Äktenskapslagen, del 1.

  Kör över kd!


Det råder väl nu inget tvivel om att Göran Hägglund tillmötesgår de värsta skränfockarna inom homorörelsen, när de kräver att allt som sker i kyrkan ska vara en juridisk nullitet. Det stora flertalet homosexuella är sansade människor, som inte vill ha ett permanent krigstillstånd med oss som har en traditionell kristen tro. Jag tror att det är möjligt med en kompromiss i homoäktenskapsfrågan. Det hade säkert gått att få en ännu bättre kompromiss, om inte kd hade illfänats. Sex av de sju riksdagspartierna står bakom en bra kompromiss, som avvisas av kd.
 
Här följer en jämförelse mellan den nuvarande svenska lagstiftningen och Katolska kyrkan, men den stämmer även på Svenska kyrkan.


Så här skriver Katolska kyrkan i sitt remissvar:

"Såvitt gäller Katolska kyrkan är det därför felaktigt att, som utredaren gör, uppge att den religiösa ceremonin består i att 'få äktenskapet välsignat' (s 254)."


Och så här står det i den nuvarande svenska lagen 4 kap 1 - 2 §§:

"Äktenskap ingås genom vigsel i närvaro av släktingar eller andra vittnen.

Vid vigseln skall kvinnan och mannen samtidigt vara närvarande. De skall var för sig på fråga av vigselförrättaren ge till känna att de samtycker till äktenskapet. Vigselförrättaren skall därefter förklara att de är makar.

Har det inte gått till så som anges i första stycket eller var vigselförrättaren inte behörig att förrätta vigsel, är förrättningen ogiltig som vigsel."


Den nuvarande svenska lagen och Katolska kyrkan är alltså helt överens om att den nuvarande kyrkvigselen inte är någon välsignelse eller bekräftelse av något som redan har skett, utan att äktenskapet faktiskt ingås genom kyrkvigseln - i både dess juridiska och kyrkliga verkningar.  Detta gäller alla äktenskapsvigslar mellan man och kvinna.


Så här står det däremot i lagen om partnerskap § 1
:"Två personer av samma kön kan låta registrera sitt partnerskap."


Här handlar det alltså om registrering av något som antas redan ha skett. Men hur kan man veta det? Vad är det som har skett? Ännu mer ologiskt blir det, när fortsättningen lyder 3 kap 1 §:

"Ett registrerat partnerskap har samma rättsverkningar som ett äktenskap med de undantag som anges i 3 och 4 §§.

Bestämmelser i lag eller annan författning med anknytning till äktenskap och makar tillämpas på motsvarande sätt på registrerat partnerskap och registrerad partner, om inte annat följer av undantagsreglerna i 3 och 4 §§." (Dessa undantag är så marginella att de ej återges här).


Genom "registreringen" (som i själva verket är en vigselceremoni) inträder alltså samma rättsverkningar som vid äktenskap! Om lagtexten hade erkänt att partnerskapet faktiskt ingås genom "registreringen" (som i själva verket är en vigselceremoni) hade onödiga missförstånd undvikits, t. ex. att vigselakten i kyrkan bara är en bekräftelse på något som redan har skett.


I nuvarande äktenskapslag står också 4 kap 6 - 8 §§:

"Vid vigsel gäller i övrigt

1. föreskrifterna i kyrkohandboken eller andra föreskrifter för svenska kyrkan, om vigseln förrättas av en präst i den kyrkan,

2. den ordning som gäller inom annat trossamfund, om vigseln förrättas av en präst eller någon annan i ett sådant samfund,

3. föreskrifter som meddelas av regeringen för andra fall.

Vigselförrättaren skall genast lämna makarna ett bevis om vigseln./- - / Vigselförrättaren skall genast sända underrättelse om vigseln

till Skatteverket."


Detta är ju intressant. Att katolska präster ska följa Katolska kyrkans egna bestämmelser står inte bara i den kanoniska lagen. Det står även i den svenska lagen! Göran Hägglund vill alltså riva upp den svenska lagstiftningen erkännande av den kaniska lagens giltighet i Katolska kyrkan! Samme Hägglund som vill påtvinga s. k. katolska länder svensk abortlag! Hägglund företräder en rent kommunistisk politik: religionen ska vara en privatsak!


I detta sammanhang vill jag också påminna om att Anders Wijkman, som är svenska kd:s ledamot i EU-parlamentet har gått emot de andra kristdemokratiska partiernas krav på att kristendomens betydelse för formandet av Europa skrivs in i EU:s konstitution.

Katolska kyrkan skriver också i sitt remissvar:

"Katolska kyrkan anser... att det inte bör införas någon vigselplikt för de trossamfund som medges vigselrätt. Äktenskapet mellan katoliker regleras av den kanoniska rätten... Katolska kyrkan i Sverige är en del av den världsvida Katolska kyrkan och har ingen möjlighet att ändra den kanoniska rätten eller förrätta vigslar i strid med dess bestämmelser. Katolska kyrkan måste därför tillförsäkras rätten att i varje enskilt fall avgöra om en vigsel är förenlig med en kanoniska rätten för att det skall vara möjligt att fortsätta att bistå staten med att förrätta vigslar som har civilrättslig giltighet."


Tre av de fyra regeringspartierna vill behålla samfundens vigselrätt, utan att det införs något vigseltvång samfunden. De tre oppositionspartierna säger samma sak i en gemensam motion. Nu förs en buskagitation i bl. a. tidningen Dagen att den nuvarande oppositionen kommer att bryta sitt löft till samfunden vid ett regeringsskifte.

Det bästa vore en blocköverskridande överenskommelse mellan de sex seriösa riksdagspartierna, som kör över kd. Sådana överenskommelser har gjorts i andra frågor, som kräver en långsiktig lösning som står sig över riksdagsvalen..


Och även om den nuvarande oppostionen i regeringsställning skulle gå emot sin egen motion, finns ingen anledning att i lag avskaffa samfundens vigselrätt. Det får de ta ställning till själva, om situationen skulle uppstå. 1975 infördes en lag, som gav präster i Svenska kyrkan rätt att vägra viga frånskiljda till nytt äktenskap. Bakgrunden till denna lag, som undertecknades av den socialdemokratiska justitieministern Carl Lidbom (!), var att flera Svk-präster (som då var statsjänstemän) hade dömts för tjänstefel, sedan de vägrat viga frånskijda. "Civil olydnad" kan ge resultat!


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0