Att övervinna världen

Opus Dei är en katolsk orden. Från deras svenska hemsida har jag hämtat följande klipp ur en artikel som handlar om Paulusåret och brevet till den kristne slavägaren Filemon, angående dennes förrymda slav Onesimos.

"Slaveriet var i det hedniska samhället en självklar inrättning. Endast de kristna insåg, att det är orättfärdigt och ovärdigt att behandla en människa som en sak. De kunde inte upphäva den allmänt rådande ordningen, men de kunde innerligt - i tanke och känsla - sätta den ur kraft. Och genom detta förhållningssätt, grundat på vetskapen om att herrar och slavar har samma värde liksom bröder och systrar i Kristus, urholkades slaveriet, också till det yttre, så småningom i samhället."

Nu är jag inte teolog, utan snarare historiker. Och mot alla spekulaltioner om orsakerna till romarrikets undergång, såsom barbarinvasioner och blyförgiftningar, sätter jag kristendomens subversiva kraft, som så väl uttrycka av Opus Dei: De kunde inte upphöva den allmänt rådande ordningen - men de kunde sätta den ur kraft. Och detta började med aposteln Paulus nästan underdånigt hovsamma brev till slavägaren Filemon, när han skickade tillbaka den till kristendomen nyomvända slaven Onesimos till sin ägare. Se Paulus' brev till Filemon 10-19!

Om man är hemmastadd i marxistisk historiesyn framstår det som glasklart att Paulus, med brevet till slavägaren Filemon, startade den jordbävning som med tiden skulle få hela slavsystemet på fall. Marx hade ju sina egna politiska skäl till att undesöka orsakerna till samhällssystems fall. Slaveriet var den ekonomiska grunden för romarriket. Hur mycket förstod Paulus själv av detta? Redan som farisé ville Paulus krossa romarriket *- då med vapenmakt. Vad hände på vägen till Damaskus? Paulus mötte Kristus och omvände sig till honom. Men vad mer? Han insåg att han inte kunde krossa romarriket med militära medel. Han gjorde det med den nya "underground"-religionens subversiva kraft.

"Likt en mullvad har den grävt sig fram under det kapitalistiska samhällets grunder, den har verkat så bra att majoriteten av det tyska proletariatet idag marscherar under vår fana, revolutionens stormfyllda standar. Till och med i motståndarlägret, där kontrarevolutionen ännu tycks vara vid makten har vi anhängare och framtida vapenbröder.(Rosa Luxemburgs tal inför Spartakus-förbundets kongress 1918.)

Låt mig översätta detta tal till antika förhållanden: "Likt en mullvad har kristendomen grävt sig fram under slavsamhällets grunder, den har verkat så bra att majoriteten av slavarna idag marscherar under vår fana, korset är tecknat på fanan. Till och med bland slavägarna, där hednagudarna fortfarande utövar sitt inflytande, har vi anhängare och framtida trosbröder."  Kanske sagt av någon okänd kristen i början av tredje århundradet.

Den marxistiska historieanalysen är relevant också på ett annat sätt. Det ekonomiska systmet formas av produktionsmedlens utveckling. Någon måste göra de forna slavarnas jobb. Men produktionsmedlen och arbetsförhållandena var desamma. Slavsamhället förvandlades till feodalsamhälle, slaveriet till livegenskap. Till följd av att alltfler slavägare, för sina själars frälsning, frigav sina slavar uppstod brist på slavar. En ny underklass av fria arbetare uppstod. För att hindra dem att fly från dåliga arbetsförhållanden infördes livegenskapen.

Den tidiga europeiska feodalismen var i högsta grad en produkt av kyrkans reformiver. Under en senare tid skulle kyrkan komma att försvara feodalismen mot både liberalismen och den framväxande kapitalismen**. Kyrkan blev reaktionär. Det hade börjat som revolution slutade tusen år senare som kontrarevolution och (till om med) som stöd till fascistdiktatorer som ville vrida klockan tillbaka***. 

Detta inlägg har jag skrivit som genmäle till de många påståenden, som cirkulerar idag, att Bibeln bara är en avspegling av sin tids värderingar, och att den tidiga kristendomen stödde slaveriet. Man förnekar att Bibeln är Guds tidlösa ord, och  vill underställa kyrkans lära under det profana samhällets värdreringar. Man påstår att "konservativa" kristna själva har omtolkat Bibeln till en senare tids värderingar, med just inställningen till slaveriet som exempe.l. Man menar att detta exempel rättfärdigar nya omtolkningar, i synnerhet synen på sexualitet.
 
__________
*) I sin bok "Vad sa Paulus egentligen?" kopplar den engelske teologen Tom Wright ihop Paulus' liv som farisé och hans liv som kristen apostel. Målet var i båda fallen att befria Israel från den romerska ockupationen, krossa det romerska imperiet och göra judarnas Gud till hela världens Gud.

**) Detta gäller i synnerhet Katolska kyrkan i Sydeuropa. Men även i vårt land framträdde kyrkan som en konservativ, reaktionär kraft.

***) Opus Dei, som så förjänstfullt har beskrivit den tidiga kristendomens kamp mot slaveriet, har anklagats för stöd till Franco-diktaturen i Spanien.

Kristendomen har alltid varit motståndare till slaveriet.

Ty så säger Bibeln:

Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen,
för att han skulle friköpa dem som stodo under lagen, så att vi skulle få söners rätt.
Och eftersom I nu ären söner, har han sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar "Abba! Fader!"
Så är du nu icke mer träl, utan son, och är du son, så är du ock arvinge, insatt därtill av Gud.

Paulus brev till galaterna 4: 4-7.

Se även:
http://larsflemstroms.blogg.se/category/skrift-tradition-tolkning.html


Varför man inte ska skända en annan religions profet.

Plats för den personliga
Muhammed-bild.


Den trendnissiga domprosten Åke Bonnier i Stockholm har hamnat i blåsväder sedan han skändat ett krucifix i en kyrka och stött en blasfemisk utställning. Bloggen antigayretorik gissar att den konservativa kristenheten driver en kampanj mot Bonnier för att få honom att avsäga sig sin plats i ledningsgruppen för Jesus-manifestationen. Som jag skrivit på en annan blogg, är det Bonniers uppgift som befattningshavare i Svenska kyrkan att företräda Svenska kyrkan och inte sina egna blasfemiska konstintressen. Vilken Jesus-bild som Svenska kyrkan omfattar framgår av Kyrkoordningen, 1 kap 1 §, bl. a. de allmänkristna trosbekännelserna och den lutherska kyrkans bekännelseskrifter. Allt annat är trolöshet.

Antigayretorik skriver: "Det är mycket märkligt att den konservativa kristenheten på detta sättet eftersträvar samma hysteriska och tabubelagda förhållande kring Jesus, som råder kring profeten Muhammed. Borde man inte istället vara stolta och glada över att ha en symbol som är så stark och integritetsfull att den kan ifrågasättas och utmanas?"

Detta är det vanliga argumentet. Men det är inte relevant. Muslimer, som aldrig har sett en bild på Muhammed har en inre bild (som kan vara "bildlös") av profeten. Vi har väl alla haft inre bilder av något som vi inte sett. Den bilden fördärvas. Det heliga reduceras till avbildningen. Den första avbildningen, som ersätter den inre bilden, gör ett outplånligt intryck. Man blir fråntagen den inre bild, som man haft. Detta är inte bara en kränkning. Det är en förminskning av människan. Vi har ingen rätt att förminska muslimer. Och en domprost som förminskar kristna borde få avsked på grått papper!

