Hur kan nattvarden hanteras?

Man ska ha som regel att inte ändra på gamla väl inarbetade traditioner*. Men nu har det hänt. Problemet är att när nyordningen varit i bruk under en tid, kommer det att finnas dem som uppfattar nyordningen som en gamla tradition. Och därmed kommer att uppfatta en återgång till den verkliga traditionen som en nyordning. (Nostalgi-effekten.) Saken kompliceras av att det som någon är uppväxt med, kan han känna som mest rätt. Sedan finns förstås de, som uppfattar allting som är gammalt och vant som mossigt. (Gräset är grönare på andra sidan stängslet-aspekten.)

Om man praktiserar bägge ordningarna parallellt under en ganska lång övergångstid, kommer det så småningom att tippa över mot den ena ordningen. Jag är övertygad om att det i så fall kommer att bli en återgång till nattvard med knäfall vid altarrundeln.

Detta är inte bara en mycket gammal tradition, utan är dessutom en väl beprövad ordning i vårt land, ända sedan landet kristnades. Omgående nattvard verkligen hade varit en så god idé borde man väl ha infört den ordningen för flera hundra år sedan. Det borde väl i så fall ha kommit spontana krav på gående nattvard från både präster och församlingar under 1500-talet, 1700-talet, 1800-talet och början av 1900-talet.

Den gående nattvarden är inte alls resultat av spontana krav utan är en anpassning till ett av de dummaste nyordningarna inom Katolska kyrkan under modern tid. Om syftet var att närma Svenska kyrkan till Katolska kyrkan, så har den läromässiga utvecklingen gått åt rakt motsatt håll, sedan gående nattvard infördes i Svk.

Men nu har vi problemet med en splittrad kyrka.

Och hur löser vi det? Jo, så här:

Jag tar som exempel en medelstor landsbygds- /stadskyrka, men ett avstånd på 4 - 5 m mellan altarrundelns mitt och kortrappan.

A) Kyrkan nästan fullsatt. Två präster tjänstgör.

1. Nattvarden konsekreras på högaltaret med prästen vänd ad orientem, som förr i tiden. Två kalkar.
2. Nattvarden delas ut på två platser i kyrkan:
   a) vid altarrundeln under knäfall. De som vill dricka ur kalken väntar tills de som vill doppa oblaten
       har fått nattvarden.

   b) i ett sidokor, eller längst ner under orgelläktaren, gående

B) En präst tjänsgör

1) Nattvarden konsekreras på högaltaret, med prästen vänd ad orientem. Två kalkar.

2) Kommunikanterna går fram. De som vill ta emot nattvarden knäfallande knäfaller   vid altarrundeln. De som vill 
    dricka ur kalken intar sina platser så att de betjänas sist.
    De övriga väntar till vänster i koret.

3) Därefter utdelas gående nattvardmed den andra kalken utanför altarrundeln till höger i koret. 
    De gående kommunikanterna rör sig alltså från höger till vänster.

Anm. Risken för smittspridning via gemensam kalk är mindre än utväxling av fridshälsning, vilket är regel i Katolska kyrkor, och verkar komma i Svk-kyrkor. Man kan hälsa utan att ta i hand. Pröva det! Ska doppandet ha  minsta effekt ur smittskyddsynpunkt, ska det göras av en person, som har tvättat händerna innan, och alltså inte av var och en. Men jag hoppas på en återgång på sikt till att alla dricker ur gemensam kalk. Går det bra i världens största kyrka, så borde det ju gå i Svk också.

_________

*) Som så många andra teololgiska fackuttryck har ordet "tradition" (ofta "Traditionen") en anna betydelse som teologiskt fackuttryck än i vardagsspråket. Ordet "tradition" betyder "lämna över" och med "Traditionen" menas den lära som kyrkan mottog av apostlarna (dvs som den andra generationen och alla senare generationer kristna mottog av den första generationen kristna. I just det här inlägget använder jag emellertid ordet "tradition" i den vardagliga betydelsen, sedvänja, som man brukat gör. - En kyrklig sedvänja kan vara föreskriven i "Traditionen" men kan också ha uppstått spontant, genom praxis, utan något stöd i Traditionen. Det du: en tradition som saknar stöd i Traditionen. Huvuddragen i nattvardsgudstjänsten har tydligt stöd i Traditionen, eftersom Biblen (som är den viktigaste delen av Traditionen) beskriver vad Jesus sa och gjorde när han instiftade nattvarden. Men det finns också inslag i nattvardsgudstjänsten, som enbart har stöd i praxis, och därmed får anpassas till lokala och andra förhållanden.

Vad kan man tro om nattvarden?

Svenska kyrkan är en luthersk kyrka och har därmed en luthersk uppfattning av nattvarden. Brödet och vinet blir Jesu kropp och blod. Jag har fått en invändning att det är vidskepelse att tro att man dricker någons blod. Jag kan då invända att jag har då aldrig känt att vinet har smakat blod, utan det har smakat vin. Och det ska det göra. Ännu ett argument för att det ska vara riktigt vin i nattvarden, så att ingen för obehagliga associationer...

I stället borde vi kanske fråga: Vad menar vi egentligen med "Jesu kropp och blod"? Vi menar ingenting som känns som kött (aningen segt och trådigt) eller smakar som blod. Vi bör snarare tänka i termerna att Jesus på ett för oss obegripligt sätt är fysiskt närvarande, kommer till och genom brödet och vinet - och tar oss med tillbaka till Golgata. Jag brukar beskriva detta så, att nattvarden upphäver rummets och tidens kategorier.

Denna fysiska närvaro förklaras kanske bäst genom att ställa denna åminnelse av Jesus mot minnet av en avliden person. Nattvarden är alltså enligt såväl luthersk som katolsk och ortodox teologi en åminnelsehögtid och inte en minneshögtid. Ordet "åminnelse" betyder något i stil med göra levande, bli verklig igen. Vilket inte är samma sak som att minnas någon bortgången eller icke närvarande.

Alla kristna håller inte med om denna syn på nattvarden. Men det är officiell teologi inom världens tre största kyrkosystem, som tillsammans har minst 7 / 8-delar (1, 75 miljarder) av världens kristna som medlemmar. Alla medlemmar tror förstås inte på sin kyrkas officiella teologi. Men det gör inte heller alla medlemmar i de reformerta och evangelikala (frikyrkliga) kyrkosystemen. En stor del av deras medlemmar tror på den lutherska nattvardsläran, i synnerhet om vi talar om frikyrkor i länder som har eller har haft lutherska statskyrkor.

Striden om nattvarden är visserligen äldre än reformationen, men fick en särskild betydelse under reformationen genom den splittring av protestantismen som denna strid ledde till. Huvudmotståndarna var Luther och Zwingli.

"Grundläggande för Zwinglis teologi är en metafysisk motsats mellan ande och materia. Anden representerar ett eget område och kan ej tänkas ingå i det kroppsliga eller yttre. Därför skiljer Zwingli strängt mellan gudomligt och mänskligt hos Kristus och anser att tron blott hänför sig till hans gudomliga natur. / - - - / Sålunda betecknas varken dop eller nattvard som nådemedel i ordets egentliga mening. Barndopet anses icke ha någon skuldutplånande verkan." (Hägglund: Teologins historia, sid 235.)

Naturligtvis påstår jag inte att Zwinglis anhängare har fel i något slags objektiv mening. Men man kan naturligtvis säga att min tro på den lutherska uppfattningen av nattvarden "inte bekräftar" Zwinglis uppfattning. På samma sätt som min tro på den kristna treenighetsläran "inte bekräftar" den muslimska trosbekännelsen att "Gud är en och Muhammed är hans profet".

Om jag verkligen tror på Gud som ett självständigt väsen, som existerar oberoende om jag tror på honom och oberoende av vad jag tror om honom, lämna en liten bakdörr på glänt för att jag själv kan ha fel. Och har jag inte därmed åtminstone i någon mån "bekräftat" den som tror annorlunda?

Men om man då, som Zwingli, gör ett mycket strikt uppdelning av ande och kropp, så förväntar man sig väl att känna blodsmak om nattvarden verkligen är Jesu kropp och blod? Och därmed framstår den lutherska synen på nattvarden som nästan barbarisk. Det kan jag förstå. Men kräver ändå respekt för min tro, på samma sätt som jag bör respektera andras tro.

Men den respekten innebär också att man får acceptera att den lutherska synen på nattvarden är Svenska kyrkans officiella lära, utsagd i både kyrkoordningen och bekännelseskrifterna. En vanlig kyrkobesökare behöver inte alls tro på denna lära, han /hon får del ändå avJesu näraro. Det är också luthersk nattvardssyn. Det som sker, det sker, oavsett om vi tror det eller ej.

Jag vänder mig inte alls mot vanliga kyrkomedlemmar, som har svårt att tro på alla läror. Utan jag vänder mig mot att vi, som faktiskt tror på det som står i bekännelsekrifterna och kyrkoordningen inte ska få fira nattvard i enlighet med kyrkans officiella tro. En ärkebiskop som talar för alkoholfri nattvard borde inte vara ärkebiskop. Han borde exempelvis vara pastor i någon frikyrka med zwingliansk sakramentssyn.

Jesus använde själv vin - riktigt vin - när han instiftade nattvarden. Han sa: "Gör detta till min åminnelse." Däremot sa han mig veterligt inte att mottagarna av nattvarden skulle inta någon särskild kroppsställning, stående, sittande, knäfallande eller liggande. Men bör vi inte välja den kroppsställning, som uttrycker den största vördnaden för det heliga och är praktiskt möjlig? Ingen begär att en rullstolsburen eller knäsvag person ska falla på knä. Och vill någon ha alkoholfri nattvard, så vill inte jag förbjuda det.

Men jag vill inte veta av något förbud mot riktigt vin. Och druvjuice är defintivt inte vin. Det är en annan produkt, precis som öl. I både druvjuice och öl ingår ämnen som även ingår i vin. Men det räcker inte. Ärkebiskop Laureintius Petri sa under den s.k. likvoriststriden under 1560-talet klart nej till att byta ut vinet i nattvarden mot öl. Som ett icke vinproducerande land hade Sverige tidvis brist på vin till nattvarden.

Druvjuice eller öl kvittar. Det är inte äkta vara.

Signalpolitik eller realpolitik?

När NÅGON tillträdde sin tjänst inom IOGT-NTO fick han frågan varför han blivit helnykterist. Svaret var att han ville dansa och träffa tjejer. Kommunen, som han bodde i, var helt torrlagd av IOGT-arna och blåbandisterna i nykterhetsnämnden, så IOGT:s egen dansbanan var den enda som fanns. Men man måste vara medlem.

Inte särskilt snyggt att den egna verksamheten gynnades av besluten i nykterhetsnämnden. Konkurrensbegränsning? Inte heller särskilt snyggt att mobba ut ungdomar, som av någon anledning inte ville stödja vad som dock är en frivillig-organisation. Men det förklarar en del. Mobbandet och utfrysningen är kanske en "kultur" inom nykterhetsrörelsen?

Jag har i och för sig ingen erinran mot att man har alkoholfria nöjes-arrangemang, och då kräver att gästerna ska vara nyktra. Det är viktigt att visa att man kan ha roligt utan alkohol. Men när man använder det politiska inflytandet och monopolställningen på den lokala nöjesmarknaden till att utestänga, är det inte bra. Och reaktionen har ju kommit. Nykterhetsnämnderna är avskaffade och nykterhetsrörelsen har inget att säga till.

När det gäller realpolitik.

Därför ägnar sig nykterhetsrörelsen åt siganlpolitik.

Som detta med nattvarden.

Så till dagens verklighet. Grannarna hade klagat på oväsen utanför en trottoarservering. Länsstyrelsen ryckte ut och fann att personer, som inte var gäster hos den aktuella serveringen, kommunicerade högljutt med personer som var gäster. Det finns flera restauranger med trottoarserveringar sommartid i området. Överförfriskade personer drar från krog till krog och skränar.

Länsstyrelsen drog in tillståndet för den anmälda krogen, men inte för de andra krogarna där skränfockarna också kunde ha berusat sig. Beslutet överklagades till länsrätten, som behandade ärendet med förtur och upphävde beslutet. Det fanns ingen laglig grund för beslutet. Krogägaren höll ju ordning inne på restaurangen och trottoarserveringen, och kunde inte lastas för vad som hände utanför trottoarserveringen.

Så annorlunda med den tiden när IOGT-arna i de kommunala nykterhetsnämnderna kunde förvägra krögare utskänkningstillstånd för att gynna sina egna "dansbane-eländen".

Kraven på de enskilda krögarna är stora. Men det handlar inte det minsta om nykterhetspolitik, hur folknykterheten påverkas av de enskilda utskänkningstillstånden. Krogbranschen själv säger att det är bättre attdricka på restaurang under kontrollerade former än att sitta och hemma och supa till. Men fungerar det verkligen så? Så dyr som krogspriten är, börjar väl de flesta krogrundor hemma och fortsätter hemma efter krogbesöket.

Annars kunde man kanske tänka sig att utforma tillstånden så alkholskadorna - och ordningsproblemen - verkligen minimeras. Men det tillåter inte lagen. Den allmänna opinionen tillåter det inte heller. Nykterheströrelsen är inte populär och skulle inte få stöd för någon realpolitik, d.v.s en politik som verkligen skulle leda till minskad alkoholkonsumtion.

Därför ägnar man sig åt signalpolitik.

Nattvarden i DoroteaDenna skulpturgrupp i naturlig storlek finns till beskådan i en byggnad intill Dorotea kyrka i södra Lappland.
Vissa källor säger att gruppen gjordes av en norsk konstnär som kom till Dorotea under 1940-talet. Andra källor säger att den gjordes av en gallisk konstnär, som kom till Palestina för 2000 år sedan. Hur den sedan har kommit till Dorotea är okänt, men skulpturgruppen hittades i ett uthus som tillhört den norske konsnären efter dennes bortgång. Skulptuerna visar att den första nattvarden mottogs sittande, och varken liggande enligt palestinsk sed, eller knäböjande enligt medeltida sed eller gående enligt den nutida gatuköksmodellen.


Knäböjande är väl ändå det närmaste liggande man kan komma, om man dessutom tänker sig att de halvlåg? Annars kan man ju prova att lägga ut liggdynor runt altaret. Ungefär där altarrudeln fanns i kyrkor där den har tagits bort. Har man börjat experimentera så.

