Ensamkommande unga män, familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd, del 1.

Mitt förra inlägg handlade om socialdemokrternas nya migrationspolitik i fjorton punkter.. Jag hade lite problem med tekniken, men hoppas att det framgick var som är partiets förslag (rak stil) och mina egna kommentarer (kursiv stil), Det betyder givetvis inte att jag är motståndare till partiledningens förslag, men anser att de bör förtydligas och kompletteras med minst en ytterligare punkt: Återvändandeprogram för personer med tilllfälliga uppehållstillsånd, vars tilllstånd har löpt ut. Stefan Löfvén har själv sagt i den efterföljande allmänna debatten att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel. Men jag tycker att det borde ha tagits med i fjortonpunkts-programmet, som i så fall hade omfattat femton punkter i ursprungligt skick. (Sexton punkter om även förslaget om åtrvändandeprogram hade tagits med). 
 
Man borde kanske också precisera vad som händer, när de tillfälliga tillstånden har löpt ut, men förhållandena i hemlandet fortfarande är så dåliga, att flyktingarna inte kan återvända hem.Mitt förslag är att tillstånden i så fall ska förlängas med ytterligare en period om högst tre år. Jag har härmed inte sagt att någon ska leva i Sverige hela livet med flera gånger förlängda tillfälliga tillstånd. Efter hur många förlängningar ett tillfällligt uppehållstillstånd ska omvandlas till ett permanent uppehållstillstånd, vill jag låta vara osagt. Det beror på många faktorer. Men det måste naturligtvis vara efter ansökan av den enskilde.
 
Den socialdemokratiska partiledningen är otydlig med vilken avsikten är med de tillfälliga tillstånden. Avsikten måste rimligtvis vara att flyktingen ska återvända hem, när tillstånden har löpt ut, om det inte finns särskilda skäl för en förlängning.  Moderaterna och de överiga borgerliga är däremot tydliga, men på fel sätt. Alla ska integreras i det svenska samhället.  Längst går Annie Lööf, c, som vill att asylsökande ska tvångsintegeras redan innan de fått beslut, bifall eller avslag på sina asylansökningar. De kommer ju därigenom att invaggas i tron att deras ansökningar kommer att bifallas, att bara några formaliteter återstår. 
 
Sverige är som ett hotell, där nya gäster hela  tiden flyttar in, men ingen flyttar ut. Så ka Sverige är som ett hotell, där nya gäster hela  tiden flyttar in, men ingen flyttar ut. Så kan det inte fortsätta. Resultatet kan bara bli att det är fullt, så att behövande inte kan få ett tillfällig n det inte fortsätta. Resultatet kan bara bli att det är fullt, så att behövande inte kan få ett tillfälligt skydd, när de bäst behöver det. Jag vill inte ge mig in i diskussionen om hur många flyktingar Sverige kan ta emot. Hur många gäster som kan bo på ett hotell under ett år, eller under tio år, beror ju på hur länge varje gäst bor i genomsnitt. 
 
Meningen med asylsystemet internationellt kan ju inte vara att byta folkslag i vissa länder genom att ge en minoritet ett skydd, som de inte (längre) behöver.. Utan att i stället ge alla behövande skydd, i flyktingläger i närområdet, och längre bort om och när det inte finns plats längre i närområdet. Ett land som Sverige måste därför ha en stor ledig mottagskapacitet. Vi ska inte kasta ut dem, som redan har fått permanenta uppehållstillstånd, därför att nya grupper har större behov av skydd i Sverige.  

Socialdemokratisk migrationspolitik

4 maj presenterade ministrarna Stefan Löfvén och Helene Fritzon (båda s) socialdemokraternas nygamla migrationspolitik i fjorton punkter. Jag önskar att man hade lagt till en femtonde punkt, så hade allt varit bra.Jag presenterar här förslaget med normal stil. Mina egna tillägg och kommentarer med kursiv stil.
 
Idag ger Socialdemokraterna besked om att vi vill att den nya asyllagstiftningen ska ligga fast. Vår inriktning är att Sverige ska ta emot sin andel av EU:s totala mottagande sett till vår befolknings storlek, inte mer. Vår lagstiftning kan inte väsentligen skilja sig från övriga länders i EU. Mottagandet ska ske i mer ordnad form framöver, och vi ska fortsätta arbetet för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt.
 
Detta gäller alltså den framtida flyktingmottagningen. Sverige har redan tagit emot väsentligt fler än vad som motsvarar vår andel av EU:s totala mottaganden sett till vår befolknings storlek. 
stödl
 1. Att den nya asyllagen ska ligga fast tills gemensamma regler i EU är på plats. Dublinförordningen måste följas. Den säger att en flykting, som kommer sin i EU, ska lämna in sin asylansökan i första EU-land. som han / hon kommer till. Detta hindrar inte att flyktingen kan komma att få asyl i något EU-land. Detta regleras också i Dublinförordningen. Det torde tillhöra ovanligheterna att någon kommer till Sverige, utan att först ha passerat genom något annat EU-land-
 2. Behålla gränskontroller så länge de behövs och förstärkta ID-kontroller vid behov. Ja, det är nödvänigt. Det handlar inte bara om flyktingar, utan om stöldligor från andra EU-länder-
 3. Införa centrala mottagningar för asylsökande på ett antal platser i landet innan placering i kommuner.  Naturligtvis. Kommunplacering ska ske först sedan flyktingen har fått uppehållstillstånd.
 4. Riva upp dagens modell med eget boende (EBO). EBO är en märklig lag, som säger, att personer, ännu inte fått tillstånd att vistas i Sverige, själv får välja var han / hon ska bo under utredningstiden. 
 5. Kraftigt utöka åtgärder för att säkerställa asylsökandes identitet. Asyl bör inte beviljas förrän identitet och ålder har fastställts. Om den asylsökande inte ens vill medverka till detta. och han fått tillräckligt med tid att ändra sig, ska asylansökan avslås.
 6. Ytterligare öka antalet förvarsplatser och utöka möjligheterna att placera i förvar. Asylsökande bör alltid placeras i förvar tills identiteten har fastställts.
 7. Fördubbla tiden för förnyad asylansökan efter avslag, och förlänga tiden med återreseförbud om man inte lämnar landet frivilligt efter avslag. Har man fått avslag, ska man lämna landet frivilligt. Om man inte har gjort det, ska man öht inte ha rätt att söka asyl på nytt i Sverige. Den som har lämnat landet frivilligt ska naturligtvis ha rätt att besöka Sverige på turistvisum-
 8. Avskaffa möjligheten för kommuner att ge försörjningsstöd för den som har fått avslag. Den, som har fått avslag, har naturligtvis rätt till försörjing genom Migrationsverkets försorg, till dess att han  /hon kan lämna landet. 
 9. Avskaffa, eller kraftigt minska, möjligheten att få uppehållstillstånd för arbete om man har kommit som asylsökande och fått avslag på asylansökan. Detta är oerhört viktigt. Vill man besöka Svrerige i annat syfte än att söka asyl (och i det fallet ska Dublinförordningen) följas, ska man söka tillstånd frå sitt hemland. Vad gäller arbete i Sverige, bör ansökan göras av arbetsgivaren. Det ska bara inte var möjligt att missbruka asylsystemet som förtäckt arbetskraftinvandringen. Det leder bara till kraftigt förlängda handläggningstider, vilket drabbar såvål verkliga flyktingar som till slut kommer att få asyl, som dem som får avslag efter en lång tid i ovisshet. 
 10. Öka stödet till säkerhet och humanitära förhållanden i flyktingläger utanför Europa. Detta är viktigt, eftersom bristande säkerhet mm, är en orsak till  att flyktingar som redan har fått "skydd" fortsätter till Europa och Sverige. Hur kan någon vara mot detta?
 11. Att alla länder vi ger bistånd till, eller som Sverige ger viseringslättnader till, ska behöva ta emot egna medborgare som fått avslag på asylansökan. Naturligtvis. Länder, som får bistånd från Sverige ska naturligtvis ge försörjning och skydd åt egna medborgare, även minoritetsfolk.Alla stater är skildiga att skydda egna medborgare mot förfölljelse.
 12. Bekämpa internationell människosmuggling hårdare. Och de som hjälper smugglarna med marknadsföringen av deras verksamhet. genom att förespegla deras kunder att det är lätt att få asyl i Sverige, och att lagarna kommer att ändras så att de blir ännu lättare, och att man kommer att få en ny chans om man bara håller sig gömd under några årr?
 13. Utöka FN:s internationella kvotflyktingsystem så att ansvaret fördelas på fler länder. Kvotflyktingar är flyktingar, som väljs ut av FN i flyktingläger utanför Europa. Få länder, om ens något land i världen, har tagit emot så många kvoltflyktingar som Sverige, och det har inte alltid varit speciellt nödställda personer. Trots detta finns de flyktingläger. som dessa kvotflyktingar har kommit från fortfarande kvar och växer t.o.m. i invånarantal, med två - tre generationere som t.o.m är födda i lägren. 
 14. Att Sverige ska vara pådrivande för att stödja fler länders kapacitet att ta emot och integrera migranter för att åstadkomma en bättre hantering av migration i världen. Hur ska Sveriige "stödja fler länders kapacitet att ta emot och integrerar migranter"  Här talar man inte ens om flyktingar, utan om migranter. Att Sverige ska bidra till kostnaderna för att hålla igång flyktinglägren,så länge de flyktingar som bor där inte kan återvända hem, är självklart. Men alla möjliga "migranter"? Borde  inte i stället öka biståndet till hemländerna, så att de kan försörja sin egen befolkning?
 15. Som en femtonde och sista punkt föreslår jag återvändandeprogram för dem. vars tillstånd har löpt ut. Återvändandeprogrammen ska bestå av följande.
 • Att flyktiingar med tillfälliga uppehållstillstånd  inte förespeglas att de automatiskt kommer att få förlänglängt när tillstånden har löpt ut, och att de därför inte ska tvångsinteraras i det svenska samhället.
 • Att vistelsen i Sverige ska användas till förberedelser för återetableringen i hemlandet, exempelvis genom utbildning och praktik, som de kommer att få nytta av i hemlandet. 
 • Hjälp på plats under den första tiden i hemlandet. De bör få hälp att starta företag och andra verksamheter, som gynnar även dem, som har stannat i hemlandet hela tiden. Detta är bättre än att skicka ner svenska biståndarbetare till väsentligt högre kostnader. 
Sverige ska inte snylta på andra länders olycka, genom att med lock och pock stjäla deras bästa arbetskraft, etreprenörer och politiska samhehällsomdanare. Därför stödjer jag helt ambitionen att tillfälliga uppehällstillstånd ska vara regel. Men det innebär ju att flyktingen ska återvända hem., när tillståndet har löpt ut..Tiffälliga uppehhållstillständ ska ges under lägst ett år och högst tre år, beroende på när situtationen i hemlandet  kan förutses ha förbättrats. Om så inte har skett, innan tillståndet har löpt ut, ska tillståndet - efter ansökan av den enskilde - förlängas med ytterligare en period på högst tre år. 
 
