Till minnet av min mamma

På nätet står det att det är mors dag idag. Det borde det väl vara varje dag? Vi firade praktiskt taget aldrig mors dag i mitt föräldrahem. När jag tänker tillbaka på min mamma blir jag så sorgsen. Hon var min allra första kärlek, men då var jag så liten så det minns jag inget av. Sedan kom vi ifrån varandra på något konstigt sätt. Jag lärde inte känna henne riktigt medan hon levde, och nu är det för sent. En saknad som jag alltid bär med mig.

Språkriktigheten

Svenskan började sin vandring till att bli ett eget språk som en dialekt av forngermanskan, som i  sin tur (kanske!) började som en dialekt av urindoeuropeiskan. Det är dock tveksamt om det någonsin har funnits någon urindoeuropeiska. Språkforskare och arekeologer har länge försökt finna ett indoeuropeiskt urhem.

Först gissade man på Nordtyskland eller rentav Sverige. Sedan har urhemmet omlokaliserats allt längre söderut och österut. Jag har läst en mycket intressant bok om detta, vars författare har sökt bevisa att urhemmet låg i nuvarande Iran, varifrån indoeuropeiskan har spridit sig västerut till Europa och österut till Indien.

Varför inte gå ett steg till i samma riktning: Urhemmet var kanske den kollapsande Indus-kulturen i nuvarande Pakistan, varifrån de överlevande vandrade i olika riktningar, medförande tjurkulten till Europa? På denna vandring passerade man norr om Mellanöstern och Egyptens högkulturer.

För att finna de ursprungliga genusformerna av de svenska orden för olika djur, bör vi kanske gå till urgermanskan eller till den nuvarande tyskan: Der Hund och die Katze för både hannar och honor. Neutrum (das på tyska, det på svenska) förbehålls då de livlösa tingen: I svenska har det emellertid uppstått ett märkligt fjärde genus: den, möjligen som benämning när man inte har velat könsbestämma något.

Att böja vissa djurartsnam i maskulinum för både hannar och honor, och anda djurartsnamn i femininum för både hannar och honor, ter sig ju märkligt för vår rationella tid, när man har glömt de mytologiska förklaringarna till detta.

I våra dagar har vi inte svårt att acceptera avvikande ordböjningar i dialekter, som kraftigt avviker från den s.k. rikssvenskan. Utan att den talande uppfattas som obildad. De som drabbas av språkriktighetsförtrycket idag är de, som talar dialekter som liknar den s.k. rikssvenskan. Att även de personerna talar sitt modersmål uppfattas inte, varför de dialektala uttrycken och böjningsformerna tas som bevis på att den talande är obildad och inte vet vad som är "rätt".

Men rikssvenskan är alltså ingen dialekt som har talats någonstans i Sverige, utan är ett konstgjort språk, makthavarna språk, ett maktspråk. Med nya politiska makthavare anpassas rikssvenskan till de nya normerna, medan dialekterna står och stampar. Av rädsla att dialekterna ska försvinna helt har språkforskarna skyndat sig att skriva dialektordböcker, med de gamla böjningarna. Vilket gör att inte ens dialekterna i dag är ett naturligt, talat språk, som utvecklas spontan.

Den är alltså en gammal benämning för obestämt genus. Så säger vi till exempel "Till den, som tog min cykel...". Men nu ska det heta hen, även om vi talar om bestämda personer, med känt biologiskt kön. Jag vill härmed lämna mitt bidrag till den fortsatta utvecklingen av rikssvenskan:

Hen           = han /hon
höna         = honom /henne
höns         = hans /hennes
hän           = den där mannen /kvinnan
hin            = den här mannen /kvinnan

När någons sont (son eller dotter) har gift sig, säger man alltså att hin (som bor här) har gift sig med hän (som bor någon annanstans). Ja, så kan vi fortsätta, och ersätta tjänsteman och sjuksköterska med obestämt genus. Varför inte sjukfan? Men det är kanske så sjuksköterskorna kallar sina patienter?

Och i morgon är det Mors dag...


Rikssvenskans förtyck av rikssvenskarna

Svenskan är ett germanskt språk, och i Tyskland heter det Katzen och Frauen, men Männer. I Sverige får skåningar och norrlännar tala sina modersmål och får bekymmersfritt använda sina dialektala ändelser på orden. Värre är det för alla som är uppvuxna i det som antas vara det rikssvenska området. De får icke tala sitt modersmål, ty de skola tala rikssvenska.

Det berättas att någon kung tyckte att Nyköpingsmålet, som talas i östra Svealand, var så vackert så att han bestämde att denna dialekt skulle vara "rikssvenska". Men detta är en skröna, fick vi höra i ett TV-program om svenska dialekter. Sanningen var att utlänningar, som ville lära sig svenska, uppmanades att åka till Nyköping, för om de lärde sig nyköpingska kunde de göra sig förstådda hos andra svenskar, skåningar och norrlänningar exempelvis. Nyköping ligger ju lite mitt emellan.

Men någon rikssvenska har man alltså aldrig talat i Nyköping eller någon annan del av landet. Rikssvenska är ett konstgjort språk, "riktig svenska", som uppfanns när språket liksom allt annat skulle standardiseras. När det skulle tryckas lärobäcker för hela landet. Folkskolans läsebok, exempelvis. De språkliga standardiseringssträvande pågår fortfarande. Han och hon ska ersättas med hen, exempelvis.

I Skåne och Norrland får man förstås fortsätta med sina dialektala icke könsneutrala uttryck, såsom n'Anders och na'Birgitta, men Gud nåde den upplänning som fortsättningsvis säger han om en man och hon om en kvinna.

Som alternativ rubrik för detta inlägg hade jag tänkt mig "När Frid-tjuven Berg stal den språkliga friden". Fridtjuv Berg var en svensk skolman (lite högre än en vanlig lärare) som reformerade svenskan för att den skulle vara lätt att lära ut på ett enhetligt sätt i skolor över hela Sverige.