Helig, helig, helig var Herrens nattvard idagTraditionell mässa firas i en katolsk kyrka. Bilden är troligen tagen före 1969, då
Katolska kyrkan övergick till gående nattvard. Bilden visar elevationen, som förbjöds
av Uppsala möte 1593, men nu är i allmänt bruk i Svenska kyrkan. Det hade kanske varit bättre att återgå till ad orientem. Elevationen innebär att de konsekrerade nattvardselementen (Jesu kropp och blod) höjs över prästens huvud så att de kan tillbes av församlingen. Prästen på bilden är vänd ad orientem. Detta är alltså inte längre regel i Katolska kyrkan. Införandet av gående nattvard och versus populum är ett försök till anpassning från Svenska kyrkans sida till det dummaste av Katolska kyrkans alla dumma beslut i modern tid.
Att man nu har börjat ifrågasätta vinet i nattvarden, det heligaste av sakramenten, är ett bevis för att botten snart är nådd för otroheten i Svenska kyrkan. Och att kravet på alkholfri nattvard ska "lyftas" på kyrkomötet av ärkebiskopen själv visar att han har utträtt ur biskopsämbetet, och - om Luthers katekes fortfarande gäller - dragit dom över sig själv. För så står det ju att nattvarden är till frälsning eller fördärv. Och hur kan en person, som under sin prästutbildning - på grund av eget alkoholberoende - har propagerat för alkoholfri nattvard över huvud taget prästvigas?

Har man missbrukat får man stå sitt kast och jobba med något annat, exempelvis som bartender på någon alkoholfri krog. Sådana finns mig veterligen inte, men skulle ha funnits om den s.k.nykterhetsrörelsen hade tagit sig själv i kragen och drivit igenom kommunal vetorätt mot krogspriten. Idag krävs att en krögare ska ha misskött sig på något sätt för att fråntas utskänkningstillståndet. Det räcker inte att gästerna missköter sig när de har lämnat krogen.

Den s.k. nykterhetsörelsen vågar inte driva impopulära krav. Och det skulle ju bli pinsamt för Kristdemokraterna i regeringen om de gjorde det. Och dessutom skulle man ju få den mäktiga dryckesindustrin emot sig. Branschen tar väl sitt ansvar och sponsrar vården av missbrukare?

Men idag var det riktig nattvard i sockenkyrkan, något som jag trodde att jag aldrig mer skulle få uppleva i Svenska kyrkan.

Egentligen var det ett förslag från mig, som provades första gången idag. Jag hade frågat varför de som vill ta emot nattvarden på det traditionella sättet, under knäfall vid altarrundeln. De som vill ha gående nattvard kan väl få det på någon annan plats i kyrkan.

Kyrkan var nästan fullsatt och båda prästerna tjänstgjorde, så det hade nog varit utdelning av nattvarden på olika platser i kyrkan i vilket fall som helst. Att det råder delade meningar om den nya nattvardsordningen bland gudstjänstbesökarna märktes tydligt. Folk gick inte till den närmaste utedlningsplatsen, utan till den plats där utdelningen överensstämde med deras egna preferenser.

Ganska exakt hälften till vardera utedningsplatsen, som alltså var altarrundeln vid högaltaret respektive sidokoret där det var gående nattvard. Det är naturligtvis tråkigt att det har blivit så delade meningar om nattvarden, men jag tror att den gamla ordningen med knäfall vid altarrundeln kommer att vinna på sikt, om det finns valmöjlighet.

Många uppfattar troligen den ordning som rådde vid deras första nattvardsgång som "rätt". Men sett i ett vidare perspektiv måste "rätt" sätt vara det sätt som utrycker den största vördnaden för Jesu kropp och blod.

Men det var inte bara utdelningen som var "rätt" - åtminstone för dem som tog emot nattvarden knäböjande. Nattvardslementen bars fram till högeraltaret i procession (vilket symboliserar mässoffertanken) och konsekrerades med prästen vänd ad orientem (mot öster, med ryggen mot församlingen). Det var också flera år sedan sist.

Kyrkan liknas ofta vid ett skepp, som för människorna till Guds rike. Och kaptenen är väl vänd i färdriktningen? Visserligen sägs det vara en fördel med versus populum (vänd mot folket) att församlingen kan se vad prästen gör vid altaret. Men kan det inte vara både en för- och nackel. Att inte se vad prästen gör förhöjer känslan av mystik. Och vill någon se vad prästen gör, kan väl det visas på en diskret placerad videoskärm - gärna med förklarande text.

Nu är ju frågan om inte problemet med de s.k. nykra alkoholisterna kan lösas på liknande, smidigt sätt. Men solidariteten med dem används ju nu som en förevändning för total profanering av sakramentet. Ingen ska få riktig nattvard. Det var inte druvjuice som Jesus använde när han instiftade nattvarden. Och inte heller "avalkoholiserat" vin - som f.ö. trots "avalkoholiseringen" innehåller en tillräckligt hög alkoholhalt (c:a 0,5 %) för att en s.k. nykter alkolist ska återfalla i missbruk.

Under knäfall vid altarrundeln kan man på ett mer diskret sätt avböja att ta emot vinet. Alkoholism har funnits i alla tider. Varför kommer problemet just nu? Jo, för med den gående nattvarden kan alla se vad man gör eller inte gör.

Olika kalkar med olika innehåll, kan också vara en lösning - om någon seriös präst vill ställa upp på det. Särkalkar (individuella kalkar för var och en) kan också vara en lösning. Det anses svåradministrerat. Men med tre i stället för två personer som delar ut, skulle det väl gå?

I stället för att alla ska tvingas i något slags fuskvin (ser ut som vin, men smakar pyton) kunde man med ett särkalksystem ge rent vatten till personer med alkholproblem. Men ska man jobba som präst räcker det inte att vara nykter. Man ska var kvitt begäret också. Precis som man kan kräva att blinda ska ha fått tillbaka synen innan de blir lokförare. Varför ska större hänsyn tas till alkolister, vars problem i de allra flesta fall är självförvållade, än till ofrivilligt handikappade?

Syftet med att blanda vatten i vinet är inte att sänka alkohlhalten, utan att nattvardselementen förvanldas till Jesu kropp och blod. Och enligt Bibeln bestod "blodet" på Golgata av både blod och vatten.

Slutligen kan man ju fundera på skillnaden, teologiskt sett, mellan nattvard och kyrkkaffe.
Idag kan man tydligen bli både präst och ärkebiskop i Svenska kyrkan utan att veta det.

Varför inte alkoholfritt på krogen?

En krögare kan mista utskäkningstillståndet om han har obetalda skatteskulder. En krögare som sköter sig oklanderligt får servera starksprit som gästerna blir ordentligt berusade av, oavsett hur stor risken är att gästerna hamnar i missbruk. Den enda inskränkningen är att märkbart berusade personer inte får serveras. Vi är i princip tillbaka till 1800-talet, då näringsfriheten för krögarna prioriterades högre än folknykterheten.

Nykterhetsivrare, som uppmanade till bojkott av krogarna, dömdes till fängelse för brott mot "av lagen skyddat intresse", d.v.s rätten att servera alkohol. Sedan kom en mellantid, då alkoholpolitiken överordnades näringsfriheten för krögarna. De kommunala nykterhetsnämnderna bestämde. Och kommuner med starka nykterhets- eller frikyrkointressen var torrlagda.

Men nattvarden var helig. Det var riktigt vin i nattvarden och det ifrågasattes aldrig.

Nu är "blåbandist" ett skällsord. Men ingen riskerar fängelse om han står med ett plakat utanför en krog. Men skymforden skulle förstås hagla.

Så då ger man sig på nattvarden i stället. Och det handlar faktiskt inte om solidaritet med missbrukare. Det är möjligt med särlösningar för dem. Nej, nu handlar det om att göra kyrkan till en "alkoholfri zon".

Den profana och profanerande nykterhetsrörelsen förklarar enligt Kyrkans tidning, att det handlar om kyrkans opinionsbildande makt. Det hörde vi senast när företrädare för RFSU vill att kyrkan ska välsigna de "polyamorösa äktenskapen". Då skulle sodomin bli mer accepterad av den profana samhället.

Men låt oss nu göra tanke-experimentet. Om man inför alkoholfri nattvard i Storkyrkan så blir krogarna i Gamla Stan torrlagda? Krögare och turister känner opinionsvindarna från det alkholfria nattvardsbordet...

Dags att slakta den heliga kon - den helt urspårade nykterhetsrörelsen.
Dom gör vin & spritbranschens ärenden med sin pseudokamp. 

Och var det inte en kristdemokratisk minister (pingstvän och helnykterist?) som sålde statliga Vin & Sprit till utländska kapitalintressen, med affärsidé att öka vinsten genom ökad försäljning? 

Tro mig - Kristdemokraterna behövs inte i riksdagen.   


Dogmhistoria

Ingen av mina läsare har väl väntat något annat än att jag skulle påstå att jag har rätt? Men om någon vill påstå att jag har fel, är jag tacksam om detta framförs inom rimlig tid efter publiceringen av den eventuella felaktigheten. Medan jag fortfarande minns vilka källor som jag har använt och tillgång till bakgrundslitteraturen. Det är inte gratis att åka till ett teologiskt fackbibliotek 30 mil bort för att kontrollera att jag har läst rätt innantill.

Nu har jag i alla fall hittat en nyutkokmmen bok om dogmhistoria. Så jag skippade planerna på att köpa en bok om kyrkorummets inventarier och vad de symboliserar, och köpte dogmhistorie-boken i stället. Det är inte min första bok i ämnet. Jag rekommenderar fortfarande "Hur uppstod de klassiska dogmerna" av Alan Richadson. Speciellt till er som vill veta mer om diskussionerna i urkyrkan, hur den kristna läran skulle definieras i förhållande till både filosofin och andra religioner

Den nya boken (Bengt Hägglund: Teologins historia. En dogmhistorisk översikt. ) behandlar även senare skeden, ända fram till vår egen tid. Jag har inte hunnit läsa boken, med undantag för avsnittet om diskussionerna mellan Luther och Zwingli om nattvarden. Och om Hägglund har rätt, så har jag rätt om luthersk nattvardstro, vad Luther (i motsats till Zwingli) trodde sker i nattvarden.  Så det så!

Därmed inte sagt att Luther hade rätt. Jag tror att Luther hade rätt, och Zwingli fel, men det finns naturligtvis inga objektiva bevis för det, utan det handlar om tro. Och man ska minnas att Zwinglis uppfattning av nattvarden idag stöds av hundratusentals kristna inom de reformerta och evangeliska rörelserna, däribland i stort sett hela frikyrko-Sverige.

Författaren förklarar också varför Luther avvisade den katolska mässoffertanken. Annars är skillnaden mellan luthersk (det som Luther själv trodde) och katolsk nattvardstro små, för att inte säga en strid om ord. Vilket man har kommit fram till vid överläggningar mellan Lutherska Världsförbundet och Katolska kyrkan under andra hälften av 1900-talet (Se Kjell Pettersson: Åkallan och åminnelse).  

Mässoffertanken symboliseras av att nattvardselementen bärs fram till altaret i procession. Vilket börjat bli allt vanligare i Svenska kyrkan. Men att sedan själva "offrandet", dvs konsekreringen av nattvardselementen så att de blir Jesu kropp och blod, sker versus populum (prästen vänd mot församlingen) framstår för mig som förfärligt. Mässoffertanken bygger ju på det gammaltestamentliga offerlammet, som offrades till Gud - och församlingen är väl inte Gud?

Luther avvisade många "katolska" seder, som egentligen inte var fel, men som genom relativt små missuppfattningar av deras innebörd, kunde bli föremål för vantro eller ren avgudadyrkan. Så var det när man stängde in den konsekrerade oblaten i monstranser, som släpades ut på åkrarna för att de skulle ge mer skörd. Precis som man hade gjort med avguda-belätena under hednatiden.

Det folkliga motståndet mot den lutherska läran i Sverige under 1500-talet handlade förvisso om den konsekrerade nattvardens förmodade inverkan på avkastningen i jordbruket.

Vad som var föremål för hednatro då, behöver inte vara det nu.

I stället finns risk för moderna missuppfattningar.


Samma Herre - men olika partitillhörighet.Huvudmotståndarna, Bakunin till vänster och Marx till höger! Så uppfattades de av deras
egna anhängare. Jag tror inte att borgerliga partisympatisörer i allmänhet känner till miljöpartiets vurm för Bakunin, som dock är anarkismens fader. Men Mona Sahlins misstag var när hon trodde att hon kunde locka "vänsterborgare" genom samarbete med ett parti som hyllar en för de flesta idag okänd rysk revolutionär. Men han var en flitig besökare i Sverige, och arvet efter honom kan man inte ta miste på. Han motsatte sig all form av auktoritet, vare sig den kom från kyrkan, staten eller kapitalet. Och detta blev orsaken till brytningen med Marx - varefter Bakunin har lancerats, bl.a. av mp som en bohemisk anarkist och anti-marxist. Bakunins rörelse var under ryska revolutionen mer våldsam än komministerna, men besegrades av dessa på grund av sin motvilja mot centraliseing och samordning. Individuella mord i massor, snarare än blodig revolution, var Bakunins strategi för politisk förändring..Jag har skrivit kommentarer på en del socialdemokratiska bloggar. Ja, naturligtvis har jag drivit min linje att det
rödgröna samarbetet var ett misstag, att vi kunde ha fått en socialdemokratisk enpartiregering om det inte hade varit. Frågan angår naturligtvis inte bara dem som önskade en rödgrön eller en helröd regering. Alla kan dra lärdomar. Och vi måste förhållande mellan religion och politik, mellan kyrka och samhälle, präster och lekmän. Här följer det jag skrev på en socialdemokratisk blogg. Men eftersom jag nu lägger ut texten på min egen blogg, har jag infogat ytterligare funderingar, bl.a. hela avslutningen.

_ _ _

Nu är det väl så här, Björn A. Om du ska avgå ur den lokala s-styrelsen, så ska du i stället ha uppdrag på högre nivå. Du gör bra analyser och har känsla för vad folk faktiskt tycker.