Även kristendomen har haft sina bildförbud. Under de första århundradena, när korsfästning fortfarande användes som avrättningsmetod, var det inte passande med bilder på den korsfäste Kristus. Östkyrkans stiliserade ikonbilder. Överkalkningarna av de medeltida väggmålningarna i svenska kyrkor under 1700-talet. De tomma väggarna i nutida pingstkyrkor. Det sena 1900-talets svenskkyrkliga kyrkokonst, som är en rörelse från det naturalistiska.

Nu får det vara nog med prästers olydnad i Svenska kyrkan. Och då menar jag inte bara olydnad mot Kyrko-ordningen, som Bonnier också gjort sig skyldig till (KO 1 kap 1 §), utan även olydnad mot kyrkans Herre. Genom att förminska det heliga, genom att förminska Gud, förminskar man den troende, som jag skrev i avsnittet om muslimerna. Visserligen uppfattas inte Muhammed som Gud av muslimerna, och visserligen har kristendomen inget totalt bildförbud. Men vår tradition har tydliga gränser för tillåtna avbildningar, och för oss är Kristus Gud.

Det är ytterst märkligt att de, som i sina individuella anställningsavtal i sin prästvigning fått klara undantag från kravet att samarbeta fullt ut med alla kollegor, anklagas för regelbrott. Samtidigt som andra präster tillåts bryta mot Kyrkoordningens portalparagraf. Att man är för det ena eller det andra, som somliga tycker är teologiskt betänkligt, används som en fribiljett till att begå ren trolöshet mot både sin jordiska och sin himmelska arbetsgivare.

Muslimerna kräver att även icke-muslimer ska respektera bildförbudet. Jag diskuterar inte vad som får visas i profana konstsalonger. Jag diskuterar trolösheten bland vissa präster. Hur skulle det gå för en imam, som skänker moskéns pengar till profana konstutställlningar som hädar Muhammed och tapetserar själva moskén  med blasfemiska bilder på profeten?

Detta har inte ett dugg att göra med homosexuellas rätt att delta i Jesus-manifestationen. Pastor Stanley Sjöberg, som är initiativtagare till manifestationen, har skrivit att den vänder sig mot den Jesus-bild, som förmedlades av Ecce Homo-utställningen. Låt mig förtydliga, vad jag tror att Stanley menar. I den utställningen fanns blasfemiska bilder på Jesus, och bilder som visade en Jesus som var uppfylld av åtrå till andra män. Och det vänder vi oss emot.

Men utställningen förmedlade också bilden att Jesus älskar homosexuella. Och den bilden är sann. Homosexuella får gärna gå med och manifestera sin tro på Jesus som världens och deras egen personliga frälsare. Ty det kan de göra, även om de inte delar kyrkans traditionella syn på homosexualitet och synd.

Varför ska just homosexuella pådyvlas bilden av en korsfäst Jesus med Musse Pigg-ansikte och kvinnokropp?  Syftet med en sådan bild är att uppväcka erotiska känslor hos heterosexuella män. Det är inte alls säkert att den bilden har samma verkan på homosexuella män! Men det var en av bilderna i utställningen Uppenbar(a)t, som försvaras av Åke Bonnier.

För en bättre hantering av nattvarden!

Viktor Rydbergs bild av tomten knyter an till den gamla folktron, med rötter i hednatiden, om småknytt, som människorna måste hålla sig väl med. Varje gård hade sina egna tomtar. Den moderna, kommersialiserade bilden av tomten, handlar om en enda tomte för hela världen, som besöker miljoner olika hus i samma stund. Tomte-tron har hos den moderna människan blivit ett substitut för Jesu verkliga närvaro (som kallas realpresens) i nattvarden.

Realpresens kan förklaras med att Jesus verkligen existerar i nattvarden, har verklig existens. Om något har verklig existens, finns denna existens även om ingen människa tror det. Därför var man inte så noga med undervisningen i kristen tro före reformationen. Med reformationen flyttades fokus i gudstjänsten från kulten (nattvarden) till predikan. Före reformationen var det viktigt att prästerna gjorde rätt, och därför måste prästerna ha goda kunskaper i kristendomen. Vad församlingen trodde speade mindre roll. Den fick del av Guds nåd genom att prästerna gjorde rätt.

Hur många katoliker tror idag att brödet och vinet i nattvarden är Kristi kropp och blod? Några få procent, skulle jag tro. Det avhåller inte renläriga katoliker att ta emot nattvarden tillsammans med de otroende. Däremot kan dessa troende katoliker  ta emot nattvarden tillsammans med lutheraner som har samma tro på Jesu verkliga närvaro som de själva! 

Katoliken Bitte Assarmo påstod i Dagen 19/12 att för protestanter "är brödet och vinet i mässan Kristi kropp genom tron hos dem som ber tillsammans. Detta skulle innebära att det inte längre är det när mässan är över. För oss katoliker är däremot nattvarden verklighet; Kristus är reellt närvarande i eukaristin liksom före och efter. Brödet och vinet är Kristi kropp,"

Detta är en grov förvrängning av protestantisk tro, typisk för svenska katolikers sabotage mot försöken att återförena Kristi kyrka. Det finns inte en protestantisk tro i frågan: Den lutherka (svenskkyrkliga) traditionen tror på realpresens. Den frikyrkliga gör det inte. Men det finns åtskilliga enskilda protestanter som tror tvärtemot deras samfund. Ingen protestantisk riktning tror som Assarmo påstår. Hon har tydligen förväxlat troende protestanter med otroende katoliker. Men de sistnämnda har ju den rätta kyrkotillhörigheten... 

Bitte Assarmos insändare var ett svar på en debattartikel av Gert Gelotte och Iréne Nordgren, medlemmar i det katolska nätverket Katolsk vision. De ville att den katolska nattvarden ska öppnas för alla kristna, utan krav på att de först ska bli katoliker. De skrev inte ett ord om att katoliker borde  få sin kyrkas tillåtelse att ta emot nattvarden av t. ex. högkyrkliga präster i Svenska kyrkan. Tydligen anser de också att riktig nattvard bara finns i katolska kyrkan. Att det finns diamentralt motsatta åsikter om nattvarden bland protestanter nämnde de inte ens. Tror de själva på realpresens?

Vid mitten av 1900-talet var Svenska kyrkan på god väg mot nattvardsgemenskap med Katolska kyrkan. Denna behövde bara lägga av sin sekterism, vilket skedde vid andra vatikankonciliet under 1960-talet. Men utvecklingen i Svenska kyrkan under senare delen av 1900-talet har varit ett hinder. Ett annat hinder är svenska sektkatoliker, som förnekar det kristna arvet i Svenska kyrkan.

Samtidigt som Svenska kyrkan har börjat med nya katolska påhitt, har Svk-präster börjat slarva med sådant som Svenska kyrkan och Katolska kyrkan alltid har gjort på samma sätt. Kvinnliga präster har börjat instruera katoliker att lägga högra handen på vänstra axeln, som tecken på att de inte ska ha nattvarden. Vore det inte bättre att hålla på traditionerna sedan medeltiden, att göra rätt, och låta kvinnoprästmotståndare och katoliker själva hålla reda på vilka präster som de anser är riktiga präster?

