Optimistkonsulten

 

Kan man lita på myndigheter som trotsar myndigheter?

Eller mer exakt: Kan man lita på svenska myndigheter som trotsar internationella myndigheter?
 
Det handlar naturligtvis om den svenska Folkhälsomyndighetens trots mot både Världshälsoorganisationen och EU:s smittskyddsmyndighet. 
 
Den enda utländska  politiker av någon betydelse, som stödjer Stefan Löfvéns trotslinje är Brasiliens president Bolsonaro, som blir alltmer isolerad i sitt eget land och nu överges även av guvernörer som tillhör hans eget högerparti.
 
Att man inte kan lita på den svenska Folkhälsomyndigheten innebär givetvis inte att man inte ska följa de råd som ges av densamma, i den mån dessa råd påbjuder ökad försiktighet. Det gör inte alla råd som ges av FHM. Myndighetens råd tiii  70 + att ta med en termos ut och sitta på en parkbänk kan förvisso verka oskyldigt. Men är det en uppmaning till ökad försiktighet jämfört med att sitta hemma?
 
Mig veterligt har FHM hittills inte givit ett enda råd till ökad försiktighet, som inte tidigare har givits av utländska myndigheter och blivit så kända i Sverige genom nyhetrsrapporteringen från andra länder, så att svenskarna förväntat sig att samma råd ska ges även av svenska myndigheter. 
 
Det är klart att man ska följa de utländska råden, även om de upprepas av opålitliga svenska myndigheter. Även härmapor kan råka säga sanningar. 
 
Men i huvudsak angrips hela tiden den internationella expertisen av byråkraterna i FHM för att sakna vetenskapligt bevisat stöd för sina åsikter om hur epidemin ska bekämpas. Och att de skarpa åtgärder som genomförs i andra länder bara ger marginell effekt. 
 
Men det är de marginella effekterna som är skillnaden mellan liv och död, om smittan ska spridas sp mycket att det blir en epidemi. Alla som har genomgått en antibiotikakur vet att man måste fortsätta att medicinera tills förbpackningen är slut, även om man dessförinnan blivit frisk. Det kan finnas enstaka bakterier kvar, och de kan börja föröka sig om behandlingen upphör i förtid. De sista dagarnas medicinering har bara marginell effekt, eftersom den kvarvarande smittan bara är marginell. 
 
Under flera veckor har vi hört statsepidemiologen försäkra att det varit för tidigt att vidta drastiska åtgärder, att man måste spara "verktygen" tills det är allvarligt. Och nu här det är allvarligt är det för sent, enligt samme person. 
 
Det börjar mer och mer likna en medveten strategi att hela svenska folket under 70 år(som ändå inte har jättemånga år kvar att leva) ska bli smittade i en någotsänär kontrollerad hastighet. Ett experiment.
 
 

Vetenskap och beprövad erfarenhet rakt ut i det okända

En byråkrat med den prestigeladdade titeln "statsepidmiolog"  har givit begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet" en helt ny innebörd. Han kräver att de utländska experter, som kritiserar det svenska experimentet, ska bevisa stt de har rätt. Trots att deras kritik bygger på just vetenskap och beprövad erfarenhet. Vilket hans eget  experiment med förvärv av "flockimmunitet" inte gör. Han påstår att han har kollat upp en norsk smittskydds-professor och funnit att hon inte har fler data än han att utgå från.
 
I dagens nyhetssändningar sa denne byråkrat att han hoppas att en så stor del av svenskarna ska ha blivit immuna redan till sommaren att epidemins fortsatta spridning bromsas upp. Men kära  nån, då räcker det inte att 100.000 svenskar ha blivit sjuka och har tillfrisknat att förvärvat immunitet. Det behövs snarare över  6 - 7 miljoner för att få någon märkbar effekt. Och d å kommer alla, som tillhör någon riskgrupp, ändå att leva farligt.
 
En amerikansk forskare intervuades om vad han anser om den svenska modellen. "Flockimmunitet är en bra idé, men frågan är hur man når det". Ja, just det är frågan. Men man får kanske svar på den frågan genom att utsätta 10,3 miljoner (alla som bor i Sverige) för ett experiment, som de inte ens har tillfrågats om de vill delta i. Statsminister Stefan Löfvén kan väl inte vara så obildad, så att han inte förstår vad han har tillåtit? Redan som nybliven S-ledare öppnade han dörren för att den medicinska forskningen ska få tillgång till ofrivilliga försökspersoner i Sverige. S skulle satsa på "life sciense".
 
I USA har redan ett nyutvecklat vaccen mot coronan injicerats i de första försökspersonerna. I Sverige börjar djurförsök i nästa vecka. Två mänskliga försökspersoner har redan anmält sig som frivilliga till de tester på människor som måste följa. Om dessa försökspersoner överlever är de värda allas vår respekt och beundran för deras mod och offervilja. Riskerna torde dock inte vara större än vid läkemelstester i allmänhet. 
 
Naturligtvis kunde experimentet med flockimmunitet också ha gjorts på ett begränsat antal försökspersoner, som ställt upp frivilligt. Men nu är det så att oavsett om det gäller tester av ett nytt vaccin eller experiment med naturligt förvärvad immunitet genom utvecklad sjukdom, att man bör starta med en mindre grupp försökspersoner, innan man påbörjar behandlingen av ett helt folk. 
 
Själva ordet "flockimmunitet" antyder att det handlar om en mindre grupp djur, som lever isolerat från sina artfränder och utvecklar immunitet som flock. Skillnaden mellan immunitet, som har framkallats av ett vaccin, och naturligt förvärvad immunitet (flockumminitet) är att vaccinen provocerar kroppen att producera antikroppar mot viruset, så att man inte blir sjuk. Medan den naturligt förvärvade immuniten är resultatet av en genomgången sjukdom.
 