Rikssvenskan är alltså ett konstgjort språk, som överheten har tvingat på oss. Nu frågar jag varför just vi, som uppfattas tala rikssvenska, har "fel" om vi inte följer Frid-tjuvens språkregler. Ingen säger ju att en skåning, som talar skånska, talar fel skånska.

Får fältprästen välsigna fienden?

När jag gjorde värnpliten hade vi fortfarande fältpräster i den svensk Krigsmakten (som nuvarande Försvarsmakten hette på den tiden). Fältprästerna hade uniform med gradbeteckningar, men ett kors på rockuppslaget, där vanliga officerare hade sitt regementsemblem. Lite av "frälsningarmén" över fältprästverksamheten!

Efter Skolverkets försök att förbjuda präster att välsigna eleverna vid skolavslutning i kyrkan, undrar jag om de svenska fältprästerna hade rätt att välsigna fienden.

Kanske ringde de till fiendens överbefälhavare och bad om tillstånd att välsigna?

Undrar om kyrkoherden i Umeå gjorde det, innan han beslöt om begravningen på den svenska kyrkogården av de ryska soldaterna som stupade den 17 augusti 1810 (om jag minns rätt). Det var det sista slaget i det sista kriget på svensk mark. Det var inte så lätt att fråga fiendens överbefälhavare, eftersom han var en av de ryssar som stupade.

Nu är det en del av turistindustrin att åka runt på slagfält utomlands, där soldater från det egna landet har stupat. Ryska turister gapar av förvåning när de får texten på minnenstenen översatt: "Som fiender föllo hjältarna. Här vilar de som vänner".

Begravningen av svenskar och ryssar sida vid sida väckte ett visst motstånd - i Sverige. Men kyrkoherden i Umeå var en kraftkarl, som körde över både civila och militära myndigheter och genomdrev sin linje, att även ryssarna skulle vila i vigd jord.

Sådana kyrkoherdar behöver vi idag, när Skolverket försöker bestämma över kyrkan. Även ateisterna på Skolverket ska välsignas, vare sig de själva går med på det eller inte. Varför inte en särksild förbön för byrkåraterna, att de ska komma till tro, vid eventuella skolavslutningar i kyrkan?

Jag hoppas att landets rektorer vägrar rätta sig efter Skolverket. Kyrkoherden bestämmer vad som får förekomma i kyrkan, och något förbud mot religionutövning i kyrkan ska det inte vara. Och rektorn bestämmer var skolavslutningen ska hållas. Så enkelt är det.  

Rektorn ska hålla käften i kyrkan - kyrkoherden bestämmer!

Så här står det i "juridisk vägledning" på Skolverkets webbplats:

"Det innebär till exempel att rektorn i sina kontakter med kyrkan måste vara tydlig med vad som får förekomma och inte."

Detta är ett synnerligen flagrant övertramp. Kyrkan är enskild mark, och där är det fastighetens ägare som bestämmer vad som får förekomma, eller ej. Det är kyrkoherden som bestämmer vad som får förekomma i kyrkan. Detta står mycket tydligt i Kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Och en kyrkoherde har naturligtvis ingen rätt att förbjuda religionsutövning i kyrkan, det är ju det som kyrkan är till för, och inte heller någon rätt att förbuda någon av församlingens präster att välsigna personer som besöker kyrkan.

Om en skolrektor börjar uppträda som Skolverket kräver, är det risk att rekorn begår ett brott. Det är som om en rektor skulle förbuda föräldrar att be tillsammans med sina barn i sitt eget hem. Det är ju också privat mark.

Så här står det i "juridisk vägledning" på Skolverkets webbplats:

"Det innebär till exempel att rektorn i sina kontakter med kyrkan måste vara tydlig med vad som får förekomma och inte."

Detta är ett synnerligen flagrant övertramp. Kyrkan är enskild mark, och där är det fastighetens ägare som bestämmer vad som får förekomma, eller ej. Det är kyrkoherden som bestämmer vad som får förekomma i kyrkan. Detta står mycket tydligt i Kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Och en kyrkoherde har naturligtvis ingen rätt att förbjuda religionsutövning i kyrkan, det är ju det som kyrkan är till för, och inte heller någon rätt att förbjuda någon av församlingens präster att välsigna personer som besöker kyrkan.

Om en skolrektor börjar uppträda som Skolverket kräver, är det risk att rekorn begår ett brott. Det är som om en rektor skulle försöka hindra föräldrar att be tillsammans med sina barn i deras eget hem. Det är ju också privat mark.


Skolverkets krigsförklaring mot kristendomen och andra religioner

Man har självfallet rätt att citera ur mejl som man får, förutsatt att det inte har ett stötande innehåll och texten är så lång så att det kränker upphovsrätten. Man bör dock inte namnge personen ifråga, eller eljest lämna ledtrådar som avslöjar vem det är, utan tillstånd av vederbörande. Det har jag ej heller gjort. Om vederbörande hade velat få sitt namn publicerat, så hade jag givetvis publicerat namnet.

Det gällde ett påpekande om att jag i tre fall hade haft fel i sak i ett tidigare inlägg. Vid kontroll visade det sig att jag hade haft fel i sak i ett av dessa fall. Varför skulle jag inte erkänna detta genom att citera påpekandet? Eller skulle jag ha omformulerat påpekandet? I det tredje fallet hade jag faktiskt omformulerat påståendet, men tydligen fick jag inte göra det heller. Jag har fått en rejäl utskällning och blivit uthängd med namn på den personens blogg.

Det handlar om Skolverkets tilltag att försöka förbjuda alla former av religionsutövning i kyrkan. Men det har Skolverket ingen rätt att göra. Jag har naturligtvis läst vad Skolverket har skrivit på sin webbplats, och det handlar uppenbarligen om en allvarlig kränkning av religionsfriheten. Man kan misstänka att den ateistiska organisationen Humanisterna ligger bakom. Det är deras argumentation.