Men glöm inte:

1. Om mp uppfattas som ett högerparti, så är det av vänstersossar och speciellt vänsterossar med anknytning till LO. Av den del av medelklassen, som vanligtvis men inte alltid röstar borgerligt och måste vinnas för socialdemokratin, uppfattas mp som ett vänsterparti eller t.o.m som ett extremt vänsterparti. Och sossarna i sällskap med två vänsterpartier var ingen höjdare. Inom mp finns dessutom en vurm för den gamle revolutionären Bakunin, som kritiserade Lenin från vänster. Bakunin förespråkade arbetarstyrdka fabriker (vänsterborgare ryser) inom ett kapitaslistiskt system (vänstersossar och vänsterpartister ryser). Resultatet av det rödgröna samarbetet blev ju följdriktigt att ett antal ideologiskt illitterata höger- och vänstersossar droppade av till mp, eftersom samarbetet gjorde det "riskfritt" att rösta på mp.

2) Genom samarbetet kom v att INTE framstå som tillräckligt mycket anti-etablissmenag för att dra till sig dem som var missgynnade  av BÅDE alliansregeringen och den socialdemokratiska regeringspolitiken före valet 2006. De gick till SD i stället. För lite klasskampsretorik från v, alltså. Samtidigt som den klasskampsretorik som dock förekom skrämde bort vänsterborgarna. Med ett alltför lågmält vänsterparti, som´inte tillräckligt belyste klasskillnaderna lyckades SD sälja sin analys att motsättningen i stället går mellan svenskar och invandrare.

3) Vad som speciellt skrämde medelklassen i storstäderna var risken att fastighetsskatten skulle återinföras.

4) Centerpartiet förlorade stort i typiska landsbygdsområden, där c gjort ett dåligt kommunalpolitiskt jobb. Väljarna gick till SD. Även här spelar fastighetsskatten roll: dyra jordbruksfastigheter, även om alla inte är bönder.

5) Men om s och c är de största förlorarna, så var ju valresultatet ett svidande nederlag för folkrörelse-Sverige.

Under tidigare debatter på s-bloggar har jag beskyllts för att ha en speciell aversion mot vänsterpartiet. Men så är icke fallet. Jag tillhör tvärtom de som skulle ha gynnats av v-politik. Därför ville jag ha en socialdemokratisk enpartiregering, med v som en effektiv pådrivare från vänster. Vänsterpartiet behövs i riksdagen, men kan i riksdagen göra större nytta utanför än i regeringen.

Och om man redan i valrörelsen lovar ministerposter till v, så blir det ingen regering som vill ge v ministerposter. Det sköter väljarna om. Valresultatet gav tydligt besked på den punkten. Väljarna har i och för sig förstått att vänsterparitetinte (längre) är ett Moskva-troget landsförrädarparti. Men hur var det nu med kommunismen?

Och vem vill ha ett "konservativt" vänstersocialistiskt parti, som tror att allt är som det var 1947? Möjligen de offentliganställda chefer som kunde höja sina löner, utan att prestera något, på den offentliga sektorns expansion?
För om sanningen ska fram, är även vänsterpartiet ett medelklassparti. Ett intresseparti för de offentliganställda delen av medelklassen. Hur många av vänsterpartiets kärnväljare, de verkliga förlorarna på allianspolitiken (de utförsäkrade, etc), är egentligen medlemmar i v?

För två år sedan var jag helt entusiastisk för en socialdemokratisk enpartiregering under Mona Sahlins ledarskap. Nu tror jag inge längre på hennes ledarskap. Partistyrelseledamoten Veronica Palm skrev på sin blogg att Sverige behöver en BRED och SAMMANHÅLLEN socialdemokratisk politik. Jag ställer två frågor:

1) Är det en breddning av det socialdemokratiska PARTIET som avses, eller är det en breddning bara av REGERINGSUNDERLAGET som avses, när breddningen uteslutande sker genom stödpartierna - som dessutom inte har breddat sig själva?

2) Är det en SAMMANHÅLLEN politik att plottra bort densamma genom kompromisser? Genom kompromisser med mp har vi inte ens fått ett sammanållet järnvägsnät, utan en svindyr blindtarm i norr och sommarjärnvägar (som bara fungerar sommartid, om ens då) i söder.

Långtradarna behövs för att klara varuförörjningen när mp förstör våra järnvägar. Men ska sanningen fram är socialdemokratin medansvarig. Socialdemokratin har länge nog suttit i knäet på bilindustrin och dess fackföreningar. Järnvägar har uppfattats som något föråldrat, som måste ersättas med moderna transportmedel för att inte industrin och varuförsörjningen ska paja ihop.

Men sedan har mp tillsammans med kommunala särintressen lurat i Socialdemokraterna att fruktansvärt dyra och olönsamma nyanläggningsprojekt ger stora samhällsekonomiska vinster. Lokala lastbilsåkerier får ju jobb under byggnadstiden. Lastbilsåkerna köper nya bilar med effektiv avgasrening och det är ju bra för miljön och sedan använder de samma lastbilar vid nya motorvägsbyggen, och det är ju också bra för miljön. Bilisterna behöver inte bromsa och gasa så mycket, utan det är bara att stå på hela tiden. Och det är ju jättebra för miljön.

På det här sättet lyckas alltså trafikpolitiskt illitterata sosse-politiker förena en ytterst negativ syn på järnvägen som tekniskt system med en totalt huvudlöst miljardrullning till nya järnvägsprojekt. Om valet bara hade handlat om järnvägspolitiken, hade jag röstat på Alliansen.

Bloggens borgerliga läsare har kanske börjat bli less på att jag hela tiden har besirivitg som ett problem att Alliansen fick fortsatt förtroende, om än med minsta möjliga röstunderlag. Men det handlar alltså inte bara om taktik, samarbete med andra partier eller inte, vilka befolkningsskikt som ska frias till för att få egen majoritet. Utan det handlar faktiskt också om sakpolitik.

Och den som inte själv hotas av utfärsäkring och ekonomisk missär (utan rentav tror att sådant bara existerar i den socialdemokrtiska /vänsterpartistiska retoriken) men har god insyn i andra politiska sakområden - och ser hur illa dessa sakområden har skötts av den "rödgröna röran" - att sådana personer har röstat på Alliansen borde inte förvåna någon.

Men denna blogg är ju egentligen menad som  en kristen /kyrklig blogg. Och det är min linje att kyrkan (som "institution") inte ska ta ställning för ett visst partis politik. Utan snarare är vi "kyrkan" tillsammans. Och som medlemmar i kyrkarn förverkligar vi kristendomen i och genom de profana yrken och /eller de profana politiska partier, som vi eventuellt är medlemmar i. Det fina med den allmänneliga kyrkan är ju att alla har samma Herre och kan fira gudstjänst tillsammans - oavsett om vi röstar på Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, eller rentav Sverigedemokraterna.

"Man ska lyda Gud mer än människor". Detta innebär givetvis att kommer partiprogrammet i direkt strid med Guds ord, så är det Guds ord som gäller. Så ni kristna "alliansere", det är er skyldighet som kristna att sätta er in hur det förändrade sjukförsäkringssystemet fungerar. Och säga till era ateistiska och kanske mer okänsliga partikamrater: "Detta accepterar vi inte."

Läs vad en kristen folkpartist skriver: http://karinlangstromvinge.blogspot.com/2010/09/sjukforsakringsreglerna-behover.html


Monas fall och kd:s upplösning

Det ena skulle kunna leda till det andra. Kd är ett parti som definitivt inte behövs. Det är enbart fånigt att tro att alla kristna skulle kunna enas kring kring en gemensam politisk linje om skatterna, finanspolitiken, avregleringarna, jobben, bidragen, vindkraften (snacka om bidrag!) etc.

Det finns en mängd faktorer som påverkar den enskildes partival. Inte minst hur man gynnas eller missgynnas av det ena eller andra partiets politik. Och hur detta presenteras av media och partierna själva. Är det riktigt som alliansen säger att åtstramningar nu ger utrymme åt välståndsökningar i framtiden? Eller som socialdemokraterna säger "Vi kan inte vänta"? Vänder sig partierna till olika åldersgrupper?

I föregående inlägg på denna blogg skrev jag om en undersökning som visar hur olika olika delar av befolkningen röstar. Socialdemokraterna hade vunnit med 62 % om "min" grupp fått avgöra valet. Men kd hade blivit största borgerliga parti, med 15 % av rösterna. Hur ofta man går i kyrkan var alltså en av frågorna. Bland ateister i "min"grupp torde över 70 % rösta på socialdemokraterna.

Finns det kristna socialdemokrater? Obs att jag med "socialdemokrater" avser både medlemmar och väljare. Svaret är obetingat ja, även om siffrorna avser en del av befolkningen, som uppenbarligen inte är representativ för hela befolkningen. Sossarna förlorade ju valet i stort.

Att det finns kristna moderater, kristna folkpartister och  kristna centerpartister behöverväl  inte sägas? Eller tror någon att alla kristna alliansväljare röstar på kristdemokraterna? 

Faktum är att Kristdemokraterna har dränerat de andra partierna på kristet inflytande på alla ledande nivåer -men att somliga partiledningar använder sina kristna medlemmar till att spänna kyrkan som ett dragdjur framför sitt eget ideologiska lass. 

Under ytan är Socialdemokraterna ett parti som har splittrats av olika särintressen. Förutom det klassiska "särintresset" inom partiet, som fortfarande vid högtidliga tillfällen kallar sig "arbetarrörelsen" (d.v.s. LO), kämpar feminister, ateister, islamister, queer, etc om makten över partiapparaten. Som naturligtvis inte vill veta av någon kristen påtryckningsgrupp.

I stort sett samma situation råder inom de borgerliga partierna. Kd stödjer ju ändå alliansen, och då kan de andra borgerliga partierna koncentrera sig på att locka de icke-kristna.

Under sin tid som riksdagsparti har kd drivits från den ena eftergiften till den andra. Det började med naiva förhoppningar om att ett 4-procentsparti skulle kunna påtvinga hela befolkningen en kristen livsstil. Nu vågar man inte ens försvara rätten till en kristen livsstil för dem som själva så önskar. Kristna föräldrar får inte uppfostra sina barn till en kristen livsstil. Kristdemokrater i landsting och politiker anslår pengar till kampanjer för avancerat sex bland 13-åringar. RFSU tillåts hålla möten under skoltid för att föräldrarna inte ska ana något.

Att sedan muslimska föräldrar inte tillåter sina barn, och särskilt sina döttrar, att umgås med svenska skolkamrater, är föga förvånande när fega uslingar med "krist" i partinamnet accepterar detta utan hörbara protester. Och att svenska ungdomar, och särskilt unga män i förorterna, som känner sig diskriminerade av särskilt muslimerna, men även av kristna invandrare, röster på SD borde inte förvåna någon.

Samtidigt som Sverige till följd av invandringen har fått en mer moralkonservativ befolkning tillåter alla partier, inklusive kd, sexhuliganer med politisk hemvist inom miljöpartiet och extremvänstern att elda under etniska konflikter mellan "svenskar" och invandrare.

Hur många muslimer röstade på de rödgröna? Hur många katoliker? Hur många ortodoxa? Att framträda gemensamt med mp och v var ingen vinnarstrategi för s bland religiöst troende invandrare.

Men kd är alltså inget alternativt för kristna väljare. Det behövs en tvärpolitisk organisation för implementering av kristna värderingar och krav i alla partier.

Socialdemokraterna fick 62 %.

Statsvetenskapliga insitutionen vid Göteborgs universitet har ställt en massa personliga frågor till folk, och sedan frågat vilket parti de tänkte rösta på. Sedan hardekonstruerat ett test, med vars hjälp man får veta hur partivalet fördelar sig för personer "som är som du". Frågorna gällde ålder, utbildning, anställning, bostadsort, hur ofta man går i kyrkan, osv.

Partisympatierna hos människor "som är som jag" fördelar sig så här:

- Socialdemokraterna  62 %.
- Kristdemokraterna    15 %
- Moderaterna              10 %
- Centerpartiet                  5 %
- Folkpartiet                      4 %
- Vänsterpartiet                 2 %
- Miljöpartiet                      2 %

Testet publicerades en månad före valdagen, och är ingen prognos om valresultatet. Det påverkas ju även av både taktikröstning och proteströstning. Jag gissar att många av de röster som SD fick igår var proteströster, som kanske vänsterpartiet hade fått om inte Mona Sahlin hade satt munkavle på Ohly för att inte skrämma bort medelklassväljare i storstäderna.   Mina kära läsare känner säkert igen mina argument.

Varför detta starka stöd för Socialdemokraterna om inte  vi "som är som jag" skulle ha en hel del att vinna rent ekonomiskt på en "traditionell" socialdemokratisk politik?  Andra väljargrupper (och det behöver inte handla om stormrika personer, utan även gruppen medelklass i storstäderna) skulle kanske har mer att vinna på en "traditionell"  borgerlig politik?  

Men det kan ju också vara intressant att konstatera att människor "som är som jag" föredrar alla fyra borgerliga partierna före socialdemokraternas båda samarbetspartier v och mp. Människor "som är som jag", men är hälften så gamla har f.ö. tre gånger större sympatier för v än min åldergrupp. Jag tror emellertid att människor med s-sympatier i min åldersgrupp i viss utsträckning sedan gammalt röstar på "kommunisterna" (d.v.s. vänsterparitet) för att partiet inte ska falla ur riksdagen. Men betyder det att man vill ha med vänsterpartiet i regeringen?

Hellre en borgerlig alliansregering än "rödgrön röra", men helst en socialdemokratisk enpartiregering, det är vad människor "som är som jag" tycker.  Och det gäller inte bara min åldergrupp utan även de hälften så gamla. Att något borgerligt parti och inte något av socialdemokraternas samarbetspartier är andrahandsvalet.

Men jag gissar att yngre /medelåldes medeklassväljare i storstäderna, vilka av ideologiska skäl tidigare har röstat på socialdemokraterna, passade på att byta till miljöpartiet eftersom det hade blivit "riskfritt".  Det kan gälla personer som trots ideologiska s-sympatier känt sig obekväma med socialdemokraternas "arbetarklass"-framtoning och röda fanor.

Vad Sahlin borde ha gjort det är att hon borde ha breddat det egna partiet högerut för att göra inbrytningar bland de borgerliga väljarna och samtidigt försöka hålla ställningarna vänsterut. Men det hade inte varit någon katastrof om s, samtidigt med en breddning högerut, hade tappat till vänsterpartiet. Som ju inte hade haft mycket annat att göra än att stödja socialdemokraterna i regeringsställning. Som förr. Men Sahlin borde inte ha varit partiledare. Hon har ju inte stöd från partiets vänsterflygel .