Parallellt med utvecklingen av vaccen pågår utveckling av medicin, som ska lindra sjukdomen. Eftersom medicinen avses ges till personer, som redan är sjuka, behövs inte lika rigorösa och långvariga tester som vid utvecklingen av vaccin. Det viktiga här är att den lindrande effektern väger över eventuella medicinbiverkningar. 
 
Detta är inte alls oväsentligt, eftersom en lindring ökar chansen att döende patienter överlever, och att svårt sjuka patienter blir lindrigt sjuka och kanske kan vårdas i sina egna hem. Risken att sjuka smittar andra torde också bli mindre.
 
Bland djur är den förvärvade immuniteten mot vissa sjukdomar beroende på den vanliga flockstorleken bland vilda djur av samma art, vilket betyder att solitära (ensamlevande) djur, exempelvis katter, har avsevärt sämre immunitet än djur som naturligt lever tillsammans i stora flockar, exempelvis hundar. Detta vet alla, som har ägnat sig åt djurskötsel yrkesmässigt. Smittskydd är en  tidskrävande del av jobbet i stora svinbesättningar. 
 
Vilken är den naturliga flockstorleken hos arten människa? En sak är helt säker: Att vår stora städer har tusenfalt fler invånare än den naturliga flockstorleken hos arten människan. Även om den flockimmunitet, som den svenska statsepidemiologen  hoppas ska uppstå hos svenska folket redan till sommaren 2020, verkligen infinner sig, är det inte alls säkert att den sålunda förvärvade immunitet kommer att stå sig til sommaren 2021.
 
Men det kan kanske det påbörjade experimentet med hela svenska folket som ofrivilliga försökspersoner ge svar på. 
 
Sanningen är att Folkhälsomyndigheten och regeringen inte har gjort det som borde ha gjorts om målet varit att hindra sjukdomen att komma in i landet. Statsepidemiologen har gång på gång ursäktat dessa försummelser med att de åtgärderna (som nu görs i andra länder) bara hade givit "marginella" effekter".Men även dessa marginella effekter hade ju behövs - som komplement till övriga åtgärder - om målet hade varit att stoppa smittspridningen. 
 
Målet har ju tydligen varit att antalet samtidigt sjuka inte ska vara större än vad sjukvården kan hantera. Men det behövs ju ändå att flera miljoner svenskar smittas och blir sjuka innan flockimmunitet uppnås. Är dessa målsättningar över huvud taget förenliga? Flockimmunitet snabbt, men utan att för många är sjuka samtidigt. 
 
 
 
 

Asylrätten måste regleras bättre

I dessa dagar, när misstankarna växer att hela svenska folket utsätts för ett gigantiskt experiment med "flockimmunitet" uppkommer frågan i vilket land ska vi svenskar söka asyl. Någon vinst ska vi väl ha av vår hittills förda generösa flyktingpolitik. Som vi har hjälpt andra, har väl vi rätt att bli hjälpta? För vår generösa flyktingpolitik har väl inte varit ett självbedrägeri, solidartiteten ska väl vara ömsesidig?
 
Vem har rätt till asyl? Det står i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948, artikel 14:
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och  åtnjuta asyl från förföljelse.
2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.
 
I moment 1 står att "var och en" har rätt att söka asyl  i andra länder, vilket betyder att man måste befinna sig i ett annat land än sitt eget, när man söker asyl.Man måste alltså först ta sig till något annat land. Vi mådyr emellertid  konstatera att någon motsvarande skyldighet för andra lånder att släppa in flyktingar i landet för att de ska få möjlighet att söka asyl inte finns.
 
Det står över huvud taget inget om i vilket land en flykting ska söka asyl Det är en populär idé, inte minst bland svenska politiker, att det borde vara möjligt att söka asyl på de svenska ambassaderna i flyktingarnas hemländer. Men de tänker inte på hur det ska gå till rent praktiskt, om det inte är meningen att flykmtingarna ska bo på de svenska ambassaderna resten av sina liv. Om de kan lämna ambassaderna för att ta sig vidare till Sverige utan att bli gripna, är de sannolikt inte förflöjda och är därmed inte att anse som flyktingar.
 
De, som vill komma till Sverige av något annat skäl än förföljelse, exempelvis som turister, ska de givetvis söka tillstånd (turistvisum, e. dyl) på svenska ambassaden i hemlandet. Jag uppmanar alla, som diskuterar frågan att skilja mellan flyktingar å ena sidan och turister och andra besökare å andra sidan.
 
Det är alltså endast förföljelse som är asylskäl, inte diskriminering, fattigdom eller avsaknad av kostnadsfri högre utbildning. Att handläggningen av asylärenet har tagit lång tid, är heller inget asylskäl och bör inte vara det i synnerhet om tidsutdräkten har vållats av den asylsökande själv genom meningslösa överklaganden. 
 
Den, som har fölljt den svenska debatten de senaste decennierna k an tro att det är ett asylskäl ("särskilt ömmande skäl") att man inte kan få nödvändig vård mot en livshotande eller eljest allvarlig sjukdom i hemlandet, oavsett om det beror på att den nödvändiga vården över huvud taget inte finns i hemlandet, eller finns men inte är gratis, eller på att sjukhusen är fullbelagda coh högre prioriterade patienter har fått gå före.
 
Någon sådan bestämmelse har emellertid aldrig funnits i de internationella regelverken, men däremot i en nu avskaffad världsunik svensk lag. Så nog kan man tycka att alla länder i världen med leidiga sjuhussängar borde återgälda denna unika svenska generositet genom att ge asyl åt svenska corona-flyktingar. För det är väl inte så att vi svenskar är grundlurade av våra generösa politiker?
 