Kyrkan är, till skillnad mot Skolverket, ingen statlig inrättning. Och om så vore, vilket ju var fallet före 1 januari 2000, så är det ändå inte säkert att Skolverket hade fått bestämma över kyrkan. Statliga myndigheter får inte bestämma över varandra hur som helst. Självfallet får inte Försvarsmakten bestämma över Utrikesdepartementet, för att ta ett exempel. Det finns stränga regler om detta i grundlagen.

Skolverket skriver att det inte får finnas inte förekomma några religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse. Däremot går det bra att sjunga psalmen ”Den blomstertid nu kommer”, som är en hyllning till Gud och otivelaktigt en del av kyrkans religionsutövning. Hur förklarar då Skolverket denna praktvurpa: Jo med att "Den är sedan länge starkt förknippad med skolavslutningar och är i det sammanhanget snarare ett uttryck för tradition än religion."

Detsamma kan man väl som om det mesta som sker i kyrkan. Att det snarare är ett uttryck för tradition eller religion, utom för de troende. Hur många av alla som bevistar en begravning i kyrkan tror egentligen på prästens ord "Gud skall uppväcka dig på yttersta dagen"?

Att den profana myndigheten Skolverket på det här sättet försöker detaljreglera vad som är uttryck för religion respektive tradition är pinsamt. Ordet "tradition" har för resten kristet ursprung och betyder "Den lära som apostlarna lämnade över till kyrkan".

Skolverket skriver också "Om skolan planerar att hålla avslutningen i kyrkan så är det viktigt att rektorn har en dialog med kyrkan för att försäkra sig om att det inte kommer finnas konfessionella inslag vid avslutningen."

Några sådana försäkringar bör kyrkan inte ge. Låt rektor ta matchen med arga föräldrar! Det är inte kyrkans bekymmer att skolan då kan få svårt att rekrytera personer som vill bli rektorer... Det är Skolverkets bekymmer.

Själv har jag, så gammal som jag är, aldrig varit med om en skolavslutning i kyrkan. Så värst gammal är inte den "traditionen". Kyrkan klarar sig utan den.

Skolverkets tilltag är en särskilt stor kränkning av de elever, som strax före skolavslutningen har blivit konfirmerade. Jag blev själv väldigt stärkt i min kristna tro genom konfirmationen, och har konstaterat att detta även gäller de unga konfirmanderna idag? Så de skulle inte ha rätt att ge uttryck för sin tro varje gång de besöker kyrkan?

Om kyrkan viker sig för Skolverket kommer hela Sverige att vara ett muslimsk land om 20 år. Hotet mot kristendomen kommer nämligen inte från de muslimska invandrarna utan från en kyrka som fjäskar för statliga myndigheter! En sådan kyrkas förkunnelse är det ingen som tar på allvar!

Fel om skilsmässor

Om jag får en kommentar med ett påpekande om ett sakfel, så lägger jag ut kommentaren, förutsatt att påpekandet är rätt i sak. Jag förbehåller mig rätten att kontrollera det. Jag förbehåller mig rätten att bestämma vilka kommentarer som ska publiceras, och publicerar som regel inte personpåhopp o dyl. Jag uppmanar alla som vill kommentera att göra det på bloggen, i anslutning till inlägget.

På andra vägar har jag nu fått ett påpekande, som lyder: "Det du skriver om skilsmässor är fel.
Det är minst sex månaders betänketid så fort det finns barn under 16 år, även om parterna är överens.
Sedan är det inte så att det liksom bara blir en skilsmässa efter sex månader för man måste på nytt lämna in papper då för att fullfölja."

Jag har kontrollerat detta med lagtexten, och konstaterar att påpekandet är rätt i sak. Jag borde naturligtvis ha kontrollerat detta innan jag skrev inlägget. Det brukar jag göra, och ber om ursäkt för mitt lilla slarv. Men jag anser också att det gör ingen större skillnad för sakfrågan i inlägget. Det är t.ex. inte förbjudet att leva tillsammans med sin nya (tvegifte i praktiken) innan betänketiden löpt ut.

Samma person har också skrivit: "Subkulturer finns redan i allra högsta grad i Sverige. Flytta ut i storstädernas områden så får du se! Vad kallar du det annars om inte för subkulturer?"

På det svarar jag att jag inte har förnekat att det finns subkulturer i Sverige. Det är ett fenomen som ska motverkas med lämpliga medel i de fall, då fenomenet subkulturer leder till allvarlig splittring och segregation i samhället. Förekomsten av subkulturer är dock inte alltid av ondo, och då ska subkulturerna inte bekämpas. Det vore ett allvarligt kulturellt förtryck. Även svenskar, som flyttar utomlands vill väl behålla sin kultur? Och värjer sig mot att bli tvångsassimilerade.

Kan i detta sammanhang nämna att ordföranden i Riksdagens justitieutskott Morgan Johansson, s, lovar krafttag mot det s.k. hedersförtrycket bland invandrare, och har presenterat en mängd konkreta förslag. Jag förmodar att det inte råder några motsättningar mellan "de rödgröna" och allianspartierna i den frågan. Jag hoppas på ett konstruktivt samarbete i den frågan mellan det svenska samhället, enskilda invandrare, invandrarföreningar och de religiösa samfund, som är verksamma bland invandrarna, och då i synnerhet de muslimska församlingarna.

Därför är det fel att, som Uppdrag Granskning nu har gjort, att skapa missförstånd och fördomar om islam, inte minst därför att detta kan föda misstroende och misstänksamhet mot det svenska samhället bland muslimer.

Slutligen har samma person påpekat att Skolverket har rätt att bestämma vad som ska finnas, respektive inte finnas inom skolans ram, och att det finns många aktiviteter av icke-religiös natur i våra kyrkor. Det kan i princip vara riktigt. Men hur stora befogenheter Skolverket har att bestämma över enskilda skolor känner jag inte till.

Jag misstänker att de religionsfientliga byråkraterna på Skolverket försöker ta sig lite större befogenheter än vad de egentligen har. Varför citerar man inte Europakonventionen om mänskliga rättigheter art. 9  rakt av? I stället smyger man in sina egna tolkningar om "negativ religionsfrihet". Någon sådan finns inte direkt uttalad i konventionen.

