Nu gick Sverige förbi Frankrike. Sverige har nu femteplatsen i antal döda per miljon invånare

Är det inte snart dags för åtal för de svenska lagledarnana i detta kusliga världsmästerskap? Slutsatsen att Sverige gick förbi Frankrike nu på pingstafton 2020 grundas på SVT:s länderöversikt, som för Sveriges del grundas på Folkhälsomyndighetens uppskattningar av antal döda i Sverige. Enligt denna översikt för idag, pingstafon 30 maj, var antalet döda per miljon invånare 427,2 i Sverige och 428,7 i Frankrike, en skillnad på 1,5. Igår var skillnaden 9, vilket betyder att Sverige har närmast sig Frankrike så kraftigt, så att Sverige med all sannolikhet leder över Frankrike, när hela pingstafonens siffror tas med.
 
Enligt tidningen Expressens löpsedel idag "erkänner" Tegnell tidiga "misstag", när man inte testadse alla sportlovsfirare, som kom hem från Alperna. Men det var inget misstag. Tegnell hade aktivt motsatt sig testning, sedan smitta upptäckts på Island. Tegnell har motsatt sig snart sagt allting, som hade kunnat stoppa smittspridningen i Sverige. Vi har den fanatiska kampen mot munskydden som exempel, och nu senast stoppet för MSB:s smittspårnings-app. Enligt Tegnell uppväger inte fördelarna nackdelarna, som om enstaka räddade människoliv ine vore en tillräckligt stor fördel. 
 
Det har också framkommit att Giesecke var konsult och rådgivare till Tredje AP-fonden, när han debatterare "mot" fondens VD Kerstin Hessius, som bredde ut texten om alla som skulle dö till följd av restriktionerna (om Sverige infört samma typ av restriktioner som andra länder, exempelvis Norge). Att fler skulle dö av kampen mot viruset än av viruset har varit ett ledmotiv för FHM. Dagen efter debatten "mot" Hessius hade Giesecke uppdrag som konsult hos FHM. För allmämheten (och regeringen?) har han framställt sig själv som en oberoende expert, när han i själva verket har stött FHM och Tegnell, med sin arrogans och sina lögner att alla andra gör fel och bara Sverige gör rätt.
 
Ja, om det handlar om medaljplats i världsmästerkapet i antal döda, som har bragts om livet av den egna staten, har Sverige naturligtvis haft rätt. Det pågående massmordet i Sverige är det näst värsta i Europa sedan andra världskriget. Tegnell raljerar med sina kritiker, och säger att de har beskyllt honom för att kalkylera med ett visst antal döda. Hur kunde han ens komma på den idén, när ingen kritiker har uttryckt sig så? Kanske därför att det är precis vad han och Giesecke har gjort. Men det blev kanske fler döda än kalkylerat. Början av året 2020 tydde på att det för hela året skulle bli färre avlidna (samtliga dödsorsaker) än 2018. Det är nämligen inte exakt lika många,, som dör varje år. Det kan skilja så mycket som ett par tusen mellan olika år. 
 
Tegnell blånekar till att experimentet har avsett flockimmunitet, trots att både han själv och hans anängare har framställt just flockimmunitet, som någotning oerhör positivt som skulle komma att uppnås relativt snart. Men vad var det då, som var så intressant att studera, så att man iscensatte detta dödliga experiment i en hel nation? I framtiden kommer det kanske att skrivas avhandlingar om experimentet i Sverige 2020. 
 
Den jurridiska debatten i Sverige under den senaste veckan har handlat om begreppet "oaktsam våldtäkt". Borde den inte i stället handlat om "oaktsamt massmord"?
 
PS pingstdagen. De officiella siffrorna för senaste dygnet (inkl halva gårdagen) har nu publicerats. De visar att Sverige leder över Frankrike med sifforna 431,6 mot 429,5 antal dödai i covid -19per miljon invånare. Det betyder att ung. 45 svenskar har avlidit, när FHM sägeratt inga nya dödsfall har "inrapporterats". Rena mysteriet. Sanningen är naturligtvis att inga dödsfall rapporteras till FHM, som i stället gör sina uppskattningar genom samkörning av register, som visar totala antalet döda, som har rapporterats till Skatteverket, respektive antalet kända insjuknanden i covid-19, varefter FHM justerar det erhållna resultatet med ledning av överdödligheten, som sannolikt hade varit en underdödlighet för 2020 utan det här viruset. Genom att manipulera statistiken och skylla på "eftersläpningen" har FHM lurat i stora delar av svenska folket att ingen har dött under pingsthelgen. Vilket är passande för FHM, när endast fyra har dött i Finland och ingen i Norge och Danmark under vardagsdygnen före pingshelgen. 
 
Enligt reglerna ska dödsfall rapporteras till Skatteverket för avregistering av de avlidna senast första vardagen efter dödsfallet. Dödsorsak ska rapporteras till Socialstyrelsen inom tre veckor efter dödsfallet.Så länge vill nog ingen vänta på att få veta exakt hur många som har dött av covid-19. En mindre del av dem, som har insjuknat i covid kan ha dött av andra orsaker, och därför gissar FHM och presenterar sina egna gissningar som vetenskapliga sanningar. En S-bloggar har skrivit att dödstalen bör justeras ner för andra orsaker, men det har alltså FHM redan gjort - utan vetskap om dödsorsak för de avliidna. Då 'r ju fråganom FHM:s siffror är för höga eller för låga.
 