Och är det inte märkligt att samma land, som under många år har uppfattatt sjukdomar, som krävt så dyra behandlingar så att de inte har ingått i hemlandets utbud av gratis sjukvård som ett asylskäl i Sverige, har ryýustat ner sjukkvården så kraftigt att intenvisvfårdplatserna knappt räcker till den egna befolkningenunder normala förhållanden - och än mindre när epidemier rasar? 
 
Detta var bara början på ett planerat längre inlägg. Jag skriver färdigt senare.

Alla andra gör fel - bara Sverige gör rätt.

Österrike har förbjudit sammankomster med mer än 5 deltagare. Sverige har förbjudit sammankomster med mer än 500 deltagare.
 
Alla vet ju att 1 smittbärare på 5 personer betyder att andelen smittbärare är 20 % av samtliga. Samt att 1 smittbärare på 500 personer är 0,2 % av samtliga. Sverige är världsbäst på att förebygga panik med lugnande besked.
 
Illasinnade makter, som Kina, försöker dock skapa panik i Sverige. Alla vet ju att Kina är en kommunistisk diktatur, som övervakar varje steg enskilda kineser tar, med metoder som inte kan accepteras i en demokrati som Sverige. Justitieministeer Morgan Johansson säger att den kineiska kritiken mot Sverige för att inte ta corona-hotet på allvar är en hämnd för Sveriges krtik mot Kina för fängslandet av Gui Minhhaj. I kinesiska kommunistpartiets tidning beskylls Sverige för att stoppa huvudet i sanden genom att begränsa antalet provtagningar samtidigt som befolkningen tillåts röra sig fritt.
 
Turkiets beslut att inte släppa in svenskar i landet, var kanske en hämnd för Jimmie Åkessons flygbladsutdelning bland migranterna  vid gränsen mot Grekland?
 
Den statliga svenska propagandakanalen SVT har flera gånger anklagat president Trump för att skylla corona-spridningen i USA på EU. Som ett starkt argument för denna konspirationsteori framhöll stt Storbritannien  inte omfattas av beslutet. Har SVT redan glömt att Storbritannien  inte längre är medlem av EU, och inte längre omfattas av den fria rörligheten inom EU?
 
Dessutom har beslutet nu utvidgats till att omfatta även Storbritannien.
 
Österrike, Kina, Turkiet och USA: Alla har de fel. Bara Sverige har rätt..

Kan man stänga in 80 miljoner turkar i Turkiet?

 En liberal ledarskribent skriver i sin tidning att man inte kan stänga in 4 miljoner flyktingar i Turkiet. Och att de måste tillåtas fortsätta till EU och Sverige, som redan har 400.000 invånare med muslimsk tro eller muslimsk församlingstillhörighet (om de inte är aktivt troende). Varav ytterst få, kanske något hundratal, är ursprungs-svenskar som har konverterat till islam.

Procentuellt utgör enbart muslimerna en lika stor andel av den svenska befolkningen, som flyktingarna i Turkiet utgör av den turkiska befolkningen.  Men till det kommer för Sveriges del ett mycket stort antal kristna flyktingar, varav c:a 100.000 katoliker. Därtill orodoxt kristna samt hinduer och buddister.

Varför skulle inte Turkiet kunna härbergera lika många flyktingar, procentuellt av befolkningen, som Sverige - när Turkiet dessutom får stöd av EU för att härbärgera dessa flyktingar? Vilket Sverige inte får. Turkiet har långt kvar innanflyktingarnas andel av toktalbefolkningen når upp Sveriges.

Varför kan man inte "stänga in" 4 miljoner flyktingar i Turkiet, när man kan stänga in 80 miljoner turkar i samma land? De är ju också utestängda av EU:s stängda gränser.Somliga svenska debattörer lever kvar i svunna tider, när antalet flyktingar i världen bara var en bråkdel av dagens flyktingvolymer. 

al-Assad är en lika legitim president i Syrien som Josef Stalin var legitim regeringschef i Sovjet. Gjorde då västmakterna, och i synnerhet USA, fel som hjälpte Stalin att kasta ut de tyska angriparna ur Sovjet? Oavsett om landet är en diktatur eller inte, har vä Syrien lika stor rätt att försvara sina gränser som andra länder - i synnerhet som Turkiet inte har något FN-mandat för angreppskriget i Syrien.

Om USA hade kunnat hjälpa den delvis väpnade demokratiska oppositionen i Syrien att avsätta al-Assad, så missade Hillary Clinton, som då var amerikansk utrikesminister, den chansen. I stället gav USA urskillningslöst vapenhjälp till ALL opposition mot al-Assad, alltså även det sin inom kort blev IS.  Faktum är också att delar av det som från början var den väpnade delen av den demokratiska oppositionen mot al-Assad övergick till de anti-demokratiska styrkorna och därmed inte längre kunde räknas till den demokratiska oppositionen, utan till en "opposition" som var ännu mycket värre en al-Assad diktaturen.

Nu stödjer Turkiet de syriska fascisterna och extrema islamisterna. Det är de turkiska trupperna, som befinner sig på fel sida den turkisk-syriska gränsen. Så länge de gör det kan det inte bli fred i Syrien. Erdogan vill ha EU:s och Nato:s stöd, inte bara politiskt utan även militärt, för att fortsätta den illegala ockupationen av syriskt territorium och tvångsförflytta syriska medborgare med kurdisk etnicitet till andra delar av Syrien och "repatriera" syriska flyktingar av icke-kurdisk etnicitet till de idag och historiskt kurdiska delarna av Syrien.