Men hon borde också ha sagt ifrån om religionsfriheten och gjort klart att religionsfrihet ska råda även för socialdemokrater som är aktiva i Svenska kyrkan. Broderskapsrörelsen, som väl knappast längre kan kallas kristen rörelse, gör ju anspråk på partipiskan.

Det finns kongressbeslut på att socialdemokrater som är medlemmar i någon av de opolitiska nomineringsgrupperna i kyrkovalen, skauteslutas ur partiet. Människor, som är socialdemokrater i själ och hjärta, förvägras alltså partimedlemskap och därmed politiska uppdrag på grund av sin religiösa övertygelse. Det är jämförbart med om det funnes en paragraf som säger att muslimer inte får inneha politiska uppdrag för s.

Kristna är inte en socialt och ekonomiskt homogen grupp. Inte ens om de har exakt samma åsikter i teologiska frågor. Det som Kristdemokraterna har åstadkomit i riksdagen är att de har gjort traditionell kristen ansedd som "högerkristendom" , samt att övriga partier har dränerats på kristet inflytande.  

Moderaterna behövs också!

Nu, när jag börjar skriva dettas inlägg återstår fem minuter innan vallokalerna stänger. Snart får vi veta om Sverige fortfarande har en stab il regering, eller om regeringskriser och finanskriser kommer att avlösa varandra. Vilket av blocket somän vinner, får vi hoppas att segraren har en stabil majoritet bakom sig.

Eftersom jag två gånger har skrivit om vänsterpartiets behövlighet är detvälbästattpåeka att både socialdemokraterna och moderaterna ocksåbehövs. Vilkafler partier än v, s och m som behövs, kan däremot diskuteras. Vem behöver Kristdemokraterna? Inte kristenheten, i varje fall. Varken den bekännelsetrogna eller den mer "liberalteologiska". Det är bättre omde kristna sprider ut sig över hela det politska fältet. Det är fel tänkt att personer med olika social och ekonomisk bagkrund skulle vilja ha samma finanspolitik och samma socialpolitik för att man eventuellt har samma åsikster i teologiska frågor.

Folkpartiet behövs som bärare av de liberala idéer som betytt så mycket för framväxten av det moderna samhället. Men man borde kanske blåsa liv i planerna under 1950-talet att slå ihop folkpartiet och centerpartiet till ett mittenparti på den borgerliga planhalvan. Partiet närmast till höger om mitten. Och då borde väl socialdemokraterna vara partiet närmast till vänster om mitten?

Eller är det miljöpartiet?

Det behöver inte vara en uppsjö med olika partier. Det finns redan sju partier i riksdagen, och det är ett eller två partier för mycket. men det är viktigt att de som finns täcker in hela det politiska fältet från vänster till höger. Om tillräckligt många väljare tycker att det inte finns något parti som tillvaratarderas  intressen, finns det utrymme för ett nytt parti.

Mina inlägg om vänsgerpartiet har handlat om just det. Dragningen av vänsterpartiet mot mitten har skapat ett utrycmme till vänster om´vänsterpartiet, avmänniskor som har missgynnats ekonomikst av den borerliga regeringspolitiken. Och det är b land dem som sveriedemokraterna har fiskat röster genom att ställa invandrare mot pensionärer.

Vänsterns klassiska krav, men extremhögerns klassiska metoder.

Igår bläddrade jag i en´bok om s-ledningens position på vänster- högerskalan. Majoriteten av ledande socialdemokrater tillhör partiets vänsterflygel, men partiledaren Mona Sahlin och kretsen närmast henne tillhör partiets högerflygel. Men så tror jag ibnte att Sahlin har uppfattats av borgerliga väljare som kunde tänka sig att byta block, omdet inte skulle bli för vänstervridet.

Socialdemokraaternas vänswterflygel bevakar noga varje steg som Sahlin tar och ryter ifrån om det blir för mycket höger.

Så har socialdemokratin uppfattats sommer vänstervriden äbn den egentligen är av potentiellá blockbytare på den borgerliga sidan. Miljöpartiet uppfattas som ett högerparti av sossarnas vänsterflygel. Men med sin dragning till det utomparlamentariska och med sin kutlruradikalism torde mp uppfattas som ett vänsterparti av många borgerliga väljare. Samarbetet s + v + mp torde alltså inte locka många borerliga väljare att byta block. Men hr uppenb arligen lett till att många s-väljare har bytt parti.
..

Därför behövs Vänsterpartiet - förtydligande

Någon tycker kanske att jag sänker Vänsterparitet och hela oppositionen med mitt förra inlägg, där jag skrev att många vänstersympatisörer avfärdar argumentet om "begränsat ekonomiskt utrymme som "borgerlig ekonomi
". Men min poäng var faktiskt att en effektiv opposition till vänster om socialdemokratin är bättre än att ställa pensionärer mot invandrare.

Och vad tror ni är bäst för Sverige: En socialdemokratisk enpartiregering som är beroende av Vänsterpartiet eller en borgerlig fyrpartiregering som är beroende av SD?

För mig är svaret givet. En socialdemokratisk regering, som tar ansvar för ekonomin. Men de stora grupper låginkomsttagare och i synnerhet de "utförsäkrade", som fått sin tillvaro raserad under de borgerliga regeringsåren, har mest att vinna på en politik som innebär att Vänsterpartiets vallöften verkligen kan infrias. Men detta förutsätter alltså en stark ekonomi, och en stark ekonomi hade vi fått med en socialdemokratisk enpartiregering. 

Men jag menar alltså att även  med en socialdemokratisk enpartiregering hade Vänsterpartiet behövts som pådrivare. Som en pådrivare som inte hålls tillbaka av något regeringsansvar.

Vänstgeerpartiet har varit alltför lågmält i valrörelsen - för att inte störa Socialdemokraternas flirt med medel-och höginkomsttagarna. En flirt som i och för sig har varit nödvändig för att försätta den borgerliga alliansen i minoritet. Men följden kan alltså bli att en del avjust de väljare som har mest att vinna på Vänsterpartiets välfärdspolitik lägger sin röst på SD i protest. De tycker inte att något av de etablerade partierna har uppmärksammet deras situation.

Det har Vänsterpartiet gjort, men det har inte kommit fram tillräckligt tydligt i valrörelsen. Och det kan  gynna SD.

Jag lyssnade på Fredrik Reinfeldt idag. Han varnade för det kaos inom just ekonomin som kommer att utbryta om SD får något att säga till om. Om vi får fyra år till med den borgerliga alliansregeringen, så hoppas jag verkligen att alliansregeringen har en stabil majoritet bakom sig. Jag tivlar inte på att fyra år till med Reinfeldt kan vara "bra för landet". Men det är inte sanna sak som bra för de sämst ställda. Därför behövs  Vänsterpartiet - för att påminna om att påminna om att förlorarna, de som har missgynnats av alliansregerings-politiken, faktiskt finns.

Detta är en het potatis för kyrkan. Som möter de utförsäkrade, när de söker bidrag ur fonder. Nöden är faktiskt  så stor så att diakonerna måste avslå bidragsansökningar. Pengarna räcker inte. Ändå är jag mot all partipolitisering av kyrkan.

Kyrkan är ju inte bara de anställda, utan vi alla. Även regeringspartiernas (vilka de nu är efter 19 sept) kyrkligt aktiva medlemmar. Med dem ska  kyrkan tala -i stället för att göra offentliga utspel till något visst partis favör.Så kan de påverka sina partier inifrån. För jag tror ju inte att kristna moderater, kristna folkpartister, etc, vill att folk ska ha det dåligt.

Och det var ju inte heller bra före 2006 när arbetslösa med obetydliga handikapp tvångs-sjukpensionerades. Det grymma är att de idag finns i de utförsäkrades skara. Och det är ju f.ö. det - att man har svikits av två regeringar som kan ge SD röster.

Aftonbladet hade i förrgår en förtasida om Marie, 34, som tvingas leva på  1.800 kr i månaden. Och idag en förstasida om någon annan utförsäkrad, som fått sin tillvaro krossad av alliansregeringen. Jag vet att dessa människor finns. Jag har sett det i socialnämndernas utredningar utredningar. Problemet är bara att för de flesta alliansväljare är detta ren valpropaganda i valrörelsen slutskede. Efter Littorin-affären saknar Aftonbladet all trovärdighet. Men det var givetvis då som  nyfattigdomen borde ha diskuteras.

Men nyfattigdomen var ju ingen ideologisk fråga för ledarskribenten och t.f. ansvariga utgivaren på Aftonbladet Lena Mellin.

Om ni vill veta, så applåderade jag Fredrik Reinfeldts tal. Allt har sa var ju intet dåligt. Det mesta var riktigt bra. Sverige behöver en regering med en stabil majoritet bakom sig. Och Vänsterpartiet behövs som språkrör för de utförsäkrade och missgynnade. Det är där de bör lägga sin röst - inte på SD.

Sverige behöver politísk stabilitet  - rösta på något av de sju riksdagspartierna!

Betonghandsken


Rödgrönt röstfiske. Mona Sahlin, Lars Ohly och Maria Wetterstrand på Stockholm Pride 2010.

Under onsdagen skrev Expressens lösedel om cockbesked för allíansen: "De rödgröna nästan ifatt". Faran med att ta ut segern i förskott kan ju vara att en del´borgerliga väljare tar segern för given och struntar i att rösta. Under onsdagskvällen tog opinionsinistutet avstånd från sin egen undersökning och erkände att den var ett beställningsjobb åt Socialdemokraterna. Resultatet bestäms alltså av beställaren? 

Aftonbladet hade en bild på löpsedeln av Vänsterpartiledaren Lars Ohly kyssandes sin sambo sedan åtta år. Nu har han friat. Stackars Mona Sahlin. De socialdemokratiska valstrategerna har fått för sig att de borgerliga valstrategerna "mobbar" Lars Ohly. Men det är väl klart att de påminner de borgerliga välajare, som eventuellt kunnat tänka sig att byta block, om Vänsterpartiets förflutna och anklagar Mona Sahlin för att vara första sosse-ledare som vill samarbeta med ett f.d. kommunistparti. 

Jag har skrivit att Vänsterpartiet hade gjort störst nytta för demokratin som ett obundet oppositionsparti till vänster om socialdemokratin. För att framstå som ett verkligt anti-etatablissemangsparti, som varit ett verkligt alternativ för de missnöjda nu som kan befaras proteströsta på Sverigedemokraterna. 

Och dessutom hade det ju varit svårare att skrämma de borgerliga marginalväljare, som funderat på att byta block, med kommunistspöket. 

Det bästa sättet att hålla Sverigedemokraterna borta från Riksdagen hade varit om de nuvarande riksdagspartierna hade spridit ut sig ordentligt över hela det politiska fältet, från höger tilll vänster, så att det ínte hade blivit något utrymme över för SD. Med ett Vänsterparti, som hade varit tillräckligt anti-etablissemang och tillräckligt mycket emot "den borgerliga ekonomin" och framstått som tillräckligt ekonomiskt ansvarslöst, hade SD inte fått så många röster på att ställa pensionärer mot invandrare. 

Pengarna hade räckt till både invandringen och pensionerna. Det hade ju bara varit att trycka mer pengar.  
En sådan motsatställning somSD målar upp har ju som förutsättning - förutom att invandringen kostar mer än den ger i form av arbete som utförs av invandrare - att de ekonomiska resurserna är begränsade. 

Men det är just argumentet om begränsade resurser som brukar avfärdas som "borgerlig ekonomi" av vänsterpolitiker och deras väljare. Men det är just det argumentet som Mona Sahlin inte vill höra från något medlemsparti i den rödgröna alliansen. 

Hon har satt munkavle på Olhy, för att slippa anklagas för ekonomisk ansvarslöshet. I själva verket har Socialdemokraterna, som för två år sedan var nära egen majoritet i Riskdagen, två samarbetspartier som uppfattas som ekonomiskt ansvarslösa. 

Med de höga opinionssiffrorna för två är sedan hade Socialdemokraterna bara behövt öka sitt väljarstöd med ett par procentenheter för att få egen majoritet i Riksdagen. För att lyckas med det, hade Socialdemokraterna behövt utföra en balansakt för att vinna borgerliga marginalväljare ur medelklassen utan att tappa kärnväljarna ur arbetarklassen. Mona Sahlin har misslyckats med bägge uppgifterna. 

Mona Sahlin har skapat en image kring sig själv som en typisk representant för "vanligt folk". Men det är hon då rakt inte. Hon verkar inte ens veta hur "vanligt folk" tänker. Hon har ingen fingertoppskänsla för vad folk tycker. Hon har stoppat in handen i en betonghandske. Hon har dessutom anklagats för att bry sig mer om´minoriteter än om majoriteter.  


Prästbarn

Nu ska vi väl inte generalisera och anklaga alla prästbarn, inte ens alla prästbarn som själva har blivit präster, för att hämnas på tyranniska fäder genom att bekämpa kristendomen eller åtminstone kyrkans traditionella lära. Men somliga gör det. Och de bär sig åt som om de hade ärvt något gammal familjeföretag, som nu har blivit deras egen privategendom. Men fenomet finns och är dessutom inte speciellt nytt.

När man i ett vanligt företag upplever en sjunkande efterfrågan på företgagets traditionella produkter, börjar man fundera på nya produkter. Även om någon speciell produkt, kanske grundarens egen uppfinning, är grunden för företagets existens, kan man vara beredd att offra traditionerna och alltså byta sortiment för att rädda själva företaget.

Räddningen för den kristna kyrkan är kanske att kasta ut kristendomen och börja med något annat i stället? Det tycker i varje fall biskop Spong, som har varit en flitig gäst hos svenska biskopar.

Ska man byta sortiment, bör man välja något som tilltalar köpare med ekonomiska resurser, gärna stat och kommuner. Gudomlig sanktion av politiska beslut har i alla tider och i alla religioner varit en storsäljare på det religiösa marknadstorget. Prästbarnens livslånga pubertetskris

I en privat konversation har jag fått frågan varför "i helvete" jag anklagar vissa präster för livslång pubertetskris. Det problemet har man inte i Katolska kyrkan, i varje fall inte i någon större omfattning. Ur 1900-talets svenska historia kan anföras många exempel på uppror mot mer eller mindre tyranniska kristna fäder. Förvisso var inte alla dessa fäder präster. Filosofiprofessorn Ingemar Hedenius bekämpade hela livet sin fars pietisktiskt färgade tro. Ingemar Hedenius skrev något i stil med "Far min kunde ingenting utom att bära doktorshatt."