Skolan har ingen rätt att inskränka rätten för någon, vare sig präster eller andra religiösa ledare, lärare eller  elever i kyrkor, moskéer eller andra helgedomar. Förbud för präster att uttala välsignelsen och förbud för besökare i en kyrka att be, är en helt oacceptabel inskräkning av de rättigheter som anges i konventionen art 9. Själv gör jag alltid korstecknet när jag går in eller ut ur en kyrka. Det kommer jag att göra även om det skulle råka vara skolavslutning i kyrkan. Skolverkets religionspolis får väl komma att gripa mig. Det skulle bli som i Iran eller Saudiarabien, med den skillnaden att den svenska religionspolisen kommer att jaga alla troende.

Välsignelsen är en ensidig handling, som den som blir välgsingad inte behöver delta i, eller besvara, lika oskyldigt som "Ha en bra dag".

Det är dessutom ett faktum att muslimer anser sig tro på Gamla Testamentets och Nya Testamentets Gud. Det är bland oss kristna, inte muslimerna, som det råder delade meningar huruvida judar, kristna och muslimer tror på samma Gud, eller på olika gudar. Det är därför möjligt att utforma enstaka kristna gudstjänster och andakter, så att muslimer kan delta.

Skolverkets elefantinhopp riskerar däremot att förvärra den etniska och splittringen mellan svenskar med olika etnsisk och religiös bakgrund. Precis det som är skolans uppgift att motverka. Låt rektor och föräldrar bestämma var man ska avslutningen, om man accepterar eller inte accepterar de villkor, som ställs av det religiösa samfund, i vars helgedom avslutningen avses hållas!

Präster: Vägra rätta er efter förbud att välsigna alla dem som besöker era kyrkor!

Imamer och rabbiner: Gör er plikt!

Statlig imamutbildning i Sverige?

Under den gångna kvällen har jag lyssnat nog på Uppdrag Gransknings imamreportage. Där fick man se en dömsjälvgod Janne Josefsson uppträda som snokande kriminalkommisarie, åklagare, domare och straffverkställare i en och samma person. Straffet för de dömda imamerna var en modern variant av den gamla skampålen, som förbjöds i 1865 års strafflag. Hur kan journalister tillåtas utmäta och verkställa straff som är förbjudna I Sverige?

Betyder detta också att skamstraff i Sharialagarna ska få tillämpas i Sverige? Det är ju bara att skaffa ett utgivningsbevis för TV-sändningar, döma folk i privata sharia-domstolar och hänga ut dem på bästa sändningstid...

Speciellt anmärkningsvärt var att höra imamen säga "Han får inte slå" och sedan höra kvinnans invändning "Men Koranen tillåter det", vilket gjorde imamen osäker på vad som egentligen gäller, enligt Koranen. Det var mycket slående i böcker och ringande till andra imamer för att leverera ett rätt svar. Och självfallet var det inte lätt att redogöra både för vad Koranen tillåter och vad den svenska lagen tillåter. Summan av kardemumman blev att man MÅSTE inte göra allting som Koranen tillåter, utan man får ta lagen dit man kommer.

I Sverige är tvegifte förbjudet, och kan straffas med fängelse, förutsatt att brottet (vigseln) har skett i Sverige. Med tvegifte menas enligt svensk lag, att en person som är gift, gifter sig en gång till, innan det förra äktenskapet har blivit upplöst. Och upplösning av äktenskap kan i Sverige ske på begäran av den ena parten eller båda. Är båda överens, upplöses äktenskapet omedelbart, annars efter sex månader.  Det ter sig därför märkligt att tvegifte kan straffas så hårt. Det hårda straffet är uppenbarligen en kvarleva från den tid, då äktenskapsbrott (bl.a. otrohet) var ett brott enligt strafflagen.

Det är ju märkligt att en handling, som är tillåten enligt lagen (ingåendet av nytt äktenskap) kan straffas så hårt, när detta sker utan att gamla äktenskapet är upplöst. Men Janne Josefssons moraliska indignation över vad Koranen tillåter, visste inga gränser.

Ännu värre blir det när reportrarna själva drar slutsatsen att Koranen tillåter våldtäkt. Jag ska ärligen erkänna att jag inte vet hur det är med den saken. Jag har inte läst Koranen från pärm till pärm. Har Janne Josefsson gjort det? Vet Janne Josefsson över huvud taget att våldäkt inom äktenskapet var tillåtet enligt svensk lag före 1965?

Att en helig skrift (i detta fall Koranen) säger att en man har rätt att samlag med sin hustru /sina hustrur, även om hon /de inte vill, behöver inte innebära att han får ta sig denna rätt med våld. Även om just det var tillåtet i Sverige före 1965. Trots att en kvinna inte är skyldig att ha sex med sin man, enligt den kristna religionen.

Om någon stjäl något som tillhör mig, och förvarar det stulna i sitt hus, har jag ingen rätt att göra inbrott i hans hus för att ta tillbaka min egendom. Det kallas "självtäkt" och är straffbart enligt svensk lag, som alltså gör skillnade mellan "ha rätt" och "ta sig rätt".  Hur islam och sharialagarna ser på detta vet jag inte. Men det borde journalisterna ha tagit reda på, innan de gjort sina egna tolkningar av islam.

De lät sina egna fördomar flöda om en företeelse (islam) som känns mycket främmande för de flesta av oss "etniska svenskar". Programmet kryddades dessutom med klatchiga bilder på moskéer, vartill imamernas svar på kvinnans frågor gång på gång dränkte av böneutrop, som mest likande apvrål för oss "etniska svenskar". (Här avslöjade jag mina egna fördomar.) Allt för att skapa en fientlig stämning mot muslimer och islam.

Jag hoppas verkligen inte att islam ska bli en majoritetsreligion i Sverige. Men hets och föröljelse mot den muslimska minoriteten är inte rätt sätt att bevara kristendomens särställning i det svenska samhället. Dessutom kommer hotet mot kristendomen snarare från de svenska ateisterna och från det svenska Skolverket än från den muslimska minoriteten.