Det torde knappast ligga i FHM:s intresse att gissa för högt. Å andra sidan är det inte bra för FHM:s trovärdighet att ha gissat för lågt, när dödsorsakerna väl har inraopporterats till Socialsthrelsen.FHM angriper gång på gång andra länder, och särskilt de sydeuropeiska länderna för att ha uppgivit för låga dödstal. Tillgänglig statistik tyder emellertid på att Sverige har gått om Frankrike och närmar sig Italien. Sverige har alltsånu säkrat femteplatsen i världsmästerskapet i antal döda per miljon invånare i covid-19 och nosar p fjäreplatsen, som än så länge hålls av Storbritannien, som i början av pandemin valde samma linje som Sverige, men sedan ändrade strategi, när dödstalen sköt i höjden. 
 
Trots bevis för att detta är en extremt dödlig strategi, håller FHM fast vid densamma. Når ska de ansvariga ställas inför rätta för åtminstone grov oaktsamhet och vållande till annans död, om inte för mord?

Värre än Stockholms blodbad

Stockholms blodbad den 7 - 9 november 1520 anses vara det värsta massmordet i Sveriges historia. Enligt bödeln Jurgen Homuth avrättades 82 personer. Det var den svenska högadeln och dess tjänstefolk,Det är inte känt om även personer ur de lägre stånden avrättades. De var politiska motsåndare till den dansk-svenska unionen. Det är däremot känt att unionskungen Kristian ii lät mörda ytterligare att antal personer under återfärden till Danmark, däribland ett 20-tal munkar i Nydala kloster i Småland. Antalet döda i och i driekt anslutning till Stockholms blodbad kan därmed uppskattas till drygt 100. 
 
Någon centraliserad folkräkning fanns inte i Sverige vid den tiden, men med ledning av den första folkräkningen i Sverige 1749 kan landets totala folkämängd vid tiden för Stockholms blodbad uppskattas till 1,5 miljoner .Jämfört  med dagens folkmängd i Sverige är det som om 685 personer hade mördats idag. Det av höga ämbetsmän vid Folkhälsomyndigheten iscensatta expereminetn med flockimmunitet har krävt mångdubbelt fler dödsoffer. 
 
Visserligen fortsätter företrädare för den dödsföraktande myndigheten att förneka att målet är flockimmunitet, men säger att det är en effekt av den valda strategin. vilket framställs som något positivt. Man måste vara mer än känslig för språkets nyaser för att förstå skillnaden. Under dagens presskonferens sa myndighetens företrädare att målet är att fördröja smittspridningen så att sjukvården hinner med. Alltså inte att stoppa och hålla nere smittspridningen så mycket det bara går.
 
I TV-programmet Vetenskapens värld igår skröt den förre statsepidemiologen Johan Giesecke med att han blivit kontaktat av utländska kolllegor som frågat "Vad håller ni pä med? Tar ni livet av folk?". Men att samma kollegor sedan ett par veckor tillbaka velat ta del av de svenska erfarenheterna. Vilket dock inte motsäger de tidigare protesterna mot det svenska experimentet. Programledaren ställde då frågan till den nuvarande statsepidemiologen Anders Tegnell om han också fått motsvarande reaktioner och frågor från utlänska kollegor, vilket han besvarade jakande. 
 
Bevisen för ett pågående experiment med flockimmunitet i Sverige hopas alltmer. Inte minst därigenom att både anhängare och motståndare inom forskarvärlden säger just det. En brittisk suipporter till Tegnell har sagt att om fler dör nu, dör färre längre fram. Vilket förutsätter att de vidlyftiga teoriera visar sig stämma. 
 
Att på det här sättet avsiktligt ta livet av en massa människor. ofrivilliga försökspersoner,  kan dock inte rättfärdigas med vetenskapliga landvinningar, som kan användas till att rädda liv i framtiden. De läkare, som utförde mecinska experiment på koncentrationslägerfångar i Nazityskland dömdes för sina brott, utan aveende vid eventuella framtida vinster med experimenten. 
 
Hittills har 3.313 svenskar dött i covid-19. Jämför med de norska dödstalen omräknade till svenka förhållanden (nästan dubbelt så stor folkmängd) betyder det att det pågående experimenteti Sverige hittills har kostat 2.850 personer livet. Skillnaden, knappt 500 personer, utgörs av dem som hade dött även om Folkhälsomyndigheten hade gjort rätt. 
 
Det är ofattbart att ett massmord pågår i Sverige, ett demokratiskt land, just nu. Och många fattar det inte. Därför kan det fortsätta. Många tycker att det är för oerhört för att vara sant. Eller för nytt för att vara sant. Däremot tvivlar ingen på att Stockholms blodbad verkligen har ägt rum. Ingen ursäktar den dansk-svenska kungen Kristian II med de ädla motiv, att skapa en reforminriktad och stark nordisk stormakt, som han säkert hade. 
 
Eller är det den unknaste form av svenskantionalism som blommar ut? Svensken är bättre än dansken.... Numera lyder vi inga signaler från Köpenhamn. Hämnden är ljuv. Men hoppsan, det är ju svenskar och inte danskar som dör i det svenska experimentet. 

Pengarna eller livet?!