Jag har härmed inte sagt att någon ska leva resten av sitt liv på tillfälliga uppehållstillstånd. Kriterierna för omvandling till permanent uppehållstillstån är dock ett annan ämne, men bör inte ske förrän tidigast efter tre år. 

Soheila och hemgiften

I den svenska debatten och även på islamska hemsidor på svenska används ordet "hemgift", trots att det mest korrekta svenska ordet torde vara morgongåva. 1734 års lag var den första svenska lagen sedan medeltiden, med undantag för 1686 års kyrkolag, Rättsläget var alltså osärt i att ickd-kyrkiga frågor. Domstolarna dömde efter de medeltida lagaran eller efter Bibeln, och tillämpade i synnerhet straffen i Gamla Testamentet. 1734 års lag var en lag för en ny tid och har aldrig blivit upphävd i sin helhet. Detta betyder att 1734 års lag ligger och skvalpar i bakgrunden och gamla prejudikat kan tillämpas, när nyare rättskällor inte ger någon välledning. 
 
En hemgift var egen som som en kvinna skulle föra med sig till det gemensamma boet, när hon gifte sig. Hemgiften bestod av sådant som en gift kvinna arbetade med, såsom husgeråd och en ko. Samt säng och sängkläder till den gemensamma sängen. 
 
En morgongåva var en summa pengar, som mannen gav kvinnan till hennes försörjning ifall han skulle avlida före henne. Så länge han levde, fick ingen av dem röra pengarna. Ordet morgongåva kommer trliigen för att hon fick denna "gåva" morgonen efter bröllpasnatten.
 
Enligt äldre svensk sed fullbordades äktenskapet under bröllopsnatten. 1734 års lag innebar en kraftig modernisering därigenom att enligt den lagen ansågs äktenskapet fullbordat genom vigseln i kyrkan. Någon skilsmässa fanns inte, utan ett äktenskap kunde bara upplösas genom den enes död  Man såg alltså ingåendet av ett äktenskap som en process, som ibland kunde pågå under många år, vilken började med trolovningen och avslutades med vigseln, enligt 1734 års lag. Fortfarande under 1930-talet kunde den som bröt en trolovning dömas att betala ett skadestånd till den andra parten. En man kunde dömas att betala skadestånd till kvinnan, om hon hade sagt upp sig från sitt arbete inför giftermålet. 
 
Att man kunde vara trolovad under flera år innan man gifte sig, beror troligen på att folk var fattiga, så att det tog lång tid att tjäna ihop till hemgift och morgongåva. Det blev därför många s.k. trolovningsbarn, som formellt var födda utanför äktenskapet, men blev makarnas gemensamma barn (med samma rätt som barn födda inom åktenskapet), när förläldrarna gifte sig. Höggravida brudar, liksom redan födda gemensamma barn, var en inte ovanlig syn vid svenska kyrkbröllop.Så fick svenskarna rykte om sig att vara ett särskilt syndigt folkslag och "den svenska synden" blev ett begrepp.
 
Hur ska vi då se på den muslimska seden med mahr? Som jag ser saken är mahr en motvarighet både till morgongåva och skadestånd vid bruten trolovning (fastän framflyttat till upplösningen av äktenskapet). Vi behöver inte alls implementera några "sharialagar" i den svenska rättstraditionen. Det räcker att gå just till den svenska rättstraditionen och tillämpa prejudikatbildningen kring gamla svenska lagar. Vi borde dessutom tillämpa den svenska, delvis unika, avtalslagen från 1915, som säger dels att det inte finns några särskilda formkrav (om inte annat sägs i en särskild lag) för ingåendet av avtal, samt att avtal ska hållas. Avtalslagen är dessutom dispositiv, vilket innebär att hela lagen kan åsidosättas tilll förmån för en sedvänja 
 
Men är då inte ett avtal om mah rett fomrellt avtal och en sedvänja i muslimska länder? Ett avtal om mahr uppfyller enligt min mening alla kriterier för att vara ett giltigt avtal, enligt svensk lag. Därtill kommer att hela äktenskapet är ett kontrakt mellan två personer eller två familjer, enligt islams rättsuppfattnig, som faktiskt inte skiljer sig speciellt mycket från nutida svensk rättsuppfattning. Den svenska äktenskapslagstiftningen utgår från att äktenskapet är instiftat av Gud som ett sakrament, och därför i princip är oupplösligt (Vad Gud har sammanfogat, får människor inte upplösa),
 
Vi har emellertid en nyare lagstiftning om bl.a. skilsmässa, som strider mot den kristna synen på äktenskapet som någonting "mystiskt", som någonting annat än ett sakrament, snarae ett slags kontrakt, Varför ska just muslimer böja sig för den kristna synen på äktenskapet, när Riksdagen har stiftat lagar som strider mot den synen?
 
Förutom att den svenska avtalslagen säger att avtal ska hållas, säger den svenska lagen att vid tolkningstvister ska den tolkning gälla, som båda parter har åsyftat (om det kan utrönas) när avtalet ingicks. Avtalet om Sohelias mahr ingicks i ett muslimskt land (Iran), där mahr är både lag och sedvänja, Båda parter torde ha varit införstådda med vad de avtalade om.
 
 Svenska islamofober är så historielösa och okunnig så att de slår vilt omkring sig - mot gamla svenska lagar och traitioner.

Döden på nätet

Internet har medfört stora möjligheter för vanliga människor att sprida tankar åsikter och fakta till en bredare publik än den som finns på andra sidan köksbordet.  Detta är bra, men internet kan också skada, både av oförstånd och med ytterst onda avsikter. Och detta utan att det finns några effektivs medel för vare sig privatpersoner,politiker,  åklagare, domare och andra offentliga beslutsfattare att skydda sig ens mot allvarliga dödshot. Sju av tio riksdagspartier står nu bakom ett förslag till en grundlagsändring, som som lommer att ge staten bättre möjligheter att skydda sina medborgare, privatpersoner såväl som offentliga beslutsfattare.
 
De nödvändiga lagändringarna kan träda i kraft tidigast under 2019. Under tiden tvingas alla vi som bor i landet Sverige att leva med detta dödliga hot mot både oss själva och landet Sverige. Utgivaren av en webtidning (blogg) försöker nu få igång en kampanj för att fälla grundlagsförslaget med en folkomröstning. Lyckas detta, får vi ingen ny chas förrän 2023. Det åttonde riksdagspartiet, som tidigare i en egen motion yttryckt oro för hur utlämnade svenskarna är, har hastigt bytt fot och försöker profilera sig som frihetens försvare. Vems frihet? Terroristers och bovars frihet? Är det frihet att riskera att utsättas för brott i sitt eget hem?
 
Datainspektionen har svarat på grundlagsförslaget. När du läser detta, ska du hålla i minnet att formellt okänsliga personuppgifter kan vara utterst känsliga för den enskilde i den form och det sammanhang, som de läggs ut på nätet: 

 

"Datainsspektionen har under senare år tagit emot ett oräkneligt antal klagomål från allmänheten rörande söktjänster som endast tillhandahåller sådana okänsliga personuppgifter. Det handlar då om uppgifter om exenpelvs namn, adress, personnummer, födelsenummer, födelsedag, sammanboende, ciilstånd, bilinnehav, bolagsengagemang, fastighetsinnehav, geografiksa data, bilder på bostad osv. Datainspektionens erfarenhet är att många enskilda personer ifrågasätter att vem som helst kan samla in omfattande information om den enskildes livssituation sekundsnabbt på internet utan den enskildes samtycke,"

 

Datainspektionen är den enda myndighet som har till uppfift att skydda den enskilde mot faror på nätet och mot ollika slags datoriserade personregister. Datainspektionen är den enda remissinstans, som har företrätt de människor som finns registerade i dataregistren.