Fadern var socialmedicinskt engagerad läkare. Man kan förvisso misstänka att faderns sociala engagemang var något slags kompensation för måttliga framgångar inom det rent medicinska området. Farfadern, som´också var läkare, hade däremot gjort sig känd för en del´medícinska upptäckter. När Ingemar Hedenius tog studenten hade konkurrensen om platserna på läkarlinjen ökat, så Ingemar hade inte en chans att bli antagen. Vem var det nu som ingenting kunde? Så Ingemar började studera till präst i stället. Det var för många ett andrahandsval redan under 1920-talet.

Men även inom prästeriet var det konkurrens, åtminstone till de högre kyrkliga befattningarna. Så Ingemar slog sig på filosofin i stället. Filosofin var då närmast ett hjälpämne till teologin, och ansågs av de flesta präststuderande som ett nödvändigt ont. Ingemar Hedenius lyckades skapa sig ett namn som professor i filosofi. Och i den positionen bekämpade han sin fars kristna tro hela livet. 

Hur många prästbarn har inte gjort på samma sätt? De känner till den sociala milljön, de kan de sociala koderna, de vet hur man öppnar dörrar till kyrklig karriär. Och framförallt vet de var gränserna går, hur långt man kan ta ut svängarna, utan att kastas ut ur systemet. Och naturligtvis vet de hur de ska tala med biskopen om sin prästkallelse. Det har de väl hört pappa berätta om många gånger.

Det sägs att Svenska kyrkan informellt styrs av fem prästdynastier. Jag vet inte vilka de är, men kan ju gissa. Somliga prästbarn, som själva är präster, bär sig åt som om de har ärvt något gammalt familjeföretag. Och som verkligt goda människor, som de anser sig vara, ska de förstås rätta till allt ont som de tror att deras fäder och farfäder har gjort. Precis som Ingemar Hedenius anklagar de sina fäder. Grundfelet är förstås den kristna tron.

På det sättet drabbar prästbarnens pubertetskris alla troende medlemmar i Svenska kyrkan. Vi som vill hålla kvar den traditionella kristna tron, som den kommer tilluttryck i Svenska kyrkans alltjämt gällande bekännelsskrifter, har blivit ställföreträdande hatobjekt för de pubertetskrisande prästbarnens tyranniska fäder. Det kärlekens evangelium som faktiskt predikades av de tyranniska fäderna har ersatts av hat, hat, hat mot alla som inte vill ställa upp på det nya kärleksbudskapet. Som alltså går ut på att anklaga andra för att vara exkluderande och exkludera dem i det goda syftet att göra Svk till en "inklusiv" klubb för inbördes beundran. 

Lika (präst-)barn leka bäst. De kommer aldrig ur puberteten. 


Därför behövs vänsterpartiet

Alla undersökningar tyder nu på ett valnederlag för vänsteralliansen. Räkenskapens dag vankas efter valet. De tre oppostionspartierna ser ut att få mindre väljarstöd än Socialdemokraterna ensamma, utan samarbete med v och mp. Ju med de rödgröna har manifesterat enighet, desto missnöjdare har speciellt s- och v-väljarna blivit. Frågan är vilka krafter som har intagit utrymmet till vänster om Socialdemokraterna i Vänsterpartiets frånvaro.

Hur kan Ohly och Sahlin vara så korkade så att de med rödgrön hand har lämnat över hela vänsterflygeln i svensk politik till Jimmie Åkesson, SD, som är löpsedlarnas högt uppburna gossen Ruda?

Vänsterpartiet behövs som vänsterparti, men har blivit ett av de sju mittenpariterna. Vänsterpartiet behövs som ett anti-etablissemangsparti, men Vänsterpartiet har blivit en del av etablissemanget. I går vrålade Expressen på förstasidan´att SD har räknat fel på 59 miljarder. Vilket de tradtionella vänsterväljarna förväntar sig att ett anti-etablissemangsparti ska göra!

Har den före detta (?) kommunisten Lars Olhy glömt att flertalet traditionella vänsterväljare underkänner "hela det kapitalistiska´symstemet" och "hela den borgerliga" ekomómin, som de anser att även Socialdemokraterna står bakom? Mona Sahlin verkar inte ens ha känt till vad man tänker till vänster om Socialdemokraternas högerflygel.

Förutom att de allra flesta vänsterväljare helt enkelt inte tror på "den borgerliga ekonomin", så är de flesta vänsterväljare dessutom ointresserade och totalt okunniga i ämnen såsom nationalekonomi och företagsekonomi. Den egna hushållsekonomin är mer intressant. Och många traditionella vänsterväljare, bland arbetslösa, sjukskrivna och "utförsäkrade" har farit oerhört illa av den borgeriga regeringens nedskärningar.

Men detta tror då flesta borgerliga partisympatisörer är propagandafloskler. Det är verklighet. Jag har sett det själv. Och därför är jag så kritisk mot politiseringen av Svenska kyrkan. Men vågar ju inte driva de verkligt heta, de partipoltiskt kontroversiella frågorna. Och därför tycker jag att kyrkan ska avstå från politiken helt och hållet.

Vänsterpartiet behövs som en revirbevakare till vänster och som pådrivare från vänster, som en vänsteropposition till Socialdemokraterna. I så fall skulle Socialdemokraterna kunna fungera som ett mitten-eller vägmästarparti. Som jag skrivit i ett tidigare inlågg, så måste socialdemokraterna utföra en balansakt: Vinna borliga väljare ur medelklassen utan att förlora för många av sina gamla väljare.  

Och om de förloras, förlora dem vänsterut och inte högerut till något nytt "arbetarparti" eller till något högerpopulistiskt parti.


Biåret

Bioåret har nått sitt slut, men forftfarande finns jobb att göra för biodlaren. Och för den blivande biodlaren. Börja planera nu, så att det blir rejält gjort! Bina har ännu inte bildat vinterklot. Drottningen lägger sina sista ägg, det kan variera mellan olika delar av landet. De ungbin som ska ingå i vinterklotet, som inte kommer att se dagsljus förrän nästa vår, kläcks nu. Det går bra att öppna kupan och studera livet i densamma. Det bör du göra så ofta du kan, om du är nybliven biodlare, för att lära dig att hitta snabbt hitta drottningen. Och för att lära dig skilja mellan yngelkakor, pollenkakor och honungskakor.

Ett gott råd är att skaffa böcker med stora färgplascher av vaxkakor med påsittande bin i naturlig storlek. Det är skillnad mellan att se tvådimensionellt och tredimensionellt. Den nyblivna biodlaren måste lära sig att "översätta" den tvådimensionella färgplanscherna till den tredimensionella verkligheten. Den rutinerade biodlaren, som arbetar snabbt och effektivt, har "blick" för tillståndet i kupan. Att man tillägnar sig de förmågan är en förutsättning för att ha biodling som försöjrning på hel- eller deltid. Annars är det bara "hobby" - en väl så intressant sådan.

Ute i naturen kan man fortfarande se blommande växter. Ljung är en höstväxt, och ljunghonung är den bästa, enligt många konsumenter. Men svårslungad. De sista höstväxterna, som kan bidra till honungsskörden, är murgröna och rudbeckia, som blommar långt i i oktober. Men  redan nu är dagarna korta och kalla. Och binas samlariver är nästan obefintlig vid under + 18 grader. Detta är också anledningen till att bina kommer igång ganska sent på våren. Humlor är tidigare. Detta är saker, man bör tänka på när man planerar sin biodling. Och när man vinterfodrar. Det kan behövas extra proteinfoder under våren för att få igång yngelproduktionen.

Detta bör man också tänka på, när man väljer uppställningsplats för kuporna. Det bör vara på ett varmt ställe i trädården eller skogsläntan. Vårsolen ska värma upp luften framför kupan under vårdagarna, för att det ska bli en tidig start på samlandet. Man kan öka honungsskörden genom att odla biväxter i närheten av kupan. Det finns kataloger med växter, som ger rikligt med nektar. Och det är ju blommornas nektar som är råvaran för honungen.

Genom valet av biväxter, genom att välja väster som blommar tidigt om våren eller sent om hösten, kan man förlänga säsongen något. Men dem ska man odla på varma ställen nära kupan. Under midsommartid och under högsommaren blommar tillräckligt många växter, så att man inte behöver odla biväxter, utom på extremt bifattiga ställen. Under högsommaren är det framföraltt vitklöver och rödklöver som ger mycket nektar.

Om man har ett fåtal kupor, bör de placeras med flustret mot söder eller sydytost. Har man många kupor kan man ställa dem i en halvcirkel med de mitterst kuporna i syd eller sydsost.  Vet dock ingen annan än jag själv som har provat det, men det rekommenderas i facklitteratur. Det är nämligen så att olika blommor öppar sig för besökande insekter under olika tider av dagen. Med halvcirkelplacering får vissa kupor mest sol på sig under på morgon / förmiddag, och andra under eftermiddag /kväll. 

Denna blogg...

... är en av det växande antalet privatbloggar inom olika områden. Alla som driver privata bloggar, utan samband med någon yrkesutövning inom det /de ämnen som behandlas, gör det väl för att föra fram sina personliga åsikter. Någon skyldighet att upplåta debattutrymme för meningsmotståndare eller för personliga angrepp mot sig själv finns inte. Någon sådan skyldighet har inte ens stora privata medieföretag, dvs. tidningsutgivare och bokförläggare.

Tidningarnas debattsidor redigeras som regel av ledarredaktionen, som har suverän rätt att bestämma om debattutrymme ska upplåtas för personer som inte håller med om det som står i ledarartiklarna. SVT har, som villkor för finansieringen via obligatoriska TV-avgifter, ett objetkivitetskrav. Men det är SVT:s egna journalister eller redaktionella chefer som i varje enskilt fall avgör hur objektivitetskravet ska uppfyllas.

Det finns alltså ingen självklar rätt för den som inte instämmer med de åsikter, som framförs, att få sina invändningar publicerade. Det gäller naturlitvis även privatbloggar.

När jag var yngre kunde jag tycka att det var roligt att munhuggas, att diskutera för diskussionens egen skull. Idag föredrar jag att sitta ensam med en kopp kaffe och mina egna tankar. Eller tillsammans med mina allra närmaste. Som jag kanske skriver ner på någon blogg, min egen eller någon annans.

Jag är inte speciellt intresserad av diskussioner med personer, som vill övertyga mig om att jag har fel och inte ger upp förrän de har  lyckarts övertyga mig om den saken. Mitt blodtryck klarar detta lika lite som mina ögon skulle klara bilkörning längre sträckor utan avbrott.

Det är nog så att man får acceptera att människor har olika åsikter, även i religiösa frågor, i ett liberalt samhälle. Man har ingen rätt att tilltvinga sig vare sig någon annans tid till personliga diskussionsmöten eller debattutrymme på någon annans blogg för ständiga tillrättavisningar.

Detta betyder inte att jag tycker illa om den som jag inte vill umgås med. Ingen människa klarar av hur många kontakter som helst, och jag vill ju helst ha kontakt med människor som ger mig något. Det handlar inte om mobbning så länge det inte gäller personer som tillhör den gena bekatnskapskretsen, arbetsgemenskapen, samma församling, etc.  

Det är lite annorlunda med bloggar, som har samband med någons yrke, då bloggen drivs i syfte att odla kontakten med kunder eller föreningsmedlemmar.

Dompen

Sedan över ett år har jag kommenterat på domprostens blogg (www.akebonnier.blogspot.com). Den senaste längre debatten på dompens blogg handlade om s.k polyamorösta äktenskap. Dompen har nu återkommit med en länkt till debatten mellan honom och en representant för RFSU under årets Pride-vecka. Två personer har tagit kontakt och menat att jag inte borde ha kommenterat. Den ena menar att jag har dragit intresse till dompens blogg, som i stället borde få självdö i brist på intresse. Den andra personen menar att dompen öht inte borde ha deltagit i polyamorösi-debatten under Pride-veckan , samt att det hela egentligen handlar om "sanktionerad otrohet".

Jag anser att ska man delta i en offentlig debatt om "polyamösa relationer" så bör man åtminstone veta vad det begreppet står för. Det hade dompen uppenbarligen inte tagit reda på, trots att det utförligt förklaras på RFSU:s hemsida och dessutom på Wikipedia. Själv blev jag ganska väl informerad under fjolårets Pride-vecka av personer som själva levde i, eller stod i begrepp att leva i en något slags polyamoröst äktenskap. RFSU-kvinnan, som dompen debatterade med, verkade däremot att vilja dölja vad det egentligen handlar om, samtidigt som hon ivrigt försvarade "seriell otrohet" (eller vad det ska kallas) inom monogama förhållanden.

Jag har också fått kritik för att jag betecknat personerna som själva var / är "polyamorösa" som toleranta, vänliga och trevliga. Jag vidhåller emellertid att det är en fördom att personer som lever i synd måste vara otrevliga och intoleranta. Kan det inte tvärtom vara så att toleransen (med egna och andras synder) ibland kan gå till överdrift? Och är inte det fallet även med domprosten, som pliktsyldigt konstaterade att kyrkan inte stödjer detta idag, utan att redovisa någon personlig mening i frågan.


Ville väljarna verkligen se den här bilden?Peter Eriksson, mp, dominerar bilden och lägger ut textenmed Mona Sahlin, s, lyssnande  i bakgrunden., medan Maria Wetterstrand vänder ryggen mot Lars Ohly, v. och liksom motar ut honom ur  centrum för samarbetet. Men inte är det Socialdemokraternas röda ros, som syns tydligast. På bild efter bild visar de båda miljöpartisterna att de har förstått placeringens betydelse. Nej, detta är ingen bild som s- och  v- väljarna har önskat sig. knappast ens mp-väljarna.    


Politik är det möjligas konst, sägs det. Ett parti som vill bilda regering måste ha en majoritet bakom sig. De borgerliga partierna har haft problemet att inget parti ens har kommit i närheten av egen majoritet i Riksdagen. Inget borgerligt parti har hittills varit tillräckligt stort för att regera i minoritetsställning med stöd av något mindre stödparti.

Det borgerliga regeringsalternativets trovärdighet har berott på partiernas förmåga till samarbete. Socialdemokraternas styrka har alltid bestått i att ensamt vara regeringsdugligt. Att kunna regera utan förödande kompromisser. Att föra en sammanhållen politik, som inte ställer grupp mot grupp. 