 EU:s svar måste vara ett stenhårt krav att det turkiska angreppskriget och ockupationen i Syrien upphör och att de syriska flyktingarna i Turkiet repatrieras till sina egna hemtrakter i Syrien. EU:s krav på Ryssland måste vara att Putin använder sitt inflytande över den syriska regimen till att kräva demokratiska reformer, nationell försoning och amnesti för alla som enbart har stött fel sida i inbördeskriget och inte har gjort sig skyldiga till grova krigsförbrytelser. 

Läste nyss på nyheterna att EU nu erbjuder motsv. 21.000 Skr till flyktingar i det överfulla lägret Moria på den grekiska ön Lesbos om de frivilligt återvänder till sina hemländer. Det är min linje. Vi ska hjälpa flyktingarna ekonomiskt, inte öppna våra gränser på order av semidiktatorn Erdogan. Asyl ska vara ett tillfälligt skydd, så länge man behöver skydd. När skyddsbehovet har upphört ska man ha hjälp att åka hem.

Med minst 70 miljoner flyktingar i världen är det inte realistiskt att alla ska få ett nytt hemland permanent och att de dessutom själva skulle ha rätt att välja sitt nya hemland. All erfarenhet visar att en alltför "generös" flyktingpolitik lockar en mängd andra migranter, som inte har några om helst asylskäl. Den, som verkligen "flyr för livet", som alla påsås göra, torde inte ha stora krav på värdland. 

.


Gränsen: vattenkanoner och tårgas mot bultsaxar

 
Den turkiska polisen handlade föredömlig, , när det grep Åkesson och satte h onom på ett plan them med återreseförbud. Han hade antagligen kommit till Turkiet på turistvisum, och saknade tillstånd att dela ut flygbladen till migranterna på den turkiska sidan gränsen, Nej som turist, som kommit legalt till ett annat land, har man inte samma rätt till yttrandefrihet som landets egna medborgare. Och det gäller naturligtvis i ännu högre grad för dem, som vistas helt illegalt i landet. Det står till och med i den svenska grundlagen, Och för överigt är yttrandefriheten i Turkiet begränsad, jämfört med i Sverige, även för landets egna medborgare.
 
Var då innehållet i flygbladen olagligt enligt turkisk lag? Troligen inte. Ingenting har framkommit, som tyder på att Åkesson har blivit dömd och utvisad ur Turkiet p.g.a. brott. Han hade möjligen överträtt sina rättigheter som turist. Han borde kaske ha nöjt sig med att titta på någon sevärdhet. Och sevärheter fanns det förvisso. Exempelvis migranter, som ryckte fram mot gränsstängslet med bultsaxar, för att klppa hål att ta sig igenom, men motades bort av den grekiska gränspolisen med vattenkanoner och tårgas. På bilden ovan ser du en typisk bultsax. Just den modellen kan klippa av massiva järnrör , kättingar och hännglås med en diameter på hela 10 mm. Man kan faktiskt klippa itu ännu tjockare järnstycken, men då måste man ta i flera gånger.
 
Upprördheten mot Åkessons flygbladsutdelning är stor i Sverige och han är polisanmäld av flera svenska moralväktare. Borde de inte i stället ha riktat ilskan mot åklagaren i landet, där det förmodade brottet har begåtts, för att ha skickat hem Åkesson utan att ens ha åtalet honom? Själv tycker jag nog att den svenska polisen och svenska åklagare har en del att lära sig av sina turkiska kollegor, speciellt när det gäller utlänningar som vistas illegalt i landet och demonsterar och har sig mot beslut att de ska lämna landet. Men som bekant händer det att de olagliga (?) prostesaktioerna ger rik utdelning, exempelvis i form av den s.k. gymnasielagen, som  röstades igenom i riksdagen. 
 
Läste idag på en S-politikers blogg, hur upprörd han var. Media borde skämmas för att ha stött Åkessons propagadakupp, tycker det soocialdemokratiska f.d. kommunalrädet. Men inte ett ord på den bloggen med kritik mot de socialdemokratiska ministrarnas uttalanden om att stärla EU: yttre gränser. Vad är det som den svenska regeringen stödjer? Jo. vattenkanoner och tårgas mot "utsatta människor", som är så "desperata" så att de angriper EU:s yttre gränser med bultsaxar, som de fått av den turkiska staten, kanske "made in Sweden".
 
Är de då syriska familjefäder med fruar och småbarn i släptåg, som faktiskt går till angrepp mot EU:s försvarstyrkor? Naturligtvis finns det gott om lurade människor uppe vid gränsen mot Grekland. Men hur har de kunnat vara så dumma, så att de har trott på Erdogans löfte att gränsen hade öppnats? Ja, åtminstone de. som velat komma till Sverige, har kanske trott på svenska politikers (från C, MP och V om en återgång till den migrationslagstiftning, som vi hade före november 2016, 
 
Vilka borde skämmas? Är det inte snart dags att ställa dessa ansvasrslösa svenska politiker till ansvar för vad de har ställt till med, genom att ge dessa migranter falska förhoppningar om att kunna komma till Sverige - om de bryter mot EU:s lagar? Om flygblad verkligen kan hjälpa mot falska förhoppningar, så är flygbladsutdelning att föredra framför vattenkanoner och tårgas. 
 
Och Vänsterpartiet, som är så begivna på att kritisera svensk vapenexport, borde kanske sätta upp bultsaxar på förbjudna listan? I stället för att gnälla mot den grekiska regeringen för att den beskriver striderna vid gränsen med samma ordval som vanligtivis använts mot militära invasionsförsök..

De, som inte ens släpptes in...

De, som inte ens släpptes in i Turkiet från den bedrövliga landremsan mellan stridszonen i Idlib-provinsen i nordvästra Syrien och den syrisk turkiska grännsen har nu vandrat hela vägen genom Turkiet till gränsen mellan Turket och Grekland. Rena maratonloppet, med barn och packning.
 
