"Vi måste ta ett gemensamt ansvar".

Skolministern har gjort ett nytt uttalande. Det är så han visar handlingskraft.
 
Bakgrunden är att så många lärare saknar fasta anställningar, för att de saknar lärarlegitimatiner, utan drar sig fram på tillfälliga, korta anställningar. Parterna, eller vad de ska kallas, skyller på varandra. Hans excellens skolministern skyllde på "min företrädare", som han sa. Denne är kanske helt anonym för svenska folket? En representant för företrädarens parti (Fp) slår ifrån sig med att både friskolor och kommuner har fått anslag från staten, för utbildning av lärare så att de uppfyller kraven för att få legimationen.
 
Enligt uppfift från en företrädare för arbetstivarsidan (organsiationen Sveriges Kommuner och Landsting) är lärarlegitimation villkor för fast anställning. Vem har bestämt detta? Det är ju att utestänga "icke behöriga" från yrket, även om de har arbetat i yrket under en längre tid sammanlagt, och har haft flera korta anställningar hos samma arbetsgivare. Hur har de kunnat få nya anställningar hos samma arbetsgivare, om de inte klarar jobbet? En av de "obehöriga" uppges ha examens om gymnasielärare. Borde inte det räcka för en fast anställning?
 
Nej, det är tydligen skråväsendet, som är på väg tillbaka. helt självklart borde gälla att en arbetsgivare, som har haft samma person i sin tjänst under en längre tid, borde erbjuda den personen en fast anställning. Vad säger skolministern?
 
"Vi måste ta ett gemensamt ansvar".
 
I valrörelsen lovade han att varje lärare skulle få ett lönelyft på 10.000 kr i månaden. Hur vore det i stället om regeringen skulle ta ett beslut om förbud att stapla flera korta anställningar på varandra, d.v.s att de korta anställningarna efter en tid ska övergå i en fast anställning? För lärare och alla andra, som inte kan planera sina liv för att de inte vet från den ena månaden till den andra hur mycket de kommer att tjäna.
 
Enligt Skolverket är syftet med lärarlegitimationerna att höja yrkests status och därmed lönerna. Men en snacksalig och handlingssvag skolminister kommer det inte att bli några inkomstförbättringar för de lärare som kan behöva en inkomstförbättring. Det är nog dags för sossarna att koppla av Mp.

Med ombyttas könsroller

 Carl Jonas Love Almqvist (1793 - 1866) var en tidig förkämpe för kvinnors jämställdhet med män. Huvudpersonen i hans mest berömda roman, Det går an, var en ogift kvinnlig företagare. Jag läste boken redan under min egen ungdomstid och blev nära nog själv förälskad i den kvinnliga romanfiguren, som steg för steg 'lyckades övertyga sin manliga partner (för det fannas en sådan) om att det går an. På den tiden var gifta kvinnor omyndiga. För att fortsätta sitt liv som jämställd kvinna kunde hon alltså inte gifta sig. Det var ingalunda någon kampskrift mot kyrkans äktenskapssyn, även om den kom att uppfattas så.
 
Med ombytta könsroller blir männen de förtryckta. När kvinnor, som var födda under 1940-talet 30 år senare skulle bli som männen hade varit i allt, måste de ju ha någon att bestämma över. Och vilka var deras förebilder, om inte alla kvinnoförtryckande män? Jag föreställer mig att yngre kvinnor är mer jämställda, i praktiken, än dessa gamla rollbyterskor.
 
Och det var ju inte bara männen, som de plötsligt illröda medelklasskvinnorna skulle bestämma över. Ingick det inte i medelklassmannens roll att bestämma över andra, vanligen arbetarklassens män och kvinnor? Vi ser det tydligt i en abortdebatt, där abort har blivit en plikt mot ett samhälle, som i så hög grad har försämrat unga vuxnas möjligheter att försörja ett barn. Man ska ha hunnit en bit i en akademisk karriär.
 
Politiker av båda könen breder nu ut sig om vad som INTE är mänskliga rättigheter.Nu får vi höra från det hållet att det inte är en mänsklig rättighet att bli barnmorska. För några år sedan, när adoptionsrätt för samkönade par var på tapeten var det plötsligt INTE en mänsklig rättighet att få barn. Genom att finurligt koppla ihop förlossningsverksamhet med abortverksamhet, har "samhället" fått det perfekta utsorterings-maskineriet, som alla inom yrket måste delta i.
 