Skolverket vill förbjuda alla religiösa inslag, t.o.m välsignelse, vid skolavslutningar i kyrkan, vilket är ett flagrant angrepp på religionsfriheten. Ingen myndighet har rätt att förbjuda religionsutövning i vare sig kyrkor, moskéer, synagogor eller buddisttempel, eller ens ställa religionsfrihet som villkor för någon som helst verksamhet i en helgedom.

Ingen myndighet, och ej heller Uppdrag granskning, som genom att kalla sig så ger sken av att vara något slags myndighet, har rätt att förbjuda undervisning i en religion. Detta enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter art. 9. Imamerna gjorde alltså inget fel, när de försökte reda ut vad Koranen säger. Om deras svar inte riktigt överensstämmer med vad Koranen egentligen säger, är en uppgift för deras egna samfund att utreda, inte för Janne Josefsson.

I Sverige och övriga kristna länder finns en lång kristen rättstradition, som resulterat i att den kristna religionen inte alls eller endast undantagsvis kommer i konflikt med statens lagar (och i så fall med lagar av senare datum). Risken för konflikter mellan islam och den svenska lagen är betydligt större, eftersom islam är en så ny företeelse i Sverige. Men en muslim MÅSTE ju inte göra allting som islam tillåter.

Det är önskvärt att imamer, som ger råd i speciellt äktenskaps- och samlevnadsfrågor, uppmärksammar den hjälpsökande på olikheter mellan islam och den svenska lagstiftningen och i viss mån även på skillnader mellan islam och svenska seder och bruk i vidare bemärkelse. Men har då imamerna tillräcklig kunskap om den svenska lagstiftningen och det svenska samhället för att klara detta?

Inte minst från muslimsk håll efterlyses emellanåt en svensk imamutbildning, och pekar på utbildningen av präster vid svenska universitet. Men faktum är att man utbildas till präst vid pastoralinstitutet inom Svenska kyrkan, och inte vid universiteten. Som i stället ger utbildning på icke.konfessionell grund OM kristen teologi, inte i kristendom. På samma sätt kan man redan idag få utbildning OM, men inte i, islam vid svenska universitet.

En svensk utbildning i islam för blivande imamer är i och för sig mycket önskvärd, men det är en sak som de muslimska samfunden måste ordna själva. Statliga läroanstalter i ett sekulariserat land ska helt enkelt inte avgöra vad som är Guds vilja och Guds sanna ord, vare sig det gäller kristendom, judendom eller islam.

Vad staten därmot bör tillhandahålla är en utbildning på universitetsnivå i svensk samhällskunskap och svensk lagstiftning, för dem som redan har en imamutbildning. En sådan utbildning bör snarast inrättas.

Och för övrigt finns det väl i dagens läge troende muslimer med juridisk utbildning från svenska universtitet för tjänstgöring bl.a. inom det svenska rättsväsendet? De skulle kunna anlitas för juridisk rådgivning i moskéer, inte minst i sådana fall då en muslim har begått brott mot en annan muslim. Det är faktiskt inte så lätt att råda någon att gå till polisen, om man har svårt att bedöma om det inträffade verkligen är ett brott, och hur allvarligt brottet i så fall är.

Det kan mycket väl sluta med att den anmälde blir frikänd av domstolen, och att anmälaren blir fråntagen vårdnaden av sina barn. Sådana övervägande måste göras, även om Janne Josefsson inte tycker det. Men den typen av överväganden ska göras av en juridisk kunnig person, och inte av någon som bara har studerat religiösa skrifter.

Fanns det för övrigt en anledning till den misstro mot det svenska rättsväsendet, som flera av de smygfilmade imamerna gav uttryck för? Efter att vi under åratal har matats med berättelser, som ofta varit överdrivna snyfthistorier, om hur illa muslimer och andra invandrare har behandlats av det svenska rättväsendet, har Janne Josefsson nu givit oss en lika vinklad och felaktig bild från det rakt motsatta perspektivet, det rasistiska perspektivet.

Det är muslimerna som behandlar varandra illa, och det är islams fel, nu måste vi ta itu med hårdhandskarna mot islam, så lyder stridsropet efter UG:s imamreportage. Janne Josefsson vill kanske ha en "jugoslavisering" av Sverige, med fullt krig mellan folkgrupperna? Det är vad SD i praktiken arbetar för, även om man inte säger det öppet, eller ens inser.

Jag menar tvärtom, att islam inte får bli en "subkultur" i det svenska samhället, utan i måste stället bli en integrerad del av det svenska religiösa landskapet.

Kan en man försörja fyra fruar?

Det finns bara en gud, hans namn är Public service, och Janne Josefsson är hans profet. Janne Josefsson, som är Guds utvalde sändebud, är den bästa människan som någonsin har levat. Han är vårt föredöme, ty han är ofelbar.

Massmördaren Anders Behring Breivik påstår att det pågår en isalmisering av hela Europa och att vi måste sätta stopp nu. Janne Josefsson har med sina gladiatorspel bekräftat Breiviks världsbild. Krigshetsen, den propaganda, som alltid föregår ett krig har blivit rumsren.

Även en STOR PROFET som Janne Josefsson kan ha problem. Först försökte han misstänkliggöra det svenskaste vi har, sedan Volvo blev kinesiskt, IKEA för att ödelägga Rysslands alla skogar, genom avverkning av månghundraåriga tallar. Bättre reklam kunde IKEA inte ha fått. Möbler som görs av månghundraårigt virke har nämligen högsta kvalitet. Alla vi, som någon gång har tvingats kassera en utsliten IKEA-möbel, kan alltså med tillförsikt återvända till möbeljättens köptempel. Sedan försökte Janne Josefsson misstänkliggöra IKEA för att ha använt politiska fångar i DDR till möbelproduktionen. Ny reklam för IKEA, tysk kvalitet, vilket bekräftades av programmakarens påpekande att soffan Klippan fortfarande finns i många hem, trots att fångproduktionen upphörde för 20 år sedan.