Mona Sahlin har försökt upprepa det borgerliga succévalet 2006 genom att ständigt betona enheten med mp och v. Och varje gång har väljarsympatierna minskat.  

Vänsterpartiet har fått rätta in sig i ledet. Vi har i praktiken fått sju mittenpartier i Sveriges riksdag. Detta har utnyttjats av Sverigedemokraterna, genom att ställa pensionärer mot invandrare.  

Så kastade Mona bort segerchansen

Idag har Expressen "granskat" Toblerone-affären. Så nu är det synd om Mona Sahlin. Det är hennes chans att vinna valet, sedan Aftonbladets Lena Mellin räddat den moderata arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin från att få sin politik granskad. Moderatledaren Fredrik Reinfeldt tog ju omedelbart chansen att göra Littorin oåtkomlig för frågor. Lena Mellin hade ju givit honom en förträfflig förevändning. Littorin hade ju äktenskapsbekymmer... Med den ansvariga ministern oanträffbar lancerade moderaterna sig som "Sveriges enda arbetarparti".

I valrörelsen 2006 stod det på de moderata valaffishcerna att "Sverige behöver ett nytt arbetarparti". Ingen torde säga emot, men uppfylls det behovet verkligen av Moderaterna?

Strax före Littorins "fall" hade finansmarknadsminister Mats Odell, kd, spelat ut Toblerone-kortet. Det lär ha skett i samförstånd med Littorin. Jo, jag minns att jag hörde Odell prata om "Toblerone-ekonomi". Vilket enligt honom går ut på att någon annan betalar. Ja, så är det väl med makarna Odells vinster på privata vårdbolag. Landstingen betalar. Men det var förstås inte vad han menade...l Det är äckligt hur just kristdemokraterna döljer sina privata intressen bakom den kristna fasaden.

En socialdemokratisk bloggare anklagar den svenska mediavärldens stjärnskott Lena Mellin för att sakna ideologi,
sedan Aftonbladet gjort Lena Mellins förvirrade åsikter till en "nyhet". Så här skriver någon underdånig journalist, som fått äran att intervjua det politiska oraklet:

"Både Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt använde jobbpolitiken som medel för att klargöra skillnaderna mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, är Mellins analys.
– Men jobben är egentligen ingen ideologisk fråga. Det är en praktisk åtgärd."
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7757462.ab

Jag förstår fullständigt. För Lena Mellin är är det ingen ideologisk fråga hur människor har det. Om pengarna räcker till hyra och mat - under slutet av månaden också.
Att människor, som inte har en chans att få något jobb, ska pressas ut på arbetsmarknaden med ekonomisk otrygghet och halvsvält som piska. Det är förstås ingen ideologisk
fråga för gräddan inom den s.k. arbetarrörelsen. Det är sådana som Lena Mellin som gör att Sverige faktiskt behöver ett nytt arbetarparti.

Så här skriver den socialdemokratiska bloggaren:

"Vad är idéologi för Mellin? Enbart teoretiska konstruktioner utan koppling till verkligheten? Vi Socialdemokrater har en positiv människosyn som innebär att människan vill utvecklas och kommer att göra det om han/hon får rätt förutsättningar och rätt verktyg. Vår syn på samhället säger oss att att politiken har ett ansvar för att skapa dedssa förutsättningar för alla människor. Högern anser att samhället ska hålla sig borta och att det är folks eget fel om de är arbetslösa och drivs mest effektivt mot ett arbete genom piska för den lågavlönade och morot för den rike. Att Lena Mellin inte kan uppfatta denna idéologiska dimension gör henne i mina ögon helt inkompetent för sitt nuvarande jobb."

Men det är väl så, den norska ägarfamiljen, som äger Aftonbladet, s, och Svenska Dagbladet, m, vill ha det. Ingenting om "kapitalets" makt över opinionsbildningen! Ingenting om klasskillnader. Könskamp i stället för klasskamp. Frågan om moderatministern har "utnyttjat" en lyxhora, som har finansierat sina studier med prostitution, är däremot ideologi för gräddskiktet i den säk kallade arbetarrörelsen. Överklassmän gör så! Det behöver inte ens bevisas! De har ju råd att betala för sig!

Det är ju inte hur överklassmännen tjänar sina pengar, utan hur de använder sina pengar, som är ideologi för en arbetarrörelse på deken! Bor de inte i lyxvillor och kör de inte mercor dessutom? I stället borde de gå i slitna kläder och se ut som proletärer! Har det inte alltid varit den vänsterradikala delens av övre medelklassen strategi att transformera den samhällsomstörtande klasskampen till privliegiebevarande könskamp? Och var det inte den moderata justitieministern Betatrice Ask som föreslog att stämningar mot misstänkta, men inte dömda sexköpare, ska skickas ut i färglada kuvert?

Under 1930-talet stod det klart att arbetarklassen aldrig skulle komma att utgöra över hälften av befolkningen, att bönder och hantverkare höll på att ersättas av en växande tjänstemannaklass. Arbetarepartiet bytte namn till Socialdemokraterna. (I Norge heter motsvarande parti fortfarande Arbeiderpartiet.) Sedan dess har Socialdemokraterna tvingats till en balansakt mellan arbetarklassen (ett ord som idag låter mossigt) och medelklassen. Uppgiften för de socialdemokratiska valstrategerna har varit att vinna borgerliga marginalväljare utan att tappa sina egna kärnväljare.

Tror någon att de borgerliga marginalväljarna lockas av regeringssamarbete med ett f.d. kommunistparti?

Tror någon att de borgerliga marginalväljarna lockas av regeringssamarbete med ett skattehöjarparti?

Tror någon att de socialdemokratiska kärnväljarna lockas av regeringssamarbete med det industrifientliga miljöpartiet?

Tror någon att den växande klassen av nyfattiga lockas av regeringssamarbete med ett miljöparti, som vill straffbeskatta låginkomsttagare, som inte har råd att köpa alla  energisparprylar?

Monas stora misstag var att proklamera samarbete med miljöpartiet samma dag som bilindustrin kastades ut i kris. De borgerliga ministrarna pratade om att rädda jobben., De rödgröna pratade om att rädda "miljön". Det var också ett misstag att inte förankra samarbetet i partiet. Mona hade underskattat de pro-kommunistiska stämningarna i det egna partiet. Det var som om Socialdemokraterna hade speciella skyldigheter mot Vänsterpartiet. Förmodligen togs Vänsterpartiet med överraskning. De hade förberett en från valrörelse med en tydlig vänsterprofil, med löften om ekonomiska förbättringar för dem som hade drabbats hårdas av den borgerliga "jobbpolitiken". Frågan var naturligtvis om detta var genomförbart utan skattehöjningar och vilka effekter skattehöjningarnas skulle få. Kapitalflykt?

Till skillnad mot de högavlönade pro-kommunisterna i de socialdemokratiska leden ville jag verkligen att Vänsterpartiet skulle driva en stark valrörelse och få många väljare på löftena till offren för de borgerliga nedskärningarna av den sociala välfärden. Jag ville ha en socialdemokratisk enpartiregering, med ett starkt oppositionsparti till vänster. I oppositionsställning skulle Vänsterpartet kunna driva Socialdemokraterna mer åt vänster än genom ett regeringssamarbete. Och detta utan att skrämma bort de borgerliga marginalväljare som behövs för ett regeringsskifte.

Allianspartierna verkar nu ha som strategi att framställa sig som segrare, att påskina att försprånget är så stort så att oppositionen inte har en chans. Men det kan komma att visa sig vara ett misstag. Det kan hjälpa Socialdemokraterna att mobilisera. Socialdemokratiska bloggare påminner om att norska Arbejderpartiet fick 5 % fler procentenheter i valet än i väjarundersökningarna strax före valet. Någon skriver att väjarundersökningarna inte är representativa, eftersom de vänder sig till personer med fasta telefonabbonemang. De som har mobiltelefoner med oregistrerade kontantkort kan inte nås. Det är intressant. Men så måste ju ha varit fallet för två år sedan, när Socialdemokraterna ensamma fick 43,5? av väljarsympatierna i undersökningarna.

Den verkliga siffran, med ett mer representativt urval skulle alltås kunnat ha varit 48,5 %? Dörren ar öppen för den största socialdemokratiska valsegern i partiets hela historia! I det läget visade Mona Sahlin sin totala brist på "fingertoppskänsla" och politiskt omdöme! Och skulle det inte ha hållit hela vägen, hade man ju kunnat göra upp med Vänsterpartiet eller Miljöpartiet efter valet.

Med en så stor väljarandel för Socialdemokraterna hade minst ett borgerligt parti riskerat att falla ur Riksdagen. Det skulle bli många "bortkastade" röster på Kd, Sd, Nd, Fi, SPI m.fl. Socvialdemokraterna hade inte behövt över 50 % av samtliga röster för att få ensam majoritet i Riksdagen. Det hade sannolikt räckt med över 45 %. Och det var man ju mycket nära enligt undersökningarna.

Det fanns varningar för sjunkande väljarsympatier för Socialdemokraterna bland storstädernas (och framförallt Stockholms) medelklassväljare. Det kunde tyckas vara ett snilledrag att inleda samarbete med Miljöpartiet, som har starkt stöd inom samma befolkningsskikt. Men hade det inte varit möjligt att kopiera delar av mp:s politik för att locka till sig de väljarna? Enligt färska undersökningar är var fjärde borgerlig väljare beredd att byta block. 16 % kan tänka sig att rösta på Miljöpartiet. 11 % kan tänka sig att röstas på Socialdemokraterna.

Jag har länge tyckt att det vore bra om Kristdemokraterna åkte ur Riksdagen. Så att de andra partierna börjar konkurrera om de kristna väljarna. Men vad har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att erbjuda kristna väljare, som skulle tjäna ekonomiskt på ett regeringsskifte? Mer pengar i plånboken till pristet av inskränkt religionsfrihet? Ökad politsk styrning av Svenska kyrkan? Könskamp i stället för klasskamp till kristna väljare som vill förena traditionell kristendom med minskade inkomstskillnader?


"Mellin: De missar öppet mål".En numera klassisk bild. 25-procentaren Mona Sahlin flankerad av Miljöpartiets båda språkrör

Det var för en dryg vecka sedan som Aftonsnuskan lancerade sin egen t.f. ansvariga utgivare Lena Mellin som expert på valrörelsen. Samma Mellin som hade gjort arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin oåtkomlig för kritik och jämnat väg för Moderaternas presentation av sig själva som "Sveriges enda arbetarparti."

Det var ju Lena Mellin som hade tagit beslutet att publicera skandalartiklarna om arbetsmarknadsministerns påstådda sexköp. Detta sedan Aftonbladets reporter jagat arbetsmarknadsministern över Visby flygpats med högljudda hot om att han hade bevis för de påstådda sexköpen. Inför drösvis med journalister från konkurrerande medier. Och det var samma Mellin som hade "babblat" i mobiltelefon (förmodligen med den ordinarie ansvariga utgivaren på semesterorten i Spanien) om de påstådda sexköpen. Och detta på Visbys "journalisttätaste" krog.

Den ordinarie ansvarige utgivaren Jan Helin har på din blogg erkänt att man saknade bevis för de påstådda sexköpen. Och om ministern bara hade "satt sig ner" med Aftonbladets reporter, så hade man haft att välja mellan att forska vidare eller avstå från publicering. Jodå, om ministern helt diskret hade satt sig ner med Aftonbladets reporter och om Mellin inte hade gått på krog och "babblat" i mobiltelefon så hade man kanske kunnat begrava hela historien som ett blindspår. Men nu var ju risken att någon konkurrenttidning hade hunnit före. Om det hade funnits någon grund för anklagelserna mot Littorin, vill säga.

Ja, mina läsare ser att jag fortsätter att kalla Socialdemokraternas mediala flaggskepp för "Aftonsnuskan". Tidningen ägs av samma norska kapitalist, om äger Moderaternas mediala flaggskepp Svenska Dagbladet. Detta säger allt. Vad den norska kapitalisten tror om Socialdemokraternas respektive Moderaternas väljare. Till sosse-väljarna säljer man politiska budskap med snusk och snask och till moderat-väljarna säljer man politiska budskap med seriösa artiklar i angelägna ämnen.

Inför årets val ser sosse-väljaran ut att bli färre än någon gång sedan den allmänna rösträtten infördes. Socialdemokraterna bör säga upp samarbetet med den norska kapitalisten. Och med Aftonsnuskans redaktion. De har ju visat vad de går för. Kritiken mot partiledningen borde ha kommit för minst ett år sedan, och inte kanppt tre veckor före valet. Mellin fortsätter att visa lika dåligt omdöme som när hon plockade bort målvakten från det moderata målet. Men hon har kanske gått på krog igen?

Tänk om Littorin hade fått svara på frågor om de nya jobben.

Men det saknas sannerligen inte anledning till kritik mot "25 procentkvinnan" Mona Sahlins partiledarskap. Trots att Socialdemokraternas väljarandel var nästan 45 %, vilket innebar att s var flera gånger större än mp och v tillsammans, så har Mona Sahlin föredragit att vara ensam socialdemokrat när oppositionen har framträtt, En av fyra. 25 %. Hur hon har kunnat gå in i ett samarbete, där miljöpartiets partiledning har tillåtits framträda i dubbel upplaga är ofattbart, bara det., Borde inte Socialdemokraterna ha tagit sig den rätten som det största av de tre oppositionspartierna.

Om man nu överhuvud taget skulle framträda gemensamt före valet. Oppositionens väljarandel är nu mindre än den väljarandel Socialdemokraterna ensamma hade innan samarbetet inleddes. Vänsterpartiet stampar på samma andel som före, efter att ha blivit vingklippt för samarbetets skull. Och över en tredjedel av de socialdemokratiska väljarna har flytt till miljöpartiet eller alliansen.

Och det är både de socialdemokratiska kärnväljarna och marginalväljarna mellan blocken, som har lämnat. Uppgiften var ju att behålla den förstnämnda och vinna de sistnämnda.

De förstnämnda, de socialdemokratiska kärnväljarna, torde inte ha varit imponerade av miljöpartiet. Och de sistnämnda, marginalväljarna mellan blocken, torde inte ha varit imponerade av vänsterpartiets skattehöjningar.

För skattehöjningar är det enda som Mona Sahlin har tillåtit Lars Ohly att prata om. En balanserad statsbudget har varit viktigare än löften om återställda bidrag till de utförsäkrade.