Medelklasskvinnornas självklara och självtagna rätt att bestämma över underklassens kvinnor går långt utöver medelklassmäns rätt att bestämma över arbetarklassmän, om vi inte går mycket långt bakåt i tiden. Detta är ett intressant sak att studera. Men det lär inte komma att studeras akademiskt i varje fall. Genusvetenskaps-professorskorna passar sig nog så att de inte ställer sig själva vid skampålen som kvinnoförtryckare.
 
En annan intressant fråga är den bland unga idag allt vanligare familjekonstellationen kvinnlig akademiker och manlig arbetare. Bland de unga verkar det fungera... Men för de äldre blir det kanske snabba växlingar mellan liten förtryckt kvinna och stor mäktig chef. Jämställdheten är kanske ett medelvärde mellan dessa motsatta roller?
.
.
 
 

Rättsrötan i asylprocessen är bara den synliga deln av hela rättsväsendets förfall

För en tid sedan skrev jag ett inlägg om den tyska skandalen med de s.k. Ukraina-viseringarna. Det var full kommers med viseringar till Tyskland vid den tyska ambassaden i Kiev. Ett av de tyska regeringspartierna (De gröna) var insyltat i detta. Från Tyskland fortsatte färden till bl.a Sverige. Viseringarna dumpades i havet vid färden över Öresundsbron, och vi fick problemet med "de papperslösa". Det var i början av 2000-talet. Sedan dess har Migrationsverket utvecklat säkra metoder att fastställa de papperslösas verklige härkomst, eller ...?
 
Det har till och från diskuterats om det borde vara straffbart att gömma personer, som fått avslag på sina asylansökningar. Ett argument mot detta har varit att myndigheter inte är ofelbara, och att det knappast kan vara ett brott att hjälpa en medmänniska i nöd. Ja, att myndigheter kan fela, fick vi veta idag. Och det handlar just om att avslöja asylsökande som ljuger om sitt ursprung.
 
En sak, som irriterar mig, är att det nästan alltid är asylsökande som drabbas av den rättsröta, som media behagar avslöja. Trots att precis samma processlagar gäller, när förvaltningsdomstolarna beslutar om tvångsåtgärder mot svenska medborgare, såsom tvångsomhändertagande av barn och psykiatrisk tvångsvård. Jag har erfarenhet av det. Jag har själv varit nämndeman i en förvaltningsdomstol och själv tillstyrkt sådana tvångsåtgärder. I några fall har jag reserverat mig mot besluten. Migrationsdomstolarna är förvaltningsdomstolar, som fått som ett särskilt uppdrag att besluta i migrationsären.
 
Fallen med Tomas Quick och 66-åringen, som efter tio år i fängelse har frikänts för sexövergrepp på sin dotter visar att rättsrötan finns även i de vanliga domstolarna. Men i de fallen handlar det om slarv förutfattade meningar och direkta regelbrott. Om reglerna i Rättegångsbalken, som är ett slags arbetsordning för domstolarna, föjs, borde sådant här inte förekomma. Förvaltningsdomstolarna har en egen processlag, som heter Förvaltningsprocesslagen, och ger en mycket sämre rättssäkerhet än Rättegångsbalken.
 
Men till detta kommer den nyss avgångna alliansregeringens privatiseringsiver, då man tillåtit myndigheter att dela upp myndighetsutövningen, så att en del av densamma inte ska anses vara myndighetsutövning, utan någon typ av faktainsamling. Men denna s.k. faktainstamling innebär att man har lagt ut mycket avancerade utredningar, som kan vara att bedöma föräldrars s.k. föräldraförmåga och asylsökandes ursprung på privata företag, som drivs i vinstsyfte.
 
Och i det syftet vill ge kunden, som är den uppdragsgivande myndigheten, vad kunden har betalat för, nämligen att få argument för tvångsomhändertagande av barn eller utvisning av asylsökande. Det företag, som anlitas för de facto göra den avgörande delen av myndighetsutövningen i asylärenden, Sprakab (låter ju svenskt) har nu migrationsmyndigheter över hela världen som kunder. Att de personer, som gör dessa avgörande utredningar får vara anonyma är enligt min mening ett grovt rättegångsfe. De borde höras som sakkunigvittnen (om de nu kan anses som sakunniga) under ed.
 