Sedan försökte Uppdrag Granskning misstänkliggöra en en framgångsrik affärsman, som tillika är baptistpastor och predikant. Med predikningar som är rena säljsnacket för pastorns hjälpprojekt bland rumänska romer, som får komma till Sverige och jobba. Det bar sig alltså inte bättre än att reportrarna själva blev övertygade om omvända. Så övertygade så att de glömde myntets baksida.
Exempelvis: Finns inga arbetslösa bland den romska befolkninge i Sverige? Hur påverkar pastorns minst sagt okonventionella hjälpmetoder den svenska arbetsmarknaden? Jag vill absolut inte förbjuda pastorns verksamhet, den förtjänar all uppmuntran och stöd. Men det finns alltså två sidor.

För Uppdrag Granskning finns det alltid bara en sida. Och för det mesta går Uppdrag Gransknigs glaiatorprogram ut på att fullständigt krossa programmens offer. Vare sig de har gjort rätt eller fel. Det avgör Janne Josefsson. Han är den straffande gudens profet. Skulle för resten vara intressant med ett dolda kameran-reportage hemma hos Janne Josefsson. Vilken är hans självbild?

Det säger sig självt att varje gift man inte kan ha fyra fruar samtidigt. Det skulle ju leda till att 3 /4-delar av alla män inte skulle ha någon fru alls. De skulle göra uppror.

Det som Koranen tillåter är inte ens alltid tillåtet i de muslimska länderna. Jag har läst en del om äktenskaps- och familjerätt i bl.a. muslimska länder. Visserligen minns jag inte alla detaljer, men minns dock att det i minst ett av länderna i Mellanöstern finns ett generellt förbud mot månggifte, men att en statlig myndighet kan ge dispens för män som kan bevisa att de verkligen kan försörja fyra fruar.

Det är en ytterst liten minoritet av de muslimska männen som kan det. Så det blir avslag på de flesta ansökningarna.

Med tanke på hur svenskar lever, är det svårt att förstå varför Janne Josefsson hetsar upp sig, om det inte bara är så att det är kul att jäklas med muslimer. Den svenska lagen tillåter ju både män och kvinnor att leva under äktenskapsliknande förhållanden med hur många partners som helst. Vill man taga sig en ny hustru, är det bara att skilja sig från sin lagvigda utan att flytta isär, och ingå äktenskaps med ännu en hustru, och bo tillsammans med båda. Eller allat tre, eller allat trehundra*

Eftersom det uppenbarligen finns olika åsikter bland muslimer, inte minst mellan män och kvinnor,  hade det varit intressant att höra argumenten. Efter Uppdrag Granskning serverade Public Service ett nytt gladiotorspel, programmet debatt, där programledaren ständig avbröt muslimerna och hetsade dem att skrika i munnen på varandra. Inte ens den kvinnliga muslimen, som hade utbildat sig till imam och nu tituleras isalmolog, fick tala till punkt.

Botten!

_______

*) Miljöpartiet arbetar för en lagändring, så att s.k. polyamorösa äktenskap blir legaliserade i lag. Polyamorösa äktenskap kan ingås mellan tre och trehundra personer av båda könen, exempelvis 150 män och 150 kvinnor, som alla har sex med varandra. Det ska dessutom vara tillåtet att ha "satelliter", d.v.s utomstående personer som lever i ett parförhållande med någon av medlemmarna i det polyamorösa äktenskapet.

Undrar vilka råd imamerna skulle ge till en kvinna, som klagar på att hennes man vid sidan av henne har ingått äktenskap med 300 andra personer. Begränsningen till fyra fruar framstår kanske som en mossig kvarleva från ett patriarkalist Mellanöstern-samhälle.

_______

Genom att låta några ytterst välklädda damer, med dold kamera under burkan, springa omkring i moskéerna med en uppdiktad historia om att den ena kvinnans man hade tagit sig en ny hustru i Afganisthan, har Janne Josefsson inte avslöjat någonting som vi inte redan visste. Han har lyckats framställa imamer, som försökt ge råd till en kvinna i en knepig situation, som åtlöjen.

Att islam tillåter muslimska män att ha upp till fyra fruar, vet alla som har fått religionsundervisning i den svensk skolan. Vi vet också att det inte är ett krav att ha fyra fruar. Det går bra med en enda också.

Till saken hör ju också att kvinnan uppgav sig vara en djupt troende muslim, som till varje pris ville undgå att begå "haram" (synd?). Skulle imamerna ha ljugit, om vad Koranen och "sunnah" faktiskt säger? Det kunde också ha blivit ett pinsamt avslöjande.

Ny kärnkraft

Som svar på frågor om en eventuell blocköverskridande uppgörelse om kärnkraften, svara Löfvén att först måste man göra en prognos om hur mycket energi som kommer att behövas i framtiden, och sedan...

Men detta är väl ingenting som måste köra i halsen på de borgerliga partiledare, som man har tänkt göra upp med. Det är snarare ett diskussionsupplägg för den interna socialdemokratiska debatten. Hur nuvarande kärnkraftmotståndare i s-partiet ska omvändas.

Ingen är tydligen beredd att stänga av kvarvarande tio reaktorer (efter stängningen av Barsebäck), om de inte kan ersättas av ny elproduktion - som är tillgänglig för konsumenterna (industri och hushåll, mm) när elen behövs. Vad ska de då ersättas med? Allt talar för ny kärnkraft.

Problemet med det resonomanget är bara att driften av nuvarande reaktorer kan komma att förlängas in absurdum, även efter den ekonomiska livslängdens slut. Med ekonomisk livslängd menas att den tid varunder det kostar mindre att fortsätta använda en gammal anläggning än att ersätta den med en ny. Den tekniska livslängen, när anläggningen fortsätter att fungera bra och olycksrisken inte är nämnvärt större än när anläggningen var ny, kan vara avsevärt längre än den ekonomiska livslängden. Säkerheten kan till och med vara bättre än när anläggningen var ny.