 

Man kan tänka sig vilken frustration inspektionens tjänstemän har känt, när de har haft häderna bakbundna av nuvarande lagstiftning och kunnat göra skvatt ingetning, trots vetskapen om att förtvivlade människor har tagit sina liv, för att de varit så utlämnade åt allt från nyfikna utan egentligt ont uppsåt till kriminella ligor, som har använt de offentliga registren till att planera och utföra sina brott.

 

Medan andra remissinstanser ojar sig över att friheten för terrorister och bovar att planera sina brott ska inskränkas tycker Datainspektionen att de föreslagna grundlagsändringarna inte ger allmänheten ett tillräckligt starkt skydd: "Datainspektionen anser därför att de förelagna undantagen från grundlagskyddet inte är tllräckligt långtgående. Det finns även risk att Sverige inte lever upp till kraven i dataskyddsdirektiven och dataskyddsdörordningen."

 

Detta innebär givetvis inte att det föreslagna skyddet för den personliga integriteten bör skjutas till efter valet 2022, eftersom svenska medborgare därigenom kommer att gå miste om det skydd som dock föreslås.Det är i stället angeläget att de nya lagarna snarast kommer på plats, vilket beyder tidigast 2019, så att ytterligare skärpningar och justeringar kan göras 2023. Först måste nämligen grundlagen ändras, vilket kan ske tidigast efter höstens val. Sedan måste de nya lagarna om tillämpningen stiftas, vilket torde ta ytterligare flera månader.

 

Hur många har dött eller blivit rånade och missandlade i sina hem under tiden? Hur kan någon, som säger sig vara svenska folkets och den svenska nationens vän vilja förhala detta viktiga lagstiftningarabete, hela fyra år dessutom?


Bättre ordning i klassen med beväpnade lärare?

Ska de skolministrarna beväpna Sveriges lärar så att de kan hälla ordning i klassen?
 
Svenska världsförbättrare fördömer den amerikanska presidentens svar på den senaste skolskjutningen: Beväpna lärarna! Min första tanke var att den första som blir skjuten är hon /han som kan vara beväpnad. Om inte läraren drar först. En pensionerad rektor i Norrland varnade för att någon utbränd lärare kommer att skjuta ner jobbiga elever. Nu är det här med beväpnade lärare ingenting nytt. De har funnits i USA några år. Men det var ju innan Trump blev president.... Allt som hände på Obamas tid var ju rätt. 
 
Och lika rätt hade det varit om Hillary Clinton hade varit president  och gjort det beramade uttalandet. Hillary var ju utrikesminister när Obama var president och sägs ha varit skjutglad, men hölls tillbaka av presidenten. Så hon beväpnade de blivande terroristerna i Syrien för att de skulle vinna inbördeskriget mot den syriska presidenten och hans skjutglada anhängare. Vilket är förklaringen till att Trump i valförelsen beskyllde Hillary för att ha skapat IS. Hillary, som beskrivs som "aktivistisk" ville dessutom beväpna diverse skurkstater mot Ryssland...
 
Anklagerna mot Ryssland för att ha manipulerat det amerikanska presidentvalet har nu lett till kraftigt försämrade relationer mellan USA och Ryssland för att Trump ska slippa misstankar för att vara styrd av Putin. I  stället för avpänning mellan USA och Ryssand, kapprustar Nato och USA. Hillarys pedagogik har gått hem, så varför ska inte lärarna vara beväpnade för att hålla ordning i klassen?
 
Tänk dig varje lärare i rollen som uncle Sam, som håller ordning i världen. Eller uncle Sam som en beväpnad lärare som håller ordning i klassen...
 
Men jag tänkte, när jag hörde förslaget, att det vore bättre att beväpna någon av eleverna. För i så fall vet inte skolskytten vem han ska skjuta först, Han hinner inte skjuta mer än en av personerna i klassrummet, innan han själv blir skjuten. Om han av en händelse skulle råka skjuta den beväpnade eleven, kan man ju beväpna två elever i varje klass. 
 
Jag undrar bara hur den pensionerade rektorn i Norrland har tänkt lösa de allt värre disciplinproblemen i den svenska skolan, med stolar som far genom klassrummen, elever som bär kniv och 25-åriga elever i högstadiet, vilka har ljugit om sin ålder.

Fullt med folk i bageriet?

 
 
Två bagare och tre degar. Hur många människor är det totalt i bageriet?

Ett kommande religionsskifte i Sverige?

I en diskution på en annan blogg, har jag skrivit att ateisternas ständiga angrepp på kristendomen har banat väg för islam Här nedan följer mitt svar på en invändning mot ett inlägg från mig: 
 
Om dm läser relionshistoria kommer du att upptäcka att jag har rätt. Kan du ge ett enda exempel på ett land, som har existerat någon längre tid utan religion? Kanske inte en religion sådan vi uppfattar ordet religion, som tron på en eller flera gudar och personlig frälsning, men tron på andar eller 
något övernaturligt och /eller en eskatologi (en vetenskapligt obevisad lära om hur allting kommer att sluta.) Därför anser vissa teologer att hinduismen inte är en religion, utan en "filosofi". 

Däremot invänder jag dels att hinduismen har en mycket tydlig eskatologi och dels att 
de flesta "vanliga" hinduer tolkar hinduismens symboler som gudar som ingriper i människorna liv. Ett annat exempel på en eskatologi, som får alltmer drag av gudstro är den nuvarande svenska regeringens klimatpolitik. "Moder jord" är den nya gudinnan som svettas under den globala uppvärmniningen. Utan penningoffer till nya kultföremål (vindkraftverk, etc) kommer världsalltet att sluta med Ragnarök - precis som i den fornnordiska eskatologin. 

Allteftersom kristendomen har trängts undan, delvis till följd av troende ateisters (Ja, vissa former av ateism har antagit religiösa former, inte minst somlliga ateisters iver att bedriva mission) förlöjligande och hånande av troende kristna. I dess ställe har "nya" religiösa och halvreligiösa läror etablerat sig, allt från "New Age"-religionen till vissa former av psykoterapi, som båda ytterst är nyhedendom.

Är det inte märkligt hur dessa svärmeandar tror på diverse vetenskapligt lätt motbevisbara vidskepelser som flygande tefat, etc, men inte på gamla kristna mysterier som jungfrufödseln? Men under senare tid har nyhedendomen, som omfamnas inte minst av vissa kvinnliga präster i Svenska kyrkan,vilka tror att de är häxor, fått rejält med konkurrens från islam.

Jag vill emellertid särskilt nämna två exempel på hur religösa kriser, folk har slutat tro på sin gamla religion, har banat väg för en ny religion, nämligen Grekland vid aposteln Paulus ankomst dit och Västergötland under 700-talet. I båda fallen ledde samhällets omdaning och ett vidgat mänskligt vetande till att den gamla religionen inte längre dög som förklaring till tillvarons mysterier.

De äldsta spåren av kristen mission är inte Ansgars resor till Birka under 800-talet, utan från Västergötland under slutet av 700-talet. Under tiden före hade gravskick mm förändrats på ett sätt som tyder på ett kommande religionsskifte..En religion tjänar många syften förutom att erbjuda en väg till personlig frälsning. Som förklaringsmodell av sådant som vetenskapen saknar svar på och som ett sammahållande kitt för hela samhället. 

Om vi vill rädda Sverige som ett kristet land, måste avkristningen ersättas med en "påkristning". Annars kommer islam att ta öve. Vanliga svenskar kommer att vända sig till isllam och kyrkor kommer att byggas om till moskéer

Den afrikanska statschefen och hans svenska dotter - offer för kulturkampen

 
Bilden: "Järnkanslern" Otto von Bismarck ledde kulturkampen och enade Tyskland. I tomrummet efter de gamla kristna värderingarna kom nazismen.
 
 
Gott slut - och sedan? Blir 2018 ett år av tillnyktring, eller går kulturkampen in på en högre växel?
 
Ur tid är leden, sa han som halkat på ett bananskal, och.... Jag har skrivit ett par inlägg om hatbrottet i Fittja. Domstolen vågade inte ens döma för "vanlig" våldtäkt, för här ska sanningen om vad som sker i Sverige gömmas undan. Kulturkampen kallas den konflikt som pågick i Tyskland under åren 1871 - 1878 mellan kanslern Otto von Bismarck (som enade Tyskland till ett rike) och Katolska kyrkan, som dittills varit en maktfaktor i Tyskland. Det var en kamp mellan kyrkan och den sekulariserade staten. 
 
Slagfält för den nutida svenska kulturkampen sedan minst 25 år bakåt har Svenska kyrkan varit, som har slitits sönder av ärkebiskopar som har raserat både den kristna tron och den kristna moralen och öppnat för  en "normkritik", som jämnat vägen för en total upplösning av alla normer. I ett församlingsblad kallas Jesus, Guds son, för "hen". Så kommer då me too-kampanjen under hösten 2017, vilken var ett generalangrepp mot alla män, som tagit normupplösningen på allvar. Har de missuppfattat budskapet från såväl kyrkans predikstolar som politikens talarstolar och pride-paradernas baneroller att all "kärlek" är bra kärlek?
 