Jag är verkligen besviken på den borgerliga oppsositionen, som inte vill förstå att rädda liv är att rädda pengar. Och det har inget att göra  med att det är 1 maj idag. Jag har inte hört några 1 maj-tal, inte deltagit i något 1 maj-firande på nätet och stödjer inte Vänsterpartiets krav på en extra semestervecka till vårdansällda. Varifrån skall alla semestervikarier tas, när de inte ens fullbemanning räcker till för att vakanserna för sjukskrivna ska fyllas och arbetsscheman göras om så att inte vårdpersonal drar med sig smitta till fortfarande friska? 
 
"Vi ska självklart rädda så många liv vi kan, undvika att sprida smitta och hålla nere trycket på vården. Men vi behöver även se och hantera de konsekvenser som nedstängning och isolering ger. Ofta är de kopplade till ekonomisk oro." 
 
Skriver en lokal KD-politiker i norra Sverige, som inbillar sig att kampen mot smittan är farligare än den massdöd på bl.a. äldreboenden, som smittan har medfört. Gamla som dör ensamma i svåra plågor, när de inte kan syresätta blodet, utan lindring eftersom ingen personal vågar gå in och anhöriga har besöksförbud. Den ekonomiska oron väger lätt jämfört med detta. Sverige är inget u-land, där arbetslösa utan inkomst svälter ihjäl. I värsta fall får väl restaurangerna skänka mat till hungriga. Frivilliga kör hem portionerna utan att få betalt. 
 
Faktum är att nästan ingenting i Sverige har stängts ner genom myndighetsbeslut. Såvitt jag vet har hittills inte en enda krog och inte ett enda hotell, inte en enda buss eller ett enda tåg ställts in efter beslut någon myndighet. Det är gästerna och passagerarna som har uteblivit efter egna beslut att inte gå ut och åta, inte bo på hotell och inte åka. Skillnaden jämfört med formella och lagliga nedstängningar, som man har valt i andra länder, är att med sådana åtgärder har vi tagit oss ur krisen snabbare. 
 
 Har inga borgerliga politiker hört uttrycket "flattern the curve" och satt sig in i vad det innebär och håller på att leda till? Hade det inte varit bättre att trycka ner kurvan från början, genom att stänga ner och täppa till alla smittvägar än att göra till en "strategi" att lika många (som hade blivit sjuka om ingenting hade gjorts) ska bli sjuka, men under en längre tid?
 
"Det debatteras flitigt ifall man verkligen kan ställa liv mot ekonomi, men det är ingenting vi heller ska göra. Vi behöver väga in båda delarna. Ekonomin är lätt att ta för given när allt rullar på och när lönen kommer in i plånboken varje månad. Oron däremot som växer just nu, kopplat till den egna försörjningen, till konkurser och arbetslöshet, riskerar ge negativa följder på hälsan. Riskerar leda till mänskligt lidande i form av depressioner, utanförskap och missbruk."
 
Sriver samma politiker. Det där, som enligt honom, diskuteras flitigt, har jag inte hört alls, om vi bortser från ekonomen Kerstin Hessius, som i början av smittpridningen i Sverige krävde att politikerna skulle bestämma ett slutdatum, när allt ska återgå till det normala. Det andra, att kampen mot sjukdomen skulle kräva fler liv än sjukdomen, har jag däremot hört till leda, trots att hittills bara en eller två vårdansällda har dött av sjukdomen. 
 
De hade kanske också kunnat räddas till livet om alla politiker och myndigheter satt uppgiften att rädda liv före uppgiften att rädda ekonomin. Det hade inte behövt vara brist -  fortfarande - på effektiv skyddsutrustning, om man bara varit beredd att skaffa fram sådan oavsett den ekonomiska kostnaden för kommuner och landsting. Det hade varit möjligt att ställa om svenska fabriker för produktion av skyddsutrustning fortare än vad som skett. 
 
Förvisso faller ansvaret tungt på regeringen. Men det faller lika tungt på den borgerliga oppositionen, som ägnar sig åt röstfiske bland oroliga företagare i stället för att göra det som måste göras först. bekämpa viruset. Rädda företag borde man ha gjort senare. Kanske efter ett moratorium (tillfälligt förbud) för konkurser. 
 
 

Svenska gudar efter Oden och Jesus: först Greta och nu Tegnell

I slutet av veckan fick jag den slutgiltiga uträkningen för 2019 från Skatteverket. Den visar att jag har betalat 1647 kr i kyrkoavgift, varav 780 kr till Svenska kyrkan, som fortfarande (?) dyrkar Jesus som Vår Herre och Gud, och 867 kr till "public service", som dyrkar de nya gudarna, först Greta och nu Tegnell, som våra gudomliga överheter. Om Greta var vårt kvinnliga helgon, kanske en inkarnation av jungfru Maria  under 2019, så är den manliga guden, Anders Tegnell, från och med i år Vår Herre och Gud. Nu ar han t.o.m sagt att det är "enögt" att titta på dödstal. Själv är han kanske lika enögd, fastän på det andra ögat, precis som den gamle guden Oden.
 
Under slutet av hednatiden i Sverige gjordes försök av den gamla religionens präster att modernisera asa-tron för att klara konkurrensen från den framträngande nya religionen, kristendomen, genom att upphöja den enögde dödsguden Oden till den nästintill ende guden. Asa-gudarna var egentligen naturkrafter (mest känd av dem är åskguden Tor), som dyrkades som gudar. Med dyra offergåvor, hästar och tjurar. "Vite Krist", som hade offrat sig själv på ett kors, var betydligt billigare i drift, så att säga, tills den nya relgionens präster började kräva dyra kyrkobyggnader.
 