Men det betyder ju inte att säkerheten är bättre än hos en nybyggd anläggning, vars konstruktion bygger på ett moderna säkerhetstänkande och vunna erfarenheter under kärnkraftepoken.

Själva upplägget, att vi först ska göra en prognos om den framida elförbrukningen, och sedan ska ta beslut om kärnkraften, bygger på en grumlig föreställning att vi kanske måste acceptera en farlig energikälla för jobbens skull. Så kan det naturligtvis vara. Arbeslösheten har säkert kostat fler offer än Tjernobyl-olyckan.

Men den avgörande frågan är förstås: Hur säker kan kärnkraften bli? Om kärnkraften är nödvändig, men farlig, ska vi kanske inte bygga fler nya reaktorer än det antal minimum som behövs för att klara Sveriges energiförsörjning. Men om vi lyckas få fram kärnkraft, med fullt tillfredställande säkerhet sett ur alla aspekter, så finn det väl ingen anledning att begränsa antal nya reaktorer till vad som behövs för Sverige energiförbrukning?

Tänk om de oljeproducerade länderna hade resonerat på samma sätt: Bara för vårt eget behov! Tänk om vi hade resonerat på samma sätt, när det gällt andra potentiella exporprodukter, Ja, men bara för våra egna behov!

Frågan är alltså hur säker kärnkraften kan bli. Och en sak bör vara klar. De nya reaktorerna måse klara betydligt högre säkerhetskrav än de nuvarande. Lika självklart som att  en ny bil är säkrare att färdas i än en bil, som tillverkades under 1960-talet.

Tre ödesdigra missar

Det är inte den borgerliga alliansen som hotar Stefan Löfvéns möjligheter att bli statsminister. Hotet kommer infrån s-partiet. Jag har i kväll lyssnat på ett seminarium om privat skola, vård och omsorg i Norge, Danmark och Finland. Det var ingen enhetlig bild som gavs. Det är skillnader både  är mellan länderna och mellan skola respektive vård och omsorg i samma land.  Anmärkningsvärt var också att, trots att alla talarna var socialdemokratiska politiker, som var det som upplevs som jätteviktigt i Sverige inte alls viktigt i de andra länderna.

I Danmark har man inte ens skolplikt. Förädrarna har undervisningsplikt, som de kan uppfylla genom att själva undervisa barnen eller genom att låta dem gå i en offentlig eller privat skola.

De borgerliga partistrategerna har uppenbarligen misslyckats med att koppla ihop s med v och mp, och kräva besked om vilken politik dessa partier tänker föra tillsammans. Sanningen är ju att det inte alls finns några planer på ett regeringssamarbete mellan dessa tre partier, och att det lika väl kan bli en socialdemokratisk minoritetsregering eller en blocköverskridande regering.

1) Löfvén gjorde helt rätt när han avvisade den interna borgerliga energiuppgörelsen som underlag för en blocköverskridande överenskommelse. De borgerliga partiledarna misslyckades också strategin att kräva ett gemensamt besked om kärnkraften från s, v och mp. Det är partier och inte två allianser med färdiga åsikter som ska förhandla. Men nu har de borgerliga partierna kommit på att Löfvén är låst av partikongressens beslut från 2009 att kärnkraften ska "fasas ut". En förhandlare måste ha mandat att förhandla, speciellt när man kräver samma sak av motparten (att alliansens förhandlare inte ska vara bakbundnan av den interna borgerliga energiuppgörelsen). Kärnkraftmoståndarna inom s håller alltså på att göra om Sahlins misstag, när hon lät mp bestämma den socialdemokratiska partilinjen, med ett svidande valnederlag som resultat.

2) Löfvén säger att han vill ha en blocköverskridande uppgörelser om vinster i vården. Helt vansinnigt. Finns ingen anledning. För att industrin ska våga investera i Sverige behövs det en energipolitik, som håller över valen. Vilka företag är så nödvändiga för vård och omsorg, så att de måste ha garantier för att vinsterna inte ska påverkas av valresultaten? Frågan om vinster i vården kommer säkert att bli en viktig valfråga, och då måste s göra skarapa markeringar mot såväl marknadsfundamentalister som vänstersekterister.

3) Ett utbildningskontrakt för ungdomar under 25 år, som saknar fullständig gymnasieutbildning, att de ska få det genom gymnasiestudier på heltid eller på deltid i kombination med arbete, är en utmärkt idé. Som någon utbildningsbyråkrat i kretsen av partiledaren dragit ett löjets skimmer över genom att föreslå skolplikt till 25 års ålder. Detta förutsätter att skollagen, som medger en förlängd skolplikt till 18 år för personer, som inte gått färdigt grunskolan. 

Plikt är detsamma som straff, om man inte fullgör plikten. Enligt skollagen ska föräldrar till barn, som inte fullgör skolplikten, straffas. Även om de får fullgod undervisning i hemmet. (Skillnad mellan Danmark och Sverige.) Men vem ska straffas, om den som fyllt 18 år, inte fullgör sin skolplikt? 

Ska den unge sättas i fängelse, eller ska socialen betala böterna? S-utspelet om förlängd skolplikt till 25 år bygger - förutom på okunnighet om vad skollagen säger - om en ganska så pinsam feltolkning av socialtjänstlagen. Där står nämligen att socialtjänsten får kräva att den som får försörjningsstöd (socialbidrag) och är under 25 år , och inte har kunnat beredas någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, "skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet". 

I det socialdemokratiska utspelet skall en ung person, utan fullständig gymnasieutbildning som söker hjälp av arbetsförmedlingen vägras hjälp och i stället till skolbänken med den förlängda skolplikten om halsen. Detta har Löfvén förklarat med en skyldighet att "göra sig anställningsbar", vilket närmast för tanken till att den som knarkar eller eljest har osunda levnadsvanor, skall upphöra med det. Men man kan faktiskt vara "anställningsbar", d.v.s. börja jobba direkt, även om man inte har en komplett gymnasieutbilding. 60 % av de som inte har det och är under 25 år har faktiskt jobb - och det hade de väl inte haft om de inte hade varit "anställningsbara"?