Missuppfattat budskapet har tydligen alla de kvinnor gjort, som har vittnat om de verkliga eller påstådda övergrepp, som de har utsatts för, utan att förstå att det de varit med om var övergrepp, förrän de upplysts om detta av medias Opetation mörklägging. En oönskad komplimang (eller en önska komplimang från en oönskad avsändare) har framställts som en lika grov kränkning som en gruppvåldtäkt. Att sådana förekommer, och vilka som vanligen är förövare, är det som skulle mörkläggas. dränkas i "bruset". .
 
Så fungerar den svenska presscensuren. Men med kulturkampen som ändamålet som helgar medlen uppträder censuren i allt öppnare former. Nu beskylls man för att vara "rasist" om man råkar säga att Sverige mest kända och mest jämställda tjej är dotter till en afrikansk statschef, d.v.s en n .... kung om man talar gammelsvenska. I veckan, som strax har gått, besökte jag ett köpcentrum utanför Stockholm. Varenda butik hade ersatt mellandagsrean med "sale".
 
Genom att ha avskaffat ordet "realisation" har handeln smitit ifrån kravet att priserna ska vara lägre än ett ordinarie pris, som varorna verkligen har sålts för före jul. Man kan förstå att handeln inte vill ha en ytterligare realisation kort efter black frajdej, som förmodligen kommer att bli den nya sekulariserade långfredagen.
 
Ty så älskade Gud världen så att han lät en av den romerksa ockupationsmaktens soldater sätta på den heliga jungfrun. Men då fanns ännu inga fria aborter, varför hon fick föda i ett garage (som .på den tiden kallades "stall". Därför får kvinnor, som inte har använt sin aborträtt,.än idag föda i sjuhusets garage. Barnmorskorna har ju kompledigt under julelgen efter alla aborter på övertid. 
 
Med arbetsgivarens rätt att fritt antaga och avskeda arbetare samt leda och fördela arbetet, kräver facket (i stället för att kämpa emot denna förhatliga paragraf) att alla utövare av detta urgamla yrke, som under tusentals år har gått ut på att hjälpa små barn att födas levande. även ska hjälpa till att döda alla oönskade barn. Jag avskyr ordet "samvetsklausul". 
 
Det är inte vad det handlar om. Det handlar om rätten för både arbetsgivare och arbetstagare att fritt ingå anställningsavtal. På samma sätt som en servitris på en nattklubb inte ska tvingas strippa för att utöva sitt yrke. Eftersom servitrisers huvudsakliga arbetsuppgifter är att servera mat och dryck samt städa av borden, ska eventuella bisysslor avtalas särskilt för dem, som själva accepterar detta, och inte vara ett krav som alla anställda måste acceptera på grund av något slags princip. 
 
Jag tror inte alls att det skulle bli någon brist på arbortvilliga sjuksköterskor med mer individualiserade anställnigsavtal. Det borde ju rimligen finnas någon balans mellan abortsökande och arbetssökande, som är villiga att utföra aborter. 
 
Den fria tillgången på preventivmedel och aborter (som jag inte ifrägasätter) samverkar på ett ytterst obehagligt sätt med den aggresiva normkritiken (som jag däremot ifrågasätter), som bedrivs från alla håll, till att gränser totalt suddas ut. Abortmotståndare jämställs med våldtäktsmän och IS.krigare.
 
Kvällspressen, och särskilt Aftonbladet, som under åratal har snaskat och tjänat pengar på kombinationen sex och mord, leder nu indignationskören mot oönskade komplimanger och andra lindriga gränsöverskridanden. Man framställer det som "historiskt" när tidningen gick ut med en särskild kvinnobilaga, samtidigt som man fortsatte att dränka den manliga delan av läsekretsen i sexualiserade reportage om mord på unga, vackra kvinnor. 
 
Och nu skyller man  frukterna av denna draksådd på "alla män". Hur uppfattas detta hyckleri av "nyanlända" från länder med en sträng sexualmoral, där en våldtäktsman riskerar att få stryk av en våldtagen kvinnas hela klan? I Sverige går kulturkampen vidare. 
 
 

Samtyckeslag: samtycke till vad?

1 maj 2017 såg jag Vänsterpartiets demonstrationståg gå förbi. I tåget gick ett 50-tal unga flickor och skanderade "Samtycke nu, samtycka nu, samtycke nu..." De ropade ut sitt samtycke. Men till vad? Under höste drog så me too-kampanjen igång, med dubbla syften: Dels att relativisera de allt vanligare gruppvåldtäkterna och skydda förövarna under hänvisning "alla män". Samt att driva igenom samtyckeslagen. Kampanjen hårdlancerades av de ledande mediaföretagen i Stockholm, Sveriges Television, Dagens Nyheter, Aftonbladet, m.fl. Viktig information och debatt dränktes i "bruset", som är svenska massmediers favoritmetod för självcensur. 
 
Ska det bli straffbart att ge oönskade komplimanger till kvinnor, speciellt med anspelning på deras anseende? Man ska kanske ha en bandspelare innanför västen och fråga "Får jag säga att du är vacker i den där urringningen?"  Och ändra frågan till ett påstående, om hon samtycker. Gäller sedan samtycket till att ha smärtsamt sex i alla hål med alla dina kompisar? Ja, det tror Sveriges domstolar, och det ska de ha svidande kritik för. Inte en som kvinnan har visat tydligt samtycke till att ha sex med EN främmande man, som hon träffade första gången för någon timme sedan, har hon samtyckt till något annat än vanligt sex med just honom. Inte mer och inte med fler.
 
Antingen är det så att den svenska domarkåren har märkliga sexvanor själva (Vad sysslar de med på universiteten nu för tiden?) eller också tror de att alla andra har det. Men det är ju så fall inte konstigt, eftersom de politiker och organisationer (bl.a. RFSU) som nu skränar om behovet av en samtyckeslag, själva har drivt på och avskaffat att alla gamla moralbegrepp. Den så kallade heteronormen (med vem och hur man har sex) har angripits hårt.Sju av åtta riksdagspartier visar nu upp sig i Pride och påstår att "all kärlek är bra kärlek". 
 
Kristdemokraterna har vikt ner sig fullständigt och vågar inte offentligt stå för den kristna och ursprungliga betydelsen av ordet kärlek. Guds kärlek, som Gud ger människor och människor ger varandra. Ett parti, som också har viktit ner sig är Socialdemokraterna, som har vikit mer sig för Miljöpartiet.
 
På presskonferensen tillsammans med vice Statsminister Isabella Lofin, mp, pratade statsminister Stefan Löfvén, s, om "att den som du vill ha sex med, vill ha sex med dig". Som en pappa som förmanar sin väluppfostrade son inför hans första dejt. Vet han inte vad som försiggår i Sverige? Naturligtvis inte. Statsministern är väl också offer för den mediala självcensuren. 
 
I stort sett delar jag Anne Rambergs kritik mot den föreslagna samtyckeslagen. På sin blogg har hon skrivit: 

Vad som också är illavarslande är att såväl målsäganden som den tilltalade kommer att bli utsatta för ingående och integritetskränkande förhör om djupt personliga sexuella erfarenheter och preferenser. Fokus riskerar att komma riktas mot offret. Detta är ytterst problematiskt.

När lagstiftaren så bombastiskt går ut med en ny lagstiftning som uppges lösa problemen med att jämförelse få blir fällda till ansvar reser det förhoppningar hos offren för sexuella övergrepp. När dessa förhoppningar i vart fall  inte på kort sikt infrias är risken stor att förtroendet för domstolarnas rättstillämpning skadas.

En lagstiftning som kräver att personer som medverkar i en sexuell akt vid varje moment ska ge uttryck för sitt samtycke har lämnat verkligheten. En sådan lagstiftning kan inte tillämpas på ett rättssäkert och trovärdigt sätt. 

Men vad hon skriver om är uppenbarligen vaginala samlag mellan EN man och EN kvinna. Endast tre dagar senare , den 20 december, gick Ramberg, som är generalsektreterare i Advokatsamfundet till ett hårt angrepp mot medlemmen i Samfundet Elisabet Massi Fritz för att hon har sagt att Fittja-domen är en skam. Det är den. Jag har förklarat varför i mina båda tidigare inlägg i frågan. 

Detta är bara den senaste i en rad friande domar för gruppvåldtäkter. Gärningsmännen har fått hundratusentals kronor i skadestånd för den tid, som du suttit häktade, vilket är ett rejält tilltaget starkapital för fortsatt brottslig verksamhet. De misstänkta för gruppvåldtäkterna har påfallande ofta varit invandrare eller asylsökande. Det handlar uppenbarligen om genomgående rättegångsfel. Ord står mot ord. En ensam kvinna mot flera män, som har snackat ihop sig och sannolikt också blivit instruerade av försvarsadvokaterna hur de ska ljuga för att bli trodda. 

Eller har vi politiskt styrda domstolar, som har som mål att inte avkunna domar, som "de bruna råttorna" kan användas om argument mot den slappa invandringspolitiken?

 

 


Fittjamålet 2: Hon kräver uppoffringar av andra men inte av sina egna medlemmar.

"I takt med att invandringen till Sverige ökat kraft de senaste åren får människor finna sig i att göra avkall på välfärden. Det är vad humanismen faktiskt kräver", sa advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i Sveriges Radios söndagsintervju. den 16 augusti 2016.  
 