I förvaltningsprocessen behandlas myndigheternas utredningar, som fakta i målet, som något som är sant utan att det behöver bevisas., På den punkten skiljer sig Förvaltningsprocesslagen från Rättegångsbalken, som i kräver att myndighetsföreträdaren, vanligen en åklagare, ska bevisa vad han påstår. Så säger lagen, men om den följs är en annan sak. Det finns emellertid en viss typ av mål även i tingsrätterna, som inte handläggs enligt Rättegångsbalken, utan efter en speciallag som liknar Förvaltningsprocesslagen, nämligen Ärendelagen. Som är en veritabel skam för rättssamhället.
 
Det gäller bland annat vid anordnande av förvaltarskap (omyndiigförklaringar). I den juridiska litteraturen står att Ärendelagen är ett förenklat rättegängsförfarande för "den friviliiga rättsvården". Som om en av de otäckaste tvångsåtgärder, som en människa kan drabbas av skulle vara någonting frivilligt. Läkare och förvaltare kan ljuga hej vilt under rättegångarna, utan att riskera straff för mened.
 
Jag frågade en gång en domare hur hon kunde tillåta detta, och fick till svar: "Man utgår från att en sådan person talar sanning". .Det handlade då om en person som hade ett eget ekonomiskt intresse i en omyndigförklaring.
 
Men hur ska då det svenska samhället göra om det saknas rättssäkra metoder att avslöja personer som försöker ljuga sig till ett uppehållstillstånd? Den reglerade invandringen har ju i praktiken redan punkterats av Miljöpartiets uppgörelse med Moderaterna och arbetskraftinvandringen, där det räcker med ett jobberbjudande, som inte ens är juridiskt bindande, från en arbetsgivare i Sverige.
 
 
 
 

Ett mycket oseriöst parti

SD hotar med att rösta på alliansens budgetförslag, trots att regeringens och alliansens budgetrörslag vill anslå i det närmaste lika mycket till invandringen, nämligen tio gånger mer än SD:s eget förslag. Tror inte SD på sitt eget förslag? Hur kan dom annars ens överväga att rösta på något, som enligt dom själva är extremt skadligt för Sverige? Det gäller nu budgeten för år 2015, som börjar om en och en halv månad. Hur har dom tänkt banta bort 90 % av kostnaderna på den korta tiden? Dom kan inte ens själva tro på sitt förslag. Och hur många fler gränspoliser kommer det att behövas? Finns pengar till det i SD:s bugdetförslag? Att partiledaren har sjukskrivit sig för att slippa svara på frågor, kan man förstå. Och att inget annat parti vill förhandla med detta oseriösa parti.

Kanske lika bra att det blir nyval.

Annie Lööf, c, tror inte att SD kommer att rösta på alliansens budgetförslag. Hon är upprörd för att dom hotar med det. Syftet kan bara vara att ställa till med oreda, menar hon. SD fick en talmanspost eftersom man följde praxis, att tredje största parti skulle utse andre vice talmannen, men nu hotar SD att själva bryta mot praxis, att man ska rösta på sitt eget budgetförslag. Om alliansens budgetförslag vinner, kommer regeringen att avgå. Som jag skrivit i tidigare inlägg, leder inte det automatiskt till nyval. Men det vore kanske bra med nyval. För då måste väl talmansvalen göras om, och då kan man ju följa SD:s eget exempel att inte följa praxis. Nuvarande andre vice talman är en skam för Sverige.

Urindoeuropeiskan

Under 2012 skrev jag ett inlägg om försöken att introducera ett nytt ord, "hen" i vårt svenska språk. Jag ville visa att det i dialekter finns ord och uttryck som täcker den tänkta betydelsen av det nykonstruerade "hen", samt att konstruktörerna inte har tänkt på att även konstruera böjningsformer till "hen".
 
Inledningsvis råkade jag också nämna spekulationerna om det har funnits ett "urindoeuropeiskt" språk, som varit upphov till de nuvarande s.k. indoeuropeiska språkfamiljerna. Och var någonstans det i så fall har talats. Jag har läst en mycket intressant bok, som vill placera "urhemmet" i nuvarande Iran. Jag har fått en fråga om denna bok, titel och författare. Men boken har förkommit vid någon av de senaste årens flyttningar och jag minns inte, tyvärr. Den som söker i bibliotekskatolaloger bör kanske börja med att söka på ämnet språkvetenskap.  
 
