Förslag till ny abortlag

Mitt förslag är följande:

1 §. Den nya abortlagens portalparagraf ska innehålla en bestämmelse om fostrets skyddsvärde, att ingen får tvingas att abortera sitt barn samt att ingen är skyldig att medverka till abort. Abortmotståndare får inte diskrimineras vid anställning inom sjukvården i vidare mån än vad som är absolut nödvändigt för att tidsfristerna enligt detta lagförslag kan hållas.

2 §. Personal inom sjukvården, socialtjänsten och rättsväsendet ska dock vara skyldiga att på begäran av kvinna ge henne upplysningar om vart hon ska vända sig och vad hon har att iaktta för att få abort. Denna  information får alltså inte överlämnas direkt till kvinnan utan att hon har begärt den. Informationen får inte ges på ett sådant sätt så att den framstår som övertalning av kvinnan att göra abort. Frågor av typ "Ska du behålla det?" får inte förekomma. Så länge inte kvinnan själv har givit motsatt besked, ska ugångspunkten vara att graviditeten ska fullföljas.  

3 §. Ett barn, som föds vid liv, har arvsrätt efter en person som avlidit innan barnet var fött, men sedan barnet avlades. Ett barn, som föds vid liv, har arvsrätt efter en person som avlidit innan barnet avlades, om barnet har insatts som arvtagare enligt testamente. Ingen får ta arv efter ett barn, som inte har fötts vid liv. 

4 §.  Medicinska undersökningar och behandlingar av foster får endast ha till syfte att öka fostrets chanser att födas med liv och god hälsa. Uppgifter om fostrets kön och eventuella ärftliga eller andra sjukdomar får inte yppas före utgången av graviditetsvecka 12. Därför ska undersökningar, som avslöjar detta, anstå till efter graviditetsvecka 12, om det inte är absolut nödvändigt att undersökningarna görs tidigare. Om det står klart att fostret inte kommer att överleva, och en tidig abort framstår som enda möjligheten, får kvinnan informeras om detta. 

5 §.
Socialtjänsten ska vara skyldig att sörja för gravida kvinnor samt föräldrar och barn, så att abort inte framstår som en  lösning på ekonomiska och sociala problem. Alla gravida kvinnor ska ha rätt till en stödperson, som har till uppgift att stödja kvinnan att genomgå graviditeten. Socialtjänsten skall erbjuda ett alternativt boende till kvinnor som behöver komma bort från sin vanliga miljö under graviditeten eller har ett mer omfattande behov av stöd under graviditeten. 

6 §. För att abort inte ska framstå som en lösning för kvinnor eller föräldrar som på grund av förståndshandikapp eller liknande har svårigheter att ta hand om sitt barn, skall dubbeladoption införas som en ny adoptionsform. Med dubbeladoption menas att adoptivföräldrarna, som lämpligen bör vara ett medelålders barnlöst par, adopterar kvinnan som sitt eget barn och och hennes barn som sitt eget barnbarn, med försörjnings- och vårdnadsansvar för barnet. 

7 §. Preventivmedelsrådgivning  får varken erbjudas eller ges i samband med abortansökan. Ingen kvinna är i behov av preventivmedelsrådgivning medan hon fortfarande är gravid. Preventivmedelsrådgivning före en abort kan lätt uppfattas som en anklagelse mot kvinnan för att hon har blivit gravid, att hon har "slarvat", och motverkar alltså syftet med den betänketid som föreslås i detta lagförslag.  Vid all preventivmedelsrådgivning skall råd även ges om naturliga preventivmetoder. 

8 §. Definitioner:

8a)
Med graviditetsvecka menas i detta lagförslag hur många veckor som har förflutit sedan senaste mensens första dag. Befruktningen sker som normalt i övergången mellan graviditetsvecka 1 och 2, då kvinnan har ägglossning.

8b)
Med abort menas i detta lagförslag varje åtgärd som har till syfte att stöta bort  ett befruktat ägg, som har fäst vid livmoderväggen, eller eljest har till syfte att beröva någon ofödd livet.

8c) Med "fri abort" menas i detta lagförslag abort som har begärts före utgången av graviditetsvecka 10, och inte har avstyrkts på någon av de grunder som anges i 16 §. Med "fri abort" menas alltså att kvinnan själv får avgöra om motiven för abort är tillräckliga. 

