"Synnerligen ömmande omständigheter" - men inte för romer?

Det här hade jag kanske kunnat säga per telefon. Men jag kan ju inte ringa upp alla! Och det kan ju vara fler än de, jag känner till, som undrar.
 
Vad jag känner till har sådana "omständigheter" åberopats som skäl att ge asyl till ryska judar. Jag vet dock inte om de har fått asyl i Sverige, eller har skickats tillbaka till Ryssland. Judar är säkerligen extra utsatta i de delar av Ryssland, där hela den ryska befolkningen terroristeras av extrema islamister, bl.a. Dagestan, som ligger öster  om Tjetjenien. 2007 utropades  ett "kalifat" i Dagestan. Jag  tror dock att det finns områden i de västra delarna av Ryssland, där judar kan erhålla ett fullgott skydd av ryska myndigheter. Frågan är således om svenska myndigheter gör skillnad  mellan judar och romer - och flyktingar från Mellanöstern - vid besömning av asylskä. Typ araber och judar - Ja. Romer - Nej!
 
Jag misstänker att svenska myndigheter inte följer den svenska Utlänningslagen, som för övrigt har drivits fram av Miljöpartiet i syfte att skapa maximal oreda i invandringen, så att vem som helst som är slängd i käften kan ljuga till sig ett uppehållstillstånd. Kan det vara så att de tiggande romerna  är alldeles för  hederliga, och just därför begår smärre men många lagöverträdelser, såsom  olagliga markockupationer o. dyl.   De, som verkligen är kriminella, behöver inte leva så eländigt som de flesta tiggare gör.
 
1) Med flykting avses i denna lag en utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.
 
Dessa flyktingar kallas "konventionsflyktingar", eftersom den svenska konventionen på denna punkt följer FN:s flyktingkonention, som i princip gäller i hela världen. Observera att konventionen inte kräver att hemlandets myndigheter står bakom förföljelsen. Det räcker att landets myndigheter, även om de så vill, inte förmår skydda de förföljda. Förföljarna kan vara allt från uppretade folkmassor till organiserade terroristnätverk
 
Observera också  att  den som är  medborgare  i ett EU-land  har rätt att söka asyl  i ett annat EU-land enligt denna konvention, förutsatt att han är föröjd i det EU-land, där han är medborgare.
 
Enligt Dublin-.förordningen ska den, som föröljs i ett land utanför EU, söka asyl i det första EU-land som han kommer till. Detta hindrar alltså inte EU-medborgare att söka asyl i något annat EU-land.  .
 
2) Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som avses i 1 befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandlingmeller bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt,och,utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk inte vill, begagna sig av hemlandets skydd.
 
Detta är ett tillägg till FN-konventionen. som  bara gäller för personer, som söker asyl i ett EU-land. Observera  attrisken att skadas i väpnad konflikt gäller civilpersoner (kvinnor, bar och gamla), men inte värnplikiga  och andra soldater. Asylrätt för krigsvägrare infördes för amerikanska soldater under Vietnamkriget men  är numera avskaffad.
 
3) En asylsökande kan bli bedömd som övrigt skyddsbehövande om han eller hon inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i hemlandet,eller känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte kan återvända till hemlandet på grund av miljökatastrof.
 
Detta är en kategori skyddsbehövande, som bara finns i den svenska Ulänningslagen, och alltså saknas i såväl den internationella rätten som EU-rätten. Det sistnämnda asylskälet är en ren Mp-grej. Vilka  länder skulle man inte alls kunna åka till på grund av miljökatastrofer? Kanske väldigt små länder. Men i överiga fall  måste det ju vara möjligt att nå fram med katastrofhjälp till någon del av landet. Liväl används "klimathotet" som ett argument för att Sverige inom ett par årtionden måste ta emot 20 miljoner "miljöflyktingar".
 
4) Asylsökande kan undantagsvis beviljas uppehållstillstånd, trots att de inte behöver skydd mot förföljelse. Det handlar då om synnerligen ömmande omständigheter, som är direkt knutna till deras personliga förhållanden, som synnerligen allvarligt hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet.
 