Den enögde Oden var dödsguden, som red på den åttabenta hästen Sleipnir. Att de åtta benen tillhörde fyra man som bar på en död man i en kista, är lätt att räkna ut. Det är kanske inte lika lätt att räkna ut att efter den tidens svenskar efter alla denna dysterhet och död fadscinerades av evangeliet om den Uppståndne. Och löftet att alla som tror på honom inte skall förgås utan hava evigt liv. Ordet evangelium betyder glädjebudskap.
 
Efter all dysterhet med profetier om jordens undergång under förra året, lovar den nya guden att allt fixar sig om vi bara fortsäter att leva i stort sett som vanligt. Vi ska förstås "hålla avståndet" till främlingar, men det har ju vi svenskar alltid gjort. Speciellt till främlingar. Och speciellt till främlingar som inte ser ut som vi. Tegnell firas med en egen högmässa. som direktsänds i public service-TV kl. 14.00 varje dag, då vi blit upplysta om hur få som har dött sedan föregående högmässa. Ibland leds seanserna av biträdande översteprästen Anders Wallensten.  Men senast gjorde han bort sig med en grov felräkning, utan att ens upptäcka att det var en felräkning. Han hade inte lika lätt som Tegnell att snabbt finna bortförklaringar.
 
Själv tror jag att den gamle dödsguden Oden kommer att ta hem spelet till slut. Det är, som jag alltid har sagt, att när en religion försvinner, kommer en annan i dess ställe. Och bilden av Tegnell som den OFELBARE börjar ju redan rämna. Men är det egentligen förvånande att public service-TV så snabbt har blivit en kyrka, som i rask takt introduckerar nya religioner med dyrkan av människor som gudar? Detta ligger ju i själva finansieringen. En tvångsavgift, som man inte slipper genom att gå ur. Andra religiösa samfund kan man däremot gå ur. 
 
 

"...eftersom vi inte har försökt stoppa all smittspridning..."

Det sa biträdande statsepidmiologen Anders Wallensten vid frågestunden under presskonferens kl. 14.00 den 21 april.
 
Folkhålsomyndigheten har visat en enorm skicklighet i att hitta på undanflykter för att de inte har gjort det, som borde ha gjorts. Ändå missade Wallensten chansen att säga "Vi har försökt stoppa all smittspridning, men misslyckats." 
 
Vem / vilka tog det beslutet, och med vilken rätt? Fanns ens ett bemyndigande från regeringen, eller ett tyst medgivande från regeringen? Eller hölls regering (och opposition)  helt ovetande om vad som pågick och pågår?
 
Vilken smittspridning skulle inte stoppas och vilka persongrupper skulle drabbas av den smittan? Det kan den / de, som tog beslutet inte ha varit ovetande om. De kan inte ha varit ovetande om att vi har en stor andel äldre i Sverige. Och ej heller kan de ha varit ovetande om att vi har många invandrare i Sverige
 

Experimentet: värsta massmordet i Sveriges historia?

Folkhälsomyndigheten och / eller dess supporters inom media dementerar nu "rykten" på sociala  medier att att Sveriges strategi är ett experiment med s.k flockimmunitet. Jag vill inte bidra till spridning av osanna rykten, och uppmanar därför mina läsare att vara vaksamma och kritiska och inte uppfatta obevisade påstående som bevisade fakta. Men till ett kritiskt förhållningssätt hör ocks att våga ställa obehagliga frågor och rätten att inte tro blint på av SVT upphaussade experter som förklarar hur det egentligen ligger till. 
 
En forskare på Karolinska institutet, vilken anlitas som vetenskaplig auktoritet av SVT, dementerade idag påståendena att syftet är att uppnå flockimmunitet. Hon sa att syftet i stället är att platta ut kurvan, så att sjukvården hinner med, och att flockimunnuniteten är en bieffekt av detta. Är det en oönskad bieffket? Det är tydligen skillnad mellan syfte och bieefkt. Men hur ska man veta att "bieffekten" inte är det huvudsakliga syftet? Flockimmuniteten brukar ju framställas som något mycket bra. Hon sa att 50 - 60 % av befolkningen måste smittas för att flockimmunitet ska uppnås.
 
Sydkorea torde vara det land, som har testat mest. Det torde därför vara få sjukfall, som inte har upptäcts i Sydkorea. Andelen döda i procent av antalet konstaterade sjukfall i Sydkorea är 2,4 %. Inget annat land i världen med en tillförlitlig dödsorsaksstatistik har en så låg andel döda som Sydkorea. Omräknat till svenska förhållanden betyder detta eftersom Sveriges folkmängd är 10,3 miljner att c:a 125.000 svenskar har dött innan flockimmunitet har uppnätts om det kräver att minst 50 % av befolkningen har varit sjuka.
 
Det är riktigt att de experter, som regelbundet linslusar i TV, spekulerar i att en stor andel av den svenska befolkningen har haft sjukdomen utan att veta om det själva. Och att de därigenom skulle utgöra början till en flockimmunitet. Men det vet ingen i dagsläget. Statsepidemiologen Anders Tegnell har sagt att målet alrig har varit att smittspridningen ska upphöra. Syftet har i stället varit att kurvan ska plana ut "så mycket som möjligt"
 
Vad är möjligt? Stefan Einhorn, som är en av de kritiska forskarna, menar att 44 % av smittan överförs "asymtomatiskt". Det betyder, såvitt jag kan förstå, att 56 % av smittöverföringen har hindrats med den strategi som Folkhälsomyndigheten har valt. Det är uppenbart att smittöverföringen inte har stoppats "så mycket som mpöjligt" eftersom den "asymtomatiska" smittöverföringen medvetet har lämnats orörd. 
 
