en annan människas kropp och utnyttja den för något som till synes har med sexuell lust att göra. Lagen reglerar alltså inte vår sexualitet utan det som händer när det inte längre handlar om sexualitet.'

"
Det märkliga är alltså att de stridbara Skövdeprästen citerar Schyman utan att själv komma med minsta invändning.  Kan man då dra någon annan slutsats än att Långström-Vinge håller med Schyman om att prostitution bara är fel om det inte längre handlar om sex? Vad är det för slags "prostitution" - kanske präster som ställer upp på vad som helst och vränger kyrkans lära för att passa de politiska trenderna? Det är uppenbart att Schyman inte vill backa från gamla positioner under den så kallade sexuella revolutionen. Att kunden betalar för sig är alltså det enda hon kunnat hänga upp sitt motstånd på. Men att det omöjligt skulle handla om sex bara för att plånboken kommer fram? Och varför skulle det inte till och med kunna handla om kärlek, åtminstone i den betydelse som ordet numera har fått i Svenska kyrkan?

Kär eller bara kåt, det är frågan som prästen ska besvara! Och glöm då inte att "All kärlek är bra kärlek!"

I dagens nummer av Kyrkans Tidning avfärdar domprost Åke Bonnier kritiken med att den polyamorösa kärleken är något nytt och ovant, själv hade han inte ens hört begreppet, och att kritikerna helt enkelt inte hunnit sansa sig. Han flaggar tydligt för att polyamorösa "äktenskap" kan komma att ingås i kyrkan.

Men är då sex bundet till en kärleksrelation eller kan man, utifrån kyrkans synvinkel, låta sexualiteten få vara något härligt som man kan leva ut fullt ut utan att ha en fast relation, frågar Bonnier på sin blogg och besvarar själv frågan med: "Jag menar att sex ska vara något som man ger och får inom ramen för ett kärleksförhållande där kontrahenterna uttrycker kärlek till varandra."

Men för mig var inte ens begreppet en nyhet. Jag hörde det förra året i källarplanet på Pride House, sedan jag hör äktenskapsdebatten med bl.a. domprosten och Åke Bonnier och pastorsadjunkten Helle Klein. Den senare tog på sig maktfasonerna som pålitisk chefredaktör för Aftonbladet och hotade kyrkomötet med att Svenska kyrkan skulle fråntas vigselrätten om inte kyrkomötet skulle säga ja till samkönade kyrkvigslar. Kyrkans lära bestäms som bekant i medias styrelserum, och sex säljer. Läs bara vad de unga kvinnliga kolumnisterns skriver!

Det finns de som viker ut sig i bild och de som viker ut sig verbalt - gärna med några slängar mot den manliga sexualiteten. Och Bonnier och Klein är ju båda i den branschen...

Att man kan ha erotiska känslor till flera personer är ingen nyhet. Kär eller bara kåt är frågan som prästen ska besvara inför vigseln, viga eller vägra viga är frågan: "Ni är inte kära utan bara kåta, som det blir inget bröllop, åtminstone inte i min kyrka" kan alltså bli prästens svar. Både när en man ska gifta sig med en kvinan eller nära tre män ska gifta sig med två kvinnor.

Historiskt finns åtskilliga exempel på rika män som har haft ett kärleksfullt förhållande med en prostituerad kvinna. av lägre klass. Han har kanske varit hennes enda stamkund. Och i hemlighet har pengar förts över till de barn, som har avlats i sådana förhållanden. Hemma har han haft en oälskad hustru ur sin egen klass.

Kanske har hon haft två eller tre sådana stamkunder. Som har varit "buksvågrar". Så kallas män som har sex med samma kvinna. Har domprosten inte ens hört det begreppet? Då har det varit riktigt polyamoröst. Men naturligtvis förstår jag att den nutida polyrörelsen menar att allt ska ske öppet och legalt och att medlemmarna ska vara ekonomiskt självförsörjande, eller att man ska ha ett system för inkomstutjämning inom "familjen".

Vad finns att säga? Det är ju inte förbjudet. Men ska allting som lagen tillåter upphöjas till kulthandlingar i kyrkan? Och behöver inte äktenskapet en fastare grund än att kyrkan genom sina ceremonier "bekräftar kärlek"? Och vilken kompetens har utanför sina egna äktenskap sexuellt oerfarna präster at bedöma om andra är kära eller bara kåta? Den äktenskapssyn som Bonnier och Långström-Vinge företräder är i själva verket mycket exkluderande.