Det vore illa om katoliker får för sig att Svenska kyrkan förbjuder dem att ta emot nattvarden. Problemet är inte det som Gelotte och Nordgren påstår.

I ett kommande inlägg ska jag skriva om hur både katolska och frikyrkliga dumheter blandas med rent slarv i hanteringen av nattvarden i Svenska kyrkan. Skärpning, alla präster!

Vad menade påven?

Gert Gelotte, som är en ledande person i nätverket Katolsk vision. har kommenterat påvens tal till kardinalerna på nätverkets hemsida http://www.katolskvision.se/blog/2008/12/23/annu-ett-katastrofalt-utspel-av-paven/#comment. (Rulla ner till 25 Dec 2008 at 15:40)

Fastän han själv är medlem i Katolska kyrkan, fronderar Gelotte mot denna kyrka i nästan alla frågor, där densamma är överens med andra traditionella kristna riktningar (ortodoxa, lutheraner och frikyrkliga).

Dessutom fronderar han mot de specifikt katolska dogmerna om påven och kyrkan. Han är medförfattare till en artikel i Dagen 19 december, där han företräder en närmast frikyrklig nattvardslära, som strider inte bara mot den katolska, utan även mot den ortodoxa och lutherska nattvardsläran. Vad blir kvar av kristen tro, om man är mot nästan allting som denna tro håller för uppenbarat av Gud?

Att Gelotte även nu går i klinch med påven (det är inte första gången) är föga förvånande, och stärker väl i själva verket ståndpunkten att påven har blivit feltolkad.

Ändå tycker jag mig finna ett stort korn av sanning i det som Gelotte skriver (markerat av mig):

"Citatet ovan /ur påvens tal/ kan rimligen inte förstås på något annat vis än att påven anser att homosexualitet, och ANNAT SOM ÖVERKRIDER DET HAN UPPFATTAR SOM AV GUD GIVNA KÖNSROLLER, är ett hot mot mänskigheten."

Ja, man kommer nästan att tänka på Åke Greens uttalande om "dessa perversiteter" - där det framstår som oklart om pastorn syftade på all homosexualitet, eller speciella former av homosexuell utlevelse - men där meningen uppenbarligen var att homosexualiteten eller de speciella formerna av homosexuell utlvelse inte ensamma räckte till för att orsaka jordbävningar i Sverige etc. Utan vi heterosexuella måste nog hjälpa till också.

Homosexuella brukar ju emellanåt framhålla att de heterosexuella är tillräckligt många för att klara den biologiska fortplantningen, varför det inte är de homosexuellas fel om mänsklighetgen går under. Påvens uttalande kan likvaväl uppfattas som en kritik mot oss heterosexuella för att vi - trots att vi har de läggningsmässiga förutsättningarna - inte hanterar våra könsroller som vi borde.

Åtminstone här i västerlandet har vi i alltför hög grad sökt den sexuella njutningen, och alltså "emanciperat" sexuallivet från familjelivet och fortplantningen. I andra delar av världen fungerar visserligen de biologiska fortplantningen, men med barnens uppväxt i trygga familjer är det sämre.

Andemeningen i påvens tal uppfattar jag som att inte ens vi människor, skapelsens krona, kan frigöra oss från vår natur. Förutom att oplanerade graviditer inträffar, drabbas vi av sjukdomar, åldrande och annat som vi inte kan råda över, men kanske borde ha en bättre beredskap för. Vi borde kanske återupptäcka gamla religiösa tänkesätt, som "Herren gav och Herren tog".

Det är ganska lågt att reducera påvens tal till en fråga om huvudsakligen eller enbart de homosexuella. En översättning av påvens tal till engelska finns på Katolsk observatör: http://katobs.se/pope_curia2008.html


Dopfrågan

Elisabeth Sandlund, som är chefredaktör för tidningen Dagen, har blandat in sig själv i frikyrkornas diskussioner om de ska erkänna barndopet. Sandlund är döpt i Svenska kyrkan, var ateist under flera år, men är sedan nio år aktivt troende i Svenska kyrkan. Sin egen omvändelse från ateismen förklarar hon med att hon blev döpt som barn. Herren söker upp de sina. Så långt har Sandlund helt rätt, enligt min mening. Men frågan är ändå om det är rätt att använda sin opinionsbildande makt som chefredaktör för att tvinga fram ett erkännande av sitt eget dop. Jag har också utsatts för kränkningen att inte kallas kristen för att jag har "fel" dop. Men det här måste baptisterna klara ut själva. De olika åsikterna i dopfrågan är ju inte precis nya. Om det hade funnits någon enkel lösning, hade frågan redan varit löst. Mer väsentligt än att alla ska tycka lika, är att vi respekterar varandra som kristna.

Tomtar på loftetMen den verkliga skillnaden går väl ändå mellan dem som tror på tomtens verklighet, och de som tror att det är en illusion (pappa som har klätt ut sig). En illusion har ju ingen egen existens. Det, som är verkligt, har  däremot en egen existens, oberoende av människors förklaringar av detsamma. Alla barnen kan ha fel om tomtens ankomst, men
eftersom han är verklig står han där ändå, mitt i vardagsrumet och delar ut julklapparna.

http://larsflemstroms.blogg.se/2008/june/tomtetroende-oeniga-om-tomtens-ankomst.htmlDen katolska sekten försvarar sitt revir med näbbar och klor.

 Anders Wejryd - ärkebiskop med obruten apostolisk succession

Under de senaste veckorna har Katolska kyrkans förhållande till andra kristna diskuterats i tidningen Dagen. Debatten började med att en f.d. missionär för pingstföresen i Latinamerika, ifrågasatte tanken på ekumenik över huvud taget med Katolska kyrkan, med pingströrelsens gamla invändningar mot katolicismen som argument. Detta bemöttes av Maria Hasselgren, pressansvarig i det katolska stiftet i Sverige, med sedvanligt försvar av Katolska kyrkan, som den enda fullkomliga kyrkan, o.s.v. Alltså låsta positioner. Detta har föranlett Pär Linderoth, som är präst i Svenska kyrkan att skriva på sin egen blogg, Kaplansgården (länk finns i spalten till höger):

"Detta debattinlägg visar med all tydlighet hur svårt det är att bedriva ekumenik med ett samfund som den Romersk katolska kyrkan som, som vanligt skulle jag vilja säga, har en oerhört hög svansföring och en bristande förmåga att se med kritiska ögon på sig själv, sin egen historia, sin egen teologiska analys och sitt nu. Däremot verkar det inte för många företrädare för den Romersk katolska kyrkan vara några som helst problem se bristerna i de andra samfunden. De själva sitter inne med hela sanningen och andra samfund i bästa fall med delar av den. Detta kan man inte kalla för ekumenik. Snarare verkar det utifrån den Romersk katolska kyrkan handla om att införliva andra kyrkor, eller kanske snarare dess medlemmar i den Romers katolska kyrkan, när dessa andra kyrkor eller dess enskilda medlemmar, ur ett romersk katolsk perspektiv insäet hur fel ute de är."

Den  17/12 påstår Maria Hasselgren att Katolska kyrkan givit oss både Bibeln och trosbekännelsen. Katolikerna försöker nu tvärtemot alla försök till kristen enhet monopolisera det kristna arvet: Reformationstidens kritik rättades till av tridentinska mötet 1545 - 1563. Och är överspelad, Sedan dess har Katolska kyrkan visserligen begått misstag, men de är tydligen inte av den allvarligare arten, skriver Hasselgren. I själva verket var det ett ömsesidigt fjärmande vid båda de stora kyrkosplittringarna, under 1000-talet respektive 1500-talet. Katolska kyrkan är inte ensam arvtagare till den odelade kyrkan.