Om det stämmer är det som nu pågår i Sverige det värsta massmordet i Sveriges historia. Många av de över 1500 hittills avlidna kan ha dött i onödan i ett planerat experiment. med ett helt lands befolkning, alltså inte en mindre grupp frivilliga försöskpersoner. 
 
Experimentförnekakrna invänder kanske att Sverige har mycket lägre dödstal (även räknat i förhållande till folkmängden) än de värst drabbade europeiska länderna. Men å andra sidanhar Sverige mycket högre dödstal än Tyskland och de nordiska grannländerna, samt något högre dödstal än USA.
 
Det kan ju vara så att Sverige hade ett bättre utgångslåge än dej värst drabbade lånderna Italien och Spanien, bl.a landets insulära läge på den skandinaviska halvön, andra ungesvanor, mindre trångboddhet och senare ankomst för våren och iinga storhelger, där man reser långt och träffar vänner och bekanta mellan jul / nyår och påsk. Frågan kvarstår alltså om experimentsugna experter och byråkrater har kastat bort Sveriges annorlunda förutsättningar till förmån för ett oerhört ansvarslöst experiment. 
 
En del politiska makthavare kan i största hemlighet ha lockats med av de ekonomiska vinsterna med att låta starkt vårdbehövande gamlingar dö samt låta en invandrargrupp med hög arbetslöshet bli smittad till följd av dålig information på andra språk än svenska .

Dags att byta ut vår ursvenska Frälsare Tegnäll mot profetissan Muhamedana?

 
 I corona-tider borde vi kanske hälsa på alla människor på samma sätt som muslimer hälsar på det motsatta könet. Vi ska vara stolta över vår svenska kultur, våra seder och bruk, men låt  inte svenskhetengå till överdrift, som det gör när våra lnya, storsvenska, idoler åtsas att de andra inte ens finns och vi hittar på nya konstigheter som att hälsa med armbågen, när i kan lära av andra.

 

Statsepidemiolog Anders Tegnell har helgonförklarats dag efter dag. Just nu är han definitivt större än Jesus och frågan är hur länge det dröjer innan han är större än Gud.Det har skapats en mycket märklig kult kring Anders Tegnell. Sen drygt en månad tillbaka leder han nästan varje dag Folkhälsomyndighetens dagliga TV-sända presskonferenser. Ibland får jag för mig att man kan bli kult- och helgonförklarad bara man visar sig tillräckligt ofta i TV. Så tror jag är fallet med Anders Tegnell Vad har han gjort för att bli en ikon? Egentligen inte särskilt mycket. Han är en helt vanlig man, 64 år idag. Han har ett alldagligt utseende. Han är slarvigt, det vill säga folkligt, klädd i slitna ljusblå jeans, en tenniströja under en tjockare tröja. Hans färgval är ofta rostbrunt. Vissa dagar har han rostbruna manchesterbyxor och en akryltröja i matchande färg. Annars är han mest grå- eller vitklädd. Ingenting som sticker ut, alltså.

Detta har den numera pensionerade (?)TV-profilen Elisabet Höglund skrivit på sin blogg.Hon har alldeles rätt om helgonförklaringen av Tegnell, men missar att det beror på tre saker:

1 att det är hennes forna kollegor i den numera skattefinansierade statstellevisionen som har upphöjt denne statsbyräkrat till gudastatus, och

2. att det beror på vårt behov av en frälsargestalt, som befriar oss ur hotande fångenskap (karantän) i det avkristnade Sverige, zamt

3. nationell chauvinism, behovet av en stark ledare av den egna rena rasen, en folklig svensk efter alla år av ovanifrån påbjuden mångkulturalism' Hade någon kunnat tänka sig en invandrare med namnet Muhammed i rollen som svenskarnas Frälsare från ondo, när inte ens judiske Jesus duger längre?

 

Tänk att det behövdes en pandemi för att svensknationalismen skulle blomma ut som den gör idag, när statsministern talar mot en fond av svenska flaggo roch - som om han vore den nye gudens profet - förkunnar att Sverige är bäst i världen, att bara Sverige gör rätt och att alla andra gör fel. 

 

Problemet med Höglund är inte att hon lyfter fram ett par kvinnor som mer kompetenta än den manliga färlsargesatlgen Anders Tegnell. De ger helt klart ett mer kompetent intryck än den gudaförklarade mannen Tegnell. Problemet är inte ens att den utvalda Karin Tegmark-Wisell, avdleningschef på Folkhälsomyndigheten, är vacker som en svensk sommaräng och har ett lika svenskt utseende som den manliga frälsargestalten Anders Tegnell. Hon går säkert hem som kvinnlig frälsare hos ett folk som  börjat tröttna på att nästan varannan kvinna i TV har ett afrikanskt utseende. Vad vill TV visa med det? Är inte vi svenskar fortfarande i majoritet?