Vid ungefär den tiden kom en kvinna och hennes manliga vän med bussen till Fittja tunnelbanestation. Båda var missbrukare och skulle byta färdmedel för att köpa knark i en annan förort. Men något hände. Mannen kontaktades av de sedermera åtalade. Mannen följde med kontaktpersonen och gjorde upp om en affär av något slag. Han återvände med knark för eget bruk. Kvinnan följde sedan med till en portuppgång i närheten, ovetande om att flera våldtäktsmän väntade på henne. Under rättegången har hon sagt att hon misstänker att hennes manliga bekant hade "sålt" henne. Denna utsaga från henne avfärdas i domen som inte trovärdig.
 
Redan detta ser jag som en indikation på att rätten, och dess ordförande (en kvinnlig ådman) var partisk. Frågan om trovärdighet handlar ju inte om vad som är bevisat, utan om vad som är sannolikt. Frågan är då om en missbrukare, som drivs av ett starkt begär efter droger, kan sjunka så lågt så att han säljer sex med en kvinna som han egentligen håller av? En som har sjunkit lika lågt i mina ögon är generalsekreterare Anne Ramberg, som kräver uppoffringar av alla andra än sina egna medlemmar i Sveriges advokatsamfund. 
 
Försvarsadvokaterna i Fittjamålet har bevilats arvoden på över 1,8 miljoner kr för någon veckas arbete. Målsägandebiträde, advokat Elisabet Massi Fritz , fick för sin del nöja sig med 322.569 kr, . Vilket i och för sig inte är någon förakligt summa,- sett med en vanlig knegares ögon - men hon torde dock ha lagt ner lika mycket arbete som de fem försvarsadovaketerna tillsammans.. Invandringen är en guldgruva för advokater. Redan från första dagen av asylprocessen är advokater med och berikar sig. Och tjänar sedan ännu mer på alla utsiktslösa överklaganden, som har förlängt väntetiderna på beslut in absurdum. 
 
Som framgår av mitt förra inlägg i ämnet hade ingen av de fem, som slutligen åtalades (antalet gärningsmän torde har varit mellan 15 och 20) svensk etnicitet. Fyra kan antas ha fötts i Sverige eller hunnit bli svenska medborgare, medan den femte uppges vara "medborgare i upphört land". vilket torde vara en omskrivning för Serbien (ex-Jugoslavien), som han inte vill bli utvisad till. - Om mannen inte är medborgare i någon existerande stat, borde det ha stått "statslös". 
 
Riksdagsledamoten Hanif Bali, m, har kritserat de svenska domstolarna för att inte döma till utvisning i den utsträckning den lagen tillåter och är praktiskt möjligt. Inget land tar emot statslösa personer, som har utvisats p.g.a. brott Tack vare våra "generösa" lagar och ännu "generösare" domstolar, får vi svenskar - förutom att dra in på vår väldärd - också dras med ett stort och extremt farligt kriminellt klientel med utländskt ursprung. Enligt generalsektreterare Ramberg är Hanif Bali en "taltratt åt bruna råttor". 
 
Trots att även Massi Fritz är medlem i Advokatsamfundet (det är obligatoriskt, om man vill kalla sig advokat och få ersättning av skattemedel), har hon fått en rejäl uppsträckning av generalsekreterare Ramberg för att hon kallat Fittja-domen "en skandal". På sin blogg har Ramberg skrivit: "Det har från vissa håll hävdats att tingsrättens dom skulle utgöra en skam för det svenska rättssystemet. Det är ett inkorrekt påstående som på felaktiga och orättfärdiga grunder riskerar att skada tilltron till domstolarna." Generalsekrteraren har alltså tagit ställning mot en av sina medlemmar, och mot medlemmens klient, inför de hovrättsförhandlingar som nu torde följa. 
 
På sin blogg har Ramberg också skrivit: "Domen är utomordentligt välskriven och ovanligt pedagogisk. Jag föreslår att alla som uttalar synpunkter i frågan dessförinnan läser domen. Den är en skolbok i straffprocessens grunder". Läst domen är just vad jag har gjort, och ju mer jag läser, desto mer tycker jag att det lutar mot grov våldtäkt och inte våldtänkt av "normalgraden", Men eftersom det exakta händelseförloppet inte har kunnat klarläggas, hade kanske en försiktig domstol ha dömt för våldtäkt av "normalgraden". som dock kan ge ett straff på mellan två och sex år. 
 
Läst har jag alltså gjort, men har Ramberg gjort det? Jag tror inte det, bl.a. därför att hennes blogginlägg kom så snabbt efter offentliggörandet av den mycket långa och svårlästa (även för en tränad person) domen. Det framgår ju dessutom klart av Rambergs blogginlägg att hon är mer bekymrad för att domstolarnas anseende har fått sig en törn, än att de dömer rätt. Det handlar ju inte bara, eller ens huvudsakligen, om att kvinnan skå få upprättelse (vilket för övrigt många gånger år omöjligt. eftersom det i många våldtäktsmål faktiskt är svårt att bevisa att ett brott har begåtts. Det handlar också om att vanekriminella får gå lösa och begå nya brott. 
 
Ramberg har naturligtvis haft rätt, när hon har sågat regerigens förslag till samtyckeslag. Hon har haft rätt, när hon har sagt att en samtyckeslag inte kommer att leda till fler fällande domar. Förmodligen har hon uppfattningen att bara samtyckeslag-anhängare och aktivister i me too-rörelsen är kritiska mot Fittja-domen- De, som har följt min blogg, vet dock att jag är en av de få som vågat kritisera me too-rörelslen, redan när kraven att hålla med var som starkast. Domstolen kan ha haft en ambition att visa att den inte styrs av opinioner. Men den  här gången blev det helt fel. 
 
Jag har själv tjänstgjort som nämndeman i en domstol, men det var en domstolstyp som fäster väsentligt större avseende vid rekvisit än aktuell domstol, som ägnar åtskilliga sidor åt ett teoretiskt resonemang om bevisvärdering., och inte ens en halv sida till rekvisiten  Rekvisit kallas i brottmål de omständigheter som gör en viss handing till ett brott, och i så fall vilket slag av brott. Och som framgår av mina inlägg finns en del brottstyper att välja mellan. Det är både olagligt att köpa sex och att sälja knark. Att utnyttja någons drogberoende till att ha sex med henne är våldtäkt av lägst normalgraden. .
 
Rätten är inte bunden av åklagarens brottsrubricering, utan kan välja en grövre eller lindrigare brottsrubricering, beroende på vad som har bevisats. 

Ljuva minnen

 
Full av liv. Så många jular tillsammans. Han blev 19 år. 

Fittjadomen: När pedagogiken vinner över juridiken

Jag håller med om att domen är "utomordentligt välskriven och ovanligt pedagogisk". Men vad har det med det verkliga fallet att göra? Det är en skrift som passar bättre i den högre akademiska undervisningen än i praktisk dömande verksamhet, som jag uppfattar domen. Domen är på väldigt många sidor, varav runt hälften ingenting har att göra med det aktuella fallet. Jag håller just på och analyserar den.

Det hade varit bättre om man hade skalat bort dödköttet och koncentrerat på vad som kunna bevisas i det aktuella fallet, bl.a. att kvinnan hade sperma i munnen och på kroppen innanför trosorna. Det var sperma från fem olika män, varav tre var identifierade, nämligen de tre som var åtalade för grov våldtäkt. P.g.a. schabblet med utredningen är det svårt att bevisa att händelsen uppfyller rekvisiten för grov våldtäkt, men det kan alls inte uteslutas att våldtäkten var grov. Min bedömning hittills efter läsning av den mycket långa domen, är dock att rekvisiten enligt lagtexten för våldtäkt av lägst "normalgraden" är väl uppfyllda.

Min misstanke är att rätten inte alls var enig, trots att detta påstås i domen, och att den juridiskt utbildade domaren försökt skyla över denna oenighet genom den överflödiga akademiska undervisning, som tagits med i domen. Vad som kan ha sagts internt mellan domare och nämndemän får vi aldrig veta, eftersom det råder sträng sekretess om rättens s.k. enskilda överläggning.

Eftersom domen är så lång och svåröverskådlig har domstolen gjort en kortare sammanfattning av domen. i vilken flera för de åtalade männen besvärande fakta har utelämnats. Eftersom det är ytterst tidskrävande att läsa och analysera hela domen, utgår jag från att de journalister och andra förståsigpåare som har uttalat sig kort efter offentliggörandet av domen, bara har läst sammanfattningen och kanske de första 10 - 20 första sidorna av själva domen.

Det hade inte varit bättre med den av regeringen föreslagna samtyckeslagen, som skulle ha fungerat som ett ytterligare argument för den friande domen, eftersom den mest aktiva av de tre identifierade männen hävdade att kvinnan hade betalat med sex för knarkköp. Om detta stämmer, vilket i och för sig i2särnte har bevisats, så har ett formellt avtal ingåtts enligt avtalslagen, och det är ju just vad Mp vill ha. Men det är våldtäkt i alla fall, Fiffigt av den åtalade mannen att erkänna det lindrigare brottet sexköp för att undgå fällande dom för det grövre brottet våldtäkt.

Att en dom är "välskriven" figurerar alltför ofta i argumentationen från juridiskt utbildade personer som argument för att en domstol har dömt rätt. Så exempelvis i dåvarande justitiekanslerns upprpeade påståenden att Tomas Qvick är skyldig till de åtta mord han är dömd för.