Det är över hövan fräckt att en sekt, som har sina rötter i de utländska ambassadernas spion- och agentvärld i 1600-talets Stockholm, uppträder som om den vore den enda verkliga kyrkan i Sverige. Det katolska stiftet i Sverige saknar rötter till de medeltida stiften, saknar de personella resurerna och har aldrig gått runt ekonomiskt. Utan fungerar i stort sett som en utlandskyrka för de katolska invandrarna. Jag kan med fog påstå att Svenska kyrkan har givit oss både Bibeln och trosbekännelserna. Var Svenska kyrkan under medeltiden något annat än den världsvida katolska kyrkan i Sverige? Är Svenska kyrkan idag något annat än förlängningen av den medeltida Svenska kyrkan? Svenska kyrkan har aldrig begärt utträde ur den v'ärldsvida kyrkan, och har ej heller blivit utesluten. Om något "brott" med traditionen har förekommit från svensk sida, så var tridentinska mötet ett lika stort "brott" från den påviska sidan.


Bitte Assarmo skriver 19/12 att nattvarden är den djupaste formen av trosbekännelse och att det skulle "kännas mycket märkligt för en troende katolik" att dela detta med människor som inte delar deras tro och lära. Hon buntar hop alla protestanter och skriver att den "protestantiska" apostoliska successionen är svår att reda ut, vilket hon påstår försvårar gemenskapen i nattvarden. Hon levererar dessutom en sagolik teori om att brödet och vinet i den "protestantiska kyrkan är "Kristi kropp genom tron hos dem som ber tillsammans." Uppenbarligen är Svenska kyrkan föremålet för de katolska hatkampanjerna - som delvis bedrivs under täckmantel av ekumenik med frikyrkorna.


Som om förvandlingen till Kristi kropp och blod skulle vara resultat av mänsklig tankekraft! Det finns säkerligen många protestanter, men säkerligen också många katoliker, som tror det - vilket inte hindrar Bitte Assarmo att ha nattvardsgemenskap med avfälliga katoliker. Med lutheraner som tror på Kristi verkliga närvaro i nattvarden (realpresens) går det däremot inte! Att den apostoliska successionen i Svenska kyrkan skulle vara svårutredd är rent nys. Det är svårare att belägga att den apostoliska successionen i Katolska kyrkan, att inga led har hoppats över.


Svenska kyrkan är världens enda protestantiska kyrka med en direkt och obruten apostolisk succession  från  Katolska kyrkan. Många tror att det är den apostoliska successionen i den medeltida Svenska kyrkan som på ett mirakulöst sätt har överlevt reformationen. Men den apostoliska succesion, som har bevarats i Svenska kyrkan startade i Rom den 1 maj 1524, som en avläggare till den apostoliska successionen vid påvens eget hov. Den biskopsvigning som då skedde i Rom, för Västerås stift, var påvens enda eftergift till Gustav Vasas regering. (Se även Apostolisk succession, länken till höger.)


Det har då och då uppstått rörelser inom protestantiska kyrkor, som har arbetat för en kollektiv återförening. Det finns en katolsk lobby i berörda länder, vilka motsätter sig detta och kräver individuella konvesioner. I detta syfte försöker de påverka beslutsfattarna i Katolska kyrkan i negativ riktning. Det handlar tydligen om makten i de små sekter, som de katolska kyrkorna i de protestantiska länderna är. Den hotas om det skulle bli masskonversioner. "Vi katoliker ska inte behöva göra våld på vår egen tro på Kristus i eukaristin enbart för att tillgodose människor som vill plocka russinen ur kaka", skriver Bitte Assarmo. Ja, och vi verkliga katoliker (d.v.s. bekännelsetrogna lutheraner) i Sverige vill inte ha något att skaffa med med sekterister som uttrycker sig så.


Kollektiv konversion / återförening står inte i direkt motsättning till individuella konversioner. Men med för många individuella konversioner försvagas enhetsrörelsen inom de protestantiska kyrkora, vilket leder till ökad splittring och polarisering. Lutherska präster, som konverterar, lämnar sina gamla församlingar i sticket. Församlingar som tillhör den anglikanska kyrkan, med sammanlagt 400.000 medlemmar söker nu medlemsskap i Katolska kyrkan, med sina präster i spetsen. Det kontroversiella är att prästerna vill bli erkända som katolska präster, och motsätter sig alltså omordination till katolska präster*.

Katolska kyrkan har inte något medlemsvalt kyrkomöte, utan det är de 4.500 biskoparna som bestämmer, sedan frågan beretts av någon byrå i Rom. I stället för ett direkt medlemsinflytande har det utvecklats en kraftig lobbyverksamhet, varigenom lekmän kan påverka besluten. Det finns nu "katolska" webbsidor på nätet, vilka motsätter sig kollektiva konversioner, och speciellt detta att anglikanska präster ska erkännas som katolska präster. Dessa webbsidor citeras av katolska lekmän i Sverige, som om det vore Katolska kyrkans officiella webbsidor. Men mig veterligt har Katolska kyrkan ännu inte tagit något beslut i frågan. Det brukar ta några hundra år...

Katolska lekmän driver aggresiva kampanjer mot Svenska kyrkan, där man "vittnar" om hur dåligt allting är i Svenska kyrkan, och att alla likheter med katolsk lära och liturgi bara är ett bedrägeri i syfte att lura folk att tro att Svenska kyrkan är en katolsk kyrka. Det produceras skrönor om hur illa vi behandlar nattvarden, att vi inte alls tror på Jesu verkliga närvaro (realpresens) i nattvarden. Detta är naturligtvis försök att påverka beslutsfattarna i Rom. Den katolska fientligheten mot Svenska kyrkan, används som en förevändning av de nedrivande krafterna inom Svenska kyrkan: Vad vi än gör, så blir katolikerna inte nöjda. Så låt oss då strunta i dessa bakåtsrävare och i stället gå i spetsen för förnyelsen av det kristna budskapet.

När den katolska biskopen Anders Arborelius och pingströrelsens ledare Sten-Gunnar Hedin år 2003 skrev ett gemensamt manifest till försvar för den traditionella Jesus-bilden, som Guds son, mot de villolärar som torgfördes av den dåvarande Svk-ärkebiskopen K-G Hammar, var säkerligen alla bekännelsetrogna Svk-medlemmar glada. Men nu verkar det ha övergått i en permanent allians mot Svenska kyrkan, som gör fel vad hon än gör.

Det nutida katolska stiftet i Sverige saknar legitimitet och bör upplösas. Katolikerna kan ingå som en organisatorisk del av Svenska kyrkan, i likhet med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Svenska kyrkan är alla kyrkors "moderkyrka" i Sverige. En återförening med Rom är önskvärd, men ska ske på lika villkor, och utan att vissa svenskar (de romerska katolikerna) uppträder som något slags elit, som andra svenskar ska böja sig under. För dessa sektkatoliker är Svenska kyrkan den stora skökan som man ska gå ur. Därför gör jag det inte. Jag sökte mig till Katolska kyrkan för att återupprätta den kristna tro, som jag mottog som barn i Svenska kyrkan. Inte för att fördöma och förbanna denna tro.