 

Dessutom är Karin Tegmark-Wisell bätte klädd och har en snyggare frisyr än den manliga guden Anders Tegnell. Det är så vi svenskar fill se fåra svenska kvinnor. Inget fel i det. Men är det inte märkligt att svensknationalismen blommar ut så extremt, när vi behöver nya nationella förebilder, när vi behöver vara stolta över att vara svenskar, rentav bäst i världen - som det var tillåtet att tro för sådär 50 ¨år sedan.

 

Hon flaschade förbi i TV-rutan under några sekunder, en kvinnlig AT-läkare (en ännu ej legitemerad läkare som är ute på sitt första läkarjobb) med föräldrar födda i Somalia. Hon sa att hennes egen folkgrupp, svensk-somalierna. är överreprsenterad bland de döda. Tegnell mumlade något på sin byrökratsvenska om att "vi arbetar med det", och simslabim var han även svensk-somaliernas frälare, större än muslimernas gamla profet, Muhammed.

 

Det är därför jag ställer frågan om det inte snart är dags för profetissan Muhamedan att göra entré i rutan. i denna yttesta av tider. när vi har ett så starkt behov av nya gudar och deras profeter.

 

Nej. Elisabet Höglund har fel, när hon tror att det enda problemet med Anders Tegnell är att han har fel kön.vilket ju för övrigt skulle kunna rättas till med en av läkarvetenskapens stora landvinningar; de könskorrigerande behandlingarna. Problemmet är inte heller frosseriet i svenskhet, som dock är något överdrivet, när vi plötsligt nästan helt bortser från invandrarna, att de också finns, här och nu. 

 

Nejdå, problemet är vårt, eller snarare överhetens, behov av nya gudar och nya profeter, som inte erbjuds av de traditionella religionerna. Problemet är upphöjlelsen av statsbyråkrater till helgon, profeter och gudar. Det hjälper inte med kosmetiska förändringar av kön och hudfärg. Det är fel, fel, fel.-  Mot denna vidskepelse och avgudadyrkan bevare oss milde herre Gud!  Så bör vi kristna tänka. För muslimer finns säkert något passande koran-citat med ungefär samma innebörd. 


Den snälla doktorn som inte tvingar oss ta den beska medicinen.

Se bild! Är det en bra doktor? Smittskyddsläkarens befogenhet att isolera smittbärare är inte till för att skydda smittbäraren själv utan för att skydda alla andra. 
 
 
Tänk efter! Vilka är "oss" i rubriken? 
 
Så illa som Folkhålsomyndigheten har skött sin uppgift kan vi alla vara smittbärare utan att veta om det. Men de flesta av oss är sannolikt inte smittbärare. De restritioner som har införts i andra länder, bl.a.i våra nordiska grannländer syftar till att skydda en okänd del av befolkningen (den del som inte bär på smittan) mot en annan del av befolkningen (den del som är smittbärare men kanske inte själva vet det) 
 
Vem ska skyddas mot vem? Det är den beska medicinen, den som räddar liv. Om det inte vore fråga om en ovanligt smittsam sjukdom, hade det varit var och ens ensak om hon / han vill riskera livet genom att inte ta den beska medicinen. Men ska man ha rätt att riskera andras liv för att själv slippa ta den beska medicinen?
 
Den snälla doktorn tilllåter dig att riskera andras liv.Su kanske är omedveten om att du även riskerar ditt eget liv. Du kanske tycker att du inte ska avstå från något för andras skull. Jag tänker att den snälla doktorn tänker på samma sätt. Han vill inte avstå från berömmelserna för att vara den snälla doktorn, som låter patienten göra som han /hon själv vill.
 
Som nöjer sig med "rekommentationeer". Läter oss bestämma själva om vi vill följa "rekommenationerna" eller ej.
 
Det hade varit okej om det bara hade handlat om varje patients eget liv.  
 

Optimistkonsulten

 

Kan man lita på myndigheter som trotsar myndigheter?

Eller mer exakt: Kan man lita på svenska myndigheter som trotsar internationella myndigheter?
 
Det handlar naturligtvis om den svenska Folkhälsomyndighetens trots mot både Världshälsoorganisationen och EU:s smittskyddsmyndighet. 
 
Den enda utländska  politiker av någon betydelse, som stödjer Stefan Löfvéns trotslinje är Brasiliens president Bolsonaro, som blir alltmer isolerad i sitt eget land och nu överges även av guvernörer som tillhör hans eget högerparti.
 
Att man inte kan lita på den svenska Folkhälsomyndigheten innebär givetvis inte att man inte ska följa de råd som ges av densamma, i den mån dessa råd påbjuder ökad försiktighet. Det gör inte alla råd som ges av FHM. Myndighetens råd tiii  70 + att ta med en termos ut och sitta på en parkbänk kan förvisso verka oskyldigt. Men är det en uppmaning till ökad försiktighet jämfört med att sitta hemma?
 
Mig veterligt har FHM hittills inte givit ett enda råd till ökad försiktighet, som inte tidigare har givits av utländska myndigheter och blivit så kända i Sverige genom nyhetrsrapporteringen från andra länder, så att svenskarna förväntat sig att samma råd ska ges även av svenska myndigheter. 
 
Det är klart att man ska följa de utländska råden, även om de upprepas av opålitliga svenska myndigheter. Även härmapor kan råka säga sanningar. 
 
Men i huvudsak angrips hela tiden den internationella expertisen av byråkraterna i FHM för att sakna vetenskapligt bevisat stöd för sina åsikter om hur epidemin ska bekämpas. Och att de skarpa åtgärder som genomförs i andra länder bara ger marginell effekt. 
 