S-ledningen har väl här velat ge intryck av handlingskraft, och har väl försökt stämpla av sig stämpeln att vara ett "bidragsparti", genoma att ställa upp på borgerliga piskor och tvång mot arbetslösa. Men det är väldigt lätt att det i stället uppfattas som ett återfall i gammal socialdemokratisk "bidragspolitik", som gick ut på att dölja arbetslösheten genom att arbetslösa skulle försörjas med studiebidrag.

Det hade varit bättre att visa handlingskraft genom att lösa energifrågan och öka tillväxten, samt att inrätta en arbetsförmedling som gör skäl för namnet, och ser till att arbetslösa får jobb.

Utbildning ska vara en rättighet och möjlighet, inte en plikt. Utbildning ska inte bara vara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, utan också ge bättre möjligheter för individen att tillvarata sina medborgerliga rättigheter.

Det går säkert att reducera andelen lågutbildade inom arbetskraften utan tvång att läsa utbildningar, som inte gör att man blir en bättre arbetare i det yrke som man slutligen får.

Tur att inte hon blev statsministerkandidat

Nu har det gått en hel månad sedan senaste blogginlägget. Men det senaste har varit aktuellt hela tiden. Det belyser bedrägerierna i vindkraftbranschen, beroende av andra energikällor som reglerkraft. Paradoxalt nog kommer ny kärnkraft att behövas som reglerkraft till vindkraften, om inte vansinnet stoppas. Kärnkraftens svaghet, jämfört med andra energikällor, är svårigheten att snabbstoppa ett kärnkraftverk när efterfrågan på el sjunker. Kärnkraftverket fortsätter att producera el, som inte behövs. Vindkraften producerar inte el, när elen behövs. Chansen att den ska göra det är bara 6 %. Hur ska man få ihop det?

I veckan som gick har jag fått min årliga dos av radioaktivitet. Läste just att den genomsnittliga dosen radioaktivitet, som drabbade befolkningen i det evakuerade området kring Fukushima, motsvarar vad en undersköterska på röntgenavdelningen får under ett arbetsliv. Personalen sökte skudd i det strålningssäkra glasburen, medan jag ensam exponerades för all radioaktiviten.

Kontrollröntgen ska det bli efter sex veckor. Då avslöjas om den mycket kraftiga pencillinkuren har gjort avsedd verkan. Jag känner mig sjuk, och undrar om det beror på sjukdomen eller behandlingen. Eller är det strålsjuka?

Den evakuerade zonen kring Fukushima motsvarar ungefär det område som satts under vatten under evärderlig tid som vattenmagasin för ett sådär två - tre stora kraftverk i någon Norrlandsälv. Vem bryr sig om de människor, som aldrig fått återse sina barndomshem i vårt land? Vem bryr sig om bönder som fått sina marker översvämmade, och vem bryr sig om renskötarna, som fått sina betesmarker översvämmade?

Detta är på inget sätt ett försvar för den japanska mentalitet, som möjliggjorde det helt onödiga haveriet i Fukushima. Det går inte att skylla på att kärnkraften är farlig, och inte heller på att "Människor gör misstag." Föröutsebara risker ska inte resultera i olyckor för att "människor gör misstag".

Försök uppskatta hur många människor som dött i Sverige p.g.a elolyckor under de senaste 100 åren, särskilt i början av perioden, när man var ovan att handskas med elektricitet. Tusentals. Elolyckor fortsätter att skörda liv. Men under de första åren, för snart hundra år sedan, var elolyckorna så många (Jag skriver nu inte om Japan, utan om lilla Sverige), så att all elproduktion säkert hade förbjudits, om Lena Sommestad hade varit miljöminister då.

Tur att inte hon blev statsministerkandidat. Hon upprepar nu sitt gamla mantra på sin blogg, att som miljminister hade hon haft ansvaret om det hade skett en kärnkraftolycka i Sverige. (Jaså, jag trodde att försvarsministern hade ansvaret för samhällsskydd och räddningstjänst.) Och att hon har varit VD för Svensk Fjärrvärme, alltså lobbyist. Ibland är det fint värre att vara lobbyist.

Men är det inte lite egotrippat att kräva att något ska avvecklas för att man själv inte vill ta ansvar som minister? Den självklara utvägen är väl att avgå? Inte att kandidera till partiledarposten, och därmed till statsministerposten, så länge det farliga finns kvar.

Nu skriver denna människa, som fortsätter att kalla sig professor fastän det var länge sedan hon var det (i ekonomisk historia, inte i energiteknik. Vill man kalla sig professor får man väl åtminstone hålla sig till ämnet, som man är expert på) ett inlägg på sin blogg "Några fakta i målet. Kärnkraften", där hon med stapeldiagram visar hur produktiv vindkraften är.

En kommentar invänder att staplarna visar installerad effekt och inte producerad elenergi. Installerad effekt är just den effekt, som produceras under de få dagar när det blåser för fullt.

Med sina staplar ville "professorn" bevisa att det satsas mycket mer på vindkraft än på kärnkraft i världen, att kärnkraften är dödsdömd och saknar framtid, att det är mycket dyrt och tidskrävande att bygga kärnkraftverk. Motsatsen visades i ett TV-program häromkvällen. Man har förenklat konstruktionen, det behövs färre delar och det går fortare att bygga.

Programmet visade att man nått enastående framgångar med utvecklingen av solkraft (vilket visar att vindkraften snart är passerad även av solkraften. Vilket förklarar bråskan att förstöra vår natur med gigantiska vindkraftverk), men att det likväl är kärnkraften som har framtiden för sig.

Jag är besviken på Sommestad. Av sina studier i ekonomisk historia borde hon ha lärt sig att alla tekniska uppfinningar börbättras med tiden. Varför skulle kärnkraften vara ett undantag?

Vem vill ha 1960-talets kärnkraftteknologi? Inte jag, i alla fall!

Det är dags för Riksantikvarieämbetet att förbarma sig över reaktorn Oskarshamn 1 som industriminne och museum, det är dags att bygga nytt!

RSS 2.0