Denna övertro på att "marknaden" fixar allt.

Jag saxar ett avsnitt ur ett anförande i riksdagen från dåvarande infrastrukturministern Åsa Torstensson, c. Anförandet var ett svar på en interpellation från Peter Hultqvist, s, om det halvprivata företaget Telia-Soneras svek mot glesbygderna.
 
 
"Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska hushåll i Sverige ha tillgång till telefoni till överkomliga priser. Lagen är tydlig på denna punkt. Det är dock inte i första hand staten utan marknadens aktörer som har uppdraget att tillhandahålla telefoni till de svenska konsumenterna. Det är först om det kan konstateras att marknaden har misslyckats med att tillhandahålla sådana tjänster som staten har ett ansvar för att säkerställa detta. Om det behövs kan Post- och telestyrelsen, PTS, således utse en eller flera operatörer som ska tillhandahålla telefoni genom en så kallad USO-skyldighet. 
 
Jag vill dock poängtera att rätten till telefoni inte innebär att konsumenterna har rätt att kräva en specifik teknisk lösning. Regleringen är teknikneutral, vilket innebär att tjänsten kan tillhandahållas till exempel via koppartråd eller trådlösa nät så länge den tillhandahålls till överkomligt pris." 
 
Min fetmarkering. Den visar att regeringen hyser en närmast religiös tro på att marknaden ska fixa allt. Marknaden omtalas som om den vore ett levande väsen, som kan misslyckas med någon uppgift som den har fått. Ett slags halvgud, av samma slag som våra förfäder trodde på innan landet kristnades.
 
Man kunde blota, d.v.s offra hur många oxar och hästar eller t. o. m. människor som helst, men ändå misslyckades krigsguden att fixa seger i krig. Slutsatsen var förstås att fienden hade en bättre gud. Man borde kanske byta religion? Om man inte själv hade misskött kulten till sina gamla gudar på något sätt...
 
Detta är för övrigt mitt svar på frågan om kristendomen spreds med svärdet. Nej någon medveten svärdsmission från kristen sida var det inte. Men faktum var likväl att nästan varje gång våra förfäder försökte stoppa den kristna missionen med vapenmakt, så åkte de på däng. Vilket vi idag kan förklara med att de kristna också förde med sig en överlägsen kultur och teknik. Men för våra besegrade förfäder var slutsatsen given: Byt religion - och segra!
 
Det borde regeringen också göra. Släpp avgudatron på Adam Smith's osynliga hand*, och återgå till kristendomen!
 
Jag har nyligen läst en bok om slaget i Teutoburgerskogen år 9 e. Kr, där tre romerska legioner och flera hjälptrupper utplånades av stamkrigare, som lagt sig i bakhåll. Kejsaren, Augustus, som även är omtalade i Bibeln, blev helt knäckt och stoppade Roms expansionsplaner, och hördes flera gånger muttra "Quinctilius Varus, ge mig mina legioner tillbaka". Varus var den romerske befälhavaren i Teutoburgerskogen, som hade mist mellan 15.000 och 20.000 man. För att han hade misskött kulten till gudarna, trodde man på den tiden.
 
Platsen, där katastrofen ägde rum, återfanns först 1987, vilket bevisar att gamla sagor kan tala sanning. Samtidigt med katastrofen i Kalkriese, som Teutoburgerskogen heter idag, hade den romerska ockupationsmakten fullt upp med ett litet, upproriskt folk - som bara trodde på en enda Gud - långt nere i sydost.
 
Undrar om Pontius Pilatus tänkte på katastrofen i Teutoburgerskogen, när han dömde Jesus till döden som en upprorsmakare? Personligen torde Pilatus har varit övertygad om att Jesus var oskyldig till den allvarliga anklagelsen, men det politiska läget var synnerligen infekterat. Det var påbjudet i hela riket att kejsaren skulle dyrkas som en gud. Det var kejsarkulten, som höll samman det romerska riket. Men judarna, och senare även de kristna, vägrade.
 
"Du skall inga andra gudar hava jämte mig", står det i det första av Tio¨Guds bud.
 
Kanske långt från frågan om det behövs ett statligt televerk i det nutida Sverige. Ja det behövs om vi inte tror på marknaden, som man tror på en gud. Vad avgudadyrkan kan leda till, har vi åtskilliga historiska exempel på. Åsa Torstensson och regeringen fritar sig från allt ansvar för telekommunikationerna.  En utstuderad nonchalans mot väljarna i glesbygd och andra landsbygdsområden.
 
 
__________ 
*) Adam Smith, som utpekas som grundare av nationalekonomin som vetenskap, liknade marknaden vid en osynlig hand, som ställer allt till rätta, om bara politikerna håller tassarna borta.
 
 
 
 
 
 
 

Ett helstatligt televerk behövs för fasta nätets teletekniska infrastruktur.

Jag har skrivit några motioner till partikongressen. Den handlar om telepolitiken - något som inte verkar finnas i Sverige. Kan då "marknadskrafterna" helt ersätta politiska beslut? Telia är ett börsintroducerat aktiebolag. Såvitt jag vet är staten fortfarande en stor aktieägare. Det fasta telenätet i Sverige har förstatligats en gång förut, men då var det inte bara ledningar och telefonväxlar som förstatligades, utan även det som vi idag kallar teleoperatörsverksamheten.