Detta är också en svensk specialregel, som saknar motsvarighet i andra länders lagstiftning. Mp krävde så  sent som för ett år sedan att "synnerligen ömmande skäl" skulle bytas ut mot "särskilda skäl", vilket skulle mångdubbla antal personer som kan få uppehållstillstånd i Sverige enligt denna regel. "Synnerliga skäl" är en juridisk term, som indikerar restriktiv tillämpning. "Särskilda skäl" handlar om en mängd typfall, som faställs genom domstolspraxis. Dessa tenderar att bli fler och fler med  tiden.
 
Nu verkar den socialdemokratiska delen av regeringen vilja strama upp asylskälen, så att i princip bara punkterna 1 och 2 ska följas. Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson verkar vara inne på samma linje.  Men nog kan man tycka att "obekväma"  lagar ska upphävas, innan myndigheterna slutar förja dem.
 
Det ska inte vara några hemliga samförstånd mellan ministrar och myndighetschefer, om att myndigheterna ska strunta i att följa lagar som  är äganade att ställa till med oreda.
 
Romer, som torde uppfylla  kriteriet "särskilt ömmande skäl" ska alltså slängas  ut, medan unga män, som riskerar att kallas in till krigstjänst inom några få år, ska erbjudas skydd som ensamkommande flytingbarn. Varför inte erbjuda asyl till Rysslands hela manliga befolkning efter dagens händelser?
 
 Ryska soldateer, som väntar på att  få nya uniformer.

Den som har väntat länge, kan vänta ett tag till.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som har haft yrkesefarenhet utanför politiken under ett helt år, lovar förtur för dem som ställt sig i kön sist. Denna dådkraft hyllas av en S-bloggare, som har varit kommunalråd i Umeå och vunnit val efter val, när partikamraterna på riksplanet har förlorat val  efter val. Men nu har han väl ändå hoppat i galen tunna? Så här skriver han:
 
"Nu satsar S-regeringen med Ylva Johansson i spetsen 1,7 miljarder för att nyanlända snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden. Först ut blir kockarna och enligt ordföranden i Hotell och restaurangfacket så behövs det i dagsläget 5000 kockar."
 
Tänk att det alltid ska kosta pengar, när något ska göras! Men pengar kommer ju att finnas, när regeringen har höjt restaurangmomsen. Ju dyrare, desto finare krog! Nu har jag emellertid skickat en kommentar till den bloggen. Den kommer kanske att publiceras om några dagar,
 

"Javisst, de som redan har väntat sju år på sitt första jobb i Sverige, kan gärna vänta några år till. Men tänk till. På sju år hinner man läsa in en hel läkarutbidlning, för att inte tala om kockutbidning. Och åtminstone de yngre av de tiggande romerna, som inte har  så  många år kvar till avgångsbetyg från grundskolan, skulle ju kunna läsa in en fil. kand.-exemen från ett svenskt universitet.

Hörde just att 10.000 nya platser på  asylboenden, alltså för personer som ännu inte fått tillstånd att stanna i Sverige, ska  fram  inom de närmaste dagarna. De, som kommer att få avslag  på sina asylansökningar, har väl inte flytt från sämre  förhållanden än  tiggarna? En snabb överslagsberäkning visar att vi har mellan 5.000 och 10.000 tiggare från Rumänien och Bulgarien just nu.

Det finns  inga  ursäkter längre för den diskriminerande behandlingen av de sämst ställda  romska EU-medborgarna. Ge dem bostäder, utbildning och jobb, innan pengar vräks på  andra  grupper. Rensa  upp i det rasistiska träsket, som finns mitt ibland oss, bland dem  som  skroderar med  att  de  är anti-rasister och inte vill ha  något tak alls  för hur många invandrare vi kan ta emot.  Titta  bara på din partikamrat i Umeå! I stället för att diskutera volymer, ska vi göra åtskillnad  på grundval av romsk eller icke-romsk härkomst.

Socialdemokratin centralt bör nog ändra devisen "Gör din plikt -  kräv din rätt" till "Kräv  din rätt så att du kan göra din plikt". Det är  inte  bara rumänska romer, utan även hemlösa svenskar, som drabbas av kommunernas lagtrots. I socialtjänstlagen talas om "vistelsekommunen". Något undantag för rumänska romer och hemlösa svenskar görs inte!