9 §. Abort får endast utföras av den som är behörig att utöva läkaryrket. Med undantag för nödsituation, som anges i 20 §, skall abort utöras vid allmänt sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning som har godkänts av Socialstyrelsen. Ett foster som kan förlösas vid liv får inte aborteras. Abort får inte under några omständigheter utföras om kvinnan motsätter sig abort. Om kvinnan på grund av medvetslöst tillstånd inte kan ge sitt samtycke till abort, får abort endast utföras vid så akut  fara för kvinnans liv, att hennes uppvaknande ur medvetslösheten inte kan avvaktas. .

10 §.  Fosterfördrivning skall införas som ett särskilt brott enligt strafflagen för illegala aborter. Fosterfördrivning ska vara ett brott, som regel, och legal abort ska framstå som ett undantag från regeln. Straffvärdet för fosterfördrivning bör ligga något under straffvärdet för dråp. Fosterfördrivning ska anses vara ett brott mot fostret. Om kvinnan blev skadad ska det även bedömas efter skadorna på kvinnan. Endast den som utför aborten, och alltså inte kvinnan själv, får straffas för fosterfördrivning. 

11 §. Strafflagens bestämmelser om olaga tvång ska förtydligas, så att det klart framgår att det är ett brott att tvinga en kvinna att begära abort. Förutom hot om våld o. dyl. ska även intensiv övertalning av en kvinna att göra abort vara straffgrundande. 

12 §. Abort ska begäras under personligt besök av kvinnan på mottagning, som landstinget bestämmer. Abort får inte begäras genom ombud. Den som tar emot begäran om abort, ska förvissa sig om att kvinnan kan tala fritt. När en kvinna har begärt abort, ska en abortutredning omedelbart inledas. Den består dels av en obligatorisk medicinsk undersökning för att fastställa hur långt graviditeten gått, och om kvinnan är frisk, etc, samt en social utredning genom att kvinnan får fylla i ett formulär samt ge en motivering för aborten. Den sociala utredningen är frivillig vid "fri" abort. 

13 §.
Innan legal abort tillstyrks ska kvinnan försäkra att hon inte har varit utsatt för påtryckningar att göra abort. Kvinnan ska informeras om sociala förmåner och rättigheter för gravida kivnnor, föräldrar och barn, adoption, samt om graviditetens förlopp, hur man påverkas  biologiskt och psykiskt  Sådan information, som ges av en myndighet eller annan offentlig förvaltning ska ges på ett neutralt sätt, så att kvinnans beslut om abort eller icke abort inte styrs av informationsgivarens personliga värderingar. 

14 §. Sedan en kvinna har begärt och beviljats abort löper en obligatorisk betänketid på 5 dagar innan aborten får utföras. Har abort beviljats av rätten är betänketiden 3 dagar. Om abort har beviljats på grund av fara för kvinnans liv eller hälsa får aborten utföras omgående.

15 §. "Fri" abort ska begäras före utgången av vecka 10 och utföras före utgången av vecka 11, efter den obligatoriska betänketiden på 5 dagar. En kvinna som ångrar sitt abortbeslut ska inte vara tvungen att motivera detta. Hon får inte debiteras några avgifter på grund av den uteblivna aborten. 

16 §. Vid misstanke att kvinnan har varit utsatt för påtryckningar att göra abort, ska anmälan göras till chefsläkare, som beslutar om abort får utföras. Kvinnan får överklaga chefsläkarens beslut till länsrätten.  Abort får även vägras om aborten skulle medföra hot mot kvinnans liv eller ett allvarligt hot mot hennes hälsa. Sådan vägran skall omedelbart anmälas till Socialstyrelsen, som skall yttra sig till rätten, om kvinnan överklagar. 

17 §. Om abort begärs efter utgången av graviditetsvecka 10 men före utgången av graviditetsvecka 16, ska länsrätten ge tillstånd till abort. Kvinnan själv, eller behandlande läkare (vid medicinsk eller psykiatrisk indikation), får överklaga länsrättens beslut till Kammarrätten. Att preventivmedel inte har använts, eller inte har haft avsedd effekt, får inte användas som motivering för abort i beslut av rätten.  