Sedan dåvarande SJ genom ett riksdagsbeslut 1988 hade delats i två delar (Banverket, som skötte spåren, och SJ, som skötte trafiken) trodde jag att samma sak skulle ske med dåvarande Televerket /Telia. Samma s-minister (Björn Rosengren), som slog sönder SJ i slutet av 1990-talet, stod också bakom den misslyckade börsintroduktionen av Telia. Tusentals aktiesparare lurades att köpa den övervärderade Telia-aktien.

Att ett halvprivat aktiebolag ska äga teleteknisk infrastruktur, som ska drivas med samma lönsamhetskrav som teleoperatörsverksamheten är ett milt vansinne. Det är ett svek mot alla tele-kunder, särskilt i glesbygd, som behöver tillförlitliga telekommunikationer för att exempelvis deras trygghetslarm ska fungera. Televerket har, som man kunnat vänta, dragit in underhållet av stolplinjer* i glesbygderna, i stället för att gräva ner ledningarna i marken.

Telia har hänvisat sina mobilkunder till mobilnätet - och därefter lagt ner sitt NMT-nät**, som var det enda mobilnät som fungerade i många glesbygdsområden. Telias NMT-master har därefter köts av företaget Net1, som är ett dotterbolag till den amerikanska mobiljätten Access, som har specialiserat sig på att utveckla mobiltjänster tjänster i glesbygdsområden, där GSM-nätet*** inte fungerar. Net1 uppger i sin reklam att trygghetslarm i dras NMT-nät skulle fungera rent tekniskt, men vågar inte lova att det inte kan bli driftavbrott, varför man avråder. Hederlig marknadsföring - men det visar ju också att det fasta nätet behövs, åtminstone för de mest livsviktiga funktionerna.

Det behövs nu ett politiskt beslut om det fasta nätet ska behållas eller avvecklats. Det får inte avgöras av privata vinstintressen. Enligt min mening behövs det fasta nätet som stödfunktion för de mobila teletjänsterna, för trygghetslarm och räddningstjänst, samt för totalförsvaret.

Till skillnad mot annan infrastruktur (järnvägar, landsvägar och flygplatser) är telelinjer billiga i anläggning, vartill ledningar i marken inte fördärvar naturen. Parallella ledningssystem, som ägs av konkurrerande telebolag, är därför inte en nackdel på samma sätt som konkurrerande motorvägsbolag. Därför behöver inte all teleteknisk infrastruktur förstatligas, utan det räcker att staten disponerar så stora delar av den teletekniska infrastrukturen, som behövs för att uppnå de teletekniska målen.

Därför föreslår jag att det inrättas ett statligt Televerk, som ska äga det statliga telenätet samt hyra ledningskapacitet av privata telebolag. De telelinjer, som sålunda disponeras av Televerket ska kallas "det allmänna telenätet". De privata telebolagen kan själva väljar om de vill hyra ledningskapacietet i det allmänna telenätet eller använda egen kapacitet.

Här följer de två första av sammalagt fem yrkanden i min telepolitiska motion

1) Att partiet ska anta ett telepolitiskt program, som syftar till vidmakthållande, utbyggnad och modernisering av det allmänna telenätet i hela landet. Målsättningen för det fasta telenätet ska vara att alla orter och fastigheter som har haft fast anslutning till det fasta nätet skall ha det även i framtiden, utan lönsamhetskrav på varje enskild telelinje. Moderniseringen av det statliga telenätet ska syfta till hög tillförlitlighet i hela nätet, så att avbrott inte sker på grund av exempelvis nedfallna träd.

2) Det inrättas ett statligt verk, som ska kallas Televerket, som ska äga och förvalta den teletekniska infrastruktur som idag ägs av Telia, och inte enbart har ett direkt samband med deras teleoperatörsverksamhet. Benämningen "det allmänna telenätet" införs för alla telelinjer, etc, som ägs av Televerket eller hyrs av Televerket från privata telebolag.

________________

*) Stolplinjer är det äldsta systemet, lufledningar som bärs upp av trästolpar. Stolplinjerna slås ut vid storm, och när träd faller över ledningarna eller grenar blåser mot ledningarna. Stolplinjerna ersätts alltmer av telekablar som grävs ner i jorden.

**) NMT (Nordisk mobiltelefoni) är det äldsta systemet för mobiltelefoni. NMT-systemet arbetar med långvåg, vilket ger lång räckvidd ut från mobilmasterna, och alltså bra täckning, vilket dock begränsar hur många mobiltelefoner som kan användas i samma område.

***) GSM är det idag mest använda systemet för mobiltelefoni. Det har utvecklats speciellt för storstäder med många mobilanvändare. GSM-systemet arbetar med kortvåg, vilket ger en begränsad räckvidd ut från mobilmasterna och alltså dålig täckning redan på några kilometers avstånd från masterna.

 

Länk: riksdagsdebatt om den pågående nedläggningen av stolplinjer. Hur kan sådant anförtros åt ett börsnoterat företag? http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-2009106_GX096/

 

 

 


RSS 2.0