Men det är de marginella effekterna som är skillnaden mellan liv och död, om smittan ska spridas sp mycket att det blir en epidemi. Alla som har genomgått en antibiotikakur vet att man måste fortsätta att medicinera tills förbpackningen är slut, även om man dessförinnan blivit frisk. Det kan finnas enstaka bakterier kvar, och de kan börja föröka sig om behandlingen upphör i förtid. De sista dagarnas medicinering har bara marginell effekt, eftersom den kvarvarande smittan bara är marginell. 
 
Under flera veckor har vi hört statsepidemiologen försäkra att det varit för tidigt att vidta drastiska åtgärder, att man måste spara "verktygen" tills det är allvarligt. Och nu här det är allvarligt är det för sent, enligt samme person. 
 
Det börjar mer och mer likna en medveten strategi att hela svenska folket under 70 år(som ändå inte har jättemånga år kvar att leva) ska bli smittade i en någotsänär kontrollerad hastighet. Ett experiment.
 
 

Vetenskap och beprövad erfarenhet rakt ut i det okända

En byråkrat med den prestigeladdade titeln "statsepidmiolog"  har givit begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet" en helt ny innebörd. Han kräver att de utländska experter, som kritiserar det svenska experimentet, ska bevisa stt de har rätt. Trots att deras kritik bygger på just vetenskap och beprövad erfarenhet. Vilket hans eget  experiment med förvärv av "flockimmunitet" inte gör. Han påstår att han har kollat upp en norsk smittskydds-professor och funnit att hon inte har fler data än han att utgå från.
 
I dagens nyhetssändningar sa denne byråkrat att han hoppas att en så stor del av svenskarna ska ha blivit immuna redan till sommaren att epidemins fortsatta spridning bromsas upp. Men kära  nån, då räcker det inte att 100.000 svenskar ha blivit sjuka och har tillfrisknat att förvärvat immunitet. Det behövs snarare över  6 - 7 miljoner för att få någon märkbar effekt. Och d å kommer alla, som tillhör någon riskgrupp, ändå att leva farligt.
 
En amerikansk forskare intervuades om vad han anser om den svenska modellen. "Flockimmunitet är en bra idé, men frågan är hur man når det". Ja, just det är frågan. Men man får kanske svar på den frågan genom att utsätta 10,3 miljoner (alla som bor i Sverige) för ett experiment, som de inte ens har tillfrågats om de vill delta i. Statsminister Stefan Löfvén kan väl inte vara så obildad, så att han inte förstår vad han har tillåtit? Redan som nybliven S-ledare öppnade han dörren för att den medicinska forskningen ska få tillgång till ofrivilliga försökspersoner i Sverige. S skulle satsa på "life sciense".
 
I USA har redan ett nyutvecklat vaccen mot coronan injicerats i de första försökspersonerna. I Sverige börjar djurförsök i nästa vecka. Två mänskliga försökspersoner har redan anmält sig som frivilliga till de tester på människor som måste följa. Om dessa försökspersoner överlever är de värda allas vår respekt och beundran för deras mod och offervilja. Riskerna torde dock inte vara större än vid läkemelstester i allmänhet. 
 
Naturligtvis kunde experimentet med flockimmunitet också ha gjorts på ett begränsat antal försökspersoner, som ställt upp frivilligt. Men nu är det så att oavsett om det gäller tester av ett nytt vaccin eller experiment med naturligt förvärvad immunitet genom utvecklad sjukdom, att man bör starta med en mindre grupp försökspersoner, innan man påbörjar behandlingen av ett helt folk. 
 
Själva ordet "flockimmunitet" antyder att det handlar om en mindre grupp djur, som lever isolerat från sina artfränder och utvecklar immunitet som flock. Skillnaden mellan immunitet, som har framkallats av ett vaccin, och naturligt förvärvad immunitet (flockumminitet) är att vaccinen provocerar kroppen att producera antikroppar mot viruset, så att man inte blir sjuk. Medan den naturligt förvärvade immuniten är resultatet av en genomgången sjukdom.
 
Parallellt med utvecklingen av vaccen pågår utveckling av medicin, som ska lindra sjukdomen. Eftersom medicinen avses ges till personer, som redan är sjuka, behövs inte lika rigorösa och långvariga tester som vid utvecklingen av vaccin. Det viktiga här är att den lindrande effektern väger över eventuella medicinbiverkningar. 
 
Detta är inte alls oväsentligt, eftersom en lindring ökar chansen att döende patienter överlever, och att svårt sjuka patienter blir lindrigt sjuka och kanske kan vårdas i sina egna hem. Risken att sjuka smittar andra torde också bli mindre.
 
Bland djur är den förvärvade immuniteten mot vissa sjukdomar beroende på den vanliga flockstorleken bland vilda djur av samma art, vilket betyder att solitära (ensamlevande) djur, exempelvis katter, har avsevärt sämre immunitet än djur som naturligt lever tillsammans i stora flockar, exempelvis hundar. Detta vet alla, som har ägnat sig åt djurskötsel yrkesmässigt. Smittskydd är en  tidskrävande del av jobbet i stora svinbesättningar. 
 