Om någon undrar varifrån de nya SD-sympatisörerna kommer har jag svaret: Från dem som skulle ha vunnit på en traditionell vänsterpolitik.

Men nu har ju "vänsterpolitik" kommit att förknippas med familjpolitiska experiment och religiöst tvång, snarare än med ekonomisk utjämning. Vänsterväljarna har svårt att hitta ett alternativ som passar dem i årets valrörelse.

Och en sak är säker: Att potentiella sosse-väljare känner sig oerhört nedvärderade av föreställningen att man kan köpa deras röster med hycklad  moralisk indignation över en ministers påstådda sexköp.


Nattvardskrisen

För sådär 15 år sedan bodde jag i en församling med en kvinnlig kyrkoherde. Nattvarden var mycket traditionell. Grannförsamlingen hade också en kvinnlig kyrkoherde. Även där var nattvarden mycket traditionell. Men det visste jag inte då. Jag besökte aldrig grannförsamlingen. Så fick min församling en ny kyrkoherde - en man. Altarrundeln togs bort och "gående" nattvard infördes. Ilskan var stor. Att den var så stora så att fler än jag bytte församling har jag fått veta först nu. Jag bytte nämligen ut Svk-församlingen mot ortens pingstförsamling*.

Därför visste jag inte vad som hände inom min gamla Svk-församling, och dessutom flyttade jag från orten efter ett år. Inte förrän jag nyligen träffade den dåvarande kyrkoherden i den dåvarande grannförsamlingen, när hon vikarierade för en av prästerna i min nuvarande hemförsamling. Folk hade bytt församling. Då hade åkt genom skogen, till grannförsamlingen, för att fortsätta fira nattvard på det gamla sättet.

Har de därigenom kränkt den kvinnliga kyrkoherden i grannförsamlingen? Alla tysta protester mot den negativa uvecklingen i Svenska kyrkan bortförklaras ju med att det är mansgrisar som kränker kvinnliga präster.

Sedan dess har den nya nattvardsordningen införts med rasande fart i församling efter församling. Tydligen för att Svk-medlemmarna inte ska ha något val. Och sedan försvaras förändringen med att den lett till att fler går till nattvarden. En större andel av den krympande skaran kyrkobesökare.

Jag undrar hur många gudstjänsfirare och medlemmar som Svenska kyrkan har tappat genom den troligen uppifrån proklamerade nya och försämrade nattvarden. Hur många har bytt församling inom Svk? Hur många har gått till något annan kyrka? Hur många har slutat gå i kyrkan helt och hållet?

Det står i Kyrkoordningen 20 kap att:

"Nattvarden är ett SAKRAMENT, en av Jesus Kristus instiftad helig måltid med bröd och vin, vid vilken kyrkan och den enskilde förenas MED HONOM OCH DE TROENDE I ALLA TIDER.. i alla tider. I måltiden firas åminnelsen av Jesus Kristus, hans offerdöd och uppståndelse. KRISTUS ÄR NÄRVARANDE OCH GER SIG SJÄLV  i det välsignade brödet och vinet. Människan får del av offret och segern över döden. Det är en festmåltid OCH ETT TRONS MYSTERIUM. /  - - - / När människan I TRO deltar i denna måltid får hon del i det som Jesus Kristus själv gav sina
lärjungar när nattvarden instiftades: gemenskap, syndernas förlåtelse och ett evigt liv."

Det står inget i 20 kap att enskilda församlingar har rätt att byta ut vinet mot någon annan vätska? Ingen är skyldig att tro på detta, men vi som gör det måste ha RÄTT att göra det, och ha rätt att få vår tro respekterad. Och därför kräver jag respekt för min tro, och att slippa förklenande slängar om en flyktig Jesus vid fel alkholhalt etc, och att det skulle vara hednisk vidskepelse- allraminst från dem som är präster i samma kyrka. .Är man präst så är man skyldig att ge den nattvard, som kyrkan tror på enligt både bekännelsekrifter och kyrkoordning, till nattvardsfirarna.

Lägg också märke till "När människan I TRO deltar i denna måltid får hon del i det som..." Varför ska den som inte har tron, överhuvud taget delta i denna måltid, när hon ändå missar det som de troende får? Exkluderande? Ja, men det är vår kyrkas tro, enligt nu gällande (hur länge till?) kyrkoordning.

Men bör då inte männinskan motta dessa gåvor på ett värdigt sätt, så att hennes sinne öppnas för Jesu närvaro, och inte bara låtsas delta för konvenansens skull? Avkristningen av nattvarden började med det gående nattvardsbordet, men jag kan kanske ändå känna Jesu närvaro, om allt annat är rätt. Vilken rätt har vi människor att utätta Gud för prövning? För standardsvaret från KG Hammar-adpeterna är ju alltid: Är din Gud så svag?. Är din Jesus så flyktig så att han drar iväg om det är fel alkoholhalt?

Jag skulle vilja se en aktionsgrupp e,.dyl. för ett värdigt nattvardsfirande - för dem som vill.

Förändringarna i Svenska kyrkan genomförs i många fall så, att den gamla ordningen inte ska finnas ens som ett alternativ.

_________

*) Att jag började gå i pingstkyrkan är säkert en nyhet för de flesta läsarna av bloggen. Första tiden kändes det som att komma hem. Pingstpastorn predikade över samma ämnen som den kvinnliga kyrkoherden, och före henne de manliga prästerna under mina barn- och ungdomsår hade gjort. Samma kristna budskap. Men med tiden kom jag att upptäcka mycket som kändes konstigt. Därefter blev det Katolska kyrkan under flera år, dock utan att jag blev medlem, varefter jag återvände till Svenska kyrkan.


Gammal, hederlig kristendom...

Det är som om fan är lös i Svenska kyrkan, när somliga av kyrkans egna präster (de har i varje fall en prästvigning) utmålar gammal hederlig kristendom som roten till nästan allt ont. När kyrkan har gjort något bra, så beror det på att kyrkan har anammat upplysningstidens och franska revolutionens idéer, och "anpassat" själva kristendomen till dessa idéer.

Den traditionella kristendomen, den som apostolarna mottog från Jesus och lämnade vidare till kyrkan, är ond. Sägs det. I första ledet i kampen mot kristendomen står några prästbarn, som själva har en prästvigning, och försöker gottgöra allt ont som äldre medlemmar i deras gamla prästsläkter har gjort. De uppför sig som om de vore arvtagare till ett gammalt familjeföretag och vill gottgöra gamla skulder.

Men det är en oerhörd oförskämdhet mot oss Svk-medlemmar som inte tillhör någon prästsläkt. Jag kan bara beklaga om äldre medlemmar av prästsäkten si och prästsläkten så stod i predikstolen och sa en sak och satt vid köksbordet och sa något helt annat. Men det de sa från predikstolarna var ändå gammal, hederlig kristendom. Det är inte vad deras nutida släktingar säger från predikstolarna eller skriver i sina böcker eller på sina bloggar eller lär ut i den akademiska undervisningen ... av bl.a. blivande präster.

De förnekar alltså att den traditionella kristendomen har inspirerat upplysningstidens idéer om människovärde, frihet, jämlikhet och broderskap. I detta syfte förfalskar de historien och den traditionella bibeltolkningen. I stället påstår de exempelvis att Paulus var för slaveriet.

Det skulle inte förvåna om det snart uppstår en ny bokstavstrogen sekt, som tar kritikerna på orden, och tror att kristendomen är för slaveriet och, med citat ur Svartviks bok "Bibeltolkningens bakgator" kräver att slaveriet ska återinföras. Att judarna ska förföljas. Att homosexuella ska stenas.

Det är som Sverigedemokraterna och islam. Unga okunniga muslimer suger i sig SD:s beskrivningar av islam, vad rättrogna muslimer ska göra , och gör sedan som de har lärt sig. Kör över pensionärer med barnvagnar, etc.

Den största risken med denna kristendomskritik är inte att folk börjar vända sig mot kristendomen. Utan att somliga kristna tror att svartmålningen av kristendomen är den religion som apostolarna förkunnade - och agerar på precis det sätt som den traditionella kristendomen, enligt kritikerna, uppmanar människor att göra.

Vilket budskap: "Jag säger att vi ska vara snälla, men er tro säger att ni ska vara stygga".

En fråga om sodomi

Eftersom jag har vågat kritisera teologiprofessorn Jesper Svartviks - enligt min mening kristendomsfientliga - forskning, ska jag själv nedvärderas, inte minst kunskapsmässigt. Men frågan är varför professorns själv inte granskas? Ja, det är väl så att inga seriösa forskare utanför de teologiska fakulteterna uppfattar teologin som en vetenskap. Utan det är bara tyckanden. Och som någon skrev på en blogg: Det gäller att skilja mellan "mig själv och Gud i mig". Det gäller både präster och vi andra.

Men om man är en prästvigd teologiprofessor, så är det förstås Gud som talar. Även om Gud säger mot sig själv, alltså det som guden i andra teologiprofessorer har sagt.

Detta påminner om när jag själv läste fornkunskap och blev tenterad av professorn själv, och fick frågan vilken färg det var på omslaget till professorns bok. Jodå, jag blev godkänd, för jag har - eller åtminstone hade - bra färgseende. "Vetenskapen" - det är vad en professor tycker. Nu var det väl inge något större fel på den aktuella professorns bok (både form, färgen på omslaget, och innehåll får godkänt av mig), men professorns fars (som ockiså var professor i fornkunskap) teorier tillhör mer kategorin "Det som turisterna vill höra".

Alltså turisterna som besöker "kungagravarna" i Gamla Uppsala. Jag har besökt alla "kungasätena" i Uppland, som de gamla Uppsala-professorerna har trott sig ha funnit. Och jag har funnit ganska ordinära forntida begravningsplatser. Men så var det ju så att Institutionen för nordisk fornkunskap i Uppsala inrättades av konungen under stormaktstiden för att rättfärdiga den dåtida svenska stormaktspolitiken. Så det är klart att det måste ha funnits forntida kungasäten...

Riktigt komiskt blir det när amatörforskare i den s.k. Västgötaskolan, med samma myter om gamla kungasäten som grund, försöker förlägga riksgrundandet till Västergörtland. Och det redan under forntiden. Den medeltida svenska statsmakten var ett barn till den påveledda kyrkan, som behövde en latstiftningsmakt, en stat, som skydd för sina privilegier. En stat som kunde slå ner uppror och döma till kyrkans fördel i exempelvis testamentstvister. Detta gör dock inte den kristna religion, som förvaltades av samma kyrka, ond.

Professor Jesper Svartvik föredrar att inte skilja mellan sak och person, när han anklagar kyrkans män. Men den medeltida svenska kyrkan kämpade inte bara för sina egna privilegier (som faktiskt finansierade den sjuk- och socialvård som bedrevs i klostrens regi) utan även för avskaffandet av slaveriet i det då ganska nykristnade Sverige.

Nu har jag återigen hamnat i min ovana att skriva långa inledningar till det som ska skrivas. Jodå, en man som har skrivit att han ska gifta sig (vilket väl redan har skett) med en annan man, i kyrkan, har skrivit en kommentar med innebörd att jag inte skulle veta vad som menas med begreppet "sodomi" - och detta med vanligtvis förträffliga Vikipedia som källa. I andra länder är sodomi en juridisk term med innebörd utlevd homosexualitet. Och det skulle jag inte känna till? Jag anklagas alltså för att inte använda begreppet sodomi i betydelsen utlevd homosexualitet.

Men det har jag undvikit av hänsyn till de homosexuella. Varför dra till med den värsta synden (med undantag för korsfästelsen av Jesus) i hela Bibeln som benämning på kärleksakten mellan två samtyckande vuxna av samma kön? Ligger användningen av så grova ord verkligen i de homosexuella eget intresse?

I själva verket har sodomi aldrig varit en juridisk term i Sverige. Medan utlevd homosexualitet fortfarande var straffbelagd kallades "brottet" onaturligt könsumgänge.

I Sverige har alltså sodomi aldrig varit något annat än en teologisk term. Och då kan det väl inte vara förbjudet - utan att totalt omvärdera Sodoms synd - att undersöka vilka synder som männen i Sodom ägnade sig åt? De ville ha könsumgänge med (i praktiken våldta) "de främmande männen", som i själva verket var Guds änglar. Det handlade alltså verkligen inte om "ömsisidigt samtycke". Dessutom handlade det även om andra synder, som inte tillhörde det sexuella området.

Det som upprör är tydlige att jag har använt termen sodomi som benämning för de polyamorösa aäktenskap. som domprosten i Stockholms sift har flaggat för. Det handlar alltså om att varje medlem i gruppen ska ha sex med varje annan medlem. Detta kan man läsa på RFSU:s hemsida.

Jag anser alltså att man inte ska använda termen sodomi om ett homosexuellt parförhållande. Sedan må vissa homoaktivister och effektsökande präster slå mig på fingrarna med bristande kunskaper i den juridiska terminologin i mer fördomsfulla länder än Sverige. Men frågan återstår: På vilket sätt gagnas de homosexuella om alla ska stämplas som sodomiter? Då har väl perfektionismen ändå överskridit gränsen till det löjliga?

Redan de gamla grekerna...

Det har du väl hört förr? Många tal och debattartiklar har börjat med "Redan de gamla grekerna". Aposteln Paulus har anklagats för att vara mer påverkad av grekerna än av judarna, trots att han före sin omvändelse till kristendomen framsträdde som en fanatisk farisé. Fariséerna var en extrem sekt bland judarna, men de var stora skillnader även bland fariséerna, så man får nog akta sig för att dra alla över en kam.

Att Paulus var jude, och enbart jude visar den ansedde anglikanska teologen Tom Wright i sin bok "Vad sa Paulus egentligen". Som judisk farisé var han jude och som judekristen var han jude. Vad som hände på vägen till Damaskus var att Jesus uppenbarade för Paulus att han verkligen var Guds son. Detta var juden Paulus (som till dess hade hetat Saulus) religiösa insikt. Hans politiska insikt är mindre intressant, eftersom religionen alltid står över politiken (eller borde göra det). Men hans politiska insikt är tillräckligt intressant för att inte glömmas, vilket varit fallet under mycket lång tid.

Just eftersom Paulus har uppfattats som mer påverkad av den grekiska filosofin än av både den judiska religionen och av judendomens dåtida politiska ambitioner. Paulus insåg att Jesus var vägen - och inte ett hinder på vägen - för att göra judarnas Gud till hela världens Gud.