Och vad säger vi om påståendet att kärlek /sex är bra så länge man inte skadar sig själv eller någon annan? Det är en vacker tanke, att och en själklar grund för en avkristnad stats lagstiftning. Men är det kristendom - eller politisk ideologi?

Men religionens roll är kanske att bekräfta den statsbärande politiska ideologin som gudomlig?

Religionssociologi!


Polyrörelsens symbol: en regnbågsfärgad papegoja.

Ekologisk biodling

I föregående inlägg skrev jag lite om möjligheterna att bli yrkesbiodlare. Det är verkligen inte som i andra yrken, så att man bestämmer sig för vad man vill "bli", skaffar utbildning för yrket och "blir" det som man har utbildat sig till. Man måste veta att man kan spela fotboll innan man bestämmer sig för en proffskarriär. Ungefär samma sak är det att bli yrkesbiodlare. För övrigt tror jag att den, som har en karriär som idrottsman eller -kvinna bakom sig har en del förutsättningar för att bli yrkesbiodlare.

Man måste ha god fysik och bra syn utan glasögon. Därmed inte sagt att man måste lägga av, om synskärpan blir sämre. Har man några år som biodlare bakom sig, kan man kompensera den sämre synskärpan med den erfarenhet och rutin, som man hunnit skaffa sig. Men det är en uppenbar fördel att starta sin biodling, om man tänkt sig att den ska bli något stort, medan man fortfarande har god syn.

Innan du börjar kan du tänka på vad du vill med din biodling:

1) Jag har ett mycket välbetalt jobb som jag verkligen trivs med och vill ha biodlingen enbart som hobby för att det är så lärorikt - och därför kan jag tänka mig att studera livet i kupan timtals, även om jag inte får något speciellt uträttat, för att varva ner helt enkelt.

2) Jag trivs med mitt nuvarande jobb, men tjänar för dåligt för att ha en dyr hobby, utan jag måste ha en hobby som ger mig extra inkomster, som står i rimlig proportion till det arbete som jag kan lägga ner på min hobby. 

3) Jag tjänar inget vidare på mitt nuvarande jobb och trivs inte speciellt bra, så jag funderar på att byta jobb, och kan tänka mig en framtid som yrkesbiodlare på hel- eller deltid.

Om du tillhör grupp 1 rekommenerar jag att du förutom vanlig kupmateriel köper en observationskupa med glasväggar, så att du kan studera livet i kupan utan att öppna densamma. Om du tillhör grupp 3 bör du också skaffa en observationskupa, men inte främst för din egen skull utan som ett led i marknadsföringen av dina produkter. Om du däremot tillhör grupp 2 tycker jag att det är en helt onödig utgift om du skaffar en observationskupa. Lägg pengarna på fler vanliga kupor i stället! 

Om du har tänkt dig att ha en större hobbybiodling (grupp 2) eller en yrkesbiodling (grupp 2) måste du - oavsett hur det hela utvecklas i framtiden - börja med att satsa på en ekologisk biodling.  Och det bör du väl göra även om du tillhör grupp 1, även om du inte har något ekonomisk drivkraft till det? Om man har en mycket stor biodling har man inte råd att tappa någon kundgrupp, och du vet dessutom inte hur efterfrågan på ekologiska produkter kommer att utvecklas på lång sikt.

En ekologisk biodling måste enligt min mening uppfylla följande krav (men du bör förstås också fråga Krav):

1. Du får inte använda kemiska bekämpningsmedel, som inte är naturligt nedbrytbara, mot bisjukdomar, vaxmott  och kvalster. Det får inte finnas minsta tillstymmelse till bekämpningsmedelsrester i vaxet. Det gäller såväl egengproducerat som inköpt vax. Och detta är det absolut viktigaste. Icke nedbrytbara bekämpningsmedel är helt enkelt inte nedbrytbara. Det räcker inte ens att kassera vaxet. Bin som har varit i kontakt med förorenat vax har bekämpningsmedelsrester på sina kroppar och kommer alltså att förorena de nya vaxkakorna. Halterna bekämpningsmedelsrester i vaxet kommer visserligen att minska, men försvinner inte helt. Varje nybliven biodlare måste från början lära sig använda "ekologiska" bekämpningsmetoder.