Partikamraten i Umeå vill slänga ut tiggarna och öka Sveriges folkmängd till 30 miljoner. Dessutom vill han ta ifrån samerna renbetesrätten, för det ska byggas miljonstäder i Lappland, så att alla nya svenskar får plats. I detta nya Sverige, där alla med tiden kommer att få samma ansiktsfärg som de rumänska romerna, kommer det alltså inte att finnas plats för 600.000 romer. Så många är de nämligen i Rumänien. Därtill kommer 400.000 i Bulgarien och lika många i Ungern. Men mig veterligt är det bara romer från Rumänien och Bulgarien, som har kommit till Sverige för att tigga. Naturligtvis har inte alla åkt till andra länder för att tigga. Hur många är omöjligt att veta. Men har vi 50 tiggare i en medelstor svensk stad, så torde det göra 5.000 totalt i hela Sverige och en kvarts miljon i hela EU.
 
Skulle vi inte klara det, alla EU-länder tillsammans, om det samtidigt sätts in insatser i Rumänien och Bulgarien för att ge romerna där samma levnadsstandard som den övriga underklassen i dessa länder?  Däremot  har vi tydligen inga problem alls med att det kommer 100.000 dagligen över gränsen mellan Makedonien och Serbien  på väg mellan Turkiet och Nordeuropa. Att vara "anti-rasist" idag går tydligen ut på att göra åtskillnad mellan  människor med olika härkomst.

Läs igen!

Den läsare som har missförstått och kommenterat inlägget "Avsiktlig handlingsförlamning" på si egen blogg, och uppenbarligen har missat det mesta som jag skrivit, uppmanas läsa igen. Även de finstilta styckena. Jag försvarar på inget sätt tiggande romers ockupation av enskild mark. Men jag försvarar inte heller kastrullpatrullens (brandkårens) olagliga avhysning. Och ej heller dess olagliga intrång hos pensionärer för att kontrollera att det inte har brunnit i pensionärernas kokkärl.
 
Det är inte ens förbjudet att elda i kastruller, om någon nu trodde att vanliga svenska pensionärer brukar göra det. Kastrullpatrullen har samma skyldighet som  de tiggande romerna att resepktera privat mark / privata lägenheter. Inte ens om någon eldar inomhus, får kastrullpatrullen stövla in. Det får den bara göra om det brinner okontrollerat. Och det gör det  inte, om  någon eldar i en järn-kastrull. Eller på ett betonggolv i ett plåtskjul. Tända ljus i träljusstakar är betydligt farligare.
 
Ifrågavarande plåtskjul, som är enormt stort, ägs av ett statligt bolag, som avser att riva detsamma.  Det har stått tomt under flera år. Har fastighetsägaren begärt avhysning i laga ordning av romerna? Eller har polisen verkställt en olaglig avhysning, utan att ens kontrollera om beslutsfattaren (brandingenjören) haft befogenhet att besluta om detta? Och varför en söndagskväll?
 
Om det verkligen var någon fara för romernas hälsa, så borde det ha räckt med en tillsägelse. Samt  givetvis en anmälan till Socialtjänsten. Vilket tydligen trots allt hade gjorts, utan att socialtjänsten hade gjort sin plikt enligt socialtjänstlagen. Att en grupp privatpersoner har brutit mot lagen, genom att bosätta sig i någon annans (statens) byggnad, ger inte myndigheterna någon rätt att själva bryta mot lagen.
 
Detta gäller Malmö-fallet  också, som skildrades i Uppdrag Granskning. I det fallet hade ju c:a 400 romer upprättat ett tält-.och husvagnsläger på privatägd mark. Men i det fallet konstaterades att berörda myndigheter saknade befogenhet att tillgripa tvångsåtgärder. Men ingen lag förbjuder socialtjänsten i Malmö att erbjuda ockupanterna en möjlighet att frivilligt flytta därifrån.
 
Flyktingar, som kommit till Sverige olagligt med hjälp av "ideella människosmugglare", sedan de rest genom Grekland,.Serbien (som dock inte är medlem i EU), Ungern, Österrike, Tyskland och Danmark, där de kunnat söka asyl, erbjuds  däremot natthärbärge redan första natten i Sverige. Man har faktiskt inte större rätt för att man kommer från ett land utanför EU än om man kommer från ett land i EU. Ändå görs det skillnad på folk och folk, när nödlidande ska hjälpas. 
 
Det finns lagstöd för att driektavvisa de flyktingar, som har smugglats  hit från Danmark, tillbaka till Danmark. Men de är ju en "investering" här i Sverige, enligt diverse flyktinghjälpare.
 