Att den verklighetsfrånvända EU-parlamentarikern Malin Björk, V, tycks tro på denna närmast olympiska prestation av tusentals utmattade flyktingar, förvånar inte. Bjötk är ju bosatt i Bryssel, men har ändå tagit ut ett traktamente på 40.000 kr /mån, som hon eligt egen uppgift har använt för att hälsa på sina väljare i Sverige.
 
Mer förvänande är att även Björks motdebattör från Moderaterna (en kvinna, vars namn jag missat) tycks tro att det är flyktingarna från Idlib, som nu försöker ta sig in i EU. Båda menar nämligen att de ska släppas in i EU för att söka asyl i ordnade former. Björk menar dessutom att dessa så kallade flyktingar ska portioneras ut på de olika EU-länderna. Det är de nog ganska ensamma om, när t.o.m. Anders Lindberg i Aftonbladet enlig upptift har genomskådat detta  nya flyktinberägeri.
 
De här båda opportunisterna från V och M borde skämmas. Deras förslag, om det genomförs, kommer att kosta en massa pengar. Först några tusen i själva handläggningen av varje asylärende. Och därefter kostnaderna för alla överklaganden. Till det kommer mat och uppehålle i utredningsländerna tills ärendena är slutgiltigt avgjorda, en kostnad som i Sverige uppgår till drygt 11.000 kr /mån för varje vuxen aylsökande. Och sedan konstanderna för uppsårning. gripande och hemtransport av alla som fått avslag och gått under jorden.
 
Detta samtidigt som de verkliga flyktingarna, som väntar utanför gränsen mot Turkiet i nordvästra Syrien dukar under av köld, hunger, törst och sjukdomar. De har inte alls lyckats ta sig till gränsen mot Grekland. De har inte ens släppts in i Turkiet. Inte ens till ett inhängnat tältläger inne i Turkiet. . .President Erdogan har tackat nej till ett bidrag på en miljard euro från EU och kräver att EU ska dela "bördan" med Turkiet, utan att precisera vad han menar med "bördan".
 
Enligt vissa bedömare menar han den turkiska truppnärvaron inne i Syrien, vilken bara förlänger kriget och förvärrar flyktingsituationen. Enligt samma bedömare vill han att de europeiska Nato-länderna ska stödja den turkiska ockupationen av kurdisk-syriskt territorium, som en säkerhetszon mellan det informella kurdiska självstyret och Turkiet. I denna säkerhetzon vill Erdogan placera syrkiska flyktingar från andra delar av Syrien. med följd att den kurdiska befolkningen där tvångas flytta.
 
Enligt SVT:s reporter vid den turk-grekiska gränsen utgörs den största gruppen av de s.k. flyktingarna där av afghaner. Övriga grupper kommer från Pakistan, Iran, Irak och Somalia. Några få barnfamiljer, som möjligen kommit från Syrien, i ett tidigare skede. De flesta är unga män, som antingen är ogifta eller har övergivit sna fruar och barn. Och har gott under flera år i den turkiska storataden Istanbul. 
 
Varför åker de inte tillbaka till sina hemländer, om de inte vill eller inte får bo kvar i Turkiet? Det måste framhällas att läget i Somalia nu är så pass stabilt att många svensk-somalier helt frivilligt har börjat återvända till sitt tidigare hemland, för att där skapa sig den framtid som de kanske hoppades få, men aldrig lyckades uppnå i Sverige.
 
Ska vi i Sverige - och övriga EU-länder - då ta emot hundratusentals nya asylsökande, som dessutom saknar asylskäl? Om Erdogan vill lätta på "bördan" för Turkiet vore en repatriering av en första grupp syrkiska flyktingar till deras hemtrakter i Syren, förutsatt att vanen har tystnat i de delarna av Syrien. 
 
Det kan EU hjälpa till med. Samt med återuppbyggnaden av de raserade syriska städerna och byarna. 

Hårdare straff ger färre grova brott

DN utlovar idag på löpsedeln fakta i frågan om hårdare straff ger färre brott. Men artikeln är bakom betalvägg, så jag har inte läst den. Men det gör detsamma. Jag förväntar mig ändå att få sanningen om någonting via DN. Jo, det skulle möjligen vara att de ryska järnvägarna fungerar utmärkt, oavsett om det är plus 50 grader eller minus 50 grader.
 
Det kan de svenska järnvägarna också göra, med samma temperaturskillnader. En temperaturskillnad på 100 grader mellan högsta och lägsta gradtal är ungefär vad rälsen klarar av, utan att hastigheten måste sättas ner vid lägsta gradtal. Det går att beräkna rent matematiskt.Men det klarar inte Trafikverket, som verkar lida brist på järnvägsteknisk kompetens. 
 
Om vi nu emellertid återgår till brottsligheten, så finns det också självklarheter. I Sverige finns, till skillnad mot vissa andra länder, inte fängelse med mjuk respektive hård regim. Det är nästan uteslutande strafflängden, som avgör om straffet är "mjukt" eller "hårt". Men det finns olika säkerhetsklasser. Och det är klart att det kan kännas hårdare att sitta på en anstalt med hög säkerhetsklass. Kring fängelser med låg säkerhetsklass finns inga egentliga rymningshinder, så det är bara att promenera iväg.
 
Det är inte ens straffbart att rymma i Sverige, d.v.s. man får inget extra straff, men får f sitta av den tid, som man varit borta från fängelset. Men det kan försås få andra negativa konsekvenser, som får brottslingar med vett i skallen att avstå från rymning. Detta stämmer ju inte alls med vad advokaten och f.d. justitieministern Tomas Bodström, och andra straffrättsliberaler säger: Att inga brottslingar förmår att tänka mer än 24 timmar framåt i tiden. 
 