Idén att även språk som inte uppenbart liknar varandra (som svenska och norska) kan ha ett gemensamt ursprung kommer ur upptäckten av vissa lagbundna förändringar i ordens uttal över tid. Detta beror på hur språkljuden bildas i munnen, när vi talar. Men dessa förändringar kan utvecklas i olika riktningar, och så uppstår skiljda dialekter och med tiden skiljda språk. På så vis kan man även söka sig bakåt i historien. Man har sökt det indoeuropeiska urhemmet genom denna språkvetenskap, men även genom arkeologi, kultur- och religionshistoria. Ämnet är politiskt laddat.
 

64,4 % är en majoritet

Så många väljare har S, M, Fp och Kd tillsammans. Om dessa partier gör upp om kärnkraften, så är det alltså mellan partier som har nästan 2 /3-delar av väljarna bakom sig. Att inte alla väljare, som röstade på dessa partier vill ha kärnkraft, saknar betydelse för vårt räkne-exempel. Detta uppvägs ju av att det finns kärnkraft-anhängare även bland de partiers väljare, vilka officiellt är motståndare till kärnkraften. Kärnkraftanhängare finns t.o.m. bland Mp-väljarna.
 
Nu tror jag emellertid inte att det blir någon blocköverkridande uppgörelse om kärnkraften utan C. Det betyder att den gigantiska landskapsförstörelsen med obehövliga vindkraftverk, kommer att fortsätta för att hålla ihop alliansen inför valet 2018.Är det inte för resten märkligt att de partier som kallar sig "gröna" står för den värsta skövlingen av naturen i landets historia?
 
Jag är övertygad om att Ja-sidan skulle få ännu fler röster än 64.4 % i en folkomröstning om kärnkraften, vilken har föregåtts av en riktig valrörelse, där båda sidor har fått komma till tals på lika villkor.
 
Vad jag ville visa med detta räkne-exempel är att en majoritet är en majoritet, även om en del av de partier som ingår i majoriteten är mycket små.
 
En regeringsbildning är inte som en kapitelindelning i Koranen, störst kommer först. Och samma sak är det naturligtvis med flerpartiöverenskommelser. Ett större parti har inte företräde framför ett mindre parti. Huvudsaken är att de deltagande partierna utgör en majoritet tillsammans.
 

Inget nyval, men "ny" regering.

”Rädda Sverige, avsätt regeringen” skrev vi med adress till oppositionen den 23/10. Vårt förslag var att den borde rikta en misstroendeförklaring mot regeringen, av skäl att den nuvarande regeringen under Vänsterpartiets vetomakt driver landet i en skadlig riktning som saknar stöd i valresultatet eller riksdagen.

Det skulle bereda väg för en ny talmansrunda där Stefan Löfven kunde få förtroende att bilda en Löfven II, en renodlad S-regering som förhandlade med Alliansen i vissa frågor. Ty när det inte finns några bra alternativ, får man söka bland de minst dåliga. Och fler verkar tänka som vi.

 

Så skriver ledarskribenten Tove Lifvendal, m. i Svenska Dagbladet idag, 11 november. Och visst finns det fler som tänker som Lifvendal i just den är frågan, att det är dags att koppla av Mp och bilda en ren sosse-regering. Jag anser däremot inte att uppgörelserna med V som har varit skadliga för landet, åtminstone inte hittills. Borgerliga debattörer brukar tycka att sådant som är bra för landets befolkning är dåligt för landet - som om ett land vore någonting annat än landets befolkning. Det är eftergifterna till Mp i framför allt energifrågan som är skadligt för landet och dess befolkning. Pengar som behövs till vård och omsorg förskingras (dåligt för folket) till fortsatt storskalig naturförstörelse (dåligt för landet), när Mp får bestämma.