2. Bina får inte föra med sig hem nämnvärda mängder kemiska växtskyddsmedel (mot ogräs och skadeinsekter). Förutom att bina själva kan allvarligt skadas, förorenas honung och andra produkter. Det är enligt lag förbjudet att använda sådana växtskyddsmedel under binas aktiva tid. Detta bör varje bonde känna till, men sämre beställt med kunskaperna är det bland villaägare. Så det är en sak som biodlaren kanske måste informera om. Den som uppsåtligen bryter mot bestämmelserna om användning av växtskyddsmedel ska polisanmälas. Biodlaren kan tillfogas betydande ekonomiska förluster med skadeståndsrättegångar som följd.

Gäller det okunniga villaägare är det förstås en fördel om biodlaren har en viss pedagogisk övertalningsförmåga - för grannssämjans skull!

3) Det bör inte finnas starkt trafikerade motortrafikleder inom binas aktivitetsområde. Det är framförallt genom slitaget på däcken som syntetiska kemikaler frigörs och sprids.

4) Använd naturliga bränslen i rökpustar och andra birepellenter.

---

Biodlaren kan också få frågor från konsumenter om han är snäll mot bina. Inga djur tycker om syntetiska material (plast). Naturliga material är däremot trä, metall och glas. Plastlådor i upstaplingskupor blir bara vanligare och vanligare, framför allt bland hobbybiodlare. Yrkesodlare brukar föredra de billigare trälådorna. Tvärtemot vad man kunde tro har detta inte haft någon negativ inverkan på honingsproduktionen. Det beror sannolikt på att bina själva täcker plastytorna med kittvax. Det har däremot visat sig att bina undviker drottningceller mm av plast, om inte biodlaren själv påför ett vaxskikt.

Bikross är ett stort problem vid användning av uppstaplingskupor (som är den mest rationella metoden). Bin sätter sig på lådornas ovansidor och krossas när nya lådor sätts på, och detta i synnerhet om biodlaren inte orkar hålla lådan i luften tills bina har flyttat på sig. Detta är alltså en fråga om förhållandet mellan lådornas vikt och biodlarens muskelstyrka samt förmåga att arbeta med jämna, långsamma rörelser. Återigen: Välj rammått med omsorg!

En hobbybiodlare, som inte fäster avseende vid ekonomiskt utbyte i förhållande till arbetstid kan i stället välja trågkupor, som ger mindre risk för bikross och dessutom är till större prydnad i trädgården, jämfört med  uppstaplingskupor. Trågkupor utvidgas på längden i stället för på höjden.

Nedbrytbara kemikalier (organiska syror, såsom myrsyra, mjölksyra och oxalsyra) räknas visserligen till de ekologiska metoderna för bekämpning av varroakvalstret, och har starkt rekommenderats av svenska myndigheter, men användninga har likväl kritiserats hårt av vissa biodlare. Bina blir helt enkelt groggy av kemikalierna, men överlever medan flertalet kvalster, dock ej alla, dör. Kritiken har gått ut på att bina, har en egen förmåga att angripa och döda kvalster, och att denna förmåga försämras av kemikalierna.

Det finns en uppsjö av litteratur om naturliga metoder för varroa-bekämpning, varför jag avstår från att behandla det ämnet. Vad beträffar övriga bisjukdomar, så frodas de i ett varmt och alltför fuktigt klimat, speciellt under vintern, i kupan.

Denna blogg är ju dessutom inte avsedd att vara en lärobok i biodling, utan avsikten med inläggen om biodling är att ge incitament för att börja med bin samt att ge råd inför starten av en biodling samt att varna för de mest ödesdigra nybörjarmisstagen. Och det absolut värsta misstaget är att börja med förorenat vax! Och därnäst att inte ha tänkt igenom detta med rammått och lådvikter ordentligt.

Marknaden för andra biprodukter än honung är, som jag skrev i föregående inlägg, kraftigt underskattad, enligt min mening. Att efterfrågan på sådana produkter idag är mycket svag beror, enligt min mening, på dålig för att inte säga obefintlig marknadsföring. Konsumenterna vet inte ens vad som finns att efterfråga. Det handlar om vaxljus, hudvårdsprodukter samt produkter som har en läkande eller lindrande inverkan på vissa sjudomar (samt äkta mjöd). Och det är väl klart att sådana produkter inte ska innehålla främmande kemikalier!

Att marknadsföringen av "övriga biprodukter" verkligen är urusel bevisas av att man inte använder bivaxljus ens i våra kristna kyrkor!


----

"Resistenta" kvalster.