Jag vill på intet sätt föregripa resultatet av de diskussioner som lär pågå mellan Lutherska världsförbundet och Katolska kyrkan om bl.a. nattvarden. Men gemensamma deklarationer borde gälla även i Sverige. Man har kommit fram till att det inte är någon principiell skillnad mellan katolsk och luthersk tro på Kristi verkliga närvaro (realpresens) i nattvarden, men att detta uttrycks på olika sätt. Att det fortfarande finns problem som hindrar öppen nattvard i katolska kyrkor (samt att katoliker avråds från att ta emot nattvarden i lutherska kyrkor) accepterar jag. 

Men jag accepterar inte att Katolska lekmän i Sverige, vilka utger sig för att representera Katolska kyrkan) sprider missuppfattningar om den lutherska teologin i syfte att hindra en lösning av återstående problem. När samma sektkatoliker tycker att andra kristna ska behandlas på samma sätt som muslimer - när de menar att ekumeniken inte alls handlar långsiktigt om återförening (endast individuella konversioner ska tillåtas), utan endast om politiskt samarbete som Nej till homoäktenskap. Själklart kan kristna samarbeta med muslimer i både politiska och moraletiska frågor. Men finns det inga specifikt kristna frågor, som man bara kan samarbeta om inom kristenheten?

Vad dessa sektkatoliker egentligen säger är att medlemmar i Svenska kyrkan inte är kristna. Enbart tillhörigheten till Svenska kyrkan, gör att man inte är kristen. Och förklaringen till detta är varken den "traditionella" liberalteologin eller den senaste tidens sexualiserade villoläror, utan arvet från reformationen, den traditionella lutherska tron. Alltså samma frontställning som under de s.k. religionskrigen under 1600-talet.

Påståendet att katoliker måste göra våld  på sin egen tro på Kristus i nattvarden, om de delar nattvarden med andra kristna med samma tro på Kristus i nattvarden, talar för sig själva. Här handlar det inte om vad Gud vill, utan om den egna självbilden. Att man uppfattar sig själv som en elit. Man kunde tro att svenska katoliker skulle bli glada, om beslutsfattarna i Rom, kommer fram till att en del av skrankorna mot Svenska kyrkan kan rivas. Men detta verkar ju tvärtom vara ett mardrömsscenario för våra svenska sektkatoliker. Frågan är om vi lutheraner ska fortsätta att vara dörrmatta åt katolikerna.

Ett tydligare försvar för den lutherska tron och reformationens landvinningar behövs! Inte bara i förhållande till katolikerna, utan även i förhållande till "förnyarna" inom vår egen kyrka. Kan det vara så att det andliga förfallet inom Svenska kyrkan beror på att vi har tjusats av allting nytt,som kommit utifrån, så att vi föraktar vårt eget, vår egen tradition. Då har vi ju också sänkt garden för det direkt kristendomsfientliga....

Maria Hasselgren är inte vem som helst. Hon är pressansvarig i det katolska stiftet i Sverige. Jag föreslår att allt samarbete med Katolska kyrkan ställs in, till biskopen tagit itu med sekterismen i sin egen närmaste omgivning.

Se vad jag skrivit tidigare om nattvarden. http://larsflemstroms.blogg.se/category/nattvarden.html  (Eller klicka på kategorin Nattvarden i spalten till höger.) 

_______________
*) Samma linje företräds av de prästvigda bröderna i Östanbäcks kloster, som tillhör Svenska kyrkan. Det är emellertid stor stor skillnad mellan den engelska kyrkan och Svenska kyrkan, vad gäller apostolisk succession. Svenska kyrkan är världens  enda protestantiska kyrka med en obruten apostolisk succession från biskop till biskop ! - De anglikanska prästerna hänvisar till en nödregel, som tillåter kyrkoherdar att förrätta biskopsvigningar i vissa fall. Denna nödregel kom även till användning i Sverige, som var farligt nära att mista alla sina biskopar. Men situationen räddades alltså av den nyinförda apostoliska succession, som startade i Rom 1 maj 1524.


Jungfru Maria & Sankt Anna-kulten i SverigeJust nu diskuteras den katolska Maria-kulten på bloggen Aletheia. När en nyomvänd aztek.indian år 1530 passerade ett tempel, som var helgat åt aztekernas gamla fruktbarhetsgudina, anropades han av jungruk Maria, får vi veta. Vi svenskar behöver emellertid inte gå över ån efter vatten, när det gäller Maria-dyrkan. Utländska turister frapperas av att jungfru Maria fortfarande har en så stark ställning i Svenska kyrkan, trots att vi inte längre ber till henne. Maria-dyrkan i Sverige under senmedeltiden torde vara ett fortfarande svårslaget rekord.

En förklaring till de katolska Maria-bönerna torde ha varit att Guds namn var så heligt, så att man inte vågade be direkt till Gud. I Sverige var även Marias namn så heligt, så att man inte vågade be direkt till Maria, utan man bad till hennes mor, Sankt Anna. Sankt Anna-kulten tog sig alltmer spekulativa former, med särskilda Sankt Anna-altaren, som visade den nya treenigheten, mormodern, modern och Sonen, där mormodern var störst. Som visas av ovanstående skulptur, som är ett svenskt arbete från1520. Så svenskt det kan bli: blekansikten med appelröda kinder! Baldakinen över Sankt Annas huvud symboliserar att hennes nåd studsar tillbaka ner på församlingen i kyrkan.

Sverige hade också sina egna dogmer, t. ex. dogmen om Sankt Annas obefläckade avlelse. De medeltida svenska teologerna diskuterade på fullt allvar om inte syndfriheten sträckte sig flera generationer bakåt, men syndfrihets-projektet stupade på att då måste även den första kvinnan, Eva, ha varit syndfri. Och det stämde ju inte med Skriften, som man var väl bekant med även innan den översattes till svenska. Ett annat svenskt särdrag under senmedeltiden var att man tillmätte bibelordet större betydelse än vad man gjorde i andra länder. Redan innan reformationen bröt in fanns i vårt land inbyggda spänningar mellan Guds ord och den praktiskt utövade kristendomen. .

Denna bil,d är ett passande julmotiv, då vi firar slutet på Marias graviditet och Jesu födelse.Präster i den allmänneliga kyrkan

Under inga villkor kan jag acceptera tanken att Svenska kyrkan ska bli en elitkyrka. Men kan man då vara en bred folkkyrka, med en lära som åtminstone inte i sin helhet omfattas av alla medlemmar?


Ja.


Vi har inte omröstningar bland fjärdeklassarna om vilka delar av multiplikationstabellen som klassen ska tro på. Vi anställer en lärare. Och om han förösöker prångla ut en falsk multiplikationstabell, eftersom den ter sig mer lättsmält för majoriteten, så blir läraren avslöjad i sinom tid.


Det är demokrati.


Låt oss då säga så här: Att kyrklig demokrati är när församlingen har sista ordet. Frågan är: Vad har vi präster till?

Det sekularisterade Sverige (Och den sekulariserade världen) har missat vad religion är, till skillnad mot profana livsåskådningar och politiska ideologier. Att det bortom världsliga realiteter och vårt subjektiva tyckande finns en gudomlig sanning, som under en historiskt given tid har uppenbarats för oss. Om man tror detta är denna sanning lika oberoende av vårt subjektiva tyckande som multilikationstabellen.


Vilken uppgift har lekfolket i kyrkan om man slätar ut det särskilda prästämbetet till ett allmänt prästadöme? Då får vi en professionalisring av det allmanna prästadömet.  Det är inte demokrati.