 

Jag vill inte förneka att det finns bra Mp-krav också. Exempelvis att Bromma bör läggas ner och all flygtrafik koncentreras till Arlanda. Med ett offentligt huvudmannaskap för flygplatstågen Arlanda - Stockholm city skulle det inte göra någon skillnad för exempelvis Ängelholm och Ronneby, som utmålas som de stora förlorarna. Det måste inte ta längre tid eller vara dyrare att ta sig från flygplatsen till Stockholm city från Arlanda jämfört med Bromma. Och det måste väl ändå vara enklare att byta flyg på samma flygplats, om man ska vidare exempelvis till Luleå eller utrikes?

 

Jag hoppas att den rödgröna majoriteten i Stockholms stadshus fortsätter att kräva en nedläggning av Bromma, som faktikst är en miljöfråga för boende både i västra delarna av Stockholm och grannkommuner såsom Solna och Sundbyberg. Miljöpartiet gör sig nog bäst som ett lokalparti och en kampanjorganisation, men inte som ett regeringsparti, som måste ta ett helhetsansvar. De, som har helhetsansvaret, kan då plocka de ätliga bitarna ur Mp-soppan.

 

Det framstår ju dessutom som märkligt, åtminstone för den som inte har en statsvetenskaplig utbildning, att Mp med knappt 7 % av väljarna bakom sig ska bestämma över partier med 93 % av väljarna bakom sig, medan SD med nästan 13 % valresultat (jag vill inte påstå att alla SD-väljarna verkligen står bakom SD, eftersom många SD-väljare snarare ville uttrycka missnöje med de andra partierna än stöd för SD) inte ens inbjuds till förhandlingar. Det är visserligen helt rätt att inte bjuda in SD. Men lite mer konsekvens, tack!

 

En annan  SvD-ledarskribent, Per Gudmundsson skriver: Vore det inte läge för en position mellan MP:s aningslöshet och SD:s fantasiljarder?

 

"Fantasimiljarder" syftar på hur mycket som kan sparas på minskad i(legal) nvandring. Kostnaderna för den illegala invandringen, då? Och kostnaderna för alla de problem, som skulle bli följden, om de gigantiska flyktinglägren i grannlländerna blir permanenta?Och att undanröja orsakerna till att folk överhuvud taget flyr, är inte heller gratis. Oavsett vad som döljs under ytan i ett parti, borde inget parti räkna med att bli inbjudet till förhandlingar, när man agerar så oseriöst i en av partiets egna hjärtefrågor.

 

Men det borde inte bara gälla SD, utan även Mp med sin helt orealistiska energipolitik. Att kritisera kärnkraften och kräva ännu bättre säkerhet. är en sak. Illusionsmakeri om att det är lätt och billigt att avveckla den är en annan sak. Koppla av Mp och bilda en ren S-regering, som gör upp över blockgränsen fråga för fråga!

 Det tar inte längre tid att åka tåg från Arlanda än att åka buss från Bromma, men prisskillnaden är enorm. Detta beror på ett misslyckat experiment med att låta ett privat bolag bygga anslutningsbanan mellan Arlanda och Norra stambanan, och sedan ge detta bolag frikostiga rättigheter att själv trafikera hela sträckan in till Stockholm och att ta rejält betalt av andra tågoperatörers passagererare. Detta har fått till följd att  Arlanda idag är en underutnyttjad flyggplats. Alltså, bra Mp-krav att lägga ner Bromma. Men gör detta Mp till ett regeringsdugligt parti?

 


Vet alla akademiker allting?

Åsa Romson har doktorerat i miljörätt. Själv verkar hon tro att hon är naturvetare. Det räcker att man vet lite grand om naturvetenskap för att förstå att juridik och naturvetenskap inte är samma sak. Man måste veta något om ett ämne, för att inse att man inte vet tillräckligt. Det mest slående, när det gäller miljöpartisterna i regeringen - och åtskilliga akademikersossar - är hur totalt obildade de är utanför de ämnen, som de har läst på universitetet. En arbetare med god allmänbildning är mer lämpad för regeringsuppdrag än en sådan akademiker.

Om regeringen faller ...

Det är föga troligt att det blir nyval om regeringen faller. Det är föga troligt att vi får en ny regering utan Mp-ministrar. Men det vore ju bra. Det är däremot troligt att vi får "nya" regeringar med bara smärre förändringar i ministerlistan. Det behöver inte ens bli nya ansikten i regeringen. Det räcker att några ministrar byter departemnt med varandra, så har vi en "ny" regering.
 