Om straffrättsliberalerna hade haft rätt, skulle inga fängelser i lägre säkerhetsklass än den högsta fungera. Men uppenbarligen fungerar de. Och återanpassningen till samhället torde underlättas, om man har suttit på en anstalt utan de mest rigorösa säkerhetsarrangemagen. Om straffrättsliberalerna hade haft rätt, att brottslingar inte kan tänka och planera, hade det varit nödvändigt att döma alla till livstids förvaring.
 
Straffrättsliberalerna har fel även beträffande "klientelet" som sitter i fängelser med den högsta säkerhetsklassen. De flesta som sitter där är inga dumskallar. De sitter där därför att de är smarta och vet vad de gör. Problemet är bara att de använder sin excellenta begåvning fel, sett ur samhällets synpunkt. Men kanske inte sett ur deras egen. Fördelarna med längre strafftider är många:
 
1. Det är svårt att begå brott, när man sitter i fängelse. Alltså kommer färre brott att begås, om straffen blir "hårdare". Med färre begångna brott, kan tillgängliga polisresurser användas till att utreda de brott, som faktiskt begås. 
 
2. Den, som slutligen friges efter ett långt fängelsestraff, tycker kanske att det inte är värt risken att åka in en gång till och bestämmer sig för att sluta med brott. Jag tror att den första tiden i frihet är den svåraste, när man ska börja handla på ett sätt som man kanske aldrig har gjort förut, exempelvis att betala för sig och leva på en väldigt mager inkomst. Stödet från tidigare frigivna kan vara avgörande.
 
3. Många brottslingar är utlänningar, som vistas i Sverige kortare tider, medan brotten begås. Det borde vara mindre lockande att begå brotten i Sverige, om strafftiderna är lika långa här som där. Det bästa vore förstås om de utländska brottslingarna får avtjäna sina straff i hemlandet, i de fängelser som finns där. Svenska fängelser påstås ju vara som "lyxhotell" i jämförelse.
 
4. En brottsling, som ändå inte kan avhålla sig från brott, kan välja att uppnå det brottsliga syftet (särskilt om det handlar om pengar) på ett mindre våldsamt sätt, som ger kortare straf, om vederbörande åker fast. Visserligen begås därigenom inte färre brott, men färre grova brott.  
 
Jag bortser naturligtvis inte från att det finns en kategori brottslingar, som inga straff "hjälper" mot. Om det handlar om uppenbart farliga återfallsförbrytare, bör de dömas till internering, som en extra påföljd, sedan straffet enligt straffskalan har erkänts. Internering fanns i Sverige 1927 - 1981, och finns fortfarande i Norge, men kallas där förvaring. 
 

Afrikansk klimataktivist klipptes bort och tegs ihjäl.

Från bilmässan i Älvsjö utanför Stockholm rapporteras om ett jättestort intresse och förväntat försäljningsrekord för "Greta-bilar", d.v.s. stora suvar med eldrift. Med helvita Greta som dragpläster ska den tyska bilindustrin rädda världen från undergång. Vare sig Greta själv är  medveten om det eller ej. Bilden, som trumpetas ut är vita medelklassungdomar som anklagar vita män för att förstöra klimatet. 
Den översta bilden visar den starkt beskurna bild från klimatmötetet i Davos som nyhetsbyrån AP valde att kabla ut över den värld, som skulle räddas. Efter hårda anklagelser för rasism från Vanessa Nagate, längst till vänster på den undre bilden, tvingades AP byta ut den övre bilden mot den undre. Men den undre bilden är också klippt - censurerad - för att dölja att Nagake klipptes bort avsiktligt. Om det stod en läng rad med klimataktivister framför kameran var det kanske nödvändigt att klippa någonstans i bilden. Det kunde lika väl ha blivit den som stod längst till höger som den som stod längst till vänster om Greta, eller hur?:Men som bilden här nedanför  visar, behövde det inte alls klippas, eftersom det bara var fem personer som poserade framför kameran. Det står ingen till vänster om Nagake.
Om världens makthavare borde lyssna på någon klimataktivist så är det Vanessa Nagake från Uganda och inte Greta Thunberg från Sverige. Till skillnad mot Thunberg, som skolkat från skolan, var Nakake färdig med sin universitetsexamen i marknandsföring innan hon började klimatstrejka utan för parlmentet i Uganda. Till skillnad mot Thunberg, som skapar panik med sina uppmaningar att lita på forskarna, har Nagake gjort sina egna analyser (det har hon kompetens nog för) av klimatets påverkan på prisnivåerna på matmarknaderna i Afrika och särskilt Uganda. 
 
Är det samma budskap? Därom har det utspunnit sig en diskussion. Vad jag kunnat se, har Nagake fokuserat på konsekvenserna snarare än på orsakerna. Lösningen för Nagale ser inte ut att vara att den vita övre medelklassen på norra halvklptet fättar sina samveten med att köpa en ny Audi och säljer sin gamla bensinbil  på begatnad bilmarknaden i Afrika. 
 
Allt större markarealer på södra halvklotet används till produktion av ergigrödor för att göra norra halvklotet "fossilfritt". Det kan vara tidigare livsmedelsproducerande småbruk som köps upp, tidigare småbönder som tvingas in till storstädernas slumkvarter, där de blir beroende av köpta livsmedel, och regnskogar som huggs ner för poduktion av oljepalmer. Det finns EU-beslut på inblandning av palmolja i motorbränslet.
 
Om dessutom klimat- och väderfenomen leder till felslagna skördar på kvarvarande matproducerande åkermark, rusar matpriserna på de afrikanska marknaderna i höjden på ett sätt som vi i norr har svårt att föreställa oss. Oavsett om klimatet eller klimathysterin är orsaken, så är detta en realitet för människorna i Afrika - och kanske e n orsak till att så många därifrån försöker ta sig till Europa som illegala immigranter. 
 