18a) Om abort begärs efter utgången av graviditetsvecka 10, men före utgången av graviditetsvecka 12 ska kvinnans förklaring, om hon har räknat fel på veckorna eller inte varit medveten om att hon har varit gravid, som regel godtas.
18b) Om abort begärs efter utgången av graviditetsvecka 12 men före utgången av graviditetsvecka 14, får abort beviljas - förutom av medicinska skäl - endast om fortsatt graviditet medför svåra sociala eller psykiska påfrestningar för kvinnan.
18c) Om abort begärs efter utgången av graviditetsvecka 14, men före utgången av graviditetsvecka 16, får abort beviljas endast om det finns allvarliga psykiatriska eller medicinska risker med fortsatt graviditet.

19 §. Om abort begärs efter utgången av graviditetsvecka 16 ska Socialstyrelsens rättsliga råd ge tillstånd till abort. Abort får beviljas endast vid fara för kvinnans liv eller allvarlig fara för hennes fysiska hälsa. Kvinnans själv, eller behandlande läkare, får överklaga Socialstyrelsens beslut till Regeringsrätten.

20 §. Om faran för kvinnans liv är så akut, så att beslut från Socialstyrelsen eller domstolen inte kan inväntas, får behandlande läkare tillsammans med minst två övriga läkare, som finns  på platsen, besluta om abort. Finns flera läkare på platsen, ska de som har mest sakkunskap i frågan, delta i beslutet. Om ingen annan läkare finns på platsen, får läkaren besluta själv. En abort, som har utförts enligt denna bestämmelse ska granskas av Socialstyrelsen.

21 §.
Domstolarna ska ha en särskild jourdomare och journämnd för snabb behandling av abortärenden. Domstolen ska ta emot ansökningar och överklaganden alla veckodagar. Domstolen ska besluta inom två dagar efter det att ansökan eller överklagandet har inkommit till domstolen. Dom ska avkunnas samma dag. Sedan domen har avkunnats, får aborten utföras efter en betänketid på tre dagar. Om abort har tillstyrkts p.g.a fara för kvinnans liv eller allvarlig fara för hennes fysiska hälsa behövs ingen betänketid innan aborten utförs.

22 §. Vid dessa rättegångar ska det ofödda barnets intressen bevakas av en ställföreträdare, på samma sätt som för underåriga. Kvinnan har rätt, men ej skyldighet, att själv närvara i domstolen. Om inte kvinnan motsätter sig det, skall  rätten förordna  en advokat eller annan lämplig person som rättegångsbiträde. Den som kan antagas ha personliga intressen i frågan får inte vara rättegångsbiträde. Staten ska betala alla kostnader i målet, inkl reskostnader, förlorad arbetsinkomst o dyl för kvinnan. Sekretess ska råda om kvinnans identitet. 

23 §. Beslut varigenom abort beviljas ska innehålla texten "Du har rätt, MEN INTE SKYLDIGHET, att genomgå abort" på ett språk som kvinnan förstår.

24 §. Beslut som får överklagas enligt detta lagförslag, får överklagas inom tre veckor efter beslutet. Om rätten upphäver det överklagade beslutet, ska det nya beslutet grundas på hur långt graviditeten hade framskridit när överklagandet inkom till rätten, eller högst två dagar före rättens beslut i ärendet.

25 §.  En läkare, som utför abort i strid med abortlagens bestämmelser men med kvinnans samtycke, kan efter annmälan till Ansvarsnämnden dömas till disciplinpåföljd (erinran, varning eller indragning av läkarlegitimation), eller efter anmälan till åklagare för tjänstefel. En läkare som utan kvinnans samtycke utför abort ska dömas enligt strafflagen för tjänstefel eller fosterfördrivning samt för kränkningen av kvinnan

26 §. Om en person som inte är läkare utför abort ska han dömas för fosterfördrivning samt för brottet mot kvinnan (grov misshandel, misshandel eller framkallande av fara för annans liv eller hälsa). Om kvinnan dog, ska han dömas för mord eller dråp. 

27 §. Uppgifter ur abortutredningnarna ska i avidentifierat skick rapporteras till ett nationellt register för statistik och forskning i syfte att minska antalet aborter.

28 §. Om kvinnan inte är folkbokförd i Sverige skall rätten till abort prövas av länsrätten. Abort på utländsk kvinna, som inte är varaktigt bosatt i Sverige, får utföras i Sverige endast om aborten är tillåten enligt hemlandets lagstiftning, och det finns synnerliga skäl till att aborten utförs i Sverige.
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0