Den svenska kemikalieinspektionen har bara godkänt ett syntetiskt bekämpningsmedel mot varroa: fluvalinat (varnamn: Apistan). Det torde ha kommit till stor användning speciellt under varroans tidigar år i Sverige, speciellt i låglänta delar av södra Sverige. Första fyndplatsen för kvalstret i Sverige var Slite på Gotland och därefter Limhamn i Malmö. Geografiska faktorer, såsom relativ luftfuktighet, kalla vintrar mm.  har spelat roll och bromsat kvalstrets segertåg. Exempelvis fanns enstaka socknar i Skåne som fortfarande var fria från varroa, samtidigt som kvalstret börjat invadera Mälardalen.

Under de första åren gjordes ingen skillnad mellan rent vax och vax som var förorenat med fluvalinat hos renserierna, med följd att förorenat vax skickades tillbaka till biodlare som inte själva hade varroa. Om man således köper bin (och man får alltid vaxkakor på köpet) från en biodlare, som garanterar att han själv aldrig har använt fluvalinat, så kan man likväl få förorenat vax. På begäran av biodlare särbehandlas numera icke förorenat vax hos renserierna. Men det är fortfarande den enskilde biodlaren som får intyga att vaxet är rent.

I andra länder har fluvalinat och andra kemiska bekämpningsmedel använts årligen, med följd att bekämpningsmedelsresterna i vaxet har ökat från år till år. Gammalt vax smälts ner och används för tillverkning av nya vaxkakor. Man kunde tro att halterna till slut blir så höga så att inte kvalstret trivs. Men tvärtom har nya kvalsterstammar utvecklats, helt enligt Darwins lära om "the survival of the fittest". Dessa nya kvalsterstammar, "varroa destructor", är inte bara "resistenta" mot bekämpningsmedlet, utan dessutom synnerligen farliga för bisamhällena, som kraschar efter 3 - 4 år, ibland utan att biodlaren ens vetat om att han fått in kvalster. I stora yrkesbiodlingar i USA har 75 % av invaderade bisamhällen dött ut.

Det säger sig själv att en parasit, som så effektivt utrotar sin värdorganism, har dömt sig själv till undergång. Varroa destructor kan därför inte, enligt min mening, vara resultatet av ett naturligt urval, utan av ett artificiellt urval genom felaktiga bekämpningsmetoder. Även Darwin skiljde mellan naturligt och artificiellt urval. Han ansåg emellertid att det naturliga urvalet var en kopia i slow motion av det artificiella urvalet, och att detta med tiden leder fram till helt nya arter, typ insekter förvandlas till däggdjur genom flera miljarder enskilda mutationer.

Skapelsetroende kristna förnekar inte, som många ateister tror, att det finns både ett naturligt och artificiellt urval, men däremot att denna "utveckling" kan leda till uppkomsten av helt nya arter, av typ att människan skulle härstamma från aporna. Enligt min mening har tron att helt nya arter kan uppstå genom naturligt urval förblindat experterna så att de inte har förstått att varroa destructor är ett resultat av artificiellt urval, d.v.s. av människans egna åtgärder.

I stället för att stoppa denna oavsiktliga avel av det från början förmodligen ganska harmlösa varroa-kvalstret har man fortsatt på den inslagna vägen. Till dess att biodlare, som faktiskt är skapelsetroende kristna, inte velat följa med längre. Jag misstänker att det finns en liknande felsyn bakom de metoder som de utvecklade länderna har påtvingat Afrika i kampen mot hiv.
 Yrke: biodlare


Det är naturligt att halka in på ämnet biodling under Pride-veckan, eftersom s.k. homvänliga kristna förnekar jungfrufödseln. Tydligen fiskar man efter stöd för sina avfälliga idéer bland homosexuella. Men på vilket sätt läran om junfrufödseln skulle stå ivägen för homosexuellas rättigheter är mer än vad jag kan förstå. Tvärtom trodde jag att homosexuella kvinnor, som vill bli gravida, vill bli det utan en mans direkta medverkan... 

Följden av dessa ständiga förfalskningar av den kristna religionen i hbt-kampens man, blir givetvis att homo-kritiska kristna får ytterligare med vatten på sin kvarn: "Inte nog med att de själva lever som de gör, nu försöker de också ta vår religion ifrån oss... eller så försöker de göra om den till oigenkänlighet, till en nyhednisk dyrkan av sexualdriften som en gud."