Läs en gång till vad jag skrev  i förra inlägget. Jag återkommer kanske med ett tredje inlägg om diskrimineringen av romer.

Den avsiktliga handlingsförlamningen

En natt för ett  par veckor sedan dog en 59-årig romsk kvinna i en bil på en parkeringsplats i Örebro. tillsammans med  sin man hade hon bott i den bilen på den parkeringsplatsen, ingen vet hur länge. Det är säkert kallt i en bil under första hälften av september. Men en fullt frisk människa fryser inte ihjäl ens under de omständigheterna. Varför fick hon inte vård? Hennes existens var inte precis okänd för kommunen. Det har gjorts TV-reportage om just det här paret.På en fråga från en reporter, om de inte lever ett hårt liv, hade mannen svarat "Det är tusen gånger lättare än i Rumänien."
 
Är  livet för romer i Rumänien rentav sämre än för syrier, irakier, afghanistaner och pakistaner i turkiska flyktingläger? Dessa flyktingar tillhör kanske inte någon föraktad minoritet i sina hemländer. Några gör det kanske, men inte de flesta. När de har tagit sig hela vägen till Sverige, möts de av stora välkomstskyltar och inkvarteras i tillfälliga ankomstförläggningar av Migrationsverket. Propagandakvarnarna går på högvarv att invandringen är lönsam för Sverige, i alla fall  en investering som kommer att ge vinst på sikt.
 
I söndags kväll hände det igen. Kastrullpatrullen slog till mot en en bulgarisk familj,.ochså de romer, som kamperade i ett övergivet plåtskjul på ett industriområde i Örebro. Kastrallpatrullens chef, som tituleras "brandingenjör" pratade som en riktig hjälte inför TV-kamerorna om risken för brand och kolmonoxidförgiftning, eftersom romerna hade eldat i skjulet för att värma sig. En äldre kvinna, som tillhörde de avhysta, klagade på att hon är hjärtsjuk och riskerar en hjärtinfarkt. På plats fanns både polis och socialtjänst, som inte såg någon anledning att hjälpa de avhysta.
 
Kastrullpatrullen, så kallas den s.k. räddningstjänsten, som rycker ut och stövlar  in hos pensionärer utan att ens be om tillåtelse och inspekterar pensionärernas kastruller. De är tydligen ute för att sätta fast pensionärer för att det automatiska brandlarmet har gått. Fastän de vet att  det är falsklarm. Hade det brunnit på riktigt  i någon av de små pensionärslägenheterna hade något blivit innebränd. För kastrullpatrullen har inte bråttom när den kommer efter  att automatlarmet har gått. Varje utryckning kostar 6.000 kr, vilket är  mer än det hade kostat att inhysa de avhysta romerna på vandrarhem under en hel vecka.
 
Nu ska Örebro  höja kommunalskatten med tre gånger så mycket, som regeringen har beslutat att de fattigast4e pensionärerna ska få i skattesänkning. Pengarna ska användas till att bygga skolor för tusentals nya elever. Det kallas också för investering. Men tydligen räknar man inte med att elvernas förädrar ska betala kommunalskatt så att det räcker. Det är kanske ensamkommande som är investeringen. Vi har vant oss vid  att så kallas allting som går med förlust. Vindkraften exempelvis.
 
Nu är "jakten på bostäder åt nyanlända" i full gång. Bland annat planeras att använda gymnastiksalar som flyktingförläggningar. Men inte för avhysta romer under de allt kallare höstnätterna. Nej, romerna är ingen investering. Inte ens  deras  barn. Inte  ens till det "anti-rasistiska" Sverige är romerna välkomna, fastän de har väl så goda aylskäl som de flyktingar som har passerat land efter land, där  de borde ha sökt asyl enligt Dublinförordningen.
 
Enligt socialtjänstlagen är svenska kommuner skyldiga att ge hjälp till hjälpbehövande som vistas i kommunen. Visserligen har svenska immigrationsmyndigheter rätt att avvisa utlänska medborgare, som inte är asylsökande och saknar pengar till sitt uppehälle. Men det befriar inte kommunerna för att ge hjälp under tiden. Det kan inte heller uteslutas att romer från Rumänien och Bulgarien har rätt till asyl i Sverige, enligt den unika svenska regeln om "särskilt ömmande skäl".
 