Jag tror att S-ledningen fortfarande tror att Mp är "en språngbräda till samarbete med alliansen". Utan Mp i regeringen hade vi kanske redan haft ett samarbete mellan S och ett eller flera f.d. allianspartier? Kan man ens tänka sig Mp och Fp i samma regering? Sedan allianspartierna visat kalla handen till S, Mp-regeringen har densamma gjort upp med V. Det hade väl varit ett smart drag om S, Mp och V tillsammans hade haft över hälften av riksdagsledamöterna. Men så är ju inte alls fallet.
 
Uppgörelsen med V är väl i sak inte så tokig. Men borgarna hade haft lättare att ställa sig bakom detta, om det hade kommit från S själva. Om ens då.
 
Saken är den att många gamla sossar uppfattar Mp som ett borgerligt parti. Och detta är korrekt, om man enbart ser till vilka som gynnas och missgynnas av Mp:s politik. Men "borgarna" ser något annat hos Mp: Nämligen en ekonomisk politik, som har stora likheter med den ekonomiska politiken i Östtyskland, där man hade kopplat loss priserna från produktionskostnaderna, i det i och för sig goda syftet att hålla nere priserna på basvaror, som alla måste ha. Men såldes det tillräckligt många lyxvaror för att vinsterna på dem skulle kompensera förlusterna på basvarorna? Lyxvaror fanns över huvud taget inte att få tag i, om man inte tillhörde partieliten.
 
De nya pålagorna på kärnkraftel, som regeringen nu har beslutat om har inte bara till syfte att kärnkraften ska subventionera vindkraften, utan också att göra kärnkraften så olönsam, så att kraftverksägarna själva beslutar sig för att avveckla kärnkraften.
 

Hotad eller bara hatad?

Färgerna visar vilka arter /raser av varg som finns, och deras utbredningsområden.Om man tittar noga, ser man att det finns ett litet område i Sverige / Norge med varg. Enligt uppgift finns där 400 vargindivider, varav 370 i Sverige och 30 i Norge. Enligt uppgift utgör "varglänen" 25 % av Sveriges yta. Eftersom varg inte finns i alla delar av dessa län, torde de vargrika delarna av landet utgöra endast 15 - 20 % av Sveriges yta. Detta är ganska förvånande, eftersom man ständigt ser rapporter om vargförekomst utanför det vargtäta området i västra Svealan, t.o.m. i Skåne. Men dessa iaktegelser kan gälla enstaka djur eller mindre familjegrupper.
 
Med samma vargtäthet i hela Sverige, skulle vi haft en vargpopulation på 2.000 - 2.500 vargindivider i Sverige.. "Trafikkorridoren" E20 /Västra stambanan den relativt korta sträckan genom Västernärke och nordöstra Götaland utgör tydligen ett ganska effektivt hinder för vargens vandringar söderut. Även om man skulle inplantera varg i exempelvis Småland, skulle det troligen bli två olika vargpopulationer med föga genetiskt utbyte på den skandinaviska halvön.
 
Det krävs ungefär 800 individer för att en utrotningshotad art ska anses räddad. Med 400 vargindivider i detta vargtäta område i Sverige /Norge, återstår bara c:a tre år innan Sverige har en genetiskt varierad och överlevnadsduglig vargstam. Med avskjutning av 90 vargindivider, som Naturvårdsverket har beslutat om, tar det förstås något längre tid.,  Men tror någon att protesterna mot vargjakten skulle upphöra, om målet uppnås?
 
Är de den svenska vargstammen hotad? Eftersom den nuvarande svenska vargstammen inte är genetiskt unik, skulle den likväl med lätthet kunna räddas genom inplantering österifrån, om något hot skulle tillstöta. Om vi talar om den ursprungliga svenska vargstammen, så är svaret: Inte bara hotad, utan utrotad.
 
Som framgår av kartan är den nuvarande svenska vargstammen en gren av världens största vargstam, den nordeuroasiatiska. Denna varg är den större av de två huvudgrupperna av varg även om vi ser till kroppsstorleken. Den sibiriska tigern, som verkligen är utrotningshotad, är den största tigerarten. Mammuten, som var genetiskt mycket nära släkt med den indiska elefanten, var världens största elefantdjur. Att djuren generellt är större på nordliga breddgrader beror på förhållandet mellan yta och volym. Stora djur håller värmen bättre än små djur. Detta bekräftas av att det spanska lodjuret, som är en kvarleva från istiden, har större kroppsvolym än det svenska lodjuret, som är en invandrare från sydost efter istiden.
 