Oavsett om Nagake har rätt eller fel i alla sina slutsatser, så har hon fakta att tillföra debatten - nya perspektiv än de vanliga. Och därför fick hon inte ens synas. 
 
 

Hav stiger inte när land sjunker

Kartan, som illustrerar förra inlägget visar inlandsisens största utbredning. Höga kusten - den del av skandinaviska halvön som har den snabbaste landhöjningen ligger precis halvvägs mellan isens nordkant och dess sydkant.Hur tjöck isen var just där vet väl ingen. Men jag löste nyligen att inlandsisen över Grönland når 3.000 meter över havet. Förmodligen var den lika tjock i Höga kusten-området, är landhöjningen har varit 296 meter sedan isens avsmältning.
 
Mig veterligt tror ingen att havet har sjunkit så mycket, utan det är landet som har stigit så mycket. Vart har alla vattenmassorna tagit vägen? Men vad händer, när land sjunker? Jo, helt logiskt sjunker havsnivån också. Eftersom mer land översvämmas. Men vad händer med jordskorpan, när det bildas ett flera tusen meter tjockt istäcke över densamma? Jordskorpan pressas ner. Men betyder det att jordklotets totala volym krymper? Nej. Jordskorpan pressas upp både utanför isen och under isen, där den inte är lika tjock. Därför har vi en landsänkning även i södra Sverige, trots att även denna del av den skandinaviska halvön täcktes av isen.
 
Detta är naturliga rörelser i jordskorpan långt innan ångloken uppfanns, långt innan flytplan och bilar uppfanns. Men svenska journalister i gemen är så obildade så att de tror att landsänkningen i söder inte existerar, utan att det är havet som stiger. Denna med skattemedel översubventionerade journalistkår skriker efter ännu mer pengar från staten. Man  påstår att man är ett skydd för demokratin mot fake news.
 
I själva verket producerar de själva fake news, som vilselekder våra lika obildade politiker att ta felaktiga beslut, som häller på att göra Sverige till ett uland, som hotas av statsbankrutt. Men Sverige är väl ett rikt land, som inte står vid randet av en statsbankurr? Ja, ännu så länge. Men över hälften av landets kommuner och regioner är konkursmåssiga. 
 
Riksrevisionen har varnat för att den dyrbara" klimaomställningen" har ingen eller bara en liten påverkan på klimatet. Riksrevisionsverkt är visserligen ingen expertmyndighet på klimatet, men anser tydligen att åtgärderna är "ineffektiva".  Finns det över huvud taget effektiva åtgärder, som påverkar klimatet? Det vet nog inte ens Riksrevisionsverket. Vetn ågon?
 
Kanske Greta, som av ett par kyrkopolitiker har förklarats vara en profet med budskap dirket från Gud, en ny Muhammed. 

Landsäkningen trollas bort i allt mer hysterisk klimatdebatt

 
 
Läste i Stockholmsmedia, tror det var Dagens Nyheter (Daily Fake News) om stigande havsnivåer i södra Sverige.I Norrland motverkas de stigande havsnivåerna fortfarande av landhöjningen efter senaste istiden. Det låter ödesmätttat. Fortfarande? Hur länge till? Ett par år eller tiotusentals år, eller ännu mer?
 
Men det är inte havet som stiger, utan landet som sjunker i södra Sverige. Gränsen mellan landhöjning och landsänkning går strax söder om Motala. Vättern är som ett badkar, som tippar mot söder. I norra delen av sjön finns Sveriges största insjöskärgård och i södra delen översvämmade stenåldersbyar och skogar. En medeltida kyrkogård lär också ligga på Vätterns botten. 
 
Är det kanske de koleldade ånglokens fel? Eller flygresornas fel? Ett tydligt tecken på att svenskarna har tröttnat på klimatbedrägeriern är de ökande försäljningen av personbilar i den största och törstigaste storleksklassen. 
 
Är svenska journalister verkligen så obildade så att de inte ens har elementära kunskarper om vår land i gången tid och nutid, är skolkrisen allvarlig. 

Höjning med en tiondels grad utlöser klimatpanik

Det är riksnyheterna i TV. som gått ut med det för många ångestframkallade beskedet att tidigare rekord för januari månad i Örebro har slagits med exakt så mycket. Var sitter den märkliga termometerna som visar så exakt? Vad klimatalarmisterna i TV troligen inte känner till är att stan har växt på både bredden och höjden. Den omgivande landsbyggden har flyttats längre bort. De nya höga huskkropparna avger värme. I Uppsala är det redan tio grader varmare i centrum än utanför stan. Bilavgaserna innehåller inte bara koldioxid. De värmer dessutom luften, som de släpps ut i.

Skåningar, smålänningar och samer - ett klargörande

Jag personligen delar inte in svenskar i mer eller mindre svenska. För mig är alltså skåningar och samer lika svenska som jag själv. De är inte mindre svenska för att de medvetet eller omedvetet vill bevara sin skånska eller samiska särart.
 
Men jag tycker däremot att en person, som gör sådana indelningar, ska göra samma värdering av sig själv som av andra. Och då tycker jag att en person, som har vuxit upp i ena änden av Sverige borde hålla sig för god för att stämpla människor i andra änden av Sverige som inte svenskar fullt ut. Till saken hör ju också att det samiska området slutgiltigt delades upp mellan Sverige och Danmark - Norge ungefär samtidigt som Skåne blev svenskt. 
 
Och ännu mer bizzart blir det att sångerskan Loreen, som har vuxit upp i samma stad i det gamla Svearikets kärnområde, som jag själv är född i, inte skulle kunna representera Sverige. Kan över huvud taget några målardalingar representera Sverige, enligt den skånska rasisten? Lägg nu märke till att jag inte beskyller alla sverigedemokrater för att vara rasister. Men är det inte lika mycket dags för SD att skaka ur de bruna lössen ur den svenska fanans veck, som det borde vara dags för Socialdemokraterna att skaka ur de bruna lössen ur de röda fanans veck? 
 