Men ingen har upplyst de tiggande romerna om deras rättigheter. Och även om de  skulle upplysas om sina rättigheter är det inte säkert att de skulle söka hjälp av rädsla för att bli avvisade. Det är kanske en del av "jobbet" som tiggare att ge  ett ömkligt  intryck, och inte  kan det vara lätt att ge ett vårdat intryck. Men jag undrar vilken bild vi skulle ha av tiggarna, om de kostades på lika mycket som andra som kommer till´vårt land. De, som uppfattas som "investeringar".
 
Och kastrullpatrullen den åker på sin falsklarm och försöker sätta dit pensionärer som beskylls för att elda i sina katruller. Den här gången var det en verklig brasa i plåtskjulet, men var det verkligen någon risk för kolmonoxidförgiftning?  Det verkar inte särskilt troligt. Jag har nämligen sett plätskjulet. Ena väggen var uppbruten, men det var innan de bulgariska romerna flyttat in, så det kan inte ha varit någon risk för syrebrist.
 
Jag påstår inte att tiggeriet är ett önskvärt inslag i gatubilden, och viss kan tiggeriet upplevas som ett problem, och viss bör Rumänien ta hand om sina egna medborgare. Men oavsett nationalitet, så är tiggeriet i Sverige inte ett problem för den rumänska regeringen. Dess ansvar gäller de, som vistas i Rumänien, oavsett rumänska medborgare  eller svenska turister.
 
Har vi redan glömt den svenska ilskan man thailändska myndigheter för att inte svenska turister fick gå före i sjukvårdsköerna i Thailand efter tsunami-katastrofen 2004? Har vi ett problem i Sverige, ska vi  lösa det problemet, men med full respekt för de människor saken gäller. Någon måste våga säga ifrån: "Ja, men inte på det sättet".

Lägg ner fler skolor

Mitt i det sorgliga nyhetsflödet idag, kom en jättepositiv nyhet. Dubbelt så många elever blev godkända, sedan man lagt ner skolan. Det är rätt väg att gå. Lägg ner alla skolor, så blir alla godkända! Redan innan jag började första klass, var jag skolmotstådare, till mina mostrars förtvivlan.
 
Redan andra skoldagen missade jag första lektionen. Jag hade ju fått förtroendet att gå den långa vägen själv, och satte mig på en trapp och tittade på bilarna, som passerade. De var inte många. När jag kom fram till skolan, kom jag nog några minuter för sent, för det var helt tomt på skolgården. Jag satte mig att vänta, för jag trodde att jag hade kommit för tidigt.
 
Mitt bästa skolminne var den första vintern. Det var så kallt, så att vi måste ha gymnastik i skolbänkanra för att hålla värmen. Klassrummet låg nämligen på översta våningen, och dit upp kom ingen värme från skolans pannrum. Det var tider, det.

Normkritik är normen för dagen

Normkritik är väl detsamma som att kritisera normen för dagen? Exempelvis att man ska dela in en text i lagom stora stycken. Att så inte gjorts de senaste inläggen beror dock inte på någon medveten strävan att bryta mot vedertagna normer för hur man skriver. Det hade blivit något fel på bloggen. Till slut tröttnade jag på normupplösningen och mejlade bloggföretaget och fick till svar att jag skulle klicka på en viss knapp, så skulle allt rätta till sig.
 
Det har jag nu gjort. Resultatet kan ni se själva.
 
Normkriiken då? Nu bjuder våra normkritiska partier över varandra med utspel om att stoppa terroristresorna. Det ska tydligen bli den nya normen: Du ska icke åka och mörda.Ännu har vi dock inte sett några praktiska resultat. Trots att arbetet med lagstiftning mot terroristresorna påbörjades redan av den förra regeringen, enligt dess egen utsago.
 
Har normkritiken mot den nya normen redan påbörjats, innan den nya normen ens har sjösatts?
 
När alla andra skyller terrordåden på den extrema islamismen, skyller miljöpartiet på klimatet. Det är också en norm: allt är klimatets fel. Det ena statsrådet efter det andra, från samma parti dock, häver ur sig att terrorismen är klimatets fel. Statsråden från det andra regeringspartiet håller tand för tunga med ett något ansträngt ansiktsuttryck, varje gång detta sägs. Kan oenighet inom regeringen om vilka normer som ska kritiseras, ja rentav kriminaliseras, vara en orsak till att det går så trögt med lagstiftningsarbetet mot just terrorismen?
 

RSS 2.0