Faktum är att jungfrufödslar förekommer i naturen. Ta bort drottningen från ett bisamhälle, vänta några veckor och se vad som händer: oparade arbetsbin börjar lägga ägg. Men det är förstås sant att jungfrufödslar utan gudomligt ingripande inte förekommer hos människor. Alltså berodde den heliga jungfruns graviditet på ett mirakel. Och alltså är Jesajas profetord om att jungfrun skulle föda en son ett förebåd om jungfrufödseln. Och därmed är "jungfrun" den lämpligaste översättningen*.

---


Så jag tyckte att biodling kunde vara en lärorik sysselsättning för den som är intresserad av Guds skapelse och hur den förs vidare från generation till generation. Och faktum är ju att flera ledande medlemmar i den förening för kristen skapelsetro, som finns i Sverige, också är biodlare. Och därför skrev jag, fram för allt under senhösten 2009, inlägg med råd till er som tänker börja med bin. Jag har fått några uppskattande kommentarer, bl. a. denna:


"Tack för den fina informationen! Jag blev väldigt tagen av det du skriver mellan raderna & jag funderar på att byta yrke. Har ett hus med lillstuga & lada med tillhörande 2.8 hektar mark plus att min mor har 3 hektar mark runt sin gård där jag med säkerhet kan ställa ett samhälle. Så jag undrar lite hur stort man kan göra den från start osv."

Då vill jag svara att det är inte för sent att skaffa sina första bisamhällen. Det rekommenderas att ha två samhällen under den första vintern, ifall man skulle förlora ett. Har du funderingar på att bli yrkesbioldare bör du kanske ha fyra första vintern. Ställ dem en bra bit från varandra, om du har gott om plats! Att bli yrkesbiodlare är definitivt inget som jag rekommendera, men dessbättre finns det några helt orealistiska personer som inte känt till mina råd. Och alltså har lyckats även med denna totalt omöjliga uppgift.

Men en yrkesbioldare måste arbeta rationellt, och alltså miminera de tunga lyften. Vilket betyder färre men ännu tyngre lyft. Du måste alltså ha en mycket god fysik och vara relativt vältränad. Samt se bra utan glasögon. Om du inte är denna typ av fysisk elitmänniska, får du nog nöja dig med en hobbybiodling. Men det kan vara nog så givande - både läromässigt och ekonomiskt. När du skaffar dina första samhällen, vet du inte om du kommer att palla med att vara en storbiodlare. Men kanske gör du det, och därför bör du göra rätt från början - och undvika nybörjarmisstag så långt det går.

Du vet inte ens om du kommer att utveckla allergi mot bistick. För det handlar inte om enstaka stick**. Gränsen mellan att vara storbiodlare och yrkesbiodlare är förstås flytande. Man kan ju faktiskt vara yrkesbiodlare på deltid. Att vara yrkesbiodlare måste inte handla om heltid utan snarare om att arbeta rationellt, att tjäna tillräckligt mycket i förhållande till den nedlagda arbetstiden. Om du har en mindre lantbruksfastighet, och vill vara "bonde" på heltid, måste du kanske satsa på flera produktionsgrenar och då kan biodling vara en.

Andra produktionsgrenar kan givetvis också vara binäringar till biodlingen, såsom försäljning (och eventuellt egen tillverkning) av biodlingstutrustning samt slungning åt andra biodlare. Marknaden för andra biprodukter än honung är säklerligen mycket underskattad, även om eftefrågan kan tyckas svag som det är idag. Men den svaga efterfrågan beror enligt min mening på dålig, för att inte säga obefintlig, markandsföring. Konsumenterna vet inte vad som finns. Inom makrnadssegmentet övriga biprodukter finns alltså mycket att göra för en driftig "entreprenör", enligt min mening.

Till skillnad mot vanliga betande djur, behöver man inte alls äga eller disponera den mark som "betas" av bina. En storbiodlare har en hembigård på egen mark som bas för verksamheten, och en eller flera utbigårdar, där även kuporna står på annans mark. Bin samlar nektar inom en radie på 2 km från kupan, varför det mest optimala avståndet till närmaste utbigård är sådär 3 - 4 km.

Vandringsbiodling innebär att kuporna alternerar mellan olika utbigårdar under säsongen. Det kan krävas tillstånd enligt bisjukdomslagen. Om du bedriver vandringsbiodling utan tillstånd och dina bin smittar ner någon annan biodlares bin, är du definitivt "körd" som biodlare.