Min bedömning att det var en våldtäkt grundar sig framför allt på följande passus i lagtexten: Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation.

Läkarundersökningen senare samma dygn visar att kvinnan hade mycket droger i kroppen och dessutom var sjuk, troligen till följd av tidigare missbruk under många år. Befann hos sig då inte i en "särslilt utsatt situation"? Om det hade gått till på det sättet, som kvinnan har berättat, var det utan tvivel en grov våldtäkt. vilket rätten har skrivit i domen. Men rätten för också en vidlyftigt resonemang om att hon saknat trovärdighet och att hennes berättelse inte är trovärdig. Men de fragment av hennes berättelse, som enligt rättens mening är trovärdiga, tyder dock - tillsammans med överig bevisning på att det var en våldtäkt, dock oklart om den i lagens mening var grov eller ej. Det mesta tyder dock . även om det inte kan bevisas fullt ut - på att det var ren tortyr. 

Rätten verkar dock inte ens ha funderat i de banorna: Var det trots allt en våldtäkt, även om bevisningen inte fullt ut uppfyllde rekvisitet för grov våldtäk?? Man kunde ju ha dömt till ett lägre straff än fängelse i tio år. som är maxstraffet för grov våldtäkt. Samt till utvisning, om gärningsmännen inte hunnit bli svenska medborgare. Fyra av dem har arabiska namn, och av dessa benämns en som "den svarta killen". En har ett jugoslaviskt namn. Kvinnans namn och nationalitet är hemligstämplat, men det kan antas att hon är svensk. 

I lagen finns olika grader av våldtäkt med straffvärde fängelse mellan två och tio år. Det har förekommit, i andra mål att utländska medborgare har dömts för våldtäkt och ändå inte blivit utvisade. De kan alltså begå samma brott gång efter gång. Var finns de verkliga "rättshaveristerna" om inte i den svenska domarkåren? Somliga borde ägna sig åt undervisning i stället, eftersom pedagogik verkar vara deras stora intresse. 

Slutligen vill jag bara säga tilll statsminister Stefan Löfvén. Det här är ingen lekstuga, men ändå har du låtit Gustav Fridolin göra regeringen toch lagstiftningen ill en lekstuga med män och kvinnor som leksaker. Reagerar du inte ens när Fridolin säger att din egen finansminister inte företräder regeringen? 

 

 

 

 

 


Solen

Solen skyms just nu bakom huset i sydväst, men lyser upp hela himlen och varma , ljusa solstrålar leter sig ända hit. Framåt midsommar kommer solen att synas ända fram till 21-tiden och då blir det stekhett här inne. Det var mulet i går, men klart idag. Det är en så fantastisk känsla efter att ha levt i mörker under två och en halv månad, att solljuset har kommit tillbaka. Samtidigt som dagarna blir kortare och kortare för alla andra. 
 
Bara tre bloggläsare idag. Och det visar ju hur less folk är på me too-kampanjerna och de falska anklagelserna mot kända och okända, medan de verkliga förövarna går fria. 
 
Har förre vänsterpartiledaren Lars Ohly erkänt att han har sextrakasserat än kvinnlig partimedlem, eller har han bara erkänt att han är den utpekade vänsterprofilen?
 
Synd att inte Fredrik Reinfeldt är kvar som statsminister. Han hade nog insprirerats av Dagens Nyheters, Aftonbladets och Sveriges Televisions framgågar i domstolsbranschen och avreglerat och privatiserat hela branschen, så att vi fått privata domstolar foch fri konkurrens mellan ör alla typer av mål.
 
Kom tilll oss och bli dömd. Vi dömer till sköna fängelsestraff med spa och sex-service på rummet-. (Vi har slopat benämningen "cell") Är du ovän med någon? Honom dömer vi till skamstraff, om du betalar bra. Vi samarbetar med de ledande medieföretagen för verkställighet av straffen. (Annons från Domstolsaktiebolaget Skampålen)
 
Upplysningsvis meddelas att jag inte har blivit utsläppt från något fängelse. Men byggnadsställningara,  som tvingat mig leva bakom fördragna gardiner för att slippa insyn, försvann i fredags. 
 
 

Vita heterosexuella män alltid skyldiga. Alla andra är oskyldiga

Malmö-polisen har inte släppt signalementet på de män som våldtog en 17-årig flicka och i samband därmed misshandlade henne svårt, så att hon måste hämtas med ambulansö Det är tredje gruppvåldtäkten i samma område i Malmö inom en månad. Polisen har uppmanat kvinnor att inte stänga in sig, eftersom det vore "kontraproduktivt". Väntar de på en ny gruppvåldtäkt mitt framför näsan på polisen, så att de skyldiga kan gripas? Polisen tror att många runt gärningsmännen vet vilka de är, och hoppas att de ska höra av sig- 
 
Journalistkåren, som nu har fullt upp med att anklaga varandra, och diverse kulturpersoner, för serievåldtäkter, har triumferat varje gång en serievåldtäktsman har åkt fast. De har nämligen varit svenskar. I de fallen har inget hindrat att etniciteten avslöjas. Men av det har vi fått veta att svenska serievåldtäktsmän jagar ensamma och inte skryter med det inför vänner och bekanta. 
 
Media har varit minst sagt stressade av den senaste tidens händelser. Me too har ju legat som en våt filt, som tryckt undan alll annan nyhetsrapportering, förutom att muslimer sitter i möten med judar-. Och att något uttalande från Donald Trump som satte igång angreppen mot synagogan. En vit heterosexuell man. 
 
Det ska naturligtvis inte förtigas att det finns muslimer (enligt undersökningar en majoritet på 61 %) som inte är anttisemiter. Men är det en så stor nyhet, så att man måste använda nästan all sändningstid från Malmö att berätta om detta faktum? Grumppvåldtäkterna ska däremot tystas ner. åtminstone så länge det inte är klarlagt att de skyldiga är vita heterosexualla män. Dessutom har ju media haft fullt upp med knivdråpet i Stockholm. Att offret var en s.k. ensamkommande som varit väldigt snäll, har vi fått veta. Däremot ingenting om dråparen, förutom att han är 16 år och har varit avstängd från skolan under en tid, samt att de andra eleverna var rädda för honom. 
 
Är han också en s. k ensamkommande och är 16 hans verkliga ålder? Jag kallar honom "dråparen", fastän han är misstänkt för mord, så står det på polisens hemsida, men jag tycker nog att man bör avvakta med brottsrubrikeringen tills polisutredningen är klar. Media, som tydligen har hållit egna vittnesförhör vet att berätta att offret knivhöggs bakifrån helt oprovocerat. En ensam psykopat, och sådana kan man ju alrig skydda sig ifrån.
 
Nu, i efterdyningarna efter Me too vet vi ju att media håller sig med sina egna privatdomstola, med chefreaktörer och ansvariga utgivare som domare och journalisterna som kriminalkommisarier. De kan aldrig ha fel. I går framträdde författaren Stig Larsson, som vän till "lulturprofilen" och bedyrade hans oskuld. Det här blir knepigt värre. Å ena sidan är Jean-Claude Arnault vit heterosexuell man, men å andra sidan är han också jude. Och judarna ska vi tyckas synd om. Just nu.
 
Tills Hamas börjar skjuta rakter mot befolkade områden i Israel,. och Israel svarar med bomber mot avskjutningsramperna i bostadskvarter i Gaza. Då kommer Aftonbladet och Sveriges Telivision att anklaga .... för att döda palestinska barn. Igår läste jag en dom från Stockholms tingsrätt. som hade dömt en drygt 70 år gammal manodepressiv kvinna för brottet hets mot folkgrupp.Hon hade nämligen sagt att en viss folkgrupp dödar palestinska barn. Men det hade hon väl inte hittat på, utan fått någonstans ifrån? Kanske från någon nyhetsuppläsare i TV? 
 
De småkriminella döms. med de stora hetsarna går fria. Deras yttrandefrihet skyddas ju av grundlagarna. Att Hamas gömmer militära anläggningar i bostadsområden.. för att kunna framställa fienden som barnamördare tvivlar jag inte ett dugg på. Det svenska försvaret gör på samma sätt. Under min egen värnpliktstid var jag flera gånger. en tid dagligen, inne i en av det svenska Flygvapents ledningscentraler, som låg under källaren i ett hyreshus. I bottenplanet fanns en krog, som vi soldater besökte på fritid-
 
Det var fiffigt uträknat. Att en soldatkrog besöks av soldater väcker ju inga misstankar Att en handfull soldater avvek och togr hissen ner i underjordenmärktes ju inte. Det hade hur som helst behövts kraftiga bomber för att slå ut den anläggningen. Undrar hur många svenska barn, som hade dödats, om vi hade dragits in i något krig. Världsopinionen hade förstås rasat mot fienden. För att vinna det militära kriget måste man vinna propagandakrigetö 
 
Och fästmön rasar mot mig, ty vi stödjer olika sidor i Israel /Palestina-konflikten. Det är nog för att göra mig till en kvinnorörtryckare. Jag är ju en vit heterosexuell man. Me too-rörelslen har nu övergått från att beskylla diverse chefer, främst inom media-, kultur- och politik-sektorerna för sexuella övergrepp till att de utövar ett "kvinnoförtryckande" chefsskap. Av de diffusa anklagelserna framgår inte att behandlingen av kvinnliga medarbetare skiljer sig från behandlingen av manliga medarbetare. Alltså handlar det egentligen om en auktoriter ledarstil. 
 