I en elitkyrka, för de redan troende och teologiskt välutbildade lekmännen, kan man klara sig utan det särskilda prästämbetet. Men inte i den breda folkkyrka, som jag tycker att Svenska kyrkan ska vara.


Fortsatta katolsk oförskämdheter mot Svenska kyrkan


  Sälj Peterskyrkan i Rom  och dela ut pengar till miljöteknikföretag! Upp till bevis!


MIn granskning av katoliken Maciej Zarembas förtalsartiklar i DN mot Svenska kyrkan, har tyvärr fått stå tillbaka för andra ämnen. Den katolska läkaren Bengt Malmgren (bloggen Katolsktfonster.se/forum) sprudlar av besser-wisserattityd när han ställer Katolska kyrkan mot Svenska kyrkan och klimat-mötet , som ärkebiskop Wejryd kallat  till i Uppsala.

Detta möte har på goda lutherska grunder kritiserats av både Dag Sandahl, präst i Svenska kyrkan och mig. Jag skrev bl. a. att Wejryd inte borde ta efter katolska dumheter. Och då syftar jag på det interreligiösa mötet, som påven Johannes Paulus II hade sammankallat till Assisi 1988. Katoliker och avgudadyrkare och diverse andebesvärjare bad till sina respekive gudar. Luther rensade faktiskt ut katolska seder och bruk, som kunde förleda vidskepliga människor att under något helgons täckmantel be till de gamla hednagudarna. Visst kan Uppsala-mötet kritiseras, men låt oss då göra det från lutherska eller allmän-protestantiska utgångspunkter. Vi behöver inte gå över ån efter vatten. Nu undervisar Malmgren:

"Men själva ansatsen, att troende kristna utifrån evangeliet på ett praktiskt sätt engagerar sig för miljön är viktigt.  Katolska kyrkan med ett 80-tal biskopar, Caritas internationalis och andra organisationer i spetsen  har inlett en kampanj i samband med FN´s miljömöte där man framförallt lyfter fram att miljöarbetet måste bedrivas med hänsyn till de fattiga länderna. Detta engagemang är helt praktiskt till sin natur, utan de ceremoniella synkretistiska övertoner som sågs på Uppsala-mötet. Som troende kristna kan vi engagera oss för miljön och samtala med andra människor utan att blanda in religionen, även om engagemanget sker utifrån vår kristna tro och vårt kristna hopp." (Min markering.) 

Jag bara undrar vad de 80 biskoparna har att göra i spetsen för kampanjen, om de inte blandar in religionen i det hela? Vad jag kritiserar Svenska kyrkan för, är att kyrkan som institution med biskopar och präster i spetsen engagerar sig i sådant som kan vålla splittring partipolitiskt eller sakpolitiskt, och därför borde vara en uppgift för engagerade lekmän. Rulla ner en bit på denna blogg, så hittar du inlägget om Wejryd, och  Kopernikus-striden. Det inlägget förklarar hur jag ser på saken. Men jag vill inte nedlåta mig till att klanka på Wejryd vad han än gör. Jag tror nämligen att Svenska kyrkan är inne i en återhämtningsfas efter förre ärkebiskopen K-G Hammars verksamhet.

Malmgren citerar också ett lång styckerur en Brännpunktsartikel av miljökonsulten Camilla Grepe:

"Svenska kyrkan sitter på en mycket stor förmögenhet. Låt oss därför göra ett tankeexperiment: med sina 25 miljarder att investera i aktier har kyrkan förutsättningar att skapa ett eget enprocentmål för miljön. / - - - /  En enda procent av kyrkans aktieinnehav skulle betyda en investering på 250 miljoner kronor. Det är nästan lika mycket som den totala investeringen i cleantechbranschen under 2006 eller nästan lika mycket som investerades under första halvåret 2008."


Ett mycket bra förslag tycker Malmgren,som skriver:

"Ett utmärkt förslag. Som kapitalförvaltare skall SvK givetvis kreativt använda sitt kapital i samklang med de värderingar man säger sig stå för. Upp till bevis!(Min markering.)


Inte nog med att Svenska kyrkan har bjudit in ledare för andra religioner till ett klimatmöte, som säkert inte var gratis. Inte nog med att Svenska kyrkans församlingar runt om i landet satsar en massa pengar på miljövänligt teknik. Inte nog med att Svenska kyrkan låtit klimatfrågan få en framträdande plats (och Jesus en mer undanskymd plats) i sin utåtriktade information! Nu ska Svenska kyrkan upp til bevis!  Jag har skickat nedanstående svar till Katolsktfonster.se/forum:

Ett närmast oförskämt förslag, som innebär att Svenska kyrkan ska skänka 250 miljoner kr till diverse privatkapitalister. Svenska kyrkans "mycket stora förmögenhet" på 25 miljarder är mindre än hälften av marknadsvärdet på f.d. statliga Vin & Sprit näre bolaget såldes. En mycket stor del av Svk:s kapital utgörs dessutom av icke realiserbara tillgångar som kyrkor och kyrkogårdar samt inventarier som omfattas av kulturminneslagen. Svk har dessutom åtaganden för personal mm - som inte kan avvecklas utan att kapital förbrukas. Det skulle då handla om massuppsägningar, som skulle gå ut över verksamheten.

Detta har jag skrivit om på min blogg, och även Bengt Malmgren har haft möjlighet att informera sig. Svenska kyrkan gör en enastående insats för den kristna trons och det kristna livets bevarande i Sverige, fullt jämförbar med Katolska kyrkans insats i de s.k. katolska länderna, mer än alla andra kyrkor och samfund tillsammans. Svenska kyrkan gör dessutom en enorm kulturminnesvårdande insats, och tvingas dessutom ta över uppgifter och kostnader som socialtjänsten borde stå för. Gömmandet av flyktingar med katolsk ortodox och muslimsk tro har också tärt på Svenska kyrkans resurser - men kanske ännu mer på personalens personliga resurser både ekonomiskt och fysiskt.

Svenska kyrkan har också alltid (i modern tid) ställt upp med gudstjänstlokaler för katolska och ortoxdoxa invandrare / flyktingar innan de hunnit etablera sig. Svenska kyrkan borde kanske ha vårdat sig mer om den lutherska läran än om invandrare med annan tro - eller åtminstone skickat räkning till Vatikanen. Peterskyrkan är väl värd några miljarder? Den har f.ö. byggts med pengar som har stulits från bl.a. Sverige - avlatspengar! Det är ett väldigt märkligt sätt, som Katolska kyrkan uttrycker tacksamhet på, genom ständiga föraktfulla uttalanden mot både Svenska kyrkan och hennes medlemmar.  http://larsflemstroms.blogg.se/2008/july/svenska-kyrkans-enorma-formogenhet.html


Så ska kd slaktas!

M.L.:

Bra jobbat Elisabeth. Vi är många som anser att dagen system är diskriminerande mot de grupper som aldrig får möjlighet att gifta sig i kyrkan, så som Syrianerna, vissa frikyrkogrupper muslimerna osv. Äntligen befrias kyrka och stat. INFÖR en giftasbalk istället!