Vandringsbiodling kan bli aktuell om man satsar på ljunghonung. Ljungen blommar sent, så att det blir en extra säsong. När produktionen minskar på den vanliga uppställningsplatsen "vandrar" man till ljungrika trakter. Ljunghonung är svårslungad och kräver dyrbar extrautrustning om man är storbiodlare. Å andra sidan kan man knappast avstå från den extra inkomsten om man är storbiodlare.

Tillräcklig areal för en bigård är alltså en fråga om tillräcklig yta för utplacering av kuporna samt tillräckligt avstånd till tomtgräns för att grannarna ska slippa flygstråk på låg höjd. Arealstorleken på din egen fastighet räcker mer en väl för en hembigård. Om det är någon idé att ha en utbigård på din mors fastighet beror på avståndet mellan fastigheterna, hur sttörre binas sammanlagda aktivitetsområde blir med två bigårdar i stället för en.

Hur många kupor man kan ha i en bigård (aktivitetsområdet runt bigården har alltså en radie på 2 km) är en fråga, som inte kan besvaras om man inte har sett trakten. Om ett villasamhälle med många frukträd, bärbuskar och prydnasblommar finns inom området, uppskattar jag att du kan ha minst 20, kanske 30 samhällen i bigården.

Är det ett äldre villasamhälle har det säkert funnits biodlare där förut, även om det inte finns några nu, och då har pollinerande bin i det förgångna lagt grunden för stora honungsskördar i framtiden. Och i skogstrakter kan man se grunderna efter gamla torp samt en växtlighet som alltjämt kan ge stora honungsskördar. Skaffa en bok om biväxter och botanisera!

Att ha en yrkesmässig biodling eller en större hobbybiodling handlar om planering och självdisciplin, så att man verkligen gör allting vid rätt tid. Om du driver ett företag med flera produktionsgrenar, får biodlingen inte inkräkta på de andra produktionsgrenarna, såsom sådd och skörd om det är ett lantbruks- eller trädgårdsföretag. Fördelen med biodling jämfört med annan djurskötsel är att bina provianterar själva så här års och t.o.m. fyller ladorna själva***, så att man kan omfördela arbetet med biodlingen över året, till före eller efter högsäsong.

Om man exempelvis måste köpa eller tillverka lådor för utvidgning under svärmtid, kan det sluta med att man måste jaga svärmar i grannarnas trädgårdar. I stället för att ha gjort avläggare i tid. Och om du då driver lantbruk vid sidan om och ska ta in höskörden samtidigt, kanske den enda regnfria dagen under hela veckan?

Nackdelen med att oförberedd starta biodling så här års, är att man inte har hunnit med nödvändig planering och föreberedelse. Och att det arbetet kan komma och släpa efter under flera år. Samt att man kan göra ogentänkta inköp av utrustning som man inte kommer att trivas med. Och värst av allt: att man startar sin biodling med vaxkakor, som innehåller rester av kemiska bekämpningsmedel. Och då kan du inte få dina produkter Krav-märkta.

______

*) Ordet "jungfru" är ett tyskt låneord, som faktiskt betyder "ung kvinna". Men med bibetydelsen  "oskuld". "Ung kvinna" och "jungfru" kan alltså tyckas vara likvärdiga översättningar, men problemet är att man ännu mindre idag än 1917 uppfattar "ung kvinna" som "oskuld". Och det är notabelt att i de fall då man kunnat välja mellan likvärdiga ord i nutidssvenskan, så har Bibel 2000 nästan systematiskt valt det ord, som ligger längst ifrån den betydelse som orden har enligt den kristna traditionen. Jag uppfattar Bibel 2000 som ett fräckt försök att avkristna Bibeln.  Det står alltså "jungfrun" i 1917 års översättning av Jesajas profetord och "den unga kvinnan" i Bibel 2000.

**) Bigift kan användas som läkemedel mot många åkommor. Som biodlare kommer du att tycka att en sommar utan bistick inte är en riktig sommar. En erfaren biodlare besväras inte av enstaka stick, men blir inte heller stucken av hela svärmar med uppretade bin. Man kan inte dressera bin så att de blir snälla mot "sin egen husbonde", utan man måste lära sig att arbeta så att bina inte märker att man finns där. Vad som får bina att förstå att biodlaren är en levande varelse och inte ett berg är häftiga rörelser och kroppslukt. Att svettas i skyddskläder en varm sommardag kan förorsaka fler stick än att arbeta i shorts och t-shirt. Om flera hundra bin anfaller, är det alltid något bi som hittar en svag punkt i skyddsutrustningen.