Det är ganska komiskt att beskyllas för detta, när jag aldrig har varit chef. Och att det skulle vara min fars fel att jag blivit sådan. Han har inte heller varit chef. Det har däremot både hon och bror och deras far varit Att sedan komma dragandes med att alla män i min fars generation var sådana. Jag har abolut ingen emot att chefer med auktoritära ledarstilar får sin fiskar varna. Men då ska det inte bara gå ut över chefer som är vita heterosexuella män. Och de ska inte anklagas och hängas ut för sådant som de inte har gjort. 
 
Me too har blivit ett mediabrus, som döljer sådånt som är verkligt allvarligt-. 

Ljuset kom tillbaka 15 december kl. 12.12

Har kevt i mörker under två och en halv månader. Det har varit byggnadsställningar runt huset och folk som har gått utanför mitt fönster. Eftersom uppgången till alla arbetsplatserna har varit utanför mitt fönster, har det varit ett ständigt spring och oljud. Har därför haft persiennerna nedfällda och har altså levt i mörker under de sista ljusa höstdagarna.Detta har varit oerhört påfrestande. Blev därför väldigt glad när det började montera ner byggnadsställningarna i måndags. Hela veckan har jag sett fram mot att kunnat släppa in ljuset. Vaknade i morse av ett värre oljud än vanligt och folk som pratade högt på något främmande språk. Det kändes som om de var inne i lägenheten, men det var de ju inte. Äntligen hade de påbörjat nedmonteringen av de sista byggnadsställningarna, de utanför mitt fönster. Strax efter kl. 12 var de borta., och jag kunde släppa in ljuset. 
 
Ja, det har varit en svår  tid, och inte minst igår när jag berättade för några andra hur påfrestande det har varit och att jag hoppades bli av med byggnadsställningarna och folk som går utanför fönstret före veckoslutet. Jag blev förmanad om att arbetsmiljölagen kräver att det ska vara byggnadsställningar vid den typen av jobb som nu har gjorts. Jag svarade att jag inte alls hade haft några invändningar, men att det hade varit påfrestande ändå. Just nu sitter jag och skriver i dagsljus, utan tända lampoer. Och oljudet har tystnat. Fantastiskt. Ljuset kom tillbaka en hel vecka före vintersolståndet. 

Ljuset kom tillbaka 15 december kl. 12.12

Har kevt i mörker under två och en halv månader. Det har varit byggnadsställningar runt huset och folk som har gått utanför mitt fönster. Eftersom uppgången till alla arbetsplatserna har varit utanför mitt fönster, har det varit ett ständigt spring och oljud. Har därför haft persiennerna nedfällda och har altså levt i mörker under de sista ljusa höstdagarna.Detta har varit oerhört påfrestande. Blev därför väldigt glad när det började montera ner byggnadsställningarna i måndags. Hela veckan har jag sett fram mot att kunnat släppa in ljuset. Vaknade i morse av ett värre oljud än vanligt och folk som pratade högt på något främmande språk. Det kändes som om de var inne i lägenheten, men det var de ju inte. Äntligen hade de påbörjat nedmonteringen av de sista byggnadsställningarna, de utanför mitt fönster. Strax efter kl. 12 var de borta., och jag kunde släppa in ljuset. 
 
Ja, det har varit en svår  tid, och inte minst igår när jag berättade för några andra hur påfrestande det har varit och att jag hoppades bli av med byggnadsställningarna och folk som går utanför fönstret före veckoslutet. Jag blev förmanad om att arbetsmiljölagen kräver att det ska vara byggnadsställningar vid den typen av jobb som nu har gjorts. Jag svarade att jag inte alls hade haft några invändningar, men att det hade varit påfrestande ändå. Just nu sitter jag och skriver i dagsljus, utan tända lampoer. Och oljudet har tystnat. Fantastiskt. Ljuset kom tillbaka en hel vecka före vintersolståndet. 

En gång flykting - alltid flykting?

Jag har mött personer - nu drygt 80 år - som har flytt till Finland från länder söder om Finska viken, när deras hemtrakter invaderades av den sovjetiska Röda armén. Deras hemtrakter hade tidigare varit ockuperade av tyska nazister, som lokalbefolkningen försökte hålla sig väl med De hade kanske inget annat val, men det uppskattades försås inte av ryssarna. En då sjuårig flicka har berättat för mig att en granat hade förstört hennes systers cykel. Dessbättre satt inte systern på cykeln just då, utan ledde den. Granaten slog alltså ner mellan flickorna. En tysk soldat, som sett händelsen, hade rustat fram och tröstat flickoran och bjudit på godis. Flickan, som just hade fyllt 83, när hon berättade detta, sa att de tyska soldaterna hade varit "så snälla". 
 
Den gamla damen mindes inte hur de (pappa, mamma och de två döttrarna) hade kommit till Finland. De måste ha gått genom sovjetkontrollerat område, och hade väl antagligen varit livrädda. Men de blev inte kvar länge i Finlad, eftersom det började gå dåligt för Finland i det s.k. fortsättningskriget mot Sovjetunionen. De hade därför vandrar norrut genom Finland till Haparanda i Sverige, varifrån de hade skickats till ett flyktingläger utanför Karlstad. Just den här flickan / kvinnan kom från Ingermanland, som i början av 1700-talet hade tillhört Sverige, men sedan dess varit ryskt /sovjetiskt. De hade dock ända till flykten behållit sin ingermanländska kultur och språk. 
 
Jag har hört berättelser från ytterligare några flyktingar österifrån under andra världskriget. Det var en kvinna, so var gift med en svensk man, som har berättat om sin fru. Hon tillhörde den ryska minoriteten i Finland, och hade alltså ett ryskt för- och efternamn, men var finsk medborgare. Hon hade tillsammans med sina föräldrar fördrivit från deras hemtrakter i dåvarande östra Finland. som avträddes till Sovjetunionen genom fredsavtalet efter kriget. Flykten genom Finland till Sverige måste ha varit en skräckupplevelse, eftersom ryssar inte var populära i Finland, som hade förlorat 93.000 soldater i kriget. 
 
Detta ger kanske en annan dimension av uttrycket "Fly för livet" än den., som vi vanligen får höra i den nutida svenska flyktingdebatten. Ett annat av de gamla flyktinbarnen, en nu 80-årig man från Estland, vilken gjort kometkarriär inom Socialdemokraterna, har beskrivit på sin blogg om hans fars önskan att återvända till ett fritt Eslland. Jag undrar hur det känns att upptäcka. att det inte längre finns något hemland att återvända till. Hur lång tid tar det för ett sjuårigt barn att byta nationalitet, att börja identifiera sig mer med sitt nya hemland än med sitt gamla hemland. Jag ville veta, så jag skickade en fråga, men fick intet svar., 
 
Jag tycker att det är en väsentlig fråga, hur lång tid det tar för ett barn att byta nationalitet och känna sig som en del av sitt nya hemland, inte mist på grund av de slitningar som uppstår i flyktinfamlijer, när barnen har "integrerats" i det svenska samhället. medan förädrarna vill återvända till sitt gamla hemland, så fort som möjligt. Har föräldrarna ingenting att säga till om, beträffande vad deras barn ska anpassas till? Kan det rentav vara så att det svenska förmyndarsamhället, som inte erkänner föräldrars rätt till sina barn, "stjäl" invandrarnas barn?
 
Varför ska flyktingar, som har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd, och alltså inte har rätt att stanna i Sverige sedan tillstånden löpt ut. påtvingas en transfomrering till svenskar och intet ha att säga till om beträffande dras barns uppfostran och utbildning? Och hur reagerar barnen själva? Jag ska här bara nämna min egen flyttning inom Sverige, som skedde samma dag som jag fyllde tio år. Det var som att komma till ett väldigt otäckt främmande land, där främlingsfientligheten - mot inflyttare från andra landsdelar stod som spön i backen.Den staden, och dess falska "anti-rasism" avskyr jag fortfarande. 
 
Den anti-rasistiska fernissan är bara ett av sätten att visa sin främlingsfientlighet, att framhäva sig själv som bättre än alla andra. Vara "intolerant mot de intoleranta", en parafras på serietidningen Fantomen. Jodå. mannen på dödskalletronen bland pygméerna är ju "hård mot de hårda", och pygmérnas vite beskyddare. Det är ju så många av de självutnämnda antirasterna ser på sig själva. Som beskyddare av de icke-vita.De ensamkommande flyktingbarnens höga beskyddare. Som måste skyddas mot hemlandet farligheter. 
 
Jag vet förstås inte exakt hur Migrationsverket har resonerat, när man har beslutat att avvisa unga män från Iran till Afghanistan. Men en sak vet jag säkert: Statsministern har inte bestämt vilket land de ska till. Det har de unga männen bestämt själva. Ja, du läste rätt. De vet ju att de kommer att skickas till Afghanistan om de trilskas. De är ju trots allt afghanska medborgare. Jag gissar att Iran inte tar emot andra länders medborgare, om de inte kommer frivilligt. Ett avslag på en asylansökan innebär att man är skydlig att lämna Sverige..Naturligtvis får an själv välja till vilket land man ska åka till, under förutsättning att man släpps in i det landet. Jag har inte hört att de inte skulle vara välkomna tillbaka till Iran, där de ju har bott större delen av sina liv. 
 