Svar:

Ja, det är en lösning som slutligen klipper banden mellan stat och kyrka.Elisabeth Svantesson, m, som fronderar mot sitt eget parti i äktenskapsfrågan har chattat med läsarna i Nerikes Allehanda! Av ovanstående fråga och Svantessons svar att döma, ska Svenska kyrkan  straffas för att muslimer inte får gifta sig kyrkan! Men det är väl deras egna imamer, som förbjuder det! Vad ska man säga? Heja, moderaterna. Ni är redan i full färd med att förpassa kd ur riksdagen...

Om Sventesson får som hon vill, så är det väl i fortsättningen fritt fram för muslimer att välsignas i Faderns, Sonens och den helige Andes namn i kyrkan efter genomgången "civilrättslig registrering"? Här följer ännu en fråga (snarare ett påstående) och Svantessons svar:Lars Flemström:

Varken du eller Hans Boskär står för era respektive partiers partilkinje. Har NA medvetet valt ut just er för att avsiktligt föra läsarna bakom ljuset? Om någon vill förändra innebörden i begreppet äktenskap så är det du, eftersom du i praktiken vill ersätta äktenskapet med registerarat partnerskap för alla.

Svar:

Jag vill inte införa registrerat partnerskap för alla.


Synd att jag inte fick ställa följdfrågan: Vad är det för skillnad mellan "civilrättslig registering" och "registrerat partnerskap för alla"?

Moderaterna försöker uppenbarligen ta över kd-väljarna i Örebro län. Svantesson ljuger lika bra som Göran Hägglund! Såhär skriver Svantesson i NA 9 dec: "I det förslag til en samkönad äktenskapslag som en majoritet i riksdagen tyxks stå bakom låter man kyrkor och samfund välja vilka de vill ´viga. Det tror jag kommer att skapa konflikter inom olika religiösa samfund, men också mellan samfund och det övriga samhället. På detta sätt ger sig staten in i kyrkopolitiken vilket är olyckligt och onödigt."

Svantesson hotar alltså kyrkor och samfund med extremvänstern och en homosexuell f.d. yrkesofficer*, i syfte att staten ska frånta dem vigselrätten, i stället för att de själva får välja om de vill behålla den. Det har antytts att Svantesson själv inte är medlem i Svenska kyrkan, utan tillhör något annat samfund. Som alltså försöker använda lagstiftningen för att hindra Svk-medlemmarna att bestämma över sin egen kyrkans inre angelägenheter.

--------
*) Hans Boskär, som även nämns i min fråga till Svantesson är socialdemokrat och f.d. förbundsordförande i RFSL. Han vill att de religiösa samfunden ska fråntas vigselrätten - tvärtemot den motion som lagts av de tre oppositionspartierna. Genom att leta upp två pollitiker som inte representerar sina partier har NA skapat en pseudonyhet, som kanske räddar upplagan. Frågan är om kristenheten ska låta sig skrämmas av en homosexuell lokalpplitiker från Örebro. Men han är ju utbildad yrkesofficer vid Livregementets grandjärer.... Den kristna fegheten börjar bli pinsam.!
Folkkampanjen för adventsljusstakens rätta tändande

Från norra Öland kommer budkavlen, och jag vill gärna föra den vidare. Håmåäktenskap är ett gissel som vi hade sluppit om inte vissa kristna hade bränt sina ljus i bägge ändar. Staken skall alltså tändas från söder mot norr, förjagande mörkrets makter. För vidare! Rid i natt! Tänd vårdkasarna!

Senaste nytt: Kd kräver att adventsljusstaken förbjuds.

Uppdatering kl. 22.51:
En hemlig källa i riksdagen rapporterar att kd vill ersätta julen med en civilrättslig julklappsregistrering på posten i stället för den traditionella julklappsutdelningen med hela familjen. Därigenom undvisk diskriminering av dem som inte har någon familj. Kd meddelar dock med skärpa att den, som så önskar, ändå kan dela ut julklapparna tillsammans med familjen. Men rent juridiskt har äganderätten till klapparna övergått till mottagaren redan vid klappregistreringen på posten. Kd framhåller att fördelen med den obligatoriska klappregisteringen på posten är att bara fullständiga familjer (mamma, pappa, barn) får använda benämningen "julklapp". Övriga får nöja sig med benämningen julgift (giftg = gåva).

Uppdatering kl.23.07:
Efter Folkkampanjen för adventsjusstakens rätta tändande utspel har kommentarer influtit till kampanjhögkvarteret på norra Öland. En kommentar säger att detta har liturgisk betydelse från vilket håll adventsljusstakarna i våra kyrkor tänds. Staken ska alltså tändas från söder mot norr, för att symbolisera ljusets seger över mörkret och förjaga mörkrets makter.  Av samma orsak, att hindra mörkret att komma in, saknar en del medeltidskyrkor fönster på de sida av kyrkan som vätter mot norr.

Moderaterna......  är huvudalternativet för de flesta kd-väljare, om de skulle rösta på något annat parti. Därför driver kd en mycket osmaklig kampanj mot statsminister Reinfeldt personligen, att han - i maskopi med Lars Ohly (v) - vill tvinga religiösa vigselförrättare att viga homopar.

Äktenskapet är av Gud inrättat som ett förbund mellan man och kvinna (läs utmärkt artikel av Ulf Ekman i Världen idag igår) och det kan människor inte ändra på. Däremot kan homo-förhållanden jämställas juridiskt med hetero-förhållanden, och det är vad saken handlar om. Men staten kan inte stifta lagar om vad kyrkan ska tro på. Och därför måste de religiösa samfunden ha rätt, men inte skyldighet, att viga alla par, som får ingå äktenskap enligt lagen. Även homopar alltså!

Ur (bibeltrogen) religiös synvinkel kan homoäktenskap aldrig bli riktiga äktenskap, varför saken har fått alldeles för stora proportioner - i syfte att rädda kd kvar i riksdagen. Bananer blir inte apelsiner för att de kallas apelsiner, men apelsiner upphör inte att vara apelsiner för att bananer kallas apelsiner!

Hårdare bedömningar och sänkta ersättningar har drabbat dem som har det ekonomiskt sämst ställt, sedan Allians-regeringen tog över. Denna politik står kd bakom helt och hållet. Om man tycker att det är bra, kan man lika gärna rösta på moderaterna. Obs: detta var inte menat som ironi. Det är moderaterna som intitativet och kompetensen i regeringen. Om någon kan bli frisk genom besk medicin, är det snarare m än kd, som, fixar det, vartill Reinfeldt och Borg visat oväntat god förmåga att hantera krisen.

Kd har dessutom bidragit till att reducera det kristna inflytandet i Moderaterna och alla andra partier. Om kd försvinner ur riksdagen kommer med säkerhet den den värdekonservativa profilen hos Moderaterna att förtydligas. Därför kan jag med gott samvete uppmana alla som stöjder moderaternas politik i övriga frågor, att vända ryggen till kd och stödja moderaterna! i stället!

Och för övrigt: Om kd försvinner ur riksdagen och de kristna värdena blir en allmänborgerlig angelägenhet, kommer det att bli till en stor utmaning för socialdemokraterna, som då måste slåss om väljarna i den kristna huvudfåran. 

Min invändning mot Claphaminstitutetet är inte att institutet har en borgerlig inriktning, utan att man framträder under falsk täckmantel, som en opolitisk organisation, trots att man är tydligt pro-kd: Förutom att man ser oppositionen som huvudmotståndare,är man alltså inte neutral mellan allianspartierna.  Målet verkar snarare vara att göra kd till en oumbärlig del av alliansen. Traditionell kristendom riskerar då att få en höger-stämpel.