***) Vinterutfodringen, som görs under hösten, beror inte på att bina inte har fyllt förråden själva, utan - med ytterst få undantag - på att biodlaren har tömt förråden av ekonmiska skäl. Honungen inbringar mer pengar än vad fodret kostar. Ett normalt bisamhälle samlar under en normal sommar flera gånger mer foder än vad samhället självt förbrukar.


Årets Pride inget för Sexpressen och Aftonsnuskan.

Den nyrojalistiska f.d. boljeviktidningen Aftonbladet var mer bekymrad för tronföljden (om Victoria) skulle abdikera än av årets urvattnade Pride-parad. Båda tidningarna hade gammal skåpmat om hovets kärleksbekymmer som förstasidesnyhet. Den ena skrev att kungen styr med järnhand och den andra frossade i prins Carl Filips fästmös tidigare karriär som fotomodell. Blivande prinsessor i det multireligiösa Sverige ska förstås ha burit burka innan de klär av sig inför den eventuella tronföljarens ögon, när nu det ska ske.

Domprosten Åke Bonnier, som medverkade vid kronprinsessans vigsel med herr Daniel (numera hertig av Västergötland mm), att bröllopsnatten förlorat sin betydelse. Kanske inrappporterat av kyrkans sängkammarspion på Slottet?

Om inte sängkammarspionen ifråga är pastorsadjunkt Helle Klein själv, är det kanske någon som är utsänd av henne i egenskap av politisk chefredaktör på den nyrojalistiska tidningen?

Jodå, jag har sett nakenbilderna på Sveriges blivande drottning (om prinses båda systrar skulle abdikera). Mern jag undrar om inte pratet om "nakenbilder" är falsk marknadsföring.

Mer naket än så fanns att beskåda i Pride-paraden, men det var tydligen inte tillräckligt upphetsande för snuskhumrarna i journalistkåren för en förstasidesplacering. Som jag skrev i förra inlägget på denna blogg var årets Pride-parad mycket urvattnad jämfört med pressbilderna från tidigare år. 

Men jag måste ge paradens försvarare rätt i att media även i år gav en falsk bild av verkligheten, som vi som åskådare på plats såg den. Pressfotograferna hade zoomat in på det mest oanständiga de kunde hitta, exempelvis bikiniklädda herrar med lösbröst och stora ölmagar. En videosnutt visade Lars Ohly, v, som magdansös med magen täckt av en t-shirt. Och linslusen Maria Wetterstrand. mp, som med långa kliv ställde sig framför Ohly, när hon förstod att det var han som filmades.

Typiskt av MW att stjäla uppmärksamheten sådär, rentav anstötligt.

Men den verkliga nyheten, som media missade, var att Mona Sahlin vinkade tillbaka som om vi vore gamla bekanta, när jag vinkade till henne. Hur påverkar det bilden av s som det mest "homofob"-fientliga partiet?

Men frågan är om inte sex säljer och att upphaussningen av Pride-spektaklet beror på att journalisterna fått vad de velat ha under tidigare år. Och frågan är om inte Pride som turistmagnet har konkurrerats ut av kungahuset. Och Pride-ledningen får nog ta sig en rejäl funderare: Antingen satsa på mer sex och mer anstötlighet för att locka tillbaka journalisterna. Eller att förvandla paraden till en mer konvetionella demonstration för homosexuellas rättigheter. Som de i och för sig redan har fått.

Detta påminner lite om diskussionerna i Sverige inför den första Pride-paraden i Riga, som skulle gå varv efter varv runt domkyrkan. Jag blev rejält utskälld när jag på Dagen Forum Debatt frågade varför man inte i stället gick till landets justitiedepartement för att kräva rättigheter. Men paraderna i öststaterna på den tiden (för fyra-fem år sedan) lockade ju fler utländska sexturister än öststatsbor. Och de tillresta sexturisternas främsta intresse verkar ju ha varit att skaffa fler motståndare till de homosexuella än de redan hade - inte att de skulle få rättigheter.

Och så har det väl varit i Sverige också? Angrepp på den traditionella kristendomen med regnbågsfanan som täckmantel...