De stora rovdjurens stora kroppsvolym kräver tillgång till många bytesdjur. Eftersom bytesdjuren också tenderar att ha en större kroppsvolym på nordliga breddgrader, uppstår lätt brist på näring för de betande djuren. Det behövs större revir för att försörja en flock rovdjur. Det uppstår lätt konflikter mellan rovjdur, i synnerhet varg, och människor. En notis berättar att rennäringen i Ryssland hotas av den sibiriska vargen. Jo, nya och hårda kapitalistiska villkor råder även för renskötseln i det "postkommunistiska" Ryssland.
 
En personlig reflexion från mig är om det inte skulle vara möjligt att förminska den svenska vargstammen vad gäller kroppsstorlek genom jakten, som därmed även skulle ha ett avelssyfte. Om nu den svenska vargstammen ska behandlas som om den vore genetiskt unik, varför inte göra den genetisk unik genom ett slags avelslurval? Vargen är ett hunddjur, och hunddjuren har 78 komosomer mot männsians 46 och kattdjurens 38. De genetiska variationsmöjligheterna är alltså överlägset flest bland hunddjuren, vilket ju även bevisas av alla olika hundraser.
 
 
 

Den kommentaren kan jag tyvärr inte publicera

Jag har fått en kommentar om ett otäckt och relativt komplicerat fall av mobbning på en arbetsplats, med detaljer som skulle göra det ganska lätt för personer som känner till förhållandena att identifiera arbetsplatsen. Både företagets namn och adress och mobbarnas namn anges i kommentaren. Om jag skulle publicera detta finns en risk att jag kan åtalas för förtal. Bloggägaren är alltid ansvarig för vad som skrivs på hans blogg, även om någon annan har skrivit. Det enda råd jag kan ge skribenten är att försöka få publicering i en tidning. Journalister har som ett yrkesprivilegium att de aldrig kan åtalas för vad en tidning publicerar, och det gäller även  insändarskribenter. . Tidningens ansvarige utgivare kan åtalas, men har hundra gånger större chans att bli frikänd i en domstol än en enskild bloggare. Olika lagar.

Vad måste en minister svara på?

 
På bilden syns Gustav Fridolin, mp, Stefan Löfvén, s, Alice Bah Kunke, opol (mp), Åsa Romson, mp, Mikael Damberg, s, Magdalena Andersson, s.
 
Vad tänkte Stefan Löfvén på, när han utsåg Alice Bah Kunke till "opolitisk" kulturminister? Så snart hon hade presenterats som minister, meddelade hon sin avsikt att gå med i Miljöpartiet. Enligt en uppgift gick hon med tre dagar före. En försköning i efterhand? Om inte Löfvén är en gammal beundrare av Bah Kunke, så har väl någon föreslagit henne - som "opolitisk"? Var det en kupp för att Mp skulle få ännu en ministerpost? Lägg märke till att Bah Kunke är ensam minister på kulturdepartementet. De flesta andra Mp-ministrar har socialdemokratiska "överrockar". Blev Löfvén lurad? Trodde han rentav att hon var socialdemokrat?
 
Själv trodde jag att Bah Kunke är en politiskt oerfaren pop-stjärna eller något i den stilen - en missuppfattning som har förstärkts av medias mobbning av henne. Det är inte tillräckligt mycket driv i drevet för att det ska kallas "drev". Kanske inledningen på ett drev. Men kanske mobbning? Bah Kunke har ett förflutet som idrottskvinna. Vilket gör det lite märkligt att hon inte - i likhet med sin företrädare - även ansvarar för idrottsfrågorna. Men hon har också en statsvetenskaplig utbildning och samt en relativt stor erfarenhet av offentlig förvaltning, och har haft chefsbefattningar i olika sammanhang. Detta bör ha givit henne tillräckligt med politiska insikter, trots avsaknaden av direkt partipolitiskt arbete, för en ministerpost.
 