Jag syftar naturligtvis på den pågånde fördrivningen av judar från Malmö, vilket ledande socialdemokrater i den staden ligger bakom, under täckmantel av kritik mot staten Israel och stöd till det palestinska folket. Jag vill återigen påminna om att Malmö-Lund var ett europeiskt centrum för övervintringen av nazister efter Nazitysklans fall. Exempellivs räddades norska nazister till Sverige undan den norska rättvisan efter den tyska ockupationen av Norge.
 
Stefan Löfvén har upprepade gånger frågat Jimmie Åkesson vad som fick honom att gå med i SD ett år innan detta parti beslöt att ta avstånd från nazism och rasism. Men frågan bör också ställas till Löfvén själv vad som hindrar honom att rensa ut nynazisterna, som döljer sig under palestinaschalar, ur det egna partiet.
 
Vem är egentligen smålänning? Måste man inte vara svensk medborgare eller åtminstone vara invandrare med permanent uppehållstillstånd för att räknas som smålänning? Jag har en god vän, som är född i Malmö och talar med en aning skånsk accent som har bott flera år i Småland, men enligt egen utsago inte varit fullt ut accepterad som smålänning av andra smålänningar.
 
Alla människor i hela världen är dock inte svenskar. Inte ens de, som har lyckats tilltvinga sig något slags tillfällig uppehållsrätt genom att bryta mot våra lagar, både genom att vistas här illegalt under lång tid och genom att behå grövre brott än så. Hur många gånger har inte Stefan Löfvén sagt att de, som fått avslag på sina asylansökningar, ska lämna landet? Hur har han då under press från ett av riksdagens minsta partier kunnat gå med på att stifta en lag för just den grupp som har trilskats mest, nära 9.000 personer?
 
De är alltså "smålänningar" om de är bosatta i Småland, men inte svenskar som har flyttat över gränsen från Skåne?  

Stora skillnader mellan eurovisionen 2012 och flygkraschen 2020

Riksdagens tidigare  andre vicce talman Björn Söder ifrågasatte om Sverige verkligen hade vunnit eurovisionen, trots att den vinnanande låten hade skrivits av två svenska låtskrivare. hadse vunnit de svenska utslagstävlingarna och sjöngs av en artist, som var född, uppvuxen och utbildad i Svearikets gamla kärnområde, ser ut som en svensk och  talar perfekt svenska,  och inte ens hade besökt släktingarna i föräldrarnas gamla hemland.
 
Talar perfekt svenska gör inte Söder, som snarare talar en ålderdomlig dansk dialekt, som - till skillnad mot s.k riksdanska - inte har förändrats nämnvärt sedan Skåne införlivades med Sverige under andra hälften av 1600-talet.
 
Vem är mest svensk av de två? Söder menar tydligen att den nordiska rasen är en förutsättning för svenskhet. Har han komplex för att han inte är någon riktig svensk? Han tycks nu ha sparkats snett nedåt inom SD-hierarkin, efter att tidigare ha varit en av de fyra högsta hönsen, som nu har blivit tre. SD:s motståndare gottar sig fortfarande i Söders uppenbara rastyplära, som de nu har försökt tillskriva Kent Ekeroth för hans ifrågasättande om det var rätt att kalla två av offren för flykraschen för "smålänningar".
 
Av Ekeroths egna inlägg framgår inte någon form av rasbestämning av de två, varför jag tror att han ville fästa uppmärksamheten på att de tillhör en grupp f.d. asylsökande som fått avslag på sina asylansökningar, men inte har lämnat landet utan har vistats här illegalt under en längre tid, innan de fick något slags tillfälligt uppehållstillstånd genom den s.k. gymnaiselagen. 
 
Ekeroth själv är av judisk börd från Kazakstan, som är eh f.d. sovjetrepublik i norra Västasien. Enligt Söders rastypologi kan han därmed inte vara hundra procent svensk, eftersom man enligt Söder inte kan vara både hunddra procent svensk och jude eller same. 
 
Många har reagerat mot att afghanska medborgare, som redan har uppehållstillstånd i Iran, har sökt asyl i Sverige och vägrat återvända till Iran sedan de fått avslag på sina svenska asylansökningar utan problem har åkt på "semester" till Iran - utan att gripas av iransk polis. Har de ljugit i sina svenska asylansökningar? Och har vi inte konstiga lagar i Sverige, när personer som har avvisningsbeslut kan komma tillbaka till Sverige efter besök i hemlandet?
 
Man förstår regeringspartiernas ömma tå, när konsekvenskerna av deras lagstiftning dras fram i ljuset. Men naturligtvis är det bedrövligt att detta har skett p.g.a nedsjutningen av ett passagerarplan. 
 
Vad Björn Söder beträffar, så tror jag att han trots sin osvenska uppväxtmiljö har tillräckligt goda kunskaper i svenska språket för att förstå vad han faktiskt säger, d.v.s. att han har sagt vad han faktiskt mienar. Det har gjorts försök att "tolka" honom annorlunda, att han bara har menat att det är skillnad mellan olika svenskar. De, som tror det underskattar honom. De förväxlar honom kanske med en vanlig bonde från den skånska landsbygden, när han i själva verket är en akademiker med utbildning från universitetet i Lund.
 
Malmö-Lund har för övrigt varit ett centrum för den skandinaviska efterkrigsnazismen  Vilket inte ens alla Lunda-akademiker torde ha känt till, eftersom "de röda" har dominerat så starkt under deras studietid. 
 
 

Om

Min profilbild

RSS 2.0