Oavsett vad vi må tycka om Pride i sig, så är väl Pride en något större händelse än prinsfästmöns förflutna som fotomodell? Som dessutom inte är någon nyhet... Inte nog med att de mest inflytelserika journalisterna har tagit över uppgiften som åklagare, domare och straffverkställande myndigheter för påstådda brott. De ger oss dessutom en falsk bild av verkligheten. Och snaskar i våra mest primitiva känslor, inte sällan enligt mottot Den enes död är den andres bröd.

Motdrevet var planerat en längre tid, men bloggen kom ändå att sjösättas i förtid på grund av Littorin-affären. Avsikten med Motdrevet är att granska enskilda journalister på samma sätt som de granskar andra, att hänga ut enskilda journalister på samma sätt som de hänger ut andra, att göra journalistkåren kollektivt ansvarig för enskilda journalisters övertramp, på samma sätt som de gör andra grupper (inte minst alla män) kollektivt ansvariga för enskilda medlemmars övertramp. Samt att granska och bekämpa journalistkårens falska anspråk på att vara något slags stöttepelare för demokratin samt deras falska anpråk på att "nyhetsvärdering" skulle vara något slags vetenskap som sätter fokus på väsentligheter.

Även rapporteringen från Pride är alltså en manipulerad verklighet. Utan tillräckligt mycket sex, snusk och anstöt får man inte de reportage som krävs för att budgeten ska gå ihop.

http://motdrevet.blogg.se


Platt fall efter Pride

I fjol lyssnade jag på äktenskapsdebatten i Pride House, som är pride-spektaklets anständiga framsida. Alla är pågklädda. Det mest oanständiga som hände på Pride House var professor Tiina Rosenbergs ankomskt. En man sa urskuldande till mig: "Det finns konstigt folk i våran rörelse också. Hon tror att hon är mer bög än vi bögar". Ja, det är svårt det där med identiteter, att vara den man är.

I år tittade jag på Pride-paraden. Inte för att jag var intresserad, utan för att det är så pinsamt att bli beskylld för att inte veta vad man talar om. När man inte har sett med egna ögon alltså. De vanligaste bemötandena av kritiken går ut på att 1) "vi" (d.v.s. deltagarna i paraden) får vara de som "vi" innerst inne är, och 2) att det är media som fokuserar på det frånstötande, och att medias bild är falsk.

Jag har undrat hur många heterosexuella som springer i paraden och viftar på skinkorna och önskar att de vore något annat...

Jag såg inte någon som viftade på skinkorna, däremot en gosse som gick med rumpan bar och såg ut att vara i behov av toapapper.

Däremot såg jag en man med jättestora påklistrade bröst och några kvinnor med verkliga bröst, vilka dock hade spökat ut sig så att de närmast framstod som frånstötande... Kanske ett sätt av damerna ifråga att markera sin läggning och göra sig ointressanta för män?

Fackföreningen Unionen demonstrerade för kravet Nej till heteronormativa fikaraster. En arbetsgivarrepresentant som satt i ett fönster på ett av affärshusen vid Skeppsbron applåderade entusiastiskt.

Jag såg väldigt lite av det som jag sett i media från tidigare års Pride-parader. Antingen har hbt-folket själva tappat geisten eller så är bilderna från tidigare år fejkade.

Själv fick jag den där otäcka känslan Känns det så här att dö (trogna läsare minns kanse när ambulansen kom och mätte mitt EKG), och undrade om tidningen Dagen skulle ägna mig några rader, exempelvis "Kristen bloggare fick hjärtinfarkt av att se Pride". Så jag måste gå för att få fart på blodomloppet. Så jag gick i motsatt riktning mot paraden (så jag missade inget) och lyckades komma på ett tåg till den tillfälliga bostaden i förorten.

Och där var det platt fall, vill jag säga. En berusad kvinna hade fallit rakt bakåt och slagit huvudet i gatstenen och blödde. Vi var flera personer som ringde SOS Alarm, men det kom inten ambulans, så någon ringde igen, men det kom ingen ambulans, så någon ringde igen... "Fallet är inte prioriterat", var den förklaring som gavs. (Mina trogna läsare minns kanske att det behövdes överläggningar med tre personer under 40 minuter, samt hot från min sida att jag skulle ta bussen till sjukhuset, innan SOS-Alarm beslöt sig för att skicka en ambulans - för att ambulanspersonalen skulle avgöra om jag hade rätt att åka ambulans till sjukuset.)

Nog för att jag tycker att Pride-spektaklet skämmer ut Sverige som kristet land och turistnation. Men det hela är otroligt upphaussat av media. Det kallas nyhetsvärdering. Sex säljer.


RSS 2.0