Hon bör i vart fall ha bättre förutsättningar för att leda ett departiement än utbildningsminister Gustav Fridolin med sitt lillgamla fjäsk för Sveriges lärare (som snarare har blivit förolämpade en smickrade) och miljöminister Åsa Romson, med sin vargcirkus. Vad hon vill som kulturminister är oklart, och man kan förstå medias otålighet. Men har inte en nybliven minister annat att göra än att svara på frågor från journalister?
 
Mobbningen verkar ha samband hennes kön och hudfärg. Varför skulle hon annars få frågan vad hon tycker om att Pippi Långstrumps pappa är en "negerkung"? Hennes svar att detta är en "hypotetisk" fråga, avfärdas av media som en felaktig användning av ordet "hypotetisk". Hon antyds alltså vara okunnig om ordens betydelse. Avslöjar inte detta den dolda rasism inom den svenska journalistkåren?
 
En minister ska självfallet inte ha några åsikter om författares ordval. Så länge vi inte har en statlig censur, som lyder under ministerns departement. Frågan var alltså i högsta grad hypotetisk.
 
Vad som verkligen har retat gallfeber hos journalisterna var att Bah Kunke anslagit endast två minuter till intervjun med Expressen. '
 
Uppfatta nu inte detta som ett godkännande från min sida av Mp:s kulturpolitik. Den vet vi fortfarande inget om. Har Mp över huvud taget någon kulturpolitik?

Sveriges lärare måste uppfostras - med morot!

Hans excellens utbildningsminister Gustav Fridolin säger drygt 5 minuter in i videoklippet till landets lärare:
"Så snacka gärna skit om mig och andra politiker, men inte om varandra, för det har vi inte tid med. Ge varandra i stället uppmuntran när det behövs. Våga ta en kollegas råd som något konstruktivt ... schyss miljö kollegor emellan."
 
Hans högvördighet Gustav (synd att titeln Gustav I redan är upptagen av Gustav Vasa) Fridolin vet vad han talar om. Efter lärarutbildning under 1,5 år och tjänstgöring som högskolelärare under hela 2 år vet den vördnadsvärdige excellensen hur snacket går i kollegierummen: Det snackas skit om politikerna, och i synnerhet om den, som rådar vara utbildningsminister, när inte lärarna snackar skit om varandra.
 
Problemen i grundskolan, med elever som inte vill vara där, är inte alls obekanta för excellensen. Med sin allra sockersötaste röst säger han till berörda lärare: "Men att få vara med där, när en människa lär sig något nytt, när hon tar sig över ett hinder som hon först trodde var oöverstigligt..."
 
Eleverna bara sitter där tysta som små möss, men vetgiriga och väntar på en hjälpande hand från läraren. I excellensens skolvärld finns inga ordningsproblem, som lärarna måste ta itu med för att överhvuud taget kunna bedriva någon undervisning. I excellensens fantasy-värld klagar inga lärare på dålig arbetsmiljö, utan problemet  är att lärarna tjänar för dåligt för att göra sitt allra bästa. Det säger visserligen inte Fridolin i just det här klippet, men det är ju väl dokumenterat att han i valrörelsen lovade  varje lärare en löneökning motsvarande dubbla socialnormen. Som många elevers föräldrar har att leva på.
 
Men det fixar säkert hans högvördighet inom 100 dagar. Staten heter ju numera Gustav Fridolin: http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2014/10/staten-det-ar-gustav-fridolin/
 
Kommer ni ihåg Kung Gustavs standardfras före valet "När vi bildar regering"? Varje gång han sa det - och han sa det många gånger - sjönk väljarstödet för Socialdemokraterna med en procentenhet. Fridolin har fortfarande inte fått något uppdrag från talmannen att bilda regering. Men det kanske kommer?
 
 
 

Lärarnas intelligensålder

http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2014/10/10591/
 
Kan inte undanhålla mina bloggläsare det här videoklippet. Det är Sveriges utbildningsminister, excellensen Gustav Fridolin, som tilltalar landets lärare som om de vore en skock förskolebarn, De har till och med rätt att bli arga på ecellensen om de tycker att han är "dum". Ja, det är ju så små barn uppfattar de vuxnas beslut, som de inte förstår.
 
Undrar vad som skulle hända om en lärare hade tilltalat en grupp 12-åringar på samma nedlåtande sätt, som excellensen Fridolin tilltalar lärare, som är både äldre och mognare än han själv? De skulle göra livet surt för den läraren.

RSS 2.0