Om man vill främja kristendomen och den kristna etiken, ska man avpolitisera det kristna budkskapet och den kristna moralläran och främja konkurrens både mellan allianspartierna och mellan blocken om de kristna väljarna! Som statsminister har Reinfeldt möjlighet att ena regerings- och oppositionspartierna bakom en långsiktig lösning (som står sig över eventuella regeringsskiften) av äktenskapsfrågan, med bevarad vigselrätt utan vigseltvång för de religiösa samfunden. I det har Reinfeldt mitt fulla stöd. Låt inte kd sabotera!

Har Wejryd ingenting lärt av Kopernikus-striden?Solnedgång. Men går solen verkligen ner? Kyrkan har haft fel förr i svåra vetenskapliga frågor!

Som vanligt är det den lutherska kyrkan som gör fel. När Katolska kyrkan har synkretistiska böner blir det däremot rätt, läste jag i morse på en katolsk blogg, som kritiserar det interreliösa klimatmötet, som ärkebiskop Wejryd har kallat till. .


Skämt åsido, varför ska Svenska kyrkan ta efter alla katolska dumheter? Kyrkan är dessutom inte detsamma som de kyrkliga institutionerna. Kyrkan är även kyrkans alla medlemmar. Kyrkan kunde alltså engagera sig i klimatfrågan. liksom i alla andra frågor som kan vålla partipolitisk eller sakpolitisk splittring, genom att kristna politiker debatterar frågan i riksdagen! Det är en fördel, som jag kan se med den partipolitiska representationen i kyrkan.


Men i Svenska kyrkan är det så att politikerna gärna vill bestämma teologin, och teologerna gärna vill bestämma politiken. I stället för att säga att kyrkan har uppmärksammat vissa problem, som politikerna borde lösa, presenterar kyrkan sina egna anlyser och lössningar, och menar att politikerna ska rätta sig! Nu har alltså Wejryd gjort analysen att jordens fattiga drabbas av klimathotet och inte av livssmedelskrisen, som är en följd av att den rika världen lägger beslag på jordbruksmark för energiproduktion. Så blir det de enkla, och till synes opinionsmässigt riksfria lösningarna som identifieras med det kristna budkapet.


Jag påstår inte att Wejryd har fel, bara att han kan ha fel. Jag har just diskuterat med en av våra kvinnliga präster om "dagen-efter"-piller kan avbryta en inledd graviditet (då är det abort och inte preventiv). Det är uteslutet, menade honm för det har hon läst i fass. (patient-fass). Det kan hända, menade jag för det har jag läst i läkar-fass.

Så nu tänkte jag säga till alla präster: Håller er till teologin och ge er inte in i diskussioner om det ni inte begriper. När det plötsligt slog mig att det finns säkert präster som har varit läkare, och anda präster som åtminstone har samma medicinska grundkunskaper som jag själv. Så vad är det för fel att teologer och Svenska kyrkan som institution engerar sig i klimatfrågan?


Jo, alla präster är teologer och borde ha förutsättningar att känna igen ett falskt teologiskt resonemang. Alla präster är däremot inte klimatexperter, utan måste lita på kollegor som är det, på utomstående experter och på kunniga lekmän (hur man nu avgör vilka lekmän som inte bara har intresset utan verkligen är autodidakter). Slutsatsen är att när kyrkan ger sig in i områden, som ligger utanför det som kyrkan som institution är till för, som ligger utanför det som ALLA präster behärskar, då ökar risken att det blir fel.


Kyrkan ska stå för de eviga sanningarna, vetenskapen för de omprövningsbara sanningarna, och politiken för de möljliga kompromisserna (politiken är det möjligas konst, sägs det ju). Således urholkas kyrkans trovärdighet som kyrka, om man skulle ha fel i vetenskapliga eller politiska frågor. Ett mycket lärorikt exempel är frågan om solens plats i universum, där kyrkan i det längsta värjde sig mot att erkänna att man faktiskt hade haft fel. Och ligger inte klimatfrågan nära gränsen till astronomin?

---

Det var först under nya tiden, som vetenskapen skiljdes från kyrkan. Det finns en bild av kyrkan som bakåtsträvande och vetenskapsfientilig, men den bilden stämmer inte riktigt. Exempelvis nämner kristendomens belackare att astronomen Nicolaus Koperinikus, i likhet med andra vetenskapsmän under sin tid, även var präst. Det var i början av 1500-talet, som Kopernikus lade fram sin teori att planetsystemet kretsar kring solen och inte kring jorden. Kopernikus teori vann snabbt anslutning inom den högre kyrkliga hierarkin. Problemet var att kyrkan hade haft fel om planetsystemet. Om kyrkan erkände att man hade haft fel, kunde ju folk tro att kyrkan haft fel även i teologiska frågor. Och det var ju just vad Luther och de andra reformatorerna, som var samtida med Kopernikus, påstod.

På den tiden var det ingalunda självklart att de bredare folklagren hade rätt att få veta sanningen. Den långvariga strid mellan kyrkans institutioner och vetenskapen, vilken slutade med att vetenskapen frigjorde sig från kyrkan, har av tidskriften Scientific American beskrivits att den var: Not a question about the truth och nature but a qeustion abot the nature of truth. (Inte en fråga om sanningen om naturen utan en fråga om sanningens natur.)

Förutom frågan om man skulle offentliggöra de vetenskapliga rönen eller hemlighålla dessa för allmänheten, var frågan hur starka bevis som krävdes för att man skulle överge en felaktig teori för en ny. Kopernikus' teori byggde nämligen inte på astronomiska observationer utan på matematiska beräkningar. Det var först Galilei som under 1600-talet lyckades tillverka en tillräckligt bra stjärnkikare för att bevisa att Kopernikus haft rätt. Men frågan är ändå om Galilei verkligen såg det han trodde sig se. Eller om han var alltför övertygad om att Kopernikus haft rätt för att vara riktigt objektiv. Men kyrkan kom med tiden att driva tesen in absurdum: Kan du inte lägga fram de bevis som vi kräver för att vi har fel, så har vi rätt!

Frågan om det s.k. klimathotet handlar om det är något som människan har orsakat och som människor kan göra något åt. Annars hjälper ju bara böner! Som borde vara en kyrklig specialitet! Men nu är ju syftet att vi inte ska lägga detta på Gud utan på politikerna. Men när kyrkan då för fram sina analyser och färdiga lösningar, så grundas inte dem på någon gudomlig uppenbarelse (också en kyrklig specialitet)  utan på vad "vetenskapssamhället" säger. Kyrkan lägger sin auktoritet, som kommunikatör med Gud och moraliskt föredöme, på att den dominerande meningen inom "vetenskapssamhället" har rätt. Frågan är dock om detta domslut är uppenbarat av Gud.

Svagheter i "vetenskapssamhällets nuvarande ståndpunkt" är bl.a. att de observationer som tyder på ett människo-orsaket klimathot har gjorts under för kort tid, och att vi vet för lite om astronomiska faktorers inverkan. F.ö. ville ateisten Ingemar Hedenius ersätta religionen med just "vetenskapens nuvarande ståndpunkt". "Vetenskapens nuvarande ståndpunkt" under Hedenius egen tid, är dock i flera frågor överspelad av nya vetenskapliga rön.

----

Klimatmötet har också beskyllts för religionssynkretism. Jag är involverad i en diskussion om detta på bloggen www.katolsktfonster.se/forum


RSS 2.0