De mest extrema bland fariséerna, även Paulus, hade trott att detta skulle ske med vapenmakt, genom en militär seger över den romerska ockupationsmakten. Ni som vill veta mer om extrema rörelser bland judar, kristna och muslimer rekommenderas att läsa "The Battle for God. Fundamentalism i Judaism, Christianity and Islam" (Finns i svensk översättning) av religionshistorikern Karen Armstrong. Under forntiden trodde man allmänt att krigen avgjordes av gudarna, och att det var möjligt att med gudarnas hjälp besegra även en mycket överlägsen fiende. Detta motiv vinns även i Gamla Testamentet, i Davids kamp mot Goliat - som alltså kan ha inspirerat extrema rörelser i tre religioner.

Genom att minituöst följa fariséernas alla regler, även de som saknade stöd i Mose lag, skulle judarnas Gud hjälpa sitt folk till en militär seger över romarna. Mot den bakgrunden uppfattades Jesus som en förrädare mot de judiska självständighetssträvandena. Kristendomen eroderade ner den ekonomiska grundvalen för det romerska imperiet: slaveriet. Om ni inte tror mig, så läs för Guds skull Karl Marx' utmärkta analyser av klassamhällen och klasskamp i det förgångna*!

Läs också brevet till Filemon i Nya Testamentet! I det brevet instruerar Paulus den kristna slavägaren Filemon hur han ska behandla sin slav Onesimos. Han skulle behandla Onesimos som son och arvtagare. Sedan alltfler kristna slavägare börjat följa det rådet blev slavmarknaderna alltmer öde och tomma och imperiet skakades av ekonomiska kriser. Romarriket gick under.

Den kristna religionen och den kyrkan består.

Grekland var antikens ledande kulturnation. Genom Alexander den stores (356 - 323 f Kr) erövringar utvidgades det grekiska imperiet (som senare till största delen uppslukades av det romerska imperiet) till hela Östra Medelhavsområdet och österut ända till Persien. När det står om "grekerna" i Bibeln menas inte uteslutande grekerna i Grekland, utan fram för allt grekerna i Främre Orienten. Den kultur, som blomstrade upp i det väldiga riket, kallas "hellensk", när man talar om det europeiska Grekland, och "hellenistisk" när man talar om det främre orientaliska Grekland.

Efter Alexanders tid splittrades det väldiga riket i en västlig del (det europeiska Grekland) och en östlig del, som omfattade östra Medelhavsområdet, med den nordegyptiska staden Alexandria som kulturell medelpunkt. Det östliga riket kom med tiden att överglänsa det västliga riket i matematik, naturvetenskap och filosofi. Och detta kutlurarv blev muslimsk "egendom" genom Muhammeds och hans närmaste efterföljares erövringar.

Hellenismen i det europeiska Grekland kom förvisso att bli motorn i det uppstigande romarrikets utveckling - precis som hellenismen i det egyptiska Grekland kom att bli motorn i det muslimska arabimperiet flera hundra år senare. Muhammed var förvisso ett av världshistoriens största genier, religiöst, militärt och politiskt, men om inte Alexandria hade fallit i muslimernas händer hade kanske det hela slutat som en arabisk stamfejd.

Även vi som inte tror att Muhammed var en Guds profet, måste nämna hans namn med respekt - och erkänna hans betydelse även för det kristna Europas utveckling. Man kan tro att hellenismen fördes vidare av den kristna kyrkan efter Romarrikets fall. Och i någon mån är detta riktigt. Men ännu större betydelse hade den kristna återerövringen av muslimska territorier i Västeuropa. Många anser att den muslimska filosofin, rättskunskapen och statskunskapen nådde sin höjdpunkt med Ibn Rachid (av de kristna kallad Averroes).

De kristna truppernas erövring av Averroes hemstad i Spanien - varigenom hans författarskap blev känt av europeerna - blev startpunkten för den utveckling, som skulle göra Europa till den ledande värlsdelen. Under de följande århundradena skulle de europeiska rikena förvandlas från stamsamhällen till moderna centralstater. I Sverige skedde det defintiva genombrottet i och med Gustav Vasas seger i befrielsekriget 1523.

Med den kristna återerövringen av Spanien följde också återupptäckten av Aristoteles (384 - 323 f Kr), som var samtida med Alexcander den store. Den kristna kyrkan hänfördes av Aristoteles syn på förhållandet mellan form och innehåll på grund av dess likhet med Biblens (och den kristna religionens) syn på samma sak. Aristoteles verkade dessutom ha svar på alla vetenskapliga problem, som det medeltida Europa brottades med.

Luther kom att vända sig mot den överdrivna tro på Aristoteles som kom att utvecklas i den medeltida kyrkan, där Aristoteles nästan hade fått en plats vid sidan av apostlarna. Hade de svaren på de teologiska frågorna, så hade Aristoteles svaren på alla andra frågor. Någon (minns inte namnet) har skrivit på en blogg att striden mellan Luther och påvekyrkan om nattvarden egentligen handlar om att påvekyrkan (dvs den nuvarande Katolska kyrkan) sedan 1200-talet beskriver nattvardsundret (hur Jesus kan vara fysikt närvarande i bröd och vin) i aristoteliska termer.

Vid överläggningar mellan Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet har man enats om att Katolska kyrkan och de lutherska kyrkorna egentligen menar samma sak (se Kjell Pettersson. "Åkallan och åminnelse"), men förklarar det på samma sätt. Luther ville inte förklara det heligaste sakramentet med hjälp av hednisk filosofi. Luther använde i stället en liknelse från arbetslivet under 1500-talet (hans var var gruvarbetare) hur glödande järn "förvandlas". Det är både järn och brinnande eld.

Och jag (som själv kommer från en gammal smedsläkt) vill tillägga: I det tillståndet kan smeden forma järnklumpen till något helt annat, från allt mellan svärd och plogbillar. Men är det inte formen, snarare än inhället, som bestämmer vad?

Även om jag också kan kritisera medeltidens överdrivna "aristotelism", har jag ingen lust att bli slagen på fingrarna av någon yngre förmåga med skrala kunskaper i teologi, filosofi och allmän och ekonomisk historia, om förhållandet mellan form och innehåll. Även om han tydligen har teologiskt mycket välutbildade rådgivare, som ringer och instruerar hur han ska svara, när han kommer till korta i diskussionerna på domprostens blogg. Varför framträder de inte själva? Håller inte deras forskning (exempelvis om kyrkan  och slaveriet) för en granskning? Och varför är det så angeläget att misskreditera den kiristna religionen när det gäller just synen på slaveriet - för att vi som tror på den traditionella kristendomen ska framstå som särskilt ondskefulla människor?

Och till min kära Tant Lila kan jag bara säga: Du har alldeles rätt! Därför har Gud då och då sänt re-formatörer, som återfört kristendomen till de gamla formerna. Men det betyder ju inte att alla som nu talar om behovet av en ny "reformation" verkligen vill ha en re-formation. Tvärtom framstår behov av en verklig re-formation av Svenska kyrkan alltmer som en nödvändighet efter de falska reformatorernas framfart.

Först hade vi en ärkebiskop som sa "Jag har inte sanningen, jag söker den." Va, har inte Jeus sagt: Jag är vägen, sanningen och livet"? Då borde väl inte sanningen vara svårfunnen av en ärkebiskop - möjligen svårförstådd? Och nu har vi en ärkebiskop som inte ens säger att han söker sanningen. - Enligt flera uppgiftlämnare har han varit säskilt ovillig att söka sanningen när någon ska olagligt avskedas ur kyrkans tjänst.

Som det står på universitetsbyggnaden i Uppsala: "Att tänka fritt är stort. Att tänka rätt är större." Och att tänka politiskt rätt är förstås störst, när man vill ha forskningsanslag till ett ämne (teologi) som enligt seriösa forskaren inom andra akademiska områden inte ens är vetenskap. Eller när man - som den nuvarande ärkebiskopen - förhandlar med staten om kyrkoantikvariska ersättningar. Men rättfärdigas medlen (att kasta all politiskt obekväm religionsutövning överbord) av det i och för sig mycket ädla syftet, att rädda det kyrkliga kulturarvet?

Redan de gamla grekerna ställde upp på kristendomens, fastän de inte kände till den, syn på form och innehåll. Så jag är i gott sällskap av både kristna och icke-kristna! Så det kommer nog att bli som jag har skrivit i mottot för denna blogg:


Gårdagens sanningar är dagens lögner,
och
dagens sanningar är morgondagens lögner,
dock
består den eviga sanningen.

Detta är en insikt som kommer med åren,
ty
alla äldre har varit yngre, men inga yngre har varit äldre.


____

*) Naturligtvis kan man läsa samma sak i "borgerlig" facklitteratur i ämnet ekonomisk historia. Men Marx, som ju själv ivrade för väpnade revolutioner, trängde längre in i frågeställningen: Varför misslyckades alla slavuppror under antiken? Marx verifierar alltså att Paulus gjorde rätt när han inte ställde sig i spetsen för ett slavuppror. Professor Jesper Svartvik och hans lärjungar må vara av motsatt uppfattning. Men skulle de, följande sin egen höga moral, verkligen uppmana den nutida svenska arbetarklassen att gripa till vapen mot hela det kapitalistiska systemet ("löneslaveriet)? Svartvik har missat en väsenlig fråga, som de kristna filosoferna under medeltiden (exvis Tomas av Aquinio, tänkte på: För att den väpnade kampen ska vara rättfärdig, måste den ha en chans att leda till något bestående gott!

Form och löfte

Som framgår av min kommentar till en kommentar till föregående inlägg så betyder ordet re-formation:

1) Tillbaka till ... ja, till vad?

2) Den gamla formen

Någon yngre förmåga försöker slå mig på fingrarna med att jag inte skulle förstå kristendomens syn på form och innehåll, dvs att jag skulle sätta "formen före innehållet". Men oseriösa kommentarer publiceras inte. Det är inte sant som vederbörande har skrivit på en domprosts blogg att jag inte accepterar andra åsikter än mina egna. Men sedan kan man förstås fråga sig om det som förefaller vara en invändning egentligen är en invändning. Redan under gammaltestamentlig tid sände Gud profeter, som skarpt kritiserade avfall från den givna tron. Och under 1500-talet framträdde reformatorer, främst bland dem Martin Luther. Mindre känt bland oss "protestanter" är den inre reformationen av Katolska kyrkan, delvs under påverkan av Luther, delvis under påverkan av reformatorer som aldrig lämnade katolicismen.

Om re-formation är detsamma som en återgång till den gamla formen av kristen tro, så borde väl detta vara kontrollerbart? Om man kan tolka det som uppenbarades av Gud själv, när han var inkarnerad i Jesus, hur som helst kan inget kontrolleras, eller hur?

Eller har Gud ändrat sig? Han läser kanske svenska riksdagsprotokoll?

En sådan Gud är lika oförutsebar som en svensk kulturdebatt i ett halvsekelperspektiv. En sådan gud kan vi inget veta om, utan allting flyter. Och en gud som vi inte kan veta något om, behöver inte ens existera. Om vi inte vet något om Gud, vet vi inte om han existerar. Det enda som finns är människors subjektiva "gudsupplevelser" och då är det fritt fram för envar av oss att skapa oss en egen gud.

Det är väl ungefär så som den traditionella kristendomens belackare resonerar, samtidigt som de tar i med brösttonerna att deras gud minns är lika sann som andras gudar, men att deras gud är mycket bättre, snällare och humanare än den Gud, som kristna har trott på i alla tider. Men eftersom dessa "gudsbilder" bara är en avspegling av människors subjektiva önskningar, så är deras gudsbild ett bevis på ett ädelst sinnelag, och den traditionella gudsbilden ett bevis på ett ondskefullt sinnelag.

Man kan verkligen fråga sig vilket självbild de har, som tar sig friheten att anklaga och ställa andra kristna vid skampålen dför att de har en traditionell kristen tro. Glöm inte att "åklagaren" är ett annat namn på djävulen! Och visst kan djävulen uppträda i prästrock och anklaga den traditionella kristendomen för att vara upphov till allsköns jävligheter! Jag undrar bara vilken bild av sig själv, som dessa "åklagare" har. Skulle världshistorien verkligen haft en annan gång om professor Jesper Svartvik fått bestämma kristendomens utveckling redan under antiken?

Under det senaste halvseklet har begreppe form och innehåll bytt plats. I kristen teologi är formen det avgörande. Det är formen som ger innehållet dess innehåll, så att säga. Vi formar orden med våra talorgan. Annars skulle det bara vara oartikulerade läten. Denna syn på form och innehåll var emellertid inte unik för kristendomen, utan typiskt för allt mänskligt tänkande i gången tid. Det står i bibelns skapelseberättelse att Gud formade människan av stoff. Och än idag säger prästen under begravningsakten "Av jord är du kommen och jord skall du åter varda".

Om man befriar tron från dess form, kan man tro på vad som helst, även på flera gudar. Det är skillnad mellan form i teologisk /filosofisk bemärkelse och "uttrycksformer". Vi kan ära Gud genom traditionell kyrkomusik eller med dragspelsmusik, men... Det är ändå en fråga om vilka uttrycksformer som öppnar oss mest för att ta emot Guds ande. Uttrycksformen bör dock vara ett uttryck för formen, och det är formen som är det som i sekulariserat språkbruk är "innehållet".


Löften

Löftet att fullborda föregående inlägg samma dag lyckades jag inte följa. Jag har väl också lovat att skriva mer om biodling, och mer om... Jag hinner helt enkelt inte skriva så mycket på bloggar som förut. Jag har en trogen läsekrets på min blogg, och er vill jag ha kvar.

Syftet med bloggen var från början att rädda det kristna kulturarvet, framförallt våra kyrkor men även det "immateriella" kulturarvet, såsom traditionella gudstjänstformer, predikningar och kyrkomusik. Den som har studerat kyrklig kulturhistoria vet att formen inte bara är ett skal. Utan form skulle det inte finnas några ord, utan bara oartikulerade ljud. Men syftet med bloggen har alltmer blivit att rädda själva trosarvet, den lära som apostlarna mottog från Jesus och sedan lämnade över till kyrkan.

Vad kan man lita på, om vi inte har dessa två: Skriften och traditionen? Vem har givit avfälliga präster mandat att ersätta det kristna trosarvet med sina egna tolkningar? Har Gud ändrat sig?

RSS 2.0