Vem är flykting, och när upphör man att vara flykting? Svar: När man har kommit till första säkra land. Dublin-förordningen, som gäller i EU. säger dessutom att flyktingar ska söka asyl i första EU-land som de kommer till och inte resa illegalt genom land efter land. Finland var inget säkert land för flyktingar från Sovjetunionen eller länder som hade ockuperats av Sovjetunionen, så länge Finland befann sig i krig med Sovjetunionen. Och så länge ryssar, som var finska medborgare, riskerade att dödas i Finland. 

Sverige 2017: Skolbarn tillåts ha dödliga vapen under lektionstid

Och hur avtrubbade tillåts lärare rekgor och skolborgarråd att vara? Jag har försökt använda dagen till att ta reda på vad som egentligen hänt, men censuren är näst intill ogenomtränlig. Självklart har det varit en massa rykten, bl.a. att två afghaner har rykt ihop.
 
Och att en tredje elev, som försökt gå emellan också har blivt knivskuren. Även om ha blivit lindrigt knivskuren, så är det jätteallvarligt. Jag fick också fram att detta inte är första gången, som beväpnade skolbarn har attackerat varandra. I förbifarten läste jag också att en 50-årig kvinna har dömts till dagsböter för brottet Hets mot folkgrupp för att hon har kallat aghaner för "kamelryttare" Hon skrev något mer också, som jag dock inte kan återge, eftersom vanliga privatbloggar inte skyddas av tryckfrihetslagen. 
 
Det, som jag inte kan skriva, kan du lästa på nätet om du googlar på ordet "kamelryttare". Om du sedan googlar på åklagarens mamn. kan du se att han har lagt ner ett mål om stöld av 400 liter diesel, trots att det finns både bildbevis och erkännande av de skyldiga. Om man jämför det som den  50-åriga kvinnan har skrivit, straffbara ord som skydda av det märkliga privilegiet för journalister att begå brott, med det som nu kan läsas om afghaner på flashback (direkta uppmaningar att mörda afghaner) så förstår du skillnaden. Den åklagaren silar mygg och sväljer kameler. Enligt åklagaren var kvinnans brott särskilt allvarligt, eftersom det var riktat mot "unga män som kämpar för att få stanna i landet". 
 
Varför åtalar han inte hela regeringen och oppositionen, med undantag för Vänsterpartiet, för det är ju faktiskt de, som ligger bakom den strikta invandringspolitiken. Och inte den 50-åriga tossan, som bara tycker att de av riksdagen beslutade lagarna ska följas, men uppenbarligen inte behärskar det politiska finlirar-språket, Jimmie Åkesson, som behärskar detta språk. riskerar inget åtal fastän han ständigt idisslar samma sak. Och det gör statsministern också, men han riskerar inte heller åtal. Så har vi åter fått "Sveriges rikes lag" och klassdomstolar, som dömer efter klasstillhörighet och inte efter brottets allvarsgrad.
 
Men är det undra på att folk börjar undera vilket slags kliientel som släpps in i landet och behandlas som om de vore små barn, och tillåsts bära kniv under skoltid? Och vilket klientel ligger bakom dieselstölderna och bostadsinbrotte? Hälften av de senare brotten begås av utländska ligor., företrädesvis från Östeuropa. 
 
Enligt uppgifter i media, har andra elever sagt att den dödade 17-åringen var mycket balanserad och omtyckt, medan den 16-årige gärningsmannen varit labil och aggresiv. De hade varit rädda för honom. Nu vet vi inte om detta är sant, eftersom chocken efter det som hänt, kan påverka vittnen. Men det är ju bra att media redan är färdiga med sin fällande dom ot 16-åringen och redan har talat om för vinnena vad de ska minna. Enligt polisen fanns inget rasistiskt motiv bakom dådet, vilket tyder på att 16-åringen inte är en svensk nynazist. Tänk om det kommer fram uppgifter, som visar att vi ska tycka synd honom åckså?
 
Och frågan kvarstår hur det är möjligt att skolbarn bär livsfarliga vapen under lektionstid, eller snarare håltimmar som det här torde ha varit fråga oml. Alla som har gått i skola, vet väl hur stökigt det kan bli under dessa håltimmar, då skoleleverna lämnas sysslolösa utan tillsyn? Detta kunde ha hänt i vilken skola som helst, där eleverna hade tillåtits att bära vapen under skoltid. Så det behöver inte alls ha haft att göra med offrens och gärningsmannens etnicitet.
 
Utan snarare med skolpersonalens och , polikerna iver att låtsa satt allt är väl, och om den stockholmsbaserade journalistkärens censurmentalitet. Och åklagare som är politiserande fähundar., som väcker åtal efter klasstillhörighet och inte efter brottets art och  omfattning. Det har ju varit upprepade dielselstölder. .  

Förfärliga anklagelser

Jag och fästmön skulle alltså ha gått på fest tillsammans med kulturprofilen och hans fru, akademiledamoten, fastän jag hade tagit fel på datum. Och dessutom hade jag "ljugit" om varför jag inte fick följa med. 
 
"Visst, det är sant att han inte fick gå med, men det beror inte på något han har skrivit om Karolinska institutet, utan på att han inte ens kunde vara med på en enkelt födelsedagsbjudning utan att göra ner mina gäster efteråt på sin blogg. Sådana obildade personer tar jag inte med i salongerna!"
 
Tänk bara vad jag hade kunnat skriva om herr kulturprofilen, och hur det går till på Svenska Akademiens tillställningar, om jag fått se det med egna ögon. Men inte har jag gjort ner alla gästerna på en privat bjudning. Jag tycker bara inte att det passar sig att en av de kvinnliga gästerna försöker enlevera värdinnans man. Jag gjorde mitt bästa för att på ett hövligt sätt signalera att jag tyckte att konversationen börjae bli alltför intim- Och det skrev jag om. Men det är kanske så det går till i de fina salongerna. Vad som framkommit i media. har herr kulturprofien inte dragit sig för att enlevera gästernas fruar och döttrar och bjuda dem på flygresor till Akademiens lägenhet i Paris, där han har haft avancerat sex med dem.
 
Fästmön får det att framstå som om jag har gått ut med förfärliga anklagelser mot henne. Men mig veterligt brukar inte hon heller springa på Akademiens fester, och har alltså själv varit ovetande om hur det går till där, tills herr kulturprofilens förehavanden avslöjades i media. Synd är det i alla fall, att det inte blev något, för så nära de fina salongerna har jag aldrig tidigare varit.
 
Finns ingen humor i de litterära sällskapen???

Tur att man inte är nobelpristagare

 
Den här dagen, 10 december skulle jag ha varit i Stockholm på något arrangemang ,i regi av Svenska Akademien, i anslutning till nobelfestligheterna. Fästmön hade två biljetter, men jag var förstås inte fin nog. Och dessutom skulle man ha frack. Kvinnor får däremot vara klädda, eller rättare sagt halvklädda hur som helst. Se bara den kvinnliga TV-reportern i röda trasor på Nobelfesten. Och så fanns ju risken att jag skulle skriva någonting sarkastiskt om de fina tillställingen här på bloggen. Vilket torde syfta på mina inlägg om skandalerna vid Karolinska institutet, som utser nobelpristagare i medicin.
 
Tanken att just jag skulle kunna ställa till med skandal i Nobel- och Svenska Akadmien. sammanhang är skrattretande, efter avslöjandena om den s.k. kulturprofilens framfart. Nu fick jag ändå inte chansen att träffa honom. Det var synd. Han har uppenbarligen mycket att lära ut, både hur man eröverar pryda kvinnor, och hur man nästlar sig in i den fina världen, utan att själv ha presterat något. 
 
Jag avundas inte alls nobelpristagarna. Tänk att behöva sitta där timme efter timme, och svara på närgångna frågor från någon bordsdam, vars sällskap man helst velat slippa, typ: "Och var någonstans där bodde du?" Vore jag forskare, skulle jag hellre sitta på min kammare och forska. Precis som jag gör nu. För det ligger ju ändå en hel del "forskning" bakom inläggen, som jag skriver. 
 
Jag har också skrivit ett inlägg om Alfred Nobel, "En dödens köpman som blev mänsklighetens välgörare", efter ett besök på Nobels gård i Karlskoga. 
 
Tillägg:
Fästmön har just hör av sig, och uppmanat mig att sluta ljuga om henne. Hon anser tydligen att något som jag har skrivit i det här inlägget inte är sant. Skulle det vara att hon anser jag inte är fin nog att gå tillställningar hos Svenska Akademien? Hurra, då får jag väl vara med nästa år. Jag får kanske överta "kulturprofilens" plats som Akademiens nittonden ledamot och får vara med och utse nobelpristagare i litteratur. Det är bara ett problem: Titta på bilden från nobelfesten! Skulle jag kunna sitta med där. i denna jättesal, utan att gripas av panik? 
 
Men jag har nog en del skönlitterära kvalitéer, också, i mitt skrivande. Och då är det väl tillåtet att avvika ett par millimeter från sanningen, i alla fall som fästmön ser den, för att åstadkomma god skönlitteratur? Gjorde inte Strindbeerg det med sin "Giftas"-roman?
 

Tidigare inlägg
RSS 2.0