Vilken är den naturliga flockstorleken hos arten människa? En sak är helt säker: Att vår stora städer har tusenfalt fler invånare än den naturliga flockstorleken hos arten människan. Även om den flockimmunitet, som den svenska statsepidemiologen  hoppas ska uppstå hos svenska folket redan till sommaren 2020, verkligen infinner sig, är det inte alls säkert att den sålunda förvärvade immunitet kommer att stå sig til sommaren 2021.
 
Men det kan kanske det påbörjade experimentet med hela svenska folket som ofrivilliga försökspersoner ge svar på. 
 
Sanningen är att Folkhälsomyndigheten och regeringen inte har gjort det som borde ha gjorts om målet varit att hindra sjukdomen att komma in i landet. Statsepidemiologen har gång på gång ursäktat dessa försummelser med att de åtgärderna (som nu görs i andra länder) bara hade givit "marginella" effekter".Men även dessa marginella effekter hade ju behövs - som komplement till övriga åtgärder - om målet hade varit att stoppa smittspridningen. 
 
Målet har ju tydligen varit att antalet samtidigt sjuka inte ska vara större än vad sjukvården kan hantera. Men det behövs ju ändå att flera miljoner svenskar smittas och blir sjuka innan flockimmunitet uppnås. Är dessa målsättningar över huvud taget förenliga? Flockimmunitet snabbt, men utan att för många är sjuka samtidigt. 
 
 
 
 

Asylrätten måste regleras bättre

I dessa dagar, när misstankarna växer att hela svenska folket utsätts för ett gigantiskt experiment med "flockimmunitet" uppkommer frågan i vilket land ska vi svenskar söka asyl. Någon vinst ska vi väl ha av vår hittills förda generösa flyktingpolitik. Som vi har hjälpt andra, har väl vi rätt att bli hjälpta? För vår generösa flyktingpolitik har väl inte varit ett självbedrägeri, solidartiteten ska väl vara ömsesidig?
 
Vem har rätt till asyl? Det står i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948, artikel 14:
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och  åtnjuta asyl från förföljelse.
2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.
 
I moment 1 står att "var och en" har rätt att söka asyl  i andra länder, vilket betyder att man måste befinna sig i ett annat land än sitt eget, när man söker asyl.Man måste alltså först ta sig till något annat land. Vi mådyr emellertid  konstatera att någon motsvarande skyldighet för andra lånder att släppa in flyktingar i landet för att de ska få möjlighet att söka asyl inte finns.
 
Det står över huvud taget inget om i vilket land en flykting ska söka asyl Det är en populär idé, inte minst bland svenska politiker, att det borde vara möjligt att söka asyl på de svenska ambassaderna i flyktingarnas hemländer. Men de tänker inte på hur det ska gå till rent praktiskt, om det inte är meningen att flykmtingarna ska bo på de svenska ambassaderna resten av sina liv. Om de kan lämna ambassaderna för att ta sig vidare till Sverige utan att bli gripna, är de sannolikt inte förflöjda och är därmed inte att anse som flyktingar.
 
De, som vill komma till Sverige av något annat skäl än förföljelse, exempelvis som turister, ska de givetvis söka tillstånd (turistvisum, e. dyl) på svenska ambassaden i hemlandet. Jag uppmanar alla, som diskuterar frågan att skilja mellan flyktingar å ena sidan och turister och andra besökare å andra sidan.
 
Det är alltså endast förföljelse som är asylskäl, inte diskriminering, fattigdom eller avsaknad av kostnadsfri högre utbildning. Att handläggningen av asylärenet har tagit lång tid, är heller inget asylskäl och bör inte vara det i synnerhet om tidsutdräkten har vållats av den asylsökande själv genom meningslösa överklaganden. 
 
Den, som har fölljt den svenska debatten de senaste decennierna k an tro att det är ett asylskäl ("särskilt ömmande skäl") att man inte kan få nödvändig vård mot en livshotande eller eljest allvarlig sjukdom i hemlandet, oavsett om det beror på att den nödvändiga vården över huvud taget inte finns i hemlandet, eller finns men inte är gratis, eller på att sjukhusen är fullbelagda coh högre prioriterade patienter har fått gå före.
 
Någon sådan bestämmelse har emellertid aldrig funnits i de internationella regelverken, men däremot i en nu avskaffad världsunik svensk lag. Så nog kan man tycka att alla länder i världen med leidiga sjuhussängar borde återgälda denna unika svenska generositet genom att ge asyl åt svenska corona-flyktingar. För det är väl inte så att vi svenskar är grundlurade av våra generösa politiker?
 
Och är det inte märkligt att samma land, som under många år har uppfattatt sjukdomar, som krävt så dyra behandlingar så att de inte har ingått i hemlandets utbud av gratis sjukvård som ett asylskäl i Sverige, har ryýustat ner sjukkvården så kraftigt att intenvisvfårdplatserna knappt räcker till den egna befolkningenunder normala förhållanden - och än mindre när epidemier rasar? 
 
Detta var bara början på ett planerat längre inlägg. Jag skriver färdigt senare.

Alla andra gör fel - bara Sverige gör rätt.

Österrike har förbjudit sammankomster med mer än 5 deltagare. Sverige har förbjudit sammankomster med mer än 500 deltagare.
 
Alla vet ju att 1 smittbärare på 5 personer betyder att andelen smittbärare är 20 % av samtliga. Samt att 1 smittbärare på 500 personer är 0,2 % av samtliga. Sverige är världsbäst på att förebygga panik med lugnande besked.
 
Illasinnade makter, som Kina