Påven abdikerade som hela katolska kyrkans herde.

  Min dopkyrka, Västerås domkyrka. Härifrån utgick hela den nuvarande apostoliska successionen i Svenska kyrkan, som är världens enda protestantiska kyrka med obruten apostolisk succession tillbaka till Jesu tid! 

När Clemens VII tillträdde som påve under hösten 1523 var fem av sju biskopsstolar i Sverige vakanta. Ärkebiskopen Gustav Trolle hade flytt ur landet för att slippa ställas till ansvar för Stockholms blodbad och morden på biskoparna i Skara och Strängnäs. Arvid i Åbo hade drunknat under försök att ta sig över till Sverige för att bli ny ärkebiskop. Otto i Västerås hade avlidit. Under hela sitt pontikfikat (1523 - 1534) hade Clemens alltså behövt tillsätta minst sju biskopar i Sverige. Han tillsatte en enda. Det var Vadstena-munken Petrus Magnus, föreståndare för Birgittasystrarnas hus i Rom, som skickades hem till Sverige för att bli biskop i Västerås!

Johannes Magnus (ej släkt med Petrus Magnus), som varit svenskt sändebud i Rom och där fått höga teologiska utmärkelser, skickades hem som påvlig nuntie (ambassadör) med uppgift att bekämpa protestantismen som ännu var i sin linda. Trots att både Gustav Vasa och Uppsala domkapitel bönade och bad i flera brev till påvarna Hadrianus VI och Clemens VII om confirmatio som ärkebiskop  för Johannes Magnus, förhalade Clemens frågan till sin död 1534.

Inom några få år var Västerås-biskopen Petrus Magnus enda biskop i Sverige med påvlig confirmatio. Från honom utgick hela den fortsatta apostoliska successionen i Svenska kyrkan - som är världen enda protestantiska kyrka med obruten apostolisk succession tillbaka till Jesu tid.

Ur både svensk och hela kyrkans synpunkt upphörde Clemens att vara påve efter den 1 maj 1524, då Petrus Magnus vidges i Rom till biskop i Västerås. Påven abdikerade, må vara informellt,  som hela den katolska kyrkans herde! Svenska kyrkans inställning har hela tiden sedan dess varit att påvedömet, inte Svenska kyrkan, har utträtt ur Kristi enda kyrka. En påve som så allvarligt försummar sina plikter, må vara bara mot en del av kyrkan, måste anses ha abdikerat från påvestolen.

Och detta är sanningen om Gustav Vasas "härjningar mot Katolska kyrkan": Gustav kämpade förgäves för att den man, som hade skickats till Sverige som påvlig nuntie med uppgift att bekämpa protestantismen, skulle få påvens confirmatio som  ärkebiskop! Hade han sedan något annat val än att vända sig till reformatorerna?

Zaremba del 1:1, analys.

Den polsk-judiska katoliken Maciej Zaremba flydde 1969 från de jude-förföljelser, som hade utlösts av det polska kommunistpartiet. I Sverige engagerade han sig i det halvtrotskisktiska Förbundet Kommunist, som bl.a. ville utvidga det då fortfarande pågående Vietnamkriget till ett världskrig som skulle övergå i en permanet revolution, som skulle lägga hela världen under kommunismens fötter. Idag verkar han vara konservativ. Jag anklagar inte Zaremba för att ha drivits från den en ytterligheten till den andra.

Vid den tiden var det många frihetsälskande östeuropéer som hoppades på en ny sorts kommunism, "med mänskligt ansikte". En av dem var Alexander Dubsek, den tjeckiska kommunistledaren som satte sig upp mot Moskva. Men vilka kunskaper har Zaremba om en folkkyrka i ett fritt land? Själv ständig minoritet (polsk jude, judisk katolik  och katolik i det protestantiska Sverige) tror jag inte Zaremba riktigt förstår majoritetens problematik. Majoritetsstyre, helt enkelt. Hur man ska förena demokratiska principer med bevarandet av en religion, som uppenbarades för oss för 2000 år sedan.

Det är svårt nog för dem som har att styra Sveriges största religiösa samfund, Svenska kyrkan. Och sista ordet är säkeret inte sagt. Är Svk alltför "katolsk" (=allmännelig)? Enligt min mening är Svk:s katolicitet själva angreppspunkten i Zarembas DN-artiklar under senhösten 1999. Jag avser att granska granskningen, och börjar med följande:

"Den nya Svenska kyrkan blir ett unikt bidrag till religionshistorien: världens första fria samfund där biskopar saknar rösträtt i trosfrågor och där kristendomens mening fastställs av politiska partier."

Citat ur Zarembas DN-artikel del 1 om Svenska kyrkan. Detta bemöttes i en replik i DN från de socialdemokratiska kyrkopolitikerna Torgny Larsson och Marianne Upmark. Det hade varit klädsamt om Katolik.nu hade publicerat även replikerna:

"Men sanningen är att de stora politiska partierna ställt upp med kandidater till kyrkofullmäktigevalen i åtskilliga decennier. Och biskoparna har under många år saknat rösträtt i kyrkomötet. Men att påstå att biskopar och präster skulle vara marginaliserade av kyrkopolitiken i Svenska kyrkan kan endast den påstå som inte vet något om de vardagliga realiteterna. Biskoparna har alltid haft ett stort inflytande i kyrkomötet. Från årsskiftet blir det ännu större. De har yttrande-, motions- och förslagsrätt. De är representerade i varje utskott. Dessutom har de majoritet i den viktiga läronämnden (som tillkom 1983) och har i denna vetorätt i alla lärofrågor. Ärkebiskopen kommer att vara ordförande i den nya kyrkostyrelsen, en ordning vi socialdemokrater i kyrkomötet ställt oss bakom."

Nu kan man förstås tycka att Socialdemokraterna talar egen sak.  Och själv är jag klart missnöjd med delar av den socialdemokratiska kyrkopolitiken. Men säg den som är nöjd med allt. Socialdemokraterna är idag ett parti som stöds av över 45 % av väljakåren. Omfattar kyrkans frälsningsuppdrag bara halva folket, eller vad menar de som applåderar Zaremba? Och ärkebiskop K G Hammar fortsatte att styra Svenska kyrkan med järnhand, även sedan han fråntagits all makt, enligt Zaremba.

Man behöver inte vara sosse för att se att Zaremba försöker skrämma kristna med borgerlig partitillhörighet med det gamla socialist-spöket. Med följd, givetvis, att sossarna pockar fram det gamla högerspöket och pratar om "högerkristendom". Och om det är något som är "högerkristendom" i den socialdemokratiska retoriken, så är det Katolska kyrkan - som i Italien anklagas för "kato-kommunism". Att de själva - tillsammans med alla bekännelsetrogna lutheraner - har blivit inmålad i högerburen av ex-kommunisten Zaremba , borde bekymra Sveriges katoliker lika mycket som det bekymrar mig.

Det är inte alls självklart att biskopar och präster ska ha representation i organ, som representerar lekfolket. Detta förutsätter förstås att särskilda representationer för präster och andra anställda byggs upp. Det räcker med att granska de socialdemokratiska kyrkopolitikerna för att upptäcka att prästinflytandet i kyrkomötet är för stort redan som det är idag. Vissa präster verkar ha engagerat sig partipolitiskt för att driva gentemot traditionell luthersk teologi divergerande åsikter.

Bekännelslen har för liten plats i Svenska kyrkan. Javisst. Men det beror inte på att lekfolket har för mycket att säga till om. Problemet ligger djupare än så, och kräver en djupare analys än vad Zaremba med sina ytliga kunskaper om Svk har förmår. I grunden samma problem, fastän yttringarna skiljer,  finns i de stora katolska folkkyrkorna i de sekulariserade s.k. katolska länderna i Sydeuropa. Och den ortoxa kyrkan i Ryssland klagar på samma problem i det sekulariserade post-sovjetiska samhället.


Zaremba-jubel

 Mina inlägg om Zarembas osakliga artikelserie om Svenska kyrkan i DN 1999 har kommenterats av två toppanonyma skribenter, signaturerna A och H på Malmgrens blogg, Katolskt fönster. Det finns anledning att betivla att A och H är "svenskkyrkliga" som de skriver.

A skrev 27/8: Förtal?? Jag är svenskkyrklig och jag jublade när Zarembas artiklar kom! Det var det mest hoppingivande jag läst på åratal. Jag är djupt tacksam mot alla som sprider dem!


H skrev 29/8 Även jag är svenskkyrklig och blev mycket hoppfull av att läsa Maciej Zarembas klarsynta och välinformerade artikelserie när den först publicerades kring millenniumskiftet. Ju större spridning dessa upplysande artiklar kan få, desto bättre är det och desto tacksammare blir jag. Svenska kyrkan har genomgått en mycket olycklig utveckling under många decennier, och orsakerna till detta förtjänar att lyftas fram, hur obekväm sanningen än kan upplevas för vissa debattörer.

H drämde dessutom till med: Storsläggan måste fram....förtal......tendensiösa......ett mycket fult sätt...

...grov historieförfalskning......sekteristiskt...Invektiven talar för sig själva. Zarembas artikelserie har en helt annan, och mycket sakligare, ton. Vilket är mest trovärdigt?

Anledningen till att jag misstänker att skribenterna är katoliker, är att knappast någon med insyn i Svenska kyrkans utveckling under 1900-talet skulle hålla med om Zarembas beskrivning. Enbart från högkyrkligt håll finns många hyllmetrar med kritik mot Svk:s utveckling under de senaste 50 åren. Ingen svenskkyrklig behöver gå över ån efter vatten, för att finna kritik mot utvecklingen i Svk.

Zarembas artiklar bygger på okunnighet och fördomar mot Svk och den lutherska tron, samt rent förakt mot dem som kritiserat den utveckling som varit. T ex framstår i Zarembas artiklar högkyrkligheten som en förvirrad skock hönshjärnor som planlöst springer omkring och piper i ett hörn av hönsgården. Och alla andra som okristna nickedockor, som viljelöst låter sig ledas av ateisten Arthur Engberg, som dog 1944.

Det saknar säkert inte intresse att granska Zarembas personliga bakgrund som förklaring av hans nidbild av Svenska kyrkan. Jag läste med stokrt intresse hans DN-artiklar 1997 om tvångssteriliseringarna, vilka jag jämförde med andra källor. De artiklarna höll för en källkritisk granskning, vilket hans Svk-artiklar inte gör. Varför har Zaremba genom Svk-artiklarna missbrukat sitt anseende som sanningssägare, som han sakffade sig genom steriliseringsartiklarna 1997?

Om detta ska vara en katolsk missionsstrategi, kommer även Katolska kyrkan att förbruka sitt anseende. Är Katolska kyrkan verkligen så dålig så att det behövs lögn och förtal mot Svenska kyrkan för att framstå som en bättre kyrka än Svk? Den föraktfulla och nedsättande tonen i Zarembas Svk-artiklar är obehaglig.


Sossarna på tapeten igen!


Julottekyrka  -
sossarna vill bevara "goda kyrkliga traditiner".

Längst ner till vänster under rubriken länkar finner du länken till Dag Sandahls blogg. Nu har han givit sig på sossarna. Han är fast  bloggskribent i den socialdemokratiska tidningen Östran, som tydligen kan det här med marknadsföring. Hur man får partifolket att prenumerera på partiorganet. Sossar gillar inte läggmatcher. De vill bli provocerade och gärna sätta morgonteet i vrångstrupen. Desutom är Dag rolig. Den enda kristna bloggen med humor.

Nu ger Dag sossarna råd hur de ska driva valrörelse. Den svagaste delen av SAP:s arbete, menar Dag, är kyrkopolitiken. Det kan skada partiet och partiets anseende, skriver han.. Och fortsätter: "Kunde inte någon begåvad biträdande partisekreterare läsa igenom och grunna igenom manifestet så väntar vi andra på ett nytt och bättre så länge. Stringentare i alla fall. Och gärna ett manifest som beskriver Kyrkan som det Gudsfolk den bibliskt beskrivs som - ett folk på vandring i världen med ansvar för världen. Det borde inte vara en kyrkotanke som ter sig främmande för svensk socialdemokrati."

 Han säljer socialdemokratiska tidningar och ger sossarna råd hur de ska driva  valrörelse!

Men nu insmyger sig en nästan hädisk tanke hos mig: Kanske sossarna tar det här med den dubbla ansvarslinjen på allvar? Och då vill de förstås se kvinnoprästfrågan och hbt som ordningsfrågor. Men det där med Gudsfolkets vandring, som låter så andligt och djupt, ska kyrkopolitikerna inte besluta om. Och då har ju s-politikerna faktiskt förstått sin plats i kyrkan! Valmanifestet ser jag som ett framsteg jämfört med föregående. Men det kanske är just ett valmanifest - och inte en trosbekännelse?

Jag funderade ett tag på om jag skulle lägga en länk i spalten till höger till sossarnas kyrkovalsmanifest. Men då skulle jag vara tvungen att lägga ut länkar till de andra partierna också  Så du fär själv leta på http://www.socialdemokraterna.se/. Jag tycker faktiskt att det finns en del positiva nyheter jämfört med det föregående valmanifestet. Men man kan ju inte vara nöjd med allting. Och en del tål säkert att kritiseras.

Menar sossarna verkligen att Svenska kyrkan ska arbeta för ett mångreligiöst samhälle? Det hade nog varit bra, som jag redan föreslagit, att bilda en socialdemokratisk nomineringsgrupp, som är skiljd från partiet, till kyrkovalen. Så vi får veta vad sossarna tänker göra i kyrkan, och vad de tänker göra i de profana samhällets beslutande organ. Självklart är kyrkan inte rätt forum för att arbeta för ett mångreliöst samhälle. Men kanske Riksdagen?

En sak som jag gillar skarpt med valmanifestet är att det inte alls strider mot kyrkokommunidén! Läs bara:

Håll Sveriges alla kyrkor öppna och välvårdade!

- Markera att kyrkorna är hela folkets - och därmed också statens - angelägenhet.

- Framhåll att varje medlemsutträde ökar risken för att kyrkorna ska förfalla.

- Utveckla nya former av lokalt engagemang för hembygdens kyrka.
Hitta alternativ till att lägga ned dagens församlingar!

- Skapa en ny lokal nivå som möjliggör bevarande av den lokala samhörigheten.

Det är ju sådant som politikerna ska besluta om, inte läran!

Sedan kan man ju undra vad sossarna menar med att stoppa nyrekryteringen av kvinnoprästmotståndare. Så länge den inte dementeras av någon socialdemokrat, är min tolkning att prästvigningarna av s.k. motståndare ska återupptas. Annars finns det ju ingen nyrekrytering som kan stoppas! Jag vill alltså tro att sossarna har ställt upp på min gamla idé att skilja prästvigningen från anställningsavtalet. En del av de nyvigda får alltså försörja sig på  andra jobb, och ställa upp som präster ideellt.


"För folklig för sitt eget bästa."

 Arthur Engberg 1888-1944, Sveriges apostel Han grundade Svenska kyrkan, enligt katoliken Maciej Zaremba . . .

Maciej Zaremba skrev under senhösten 1999 fyra mycket osakliga och tendentiösa DN-artiklar om Svenska kyrkan. Rubriken "För folklig för sitt eget bästa" är hämtad ur en av artiklarna. Zaremba verkar föredra sekterism framför folklighet. Han utsätter begreppet "folkkyrka" för en direkt lögnaktig analys, och påskiner nazist-sympatier hos Svk under mellankrigstiden. Det är dessutom en grov historieförfalskning när Zaremba skriver att Svk har funnits i 400 år och dessförinnan var allmännelig, d.v.s katolsk. Begreppet allmännelig introducerades av Gustaf Aulén under 1920-talet.

Zaremba skrev att socialdemokratiska politiker , under ledning av ateisten Arthur Engberg har beslutat  att så att säga oskadliggöra Svenska kyrkan inifrån, och att denna strategi fullbordades kuppartat i juni 1999. Zaremba skrev också att Engberg bara var fem röster från att få igenom sin linje på någon socialdemokratisk partikongress, men så vinklat att man får känslan att kongressen beslultat enligt Enbergs förslag.

Jag förstår att Zaremba försökt slå in kilar mellan kristendomen och socialdemokratin, men särskilt "katolskt" är det inte, snarare sekteristiskt. Arthur Engberg var inte enda socialdemokrat under mellankrigstiden. Under intryck av skövlingen av kyrkor i Sovjetunionen, hade även Socialdemokraterna fått upp ögonen för de stora kulturhistoriska värdena i kyrkorna, vilket var ett argument mot kyrkans skiljande från staten - vilket främst var ett frikyrkligt krav..


Jag har läst Zarembas samtliga fyra artiklar om Svenska kyrkan. Det är iofs bra att de har lagts ut på katolik.nu så att man kan läsa vad han skrivit, men blir ändå bedrövad att så skett. Står inte katolska stiftet bakom katolik.nu? Ska en kyrka ägna sig åt rent förtal av en annan kyrka? Zarembas artiklar är oerhört tendensiösa. Kan man sin svenska kyrkohistria ser man det. Zaremba försöker på ett mycket fult sätt koppla begreppet "folkkyrka" till nazismen, som om inte Katolska kyrkan vore folkkyrkan i de s.k. katolska länderna.

Jag har redan skrivit ett par inlägg om Socialdemokraterna, bl a det faktum att Svk och s är de mest utksällda "institutionerna" (möjligen med undantag för nuvarande regering). inom sina respektive kategorier (religion resp. politik) men samtidigt har flest medelmmar och anhängare. Och kan ju då inte vara så dåliga som påstås.

På andra bloggar (denna är ju ganska nystartad) har jag kritiserat socialdemokratisk kyrkopolitik, men även kritiserat den negativa attiyden mot kristna socialdemokrater (och för den delen även kristna vänsterpartister) från personer som själva anser sig vara bekännelsetrogna. Är man bekännelsetrogen kristen lyder man Jesu ord "Giv kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör" - vilket har utvecklats av både Thomas av Aquino och Martin Luther - och bortser alltså från kyrkfolkets politiska tillhörighet.

Jesus är Herre över både moderater och socialdemokrater!

Att socialdemokraterna är underrepresenterade i kyrkans valda organ, i förhållande till partiets andel av hela befolkningen, är i själva verket alarmerande. Antingen har kyrkan svårt att nå ut till de befolkningsskikt som är socialdemokraternas huvudsakliga väljarbas, eller så är de socialdemokratiska kyrkopolitikerna inte fullt representativa för de kristna socialdemokraterna. Målet måste då bli att öka de socialdemokratiska kyrkopolitikernas bekännelsetrohet och teologiska kunskaper. Och naturligtvis göra dem till bättre företrädare för de kristna socialdemokraterna, och hela kyrkfolket. Inte minska deras inflytande.

Jag anser att det är fel att samma politiska partier, som ställer upp i valen till de profana kommunerna, landstingen och Riskdagen också ställer upp i valen till ett trossamfund, där de får inflytande över kyrkans lära. Detta vågar jag säga, men jag stödjer inte Zarembas konspirationsteorier och försök att utmåla ett antagonistiskt förhållande mellan det största  religiösa samfundet och det största politiska partiet.

Kyrkokommunerna, som jag förslår ska återinföras, kan vara en lösning. Men med den lösningen återstår frågan att besvara hur valen till trossamfundet Svenska kyrkan ska ske. En annan lösning vore att bilda en särskild socialdemokratisk nomineringsgrupp till de kyrkliga valen. Ytterligare en lösning kan vara att socialdemokrater tillåts ställa upp för vilken nomineringsgrupp de vill, t ex POSK och Frimodig kyrka.

Det hindrar inte alls partiet att uppmana sina sympatisörer att rösta på socialdemokratiska kandidater i de olika nomineringsgrupperna. Kanske detta  bättre skulle spegla den teologiska bredden bland kristna socialdemokrater? Mer än så här vill jag inte lägga mig i vad som ytterst är en intern partifråga.

Partipolitiseringen av Svenska kyrkan är givetvis inget bra i sig. Men är en oundviklig följd av demokratiseringen av samhället och statsapparaten, eftersom Svk har varit en del av statsapparaten. Och är nödvändig som en övergångslösning efter relationsförändringen med staten 2000-01-01. Om inte de stora samhällsbärande parterna hade tagit fortsatt ansvar för Svenska kyrkan, hade hon varit ett alltför lätt byte för ett kuppartat agerande av odemokratiska smågrupper, som hemlighållit sina politiska sympatier.

Att Zaremba kommit att framstå som en auktoritet i svensk kyrkohistoria är för bedrövligt. Det gagnar inte den kristna enheten, och förstärker dessutom katolikernas utanförskap i det svenska samhället. Att Zarembas DN-artiklar har lagts ut på en halvofficiell katolsk webbplats (Katolik,nu) är pinsamt. Tänk om Svk skulle gå ut med liknande förtal mot den katolska kyrkan? Är inte Katolska kyrkan en folkkyrka i de s.k. katolska länderna?
 
Zarembas tendentiösa DN-artiklar har använts som källmaterial till uppslagsordet "folkkyrkan" i Wikipedia.


Vem är egentligen "äkt-lutheran"?

  Ofelbar?

I spalten till höger längst ner, Länkar, finns en länk till Biblicum - den bästa källan till luthersk tro. Med det menar jag att Biblicum har stor bredd på sina artiklar, stort djup på sina analyser, och håller sig ganska strikt till Martin Luthers undervisning. Nu har någon citerat ett kort stycke från Biblicum och skrivit att så tycker "äkt-lutheranerna". Och därmed är hela den lutheska kyrkan avslöjad som avfällig och hetetisk. Ja, det går att finna fel även i Biblicums artiklar! Om det nu var fel. Jag är inte så säker på det...

Men infallsvinkeln är intressant. Den som inte instämmer med Biblicum till 100 % är alltså ingen "äkt-lutheran". Vad är man då: Halvkatolik? Halvortodox? Halvevangelikal? Eller rentav halvhedning? Liksom det finns "äkt-lutheraner" måste det då finnas "äkt-kaktoliker", o.s.v. Ofelbara människor....

Nu ska vi inte fördjupa oss i det, utan i det intressanta begreppet "äkt-lutheran". I den lutherska kyrkan finns ingen dogm om Luthers ofelbarhet. Luther var ingen religionsgrundare.  Men Luther förstod att, å ena sidan inskärpa vikten av undervisning, och å andra sidan vikten av att kritisera kyrkliga myndigheter. Och då även den lutherska kyrkan. Därför var vissa Luthers-skrifter förbjudna i 1700-talets Sverige.

Vi nalkas då frågan vem som egentligen är "äkt-lutheran" den som tror på Luthers ofelbarhet eller den som förenar undervisning och kunskap med självständigt tänkande? Det gör Biblicum. Men det är dom inte ensamma om.

Vi måste emellertid också ställa frågan: Hur "luthersk" är egentligen Svenska kyrkan? Mig veterligt dröjde det llänge innan Svk började tala om sig själv som en luthersk kyrka. Det har hela tiden funnits en svensk linje, som har formats av både det inhemska arvet från den medeltida kyrkan, utländska influenser  och den inhemska erfarenheten efter reformationen. Se inlägg om Henric Shartau!

I den nuvarande Lagen om Svenska kyrkan står att Svk ska vara ett "evangeliskt-lutherskt" trossamfund. Vad menas med det?  Vilken väg som trossamfund kommer Svk att välja om kyrkokommunerna återinförs? Om bevarandet och vården av det materiella kyrkliga kulturarvet blir hela folkets - eller åtminstone hela den svenska kristenhetens angelägenhet - borde väl Svk som trossamfund få lite större frihet i förhållande till både staten och politiken?

Vem är egentligen "schartauan"?

Henric Schartau 1757 - 1825
Statyn avtäcktes 2003

Henric Schartaus
betydelse och inflytande på hela Svenska kyrkan är betydligt djupare och vidare än vad den västsvenska gruppen schartauaner ger vid handen(Artikel i tidningen Barometern)

"Jag fick nåd att taga emot den avkunnade förlåtelsen, såsom Jesu ord, Jesu försäkran, grundad på hans egen blodiga försoning och bekräftad i hans Nattvard med själva försoningsoffret." Så skrev Henric Schartau om sin kallelse 1 mars 1778, i samband med nattvardsgång i Ryssby kyrka i Småland. Denna händelse blev av avgörande betydelse för Schartaus kommande gärning och liv. Detta var i bygder där den medeltida katolicismen var särskilt svårutrotad, där prästerna i det längsta trotsade överhetens förbud mot elevationen - den upphöjelse av det konsekrerade brödet som var avsedd för eukaristisk tillbedjan.

Vad menade denna lutherska präst med "försoningsoffret"? Det var ju långt före minsta tillstymmelse till någon ekumenik med de kyrkor, som talar om "mässoffret". Å andra sidan är kyrkorummets utformning i Sverige - även i kyrkor byggda efter reformationen - avsedd att symbolisera frambärandet av mässoffret. Denna symbolik har den katolska kyrkan numera frångått, som en överdriven ekumenisk gest.

Och förresten! Luhersk präst? Liksom Luther en gång värjde sig mot att bli kallad "lutheran", värjde sig Schartau mot att bli kallad "schartaun"! Redan under sin egen livstid var han alltså en "schartaun"... Vem är egentligen "schartaun"? För det mesta, när man hör ordet "schartaun" framstår det som något negativt. På sistone har jag dock hört uttryck som "typiskt schartauanskt". Men så gör ju jag! Har jag varit "schartauan" utan att veta om det själv? Hur mycket har Schartau präglat Svenska kyrkan? Är Svenska kyrkan verkligen en luthersk kyrka, eller en schartauansk kyrka?

Och var Schartau verkligen den första "schartaunen" i Svenska kyrkan? Arvet, som förts vidare i Svenska kyrkan, från den odelade medeltidskyrkan, har intresserat mig mycket. Men det är svårt att peka ut "det" och "det" och "det". I Svenska kyrkan? I den tidiga, av amerikanska idéer ännu opåverkade frikyrkan? Hoppare-sekten överlevde -.som en frikyrklig rörelse - en bit in på 1900-talet. Å ena sidan sägs den ha en Svk-präst (dock ej Schartau) under 1700-talet som upphov. Å andra sidan sägs "hoppandet"  vara en folklig kvarleva från 1300-talets åkallan av läkekonstens skyddshelgon.

Schartau har anklagats för pelagianism (som är extrem katolsk gärningslära) och hyllats som den största religionspsykologen genom tiderna. Som själavårdare tillämpade han moderna psykoanalytiska metoder, som inte alls var kända under hans tid.Hans nådesförkunnelse var en psykoanalytisk exposé av frälsningens förlopp hos verkliga människor under hans samtid.Och så vidare...

Som "ortoxa" lutheraner mycket riktigt har påpekat har Schartaus "nådens ordning" likheter med katolsk "gärningslära". Ja, "nådens ordning" påminner om kapitelindelningen i den nuvarande katolska katekesen. Jag tänker då särskilt på kapitelrubriken "Människan svarar Gud". Att så sker var en central tanke i Schartaus nådesförkunnelse, och i grunden något "olutherskt".

Nu finns förstås de, som säger att Schartau inget hade kommit på själv, utan att han hade utländska förebilder än den ena än den andra. Anhängare säger att detta var en central tanke i den tyska lutherska tron, som Schartau bara hade "utvecklat" en aning, motståndarna att han var inspirerad av de gräsligaste och mest olutherska frikyrkorörelserna. Men så sägs ju alltid om det svenska kulturarvet, att det inte är svenskt. 

Desto  mer märkligt är att denna nådelära mottogs av en annan berömd Svk-präst, Lars Levi Laestadius, men inte från någon professor vid universitetet. Denne lappmarkspräst har berättat att han själv blev undervisad i läran av en ung samekvinna, som tagit kontakt efter gudstjänsten. Hon hade rest över hela Norrland för att göra kunskapen om människans frälsning känd! Hade Schartaus tankar spridit sig så långt norrut? Eller hade hon kommit på det själv? Eller hade läran gått i arv  bland de samer, som kristnades under medeltiden?

Detta sägs vara typiskt schartauanskt:
- att inte synda på nåden.
- att ta avstånd från all skrytsam religiositet. Detta kunde yttra sig i rädsla för att gå till nattvarden, för då kunde ju alla se hur höga tankar man hade om sig själv. I min ungdom fanns präster, som hyllade dem som satt längst bak i kyrkan, eftersom de inte skröt med sin tro. Och det är min plats i kyrkan. Så är jag då schartaun?

Dock måste framhållas att detta inslag av "gärningslära" i en luthersk miljö, där konkreta "goda gärningar" inte räknas, kunde lägga ett tungt ok på människans axlar. Det gällde ju att svara Gud. Man måste verkligen prestera en stark tro. Kanske inte Schartaus egen mening. Men det har berättats i släkten hur min mormor, prästdotter, tygdes av det schartauanska oket. Långt innan jag läst något om Schartau har jag uppfattat detta som en "protestantisk gärningslära". Den monetära uppoffring, som avlatsbreven krävde, har ersatts av en psykisk uppoffring.

Slutligen, i vår egen tid, ledde denna prestationsångest, till att vi avskaffade synden.
- Gå och synda inte härefter!
- Nej, jag ska inte synda. Det finns ingen synd!

Kanske pendeln nu har nått det syndförnekande ytterlighetsläget, och börjat svänga tillbaka??

Senare  tids andliga  upplösning i Svenska kyrkan är kanske en motreaktion mot gångna tiders överdrivna schartaunism. Men nu kommer en motreaktion mot motreaktionen, Svenska kyrkan försöker återfinna sin identitet, och så möttes de till slut. Det blev ärkebiskop K G Hammar, symbolen för det andliga förfallet i Svk, som avtäckte statyn av Henric Schartau, symbolen för den andliga uppbyggelsen i Svk.

Hur uppfattar du själv Schartaus roll i Svenska kyrkans utveckling? Kommentera gärna! Jag tar gärna emot kommentarer. Se till höger, spalten Kategorier,  Anvisningar, vilka principer som gäller för modereringen!

Kyrkoskatten

Innan de förutvarande kyrkliga kommunerna avskaffades betalade medlemmar i Svenska kyrkan kyrkoskatt. Frikyrkomedlemmarna betalade medlemsavgift. Nu betalar alla medlemsavigt, som (om det samfund man tillhör så har bestämt) tas in genom Skatteverket. Hanteras som en skatt, men är ingen skatt.

Kyrkoskatten ingick i "kommunal utdebitering" tllsammanse med skatten till den profana kommunen och landstinget, och särredovisades alltså inte. Exakt hur kyrkoskatten hanterades inom Svk vet jag inte. Men som kommunal utdebitering borde allt gå till den lokala församlingen, som sedan fördelade den internt till kyrkounderhållet, den lokala gudstjänstvereksamheten, stiftet och riksnivån.

Och så måste det bli om kyrkokommunerna återiförs. Allt går till kyrkokommunen, som sedan fördelar pengarna på dels kyrkokommunens egen verksamhet (driften av kyrkorna mm) och dels fördelar pengarna till de olika samfunden som ingår i kyrkokommunen.

Samfunden kommer då att få del av kyrkoskatten på två vägar: dels kontant till samfundets egen verksamhet och dels i form av avgiftsfritt nyttjande av kyrkorna. Om ett samfund inte utnyttjar någon kyrkokommunägd kyrka, utan fortsätter använda sin egen kyrka, bör det samfundet få ett kontant bidrag från kyrkokommunen till driften av den egna kyrkan. Det bör även vara möjligt för ett samfund att överlåta sin egen kyrka till kyrkokommunen.

Det är väl i och för sig inte helt omöjligt att låta samfundens lokala församlingar få bestämma om de ska vara med i kyrkokommunen eller inte. Men det skulle bli svåröverskådligt och krångligt om ett visst samfund är med i det kyrkokommunala samarbetet bara i vissa kommuner.

Enligt min mening bör ett beslut att delta gälla i hela riket. Som framgått av ovanstående hinrar det inte att man fortsätter att använda sina egna kyrkor - och dessutom fortsätta att äga dem - i vissa kommuner, om man så vill.

Men om vi då antar att det blir ett stort medlemsras för Svk i en viss socken, och att medlemmarna i stället fångas upp av något annat samfund, som kanske inte har någon egen kyrka i den socknen - så vore de ju väldigt bra om det samfundet tar över den gamla Svk-kyrkan, som Svk i det läget kanske inte har någon användning för. Det nya samfundet bör i det läget få företrädesrätt (Se tidigare inlägg!).

Prästerna och testamentsrätten

Gustav Vasa anklagade även kyrkan för att ha kränkt arvsrätten för de anhöriga till prästerna. I nästan all nutida litteratur föramstår Gustav som en kolerisk och argsint herre, som dundandrade på. Men hur var det egentligen? För mig framstår Gustav som rättslärd, alternativt att han hade rättslärda rådgivare. Bibelord som "Överheten bär icke svärdet förgäves" och Thomas av Aquinos tvåsvärdslära visar att kristendomen och kyrkan erkände statens rätt att skipa rätt.

Man läser ibland i utländsk litteratur att en far har gjort sin son arvslös. Ännu i denna dag gäller dock i svensk lag att arvlåtaren inte har full testamentsrätt (laglotten), vilket är en kvarleva av den nordiska sedvanerätten under hednatiden. Hur mycket starkare var då inte denna rätt under Gustav Vasas tid?

Kyrkan hade internt genomfört att kyrkan ärvde sina präster, som levde i celibat och alltså saknade "äkta" barn, som kunde ärva dem. Gustav hävdade att prästernas närmaste släktingar var rättmätiga arvingar, vilket stämmer bra med den dåtida arvsrätten i flera parenteler (detta ord anger olika graden av släktskap: första parentelen, andra parentelen, o.s.v). Det fanns, enligt dåtida lag, betydligt fler parenteler med arvsrätt än idag.

Gustav tog alltså ställning för prästernas släktingar, vilket särskilt när det gällde jord gynnade staten, som därigenom återfick beskattningrätten till jorden. Striden mellan kungen och särskilt biskop Brask gällde alltså vilken lag, som skulle gälla i Sverige. Biskopen lär själv ha stulit ansenliga mängder kyrksilver ur kyrkor i Östergötland, när han gick i landsflykt. Med gudomlig rätt? Möjligen trodde han det själv...

Kan man verkligen bygga sin teologiska åskådning (ecclesiologi) och kyrkotillhörighet på historiska händelser för snart 500 år i ett svårt krigshärjat land med föråldrad lagstiftning och oröättvisa ägoförhållanden till följd av att fungerande civila myndigheter saknats under krigen, och hatet mot den statschef, som fick landet på fötter igen? Man blir häpen när en av de mest tongivande katolska opnionsbildarna i dagens Sverige motiverar sin konversion med att ha fått veta "sanningen och Gustav Vasas härjningar mot kyrkan".

Kommer han att gå tillbaka till Svenska kyrkan, efter att ha läst mina inlägg? Skulle vi inte i stället kunna enas om att Brask var en bra teolog men en usel jurist och statsvetare? Och Gustav Vasa tvärtom...

Ta fast tjuven, sa tjuven.

  Hatobjekt för nutida svenskfödda katoliker.

Påstående: "Ytterligare en fråga i sammanhanget är om det är kyrkans ursprungliga religiösa tillhörighet och bruk eller den senare lokalbefolkningens tillhörighet som avgör om kyrkan var och/eller är 'katolsk'. Är det inte stöld av kyrkorna att fördriva eller tvångsomvända präster och biskopar, att staten roffar åt sig alla ägor som inte behövs för förvaltarens överlevnad, att tvinga fram gudstjänster som inte står i kontinuitet med byggnadens och ortsbefolkningens tidigare bruk?"
 
Svar: Eftersom ovanstående skribent redan i andra meningen talar om stöld av kyrkorna, menar han tydligen att kyrkorna ägdes (och ägs) av samma samfund, som de första prästerna tillhörde. Han underkänner tydligen svenska statens lagstiftningsrätt i Sverige! Skribenten är en svensk utvandrare, som f. n. är bosatt i Rom. Det är nästan rörande att läsa dispyter mellan svenska katoliker om vilken lag, som gäller i Sverige: Svea rikes lag eller Vatikanstatens lagar. Jag gissar att de svenska muslimerna också vill ha ett ord med i laget: Om Svea rikets lag bara gäller för etniska svenskar som är medlemmar i Svenska kyrkan, borde väl sharialagarna införas för muslimerna i Sverige?

Jag har hört att det numera ska finnas ett konkordat även mellan Vatikanstaten och Sverige. Det får väl även svenska katoliker rätta sig efter, innan de fullständigt har skämt ut sin kyrka! Med de nutida katolska kyrkorna i Sverige lär det vara så att kyrkoherdarna har lagfart, och därmed är de - och inte kyrkan - rättmätiga ägare enligt Svea rikes lag. Vilket inte hindrar att det finns bindande avtal mellan den katolska kyrkan och dess kyrkoherdar i Sverige, att en avgående kyrkoherde skall överlåta kyrkan till sin efterträdare.

Detta vill nu Hammarén förlänga bakåt tiden till att ha gällt även under medeltiden, och påstår alltså att svenska staten, under Gustav Vasas regeringstid,  har stulit kyrkorna och givit till ett då helt nybildat lutherskt trossamfund (nuvarande Svenska kyrkan)! Detta är en grov historieförfalskning, som verkar vara det sammanhållande kittet mellan svenskarna i det nuvarande katolska stiftet i Sverige. Lägg märke till hur han resonerar: Han ställer "kyrkans ursprungliga religiösa tillhörighet och bruk" mot "den senare lokalbefolkningens tillhörighet".

Var det inte samma lokalbefolkning?  Fördrevs alla svenskar från Sverige och ersattes av något annat folkslag? I varje fall har präster och biskopar fördrivits eller tvångsomvänts, enligt Hammarén. Och det skulle ha varit stöld av kyrkorna. Vissa personer, även präster, som hade stött upproren mot Gustav Vasa hade frivilligt gått i landsflykt. Några kanske hade gjort det för att plikten kallade dem till nya tjänster i Rom - vilket inte var ovanligt under den katolska tiden.

Det finns inga historiska belägg för att fördrivningar eller tvångsomvändningar skulle ha förekommit systematiskt eller i större omfattning.  Man behöver bara jämföra med inkvisitionen i Spanien vid samma tid, med Katolska kyrkan som hantlangare till den spanska staten. Där kan man tala om "tvångsomvändningar" - av judar, muslimer, protestanter och katoliker som fallit i onåd hos kyrkliga eller världsliga myndigheter. Var det samma kyrka före och efter inkvisitionen i Spanien?

Prästerna behövde knappast tvångsomvändas. De fick rätt att gifta sig. Prästsönerna fick därigenom en legal status, ocj kunde själva bli präster utan dispens från påven. Det var vanligt att en präst hade barn med sin hushållerska. Någon måste ju göra kvinnfolksgörat i prästgården även under den katolska tiden.

Hammarén behöver teorin om massfördrivningar och tvångsomvändningar i Sverige för att stödja sin tes om ett brott med den medeltida kyrkan och stölden av kyrkorna. Detta leder fram till de svenskfödda katolikernas sekterism och anti-nationalism, som är fullständigt unik i den katolska världskyrkan - som i  andra länder snarare prägas av ultra-nationalism.

I andra länder, där Katolska kyrkan är en bred folkkyrka, som Svk i Sverige, finns det knappast någon för alla katoliker gemensam syn på den egna statens historia och legitimitet. Katolikerna har samma nationahjältar som alla andra: upprorsledare som befriade landet, kungar som försvarade landets gränser, och liknande. Svenskfödda katoliker, som jag mött, och som haft en åsikt i frågan har alla hyllat Kristian Tyrann och gamla landförrädare som de verkliga hjältarna - och stämplat"Gustav Fasa" (som de säger) som en tjuv.

Ursprunget till den nutida Katolska kyrkan i Sverige är de katolska församlingar för den utländska ambassadpersonalen i Stockholm under 1600-talet. Ambassadkyrkorna besöktes även av svenskar. Agenter och spioner värvardes bland de svenska besökarna. På samma sätt som öststatsambassaderna värvade agenter och spioner bland svenska kommunister under 1900-talet. Det religiösa budskapet var alltså starkt politiserat med udden mot Sverige. Katolicismen tjänade som en ideologi för landsförrädare.

Innan kyrkokommunidén eventuellt blir verklighet, kommer det att göras en statlig utredning, med de kristna kyrkorna och samfunden som remissinstanser. Katolska kyrkan får då välja mellan att delta eller avstå. Om Katolska kyrkan menar att medeltidskyrkorna är stulna och ska lämnas tillbaka, är det bara stt srkiva så. Varför inte också kräva tillbaka beskattningsrätten på 1/3-del av Sveriges markareal?

Kyrkan var utan tvekan den största vinnaren på krigen och den politiska oredan under 1400-talet. Kyrkan arbetade under hela medeltiden på att upplösa det gamla ättesamhället och införa enskild äganderätt och testamentsrätt till all mark. Kyrkan ville alltså göra sin egen lag till Svea rikes lag. Men det lyckades inte riktigt. Vid medeltidens slut förfogade kyrkan över stora markarealer, som man inte var rättmätig ägare till.

Gustav Vasa och kyrkklockorna

Påstående: "Jag har läst rättshistoria på universitetet. Men det är inte så mycket att ta ställning till annat än att Gustav Eriksson Vasa i egenskap av sitt kungliga majestät faktiskt gjorde det." (Konfiskerade kyrklig egendom,) Men någon äganderätt till kyrkklockorna som han konfiskerade hade han inte och det kan man ju tycka att var moraliskt och juridiskt felaktigt, men det är rätt ointressant idag."
Svar:

1. Kyrkklockorna ägdes liksom kyrkorna av socknarna / församlingarna, och således varken av kyrkan eller staten.

2. Europeiska stater har idag beskattningsrätt men inte konfiskationsrätt, vilket de hade för 500 år sedan. Reduktion av kyrkans eller adelns egendom (båda delarna har förekommit) var alltså med laga rätt. Reduktion av kyrklig egendom har även förekommit i s.k. katolska länder.

3. Till följd av den politiska oredan saknade Sverige moderna lagar, varför testamentsrätten var oklar. Det kan därför ifrågasättas om kyrkan verkligen var laglig ägare till all kyrkojord. Man kunde "testamentera" brukningsrätten till sin jord till kyrkan under sin egen livstid, men därefter borde jorden återgå till ätten och den lagliga arvingen inom ätten.

4. Det var skillnad mellan arv och köp, vilket gör frågan svårutredd. Lagfarterna infördes av Gustav Vasa, Att sådana saknats före hans tid gör frågan ännu mer svårutredd.

5. Ännu i denna dag är äganderätten till fast egendom svag i jämförelse med andra länder. Detta kan uttryckas så att äganderätten är den högsta formen av rådighet, men graden av rådighet varierar även inom äganderättens område - vilket f.ö. är en juridisk hörnsten i mitt förslag till återinförande av kyrkokommunerna.

6. Svenskfödda svenska katolikers hat mot Svenska kyrkan verkar bygga på den felaktiga föreställningen att Gustav Vasa har stulit katolska kyrkor och givit dem till ett nybildat protestantiskt samfund. Enskilda katoliker har t.o.m. sagt att "upptäckten" att så skett har varit det egentliga motivet bakom deras konversion. Inte den katolska läran?


Jungfru skär....

 
Rent och klart, skall Guds ord predkas. Jungfru skär... Så kallades hon fortfarande vid mitten av 1900-talet. Varför inte använda det svenska ord som finns? Må vara att de flesta svenskar nu för tiden inte känner till det fornnordiska ordet "skär", men blir några missförstånd utklarade genom att prata om Maria immaculata? Tvärtom signalerar detta något osvenskt och olutherskt.

"skär" är faktiskt en korrekt översättninga av immaculata till svenska. Eftersom ordet "jungfru"  betyder oskuld (inte unga kvinna i allmänhet), kan vi fråga varför man sa "jungfru skär", om inte skär hade annan betydelse än jungfru. Färgen "skär" har inget med detta att göra. Jag minns att jag frågade de vuxna varför man sa så. Läran om Marias obefläckade avlelse är inget som vi fått från den nutida katolska kyrkan, eftersom denna lära har bevarats i vår egen kyrka. Att ordet skär i denna betydelse tillhör den folkliga ordskatten avspeglas också i ramsor typ Jungfru, jungfru skär, här är karusellen som ska gå till kvällen...


Henric Schartau 1757 - 1825

   Den mest kända bilden

Bilden av Schartau som en sträng domedagspredikant stämmer inte med hans intresse för själavård. Hans "nådens ordning" har beskyllts för likheter med katolsk gärningslära, men torde bygga på egna erfarenheter. Jag vill visa denna bild som motvikt mot nutida spekulationer om att all s.k. kyrklig förnyelse har uppstått genom påverkan från Oxfordrörelsen (grundad 1831) och kontakter med utländska kyrkor under ekumenikens tidevarv under 1900-talet. Att sådan utländska impulser blivit framgångsrika beror på att de har fallit i redan plöjd mark, den svenska folkfromhet som har förts vidare från generation till generation sedan landet kristnades. Den svenska vägen. De män, som har den största förtjänsten i formandet av Svenska kyrkan efter reformationen, var sällan biskopar eller professorer. De var församlingspräster i landsorten. Sockenkyrkan var deras andra universitet.

Ömsesidigt fjärmandeKyrkosplittringen under 1500-talet föranleddes inte enbart av reformationen, utan även av centraliseringen och den tilltagande konformismen inom den Katolska kyrkan med centrum i Rom. Det hade tidigare inte varit möjligt att centralstyra det väldiga kyrkoimperiet på samma sätt. Norditalien var under 1400-talet ledande inom handel, finansväsen, filosofi kultur  och statskonst - renässansen. Och rennäsansen förändrade kyrkan.

Den efterreformatoriska katolska kyrkan är ingen spikrak fortsättning på den odelade kyrkan. Båda sidor drevs till överdrift åt varsitt håll. Protestantiska gruppers övertro på att Bibeln har svar på allt, har en direkt motsvariget i Katolska kyrkans övertro på Traditionen och nedvärdering av Bibeln. Denna övertro på Bibeln finner vi främst inom USA-inspirerade frikyrkliga kretsar, och inte i de stora reformatoriska (stats-) kyrkorna. Den extrema protestantismen i USA har sina rötter i utvandringen från Europa under religionskrigens och religionsförföljelsernas tid. Bakom dessa förföljelser stod både den Katolska kyrkan och de reformatoriska statskyrkorna.

"Protestanterna" är ju inte någon enhetlig grupp. Det var ett ömsesidigt fjärmande. Troskongregationen grundades 1542 som ett redskap i lärostriderna. Katolska kyrkan definierade sin lära, så att de reformatoriska kyrkorna utdefinierades. Detta vara alltså i förhållande till den nya katolska läran, och inte i förhållande till den odelade kyrkans lära. Samtidigt som de reformatoriska kyrkorna tappade den utombibliska tradition som kompletterar Bibeln, tappade Katolska kyrkan tron på Bibeln som Guds eget ord. Katolska kyrkan lade (som tidigare) tonvikten i gudstjänsten på kulten, de lutherska kyrkorna på predikan. Man kan lugnt säga att båda gjorde fel. Men man kan också säga att båda gjorde rätt. Det de gjorde rätt, gjorde bra.

Det vore förmätet att påstå att det inte finns kretsar i hela den världsvida Katolska kyrkan, som har samma respekt för Skriften som bekännelsetrogna lutheraner. Men det gör inte Katolska kyrkan, den som vi möter genom t ex våra svenska katoliker, till någon baddare på bibeltrohet. Att sätta Skriften i centrum och basera sin tro på Guds ord (och inte på påvars och konciliers ord) är en "protestantisk specialitet". Det är vårt bidrag till återföreningen.

Det vore lika förmätet av den sektliknande lilla Katolska kyrkan i Sverige att låtsas att vara fullkomlig - att den inte behöver sina kristna bröder och systrar i Svenska kyrkan och frikyrkorna för att bli fullkomlig. Det finns all anledning att granska och granska katolikernas förhållande till Skriften. Vi måste slå vakt om reformationens landvinningar. Vi måste bevara hela arvet från den odelade kyrkan - inte bara de delar som har bevarats i Sydeuropa. Vi måste också upptäcka den ortodoxa / orientaliska kyrkan. Vi måste tillbakavisa falsk katolsk historieskrivning.

Hur skall Bibeln tolkas?

   Utbudet är stort!

 Även i sammanhang som handlar om kristen enhet, uppträder vissa katoliker som om de är de enda som tolkar Bibeln rätt, och vi "protestanter" av alla de slag bara har att lära oss. Det är en trist attityd. Resonemanget går ut på att endast den romersk-katolska (i vanligt tal kallad "katolska") kyrkan är den enda kyrka som Jesus har grundat, och att alla andra kyrkor är nybildningar. Kyrkan har alltså aldrig splittrats, utan det har bildats nya kyrkor utanför "Kyrkan". Så t ex fanns inte Svenska kyrkan under medeltiden. Svenska kyrkan grundades, när någon landsflyktig katolsk biskop avled.

Svenska "protestanter" saknar därför kunskap händelseutvecklingen i de odelade kyrkan, säger man. Bibeln är ett verk av katolska kyrkan. I själva verket "legitimeras" Bibeln av katolska kyrkan, i stället för tvärtom. Endast katolska kyrkans tolkning av Bibeln, vid var tid, är den rätta tolkningen. Eftersom Bibeln inte är utandad av Gud, säger man. Om tolkningsmonopolet ligger hos katolska kyrkan, måste man gå vidare och fråga vem som har rätt att tolka katolska kyrkans tolkning. Vatinkanstatens diplomatspråk är mer svårtytt än den forngrekiska, som är NT:s ursprungsspråk. Men det har visat sig i debatten: Det har varje svenskfödd katolik  med en akademisk titel.  Det handlar tydligen om esoterisk kunskap, som inte vilken kristen som helst kan läsa sig till - inte ens om man läser katolska böcker vid sidan av Bibeln.

Till minnet av 1900-årsminnet 1968 av apostlarna Petrus och Paulus martyrdöd, höll dåvarande påven Paul VI ett ta, där han helt korrekt sa att kyrkan hade mottagit den kristna tron från apostlarna, samt att det är kyrkans uppgift att oförvanskat föra detta trosarv vidare. Exakt så definieras begreppet Traditionen av rysk-ortodoxa kyrkan enligt en artikel på deras hemsida, som dessutom skrev att "predanje" är den del av Traditionen, som lär oss att rätt läsa och förstå Bibeln. Enligt Traditionen skrevs evangelierna och breven i NT av de personer som anges som författare, alltså Jesu egan lärjungar eller nära medarbetare till dem. Mer om detta i inlägget Skriften eller Traditionen eller bägge.

Sanningshalten garanteras både av närheten i tid och rum till de skildrade händelserna, om man får tro Traditionen - och enligt Traditionen även av den helige Andes vägledning. Historievetenskapligt är detta ytterst rimligt. Om man inte kan lita på Traditionen ens i denna elementära fråga, kan man då alls lita på Traditionen? Per Beskow, katolsk präst, och f d docent i teologi vid svenska statens universitet i Lund, har utdelat följande rallarsvingar mot "protestanterna" (art publ på Enhetens Vänners hemsida):

"Övertron på Bibelns oinskränkta tillförlitlighet i alla frågor fick ett grundskott när 1800- och 1900-talets bibelforskning avslöjade att den har en lång och komplicerad tillkomsthistoria, och att tolkningen inte bara bjuder på teologiska utan också på vetenskapliga problem. Detta drog gränsen skarpt mellan dem som ville tolka bibelordet utifrån förnuftsprinciper och de som ansåg den för helt sakrosankt och menade att den måste uppfattas efter ordens

bokstavliga lydelse. Här har alltså orsaken till den splittring som vi finner inom dagens protestantism. Men förutsättningen är hela tiden, och på båda hållen, hos fundamentalister och liberaler, att Bibeln är en bok som fungerar oberoende av kyrkan och inte behöver dess erfarenhet för att bli tolkad."

Om Traditionen har fel om Bibelns tillkomsthistoria, kan man då över huvud taget lita på Traditionen? Jag har i flera debatter hävdat att radikala protestanter som säger sig inte alls tro på Traditionen "omedvetet" tror på Traditionens mest grundläggand delar, nämligen vad Traditionen säger om Bibelns tillkomsthistoria och predanje. Å andra sidan verkar svenska katoliker, som gärna jämställer Traditionen och Bibeln, inte tro på dessa mest grundläggande delar av Traditionen - den lära som apostlarna lämnade över till kyrkan. I stället tror de på de delar som påvar och koncilier har beslutat långt efteråt!

För Beskow existerar tydligen bara ytterligheterna "fundamentalister" och  "liberaler" inom protestantismen. Själv har han en närmast liberal inställning, då han gör bibeltolkningen till ett "vetenskapligt" problem - något annat hade varit nästan tjänstefel av en docent vid ett statligt universitet! Hur förklarar han då att hans forskning inte alls stämmer med vad kollegan i Uppsala Annika Borg, "bibelvetare" och präst i Svenska kyrkan kommit fram till? Jo, man måste ju tillhöra rätt kyrka och ha den heliga Andes vägledning. De lutherska teologiprofessorerna under första hälften av 1900-talet hade hållit med. Och i stort sett förstod de Bibeln på samma sätt som Beskow - medan Borg verkar ha forskat fram en ny religion, som inte är Svenska kyrkans tro enligt Svk:s egna bekännelseskrifter.

Men likväl handlar det om en rätt så våldsam nedvärdering av både Skriften och Traditionen, när man gör bibeltolkningen till en vetenskaplig fråga - oavsett om man är katolik eller lärjunge till Borg. Bibelförståelsen blir ju då inte längre - som påven Paul VI sa - det trosarv som det är kyrkans skyldighet att oförvanskat föra vidare. Denne påve sa vidare:

Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla. /- - -/ Det bör dessutom erinras om att tolkandets eller hermeneutikens uppgift är att förstå och urskilja vad som i en observerad sats är uttalat eller innebörden av en text men alls icke att försöka konstruera fram någon slags ny mening utifrån några godtyckliga antaganden.

Eftersom inte ens katolska kyrkan är ofelbar i allt, har det väl förekommit tvära omtolkningar från generation till generation även inom katolska kyrkan. Men påven hade ju helt rätt i att kyrkans uppgift är att göra samma budskap begripligt för varje generation. Men om det är samma gamla budskap, som har förts vidare hela tiden, om än i olika kulturella skepnader, kan ju inte den rätta förståelsen av kristendomen vara monopoliserad till katolska kyrkan! Om kristendomen däremot är ett nytt vetenskapsområde, som måste utforskas i något slags katolsk-vetenskaplig kontext ...

Att göra samma budskap begripligt för varje generation, är inte detsamma som att hitta på ett nytt budskap, ny dogmer utan stöd i Bibeln och den ursprungliga Traditionen. Men nu påstår svenska katoliker - vilket är ren historieförfalskning - att Bibeln är en ganska sentida skapelse av kyrkan, d.v.s. den katolska kyrkan. Som därför skulle ha rätt att förfoga över Bibeln som den vill. Bibeln beskrivs rentav som en bok en bok som formats av den katolska Kyrkan för att så långt möjligt beskriva grunden för vad den katolska Kyrkan tror. Och då menar de förstås att den nuvarande katolska kyrkan är en spikrak fortsättning på kyrkan under antiken. Den och ingen annan. Svenska kyrkan är inte ens en liten avkrok av den ursprungliga kyrkan. 

Påståendet att 1800- och 1900-talets bibelforskning avslöjat att Bibeln har en lång och komplicerad tillkomsthistoria är ett grundskott inte bara mot Bibelns utan även mot Traditionens tillkomsthistoria. Det är ett vanlig åsikt bland katoliker i Sverige att Bibeln är ett ganska sent hopplock av olika vandringssägner - en gudsförnekande idé som först formulerades av 1700-talets protestantiska bibelkritiker. I själva verket blandar de ihop tillkomsthistorien med kanoniseringsprocessen.De blandar ihop den dåtida, ännu odelade kyrkan, med dagens romersk-katolska kyrka. Kanoniseringsprocessen innebär att man definitivt avgjorde vilka böcker som skulle ingå i Bibeln och i viss mån  bibeltexternas exakta lydelse. Med den närhet till händelserna, som trots allt då fortfarande rådde, var denna kanoniseringsprocess säkerligen mer tillförlitlig än de nutida "vetenskapliga" försöken att tränga bakom bibeltexterna och avslöja den verkliga bakgrunden till att det står som det gör.

Parallellt med dessa katolska galenskaper, har det uppstått en rörelse av huvudsakligen f d frikyrkokristna, som låtsas vara före detta judar. Fastän de aldrig har varit judar. Med sin påstått judiska bakgrund, gör de anspråk på tolkningsföreträde av den lära som förkunnades av juden Jesus, juden Petrus, juden Paulus, o.s.v. Detta under en tid, då intresset för kristendomens judiska rötter växer. Detta att svenskar låtsas vara judar är emellertid inget nytt. I Rudbecks försvar för den svenska stormaktspolitiken under 1600-talet hävdade han att svenskarna är "Israels trettonde stam", världen urjudar. 

Men nu undrar jag om inte de verkliga "bibelvetarna", de som står bakom Bibel 2000, är i full färd med att upptäcka judendomens rötter i gamla hednareligioner. Forskningen går framåt och upptäcker för länge sedan glömda gudar!


Upplåtelse av kyrka

Begreppet företrädesrätt har förekommit i flera inlägg.

Kyrkokommunen ska besluta om något samfund ska ha företrädesrätt till en viss kyrka, och i så fall vilket samfund. Kyrkor utan företrädesrätt för något visst samfund ska upplåtas från gång till gång genom beslut av kyrkokommunen. Kyrkor med företrädesrätt för visst samfund skall genom beslut av det samfundet upplåtas även för andra samfund. . 

Förslag till mer detaljerade regler följer här nedan:

De kristna samfund som vill få del av den kyrkokommunala upplåtelsen av kyrkor, måste vara registererade av en statlig myndighet, förslagsvis Kammarkollegium eller en för ändamålet inrättad ny myndighet (Kyrkokollegium). 

Ett sådant samfund har rätt att använda kyrkor i kyrkokommuner i hela landet, förutsatt att samfundet har minst en medlem som är bosatt inom kyrkokommunens geografiska område, i första hand för kyrkliga handlingar som avser den medlemmen, t ex dop, vigsel, begravning.

Om medlemmen är bosatt i en del av kyrkokommunen, som sedan gammalt  har varit en egen socken, har samfundet dessutom oavvislig rätt att använda sockenkyrkan för kyrkliga handlingar som avser medlemmen.

Om samfundet dessutom har en lokal församling inom kyrkokommunens område har samfundet dessutom oavvislig rätt att använda minst en av kyrkorna i kyrkokommunen för gudstjänster, som är öppna för allmänheten. Samfundet har dessutom rätt att ansöka om företrädesrätt till en eller flera av kyrkorna inom kyrkokommunen.

Företrädesrätt kan även ges till främmande församling eller kyrklig gemenskap, som avser att använda kyrkan i samband med kurser, konferenser, retreater o dyl, som arrangeras av den församlingen eller gemenskapen, under förutsättning att det inte är till men för församling inom kyrkokommunen.

Hembygdsförening, eller liknande lokalhistorisk förening, som är verksam inom kyrkokommunen får också ansöka om företrädesrätt, förutsatt föreningen är kapabel att vårda kyrkan och avser att till väsentlig del använda den för gudstjänster eller kyrkliga handlingar, under förutsättning att det inte är till men för ett registrerat kristet samfund .Det kommer nu att finnas tre slags kyrkor:

A. Kyrkor utan företrädesrätt för visst samfund.

1.) Upplåtelse beslutas från gång till gång av kyrkokommunen. Vill flera samfund använda kyrkan vid samma tid, ska de uppmanas att enas om ett gemensamt förslag om fördelning av tiderna. Kan de inte enas, skall kyrkokommunen avgöra frågan på rättvis grund. Med rättvis grund menas inte att alla får utnyttja kyrkan exakt lika mycket. Hänsyn ska tas till samfundens medlemstal, kyrklig verksamhet och ev tillgång till andra kyrkor eller gudstänstlokaler.

2) Härvid skall i första hand tillgodose lokalbehovet för gudstjänster, som är öppna för allmänheten, vilka arrangeras av samfund som har lokal församling inom kyrkokommunen, och i andra hand lokalbehovet för kyrkliga handlingar som avser en samfundsmedlem som är bosatt inom kyrkokommunen eller socknen, och i tredje hand andra kyrkliga handlingar, t ex vigsel för par, som inte är bosatta inom området, eller gudstjänst för främmande församling av dess egen präst / pastor.

3) I sista hand får kyrkan upplåtas för icke-kyrkligt ändamål, som inte kränker kyrkorumets helgd.

Beslut enligt pkt 1 och 2 får överklagas till länsrätten av den som beslutet går emot. Tillstyrkande beslut enligt pkt 3 får överklagas till länsrätten. Avslagsbeslut enligt pkt 3 får ej överklagas.

B. Kyrkor med företrädesrätt för visst samfund.

Upplåtelse enligt pkt 1 och 2 ovan för annat samfund beslutas av det samfund som har företräderätt. Upplåtelse får ej vägras om det gäller annat samfund som har lokal församling inom kyrkokommunen, eller upplåtelsen avser medlem i annat samfund, vilken är bosatt inom kyrkokommunen eller socknen, såvida inte den begärda upplåtelsen hindrar det upplåtande samfundets gudstjänstliv eller verksamhet i övrigt. Samfundets beslut får övrerklagas till kyrkokommunen, vars beslut får överklagas till länsrätten av den som det går emot.

Upplåtelse enligt pkt 3 beslutas av kyrkokommunen, om det har tillstyrkts av det samfund som har företrädesrätten.

Företrädesrätt till en viss kyrka får bevijas för lång tid framåt, 25 år eller mer beroende på bl a samfundets stabilitet. Samfundet får genomföra sådana förändringar, som är önskvärda av bl a liturigska skäl, av kyrkans exteriör och interiör, vilka har  godkänts av länsantikvarien och kyrkokommunen, förutsatt att kyrkan enkelt kan återställas till ursprungligt skick efter upplåtelsen.

C. Kyrkor med företrädesrätt för hembygdsförening eller liknande lokalhistorisk förening.

I allt väsentligt gäller samma regler som för samfund med företrädesrätt. Syftet är att hembygdsföreningen ska kunna anordna ett ekumeniskt eller eljest varierat gudstjänstliv som en del i sin övriga verksamhet, i första hand i kyrkor som annars inte kommer att användas. Hembygdsföreningen kan då bjuda in präst / pastor från olika samfund från gång till gång. Föreningen får även möjlighet att i egen regi erbuda "paket-arrangemang" i samband med t ex bröllop.

Riksantikvarieämbetet vill slippa byggnadsunderhåll

  Klosterbyggnad, Vadstena. Ägare: Statens Fastighetsverk 

Riksantikvarieämbetet klagar nu på att man inte får tillräckligt med pengar till de byggnadsminnen, som ägs av RAÄ bl a Klosterruinen i Alvastra och Trönö gamla kyrka., samt ett eller annat frikyrkokapell från 1800-talet. Länk till RAÄ finns längst ner till höger på denna sida. RAÄ föreslår att byggnadsminnena tas över av Statens Fastighetsverk, som redan äger en del kyrkliga kulturminnen. SFV äger och förvaltare ett stort antal statliga fastigheter och byggnader, från gamla militära fort till de svenska ambassadbyggnaderna i utlandet.

Ändå ligger SFV-byggnaderna, med få undantag, alltför utspritt för att ett övertagande av de kyrkliga kulturminnena skulle ge några påtagliga samordningsfördelar. SFV arbetar dock aktivt med att hitta hyresgäster till sina byggnader, vilket givetvis sänker statens nettokostnader för fastighetsförvaltningen. Men det finns inget krav att det ska vara just kyrklig verksamhet i de kyrkliga byggnaderna.

Varför inte låta de föreslagna kyrkokommunerna ta över drift och underhåll av de kyrkliga kulturminnen, som nu ägs av staten? Kyrkokommunerna kommer ju att finnas över hela landet. De kommer att vara experter på drift och underhåll av just kyrkliga byggnader. Och de kommer att ha som en av sina huvuduppgifter att hitta kyrkliga verksamheter till de kyrkliga byggnaderna.

Men då behövs förstås bidrag från staten, eller ett system för kyrkokommunal skatteutjämning..

Svenska kyrkan och alltfler tågbolag på statens spår.

Förebilder till kyrkokommunidén är dels de kyrkliga kommuner som fanns t.o.m. 1999-12-31, och dels delningen av SJ. Många tycket att det var obnödigt. "Det blir ju ändå bara SJ som kör på Banverkets spår", sa man. Och så blev det de första åren, med få undantag. Ett av undantagen var att SJ förlorade sovvagnstrafiken till Tågkompaniet, som därefter förlorade till multinationella Connex (namändrat till Veolia), som nyligen har förlorat till SJ. Om man tittar närmare på tågen, så ser man att det är samma gamla vagnar, som SJ köpte under 1960-talet, som har fräschats upp i olika ägares regi. Desssutom finns några restaurantvagnar, som Tågkompaniet köpte begagnade från Tyskland.

Den första förloraren, SJ, är åter på spåret till övre Norrland. Men den senaste förloraren, Veolia, har tagit upp konkurrensen med egna chartertåg till samma destinationer. Aldrig tidigare har det funnits så många tågbolag och tåg på de urspsrungliga statsjärnvägarna. Kan detta vara framtiden för Svenska kyrkan? Att först tvingas lämna över den gamla sockenkyrkan till någon nybildad församling av nyfrälsta ("Kyrkkompaniet"), som sedan lämnar över till någon multinationell kyrka, som sedan lämnar över till Svk, som rest sig efter alla nederlagen?

Fritt ur minnet: 76 % av hela svenska folket , och 89 % av alla medlemmar i något kristet samfund, är medlemmar i SVk. Under de första åren kommer minst 9 av 10 kyrkor att disponeras av Svk. Men troligen fler ändå, eftersom de flesta frikyrksamfunden redan de kyrkor, de behöver. Trångboddast i dagsläget är troligen Katolska kyrkan, men det beror nästan uteslutande på invandringen. Överströmningen från Svk är nästintill 0. Och dessutom är inte Kk intresserat av några Svk-kyrkor, om man vågar tro ett gäng unga arga katoliker, som skriver ilskna kommentarer och bl a påpekat att ingen katolik kommer att sätta sin fot i en kyrka, där det förekommit kvinnliga präster eller homovälsignelser.

Så länge Svk något sånär håller ställningarna medlemsmässigt, blir det inga dramatiska förändringar. Men om Svk skulle implodera, vilket en del pessimister varnat för, vad händer då? Ja, det kan du läsa om i de inlägg som handlar om kyrkokommunidén.  Se "kategorier" till höger och klicka på "kyrkokommun", så får du upp de inläggen.

Under övriga kategorier kan du läsa lite privata funderingar om Skriften eller Traditionen, Apostolisk succession, samt Nattvarden (rubrik: Vatten ur klippan, eller...?)

"Det har hänt" är en idé till en mycket speciell friluftgudstjänst.

Vatten ur klippan, eller...?

Marslandaren Phoenix har hittat fruset vatten (is) på planeten Mars. Phoenix landade vid planetens nordpol 25 maj och grävde fåror i sanden, varigen något vitt ämne avtäcktes. Det har nu analyserats och visat sig vara is. Men naturligtvis har istäcket på Mars funnits långt innan visste något säkert om dess existens. Vid mitten av 1900-talet utgavs en rik flora scince fiction, som handlade om vattenfyllda kanaler på Mars.

Mars-vattnet har alltså egenskapen existens. Oavsett hur felaktiga föreställningar vi har haft, eller har, om i vilka former Mars-vattnet existerar, så har det existens. Kanske har det en gång runnit fram i kanaler och fyllt oceaner på planetens yta? Är det bara vatten, som sipprar fram ur klippan, under ett tunt sandtäcke, genom en kemisk process under inverkan av solens strålar under Marsnordpolens sommarhalvår? Eller är hela planeten täckt av ett mäktigt islager, liknande inlandsisen över norra Europa? Jämförelsen är spännande. Vår inlandsis slipade den underliggande berghällen, så att sandpartiklar lösgjordes och transporterades upp - genom uppfrysning* - till isytan. Så bildades de bördiga lössjordlagren utanför isranden, när det låste över isytan. På planeten Mars finns ingen atmosfär, ingen blåst. I stället täcks isytan av ett tunt sandlager.

Rätt eller fel? Det vet vi fortfarande inte. Men Mars-vattnet existerar. Och gör så, oberoende av vad vi tror därom. Är det samma sak med Jesu verkliga närvaro i nattvarden ("realpresens")?  Undret sker, oavsett våra försök att förstå vad som sker.

  Han förklarade mysterierna med bilder ur folks vardagsliv.


Det väsentliga är inte själva omvandlingen, utan det som kallas realpresens

Inlägget "Tomtetroende oeniga om tomtens ankomst " (Leta i Arkiv, juni) är avsett att visa att någonting, som verkligen existerar, existerar - oberoende av våra föreställningar om detsamma. Luther var klar över att Jesus verkligen är närvarande i nattvarden ("realpresens"), och därför skulle man tillbe Jesus i brödet och vinet. Men man skulle inte låsa in Jesus i ett skåp och kånka runt honom på åkrarna för att få bättre skördar, som hedningarna gjorde med sina avgudar. Men hallå - jag kan väl inte ha läst allt som Luther har skrivit - i så fall skulle jag inte haft tid att läsa några andra böcker, så mycket som han skrev. Dessutom är det inte ohyggligt intressant vad Luther själv trodde. Han lärde oss att tänka själva, att inte gå på vad som helst.

En sak som vissa katoliker aldrig verkar få in i sina skallar, är att det i den lutherska kyrkan inte finns någon dogm om Luthers ofelbarhet.
Vad Luther trodde har ett kyrkohistoriskt intresse, och för all del: Likaväl som man kan läsa vilken lärobok som helst, kan man läsa Luther. Men för en lutheran, som söker vägledning för sin tro, är det viktiga inte vad Luther tyckte i frågan, utan hur det verkligen förhåller sig. En lutheran söker svar i den egna kyrkans tradition, men även i andra kyrkors traditioner. Om de har bättre förklaringar.

Om det som ska förklaras verkligen existerar, kan ju ingen förklaring vara bra nog. Och om man går tillbaka till den odelade kyrkan, går man ju inte utanför den egna kyrkans tradition. Svenska kyrkan grundades inte på 1500-talet. Den kom hit i början av vår svenska medeltid (1000-talet).

Sedan 1200-talet har kyrkan förklarat det, som sker i nattvarden, som transsubstatiation: brödet och vinet omvandlas till Jesu kropp och blod, men behåller brödets och vinets utseende, smak, lukt och struktur. Hur kan det vara möjligt? En fullständig omvandling förutsätter väl att inga av de ursprunliga ämnenas egenskaper finns kvar? Är transsubstantiationslsäran en vetenskapligt korrekt formel för den kemiska omvandlingen, eller ett försök att förklara vad som sker, med hjälp av filosofien - närmare bestämt Aristotelses formlära?

Luther accepterade transsbustatiationsläran i princip, men kritisk mot den hedniska filosofin som han var, sökte han förklara undret med en bild från järnframställningen: eld och järn. Genom, i, över och under beskriver hur elden omger det glödgade järnet. Detta är ingen konsubstantiationslära. Detta var ett uttryck som myntades av den lutherska kyrkans radikalprotestantiska motståndare under 1700-talet, men har sedan tagits upp av den lutherskak kyrkan själv. Detta var alltså en försök att förklara det som händer, och inte menat som en ny lära om vad som händer.

Nu var väl Luthers förklaring kanske inte så lysande, kemiskt, eftersom man på hans tid inte hade analyserat vad en eldslåga egentligen är kemiskt.  Aristoteles filosofi "återupptäcktes" i början av högmedeltiden, och blev våldsamt populär i den medeltida kyrkan. Man lät sig imponeras av att Aristoteles, som en hedning som inte kände till GT, hade definierat förhållandet mellan form och innehåll på samma sätt som skapelseberättelsen i GT, d.v.s att Gud formade den första människan av stoft. Man hade inte alls samma synsätt som idag, när vi talar om "form utan innehåll". Det var snarare formen, som gjorde innehållt till vad det är. Exempelvis har den romersk-katolska kyrkan tills ganska nyligen tillåtit abort på "oformade" barn: embryot ansåg kyrkan inte vara mänskligt liv. Sign Allan skriver (På bloggen Fides Chatolica):

Kanske det är fruktlöst att använda sig av begreppen "konsubstantiation" och "transsubstantiation"? Båda begreppen bygger på ett medeltida språk och tänkesätt med inslag av aristotelisk filosofi när det gäller själva substansbegreppet: Allt har en substans och en accidens (det yttre). Utifrån detta menade man att brödets och vinets substanser ersätts av Kristi kropp och blod medan dess accidenser är oförändrade. Till det yttre är de fortfarande bröd och vin. /- - -/ Kanske det därför är bättre att säga vad man menar med ett nutida språkbruk än att hålla fast vid en annan tids begreppsvärld?

Luther ogillade "filosfin", då han menade att det mänskliga förnuftet hade ersatt tron. Sign Allan skriver vidare (ej kontrollerat av mig):

Det kan vara intressant att erinra sig vad kardinal Joseph Ratzinger (dvs påve Benedikt XVI) lär ha skrivit: de båda begreppen står inte i motsats till varandra om man med konsubstantiation menar att brödet och vinet fortsätter att vara bröd och vin som fysikaliskt-kemiska ämnen även efter instiftelseorden. Jag tror att Erwin Bishofberger har rätt när han i sin bok Trons mysterium skriver att begreppen är olika försök - varken mer eller mindre - att förklara vad som sker med nattvardens bröd och vin. De är tolkningar av det som står i Bibelns texter om nattvarden.

Eftersom vi saknar mänskliga ord för miraklet är det kanske bäst att använda bägge förklaringarna. Att enbart använda den ena förklaringen ger upphov till två villfarelser:

1) Den katolska. Man stängde inne Jesus (det konsekrerade brödet) i en gyllena bur (monstrans) och släpade med Jesus ut på åkrarna - som om han vore en helt vanlig avgud - för att höja skörden.

2) Den lutherska: När järnet svalar omges det ej längre av elden, och kan behandlas som en vanlig järnbit, t ex slängas i soporna.

Det väsentliga är emellertid inte själva omvandlingen, utan det som kallas realpresens: Jesu verkliga närvaro. Vilket jag ville förklara med inlägget om oenigheten mellan tomtetroende om tomtens ankomst. Det som har existens, existerar oberoende av våra spekulationer om existensens former. jämför Mars-vattnet, som vi i stort sett inte vet mer om än att det finns. Men med denna realpresens är det som med frågan om solen går upp, eller om det är jorden som vrider sig neråt. Vi har svårt att förstå medeltidens sätt att tänka. Och på medeltiden förstod de inte vårt.

Trots uttryck som "gått ur tiden" och "tiden står stilla" har vi fortfarande svårt att tänka oss en tillvaro utan tid. Trots att redan Augustinus under 400-talet funderade över tiden, vad är tiden, har man under större delen av kyrkans historia uppfattat Gud som en fånge i tiden. Nu kan vi tänka oss tiden, som en "fjärde dimension", en egenskap hos Skapelsen. Nattvarden upphäver tidens och rummets kategorier, så att vi går Jesus till mötes på Golgata för 2000 år sedan. Det är den verkliga innebörden i Jesu verkliga närvaro i nattvarden.

Och det är den ursprungliga innebörden i ordet "åminnelse".  Det handlar alltså inte om att "komma ihåg" eller "minnas", utan göra levande. "Gör detta till min åminnelse" betyder inte att något upprepas, vare sig i minnet eller i verkligheten, utan att det som hände då, händer nu. Skillnaden mellan nu och då, har upphört.

Detta är en oerhörd skillnad mellan Luthers reformation och de mer "radikala" reformatorernas reformation. De kunde inte tänka sig att allt flyter samman till samma tid och rum, utan fann det orimligt att Jesus verkligen kunde vara närvarande på flera olika platser samtidigt (ubikvitet). Men Jesu ubikvitet (allestädes närvaro) är inte samma sak som nattvarden, som för oss tillbaka till en enda tid och en enda plats: Golgata. Peter (sign Kraxpelax) har skrivit på bloggen Fides Catholica:

Vad konsubstantiationen med sin "närvaro med, i och under brödet" skall betyda är för mig obegripligt. Det är ju varken hackat eller malet, och att vin & bröd efter förättande åker i slasken med föruttsättningen att presensen upphört är ju heller ingen höjdare. Hellre då de reformertas rena åminnelse. Den doktrinen är åtminstone tydlig nog.

Det handlar om katolsk bokstavstro. Den ena läran mot den andra läran. Bättre att ha en tydligt definerad motståndaare än en missförstådd vän! Som om föremålet för den kristna tron inte hade någon egen existens utanför våra hjärnor. Jag har lovat att svara Peter, och har gjort det.
_____________
*) Uppfrysning av stenar i vägar och åkrar beror på att stenmaterialets värmeledande egenskaper skiljer sig från omgivningens, varigenom det lösa vattnet koncentreras till stenens undersida och ombildas till is, så att stenen pressas uppåt.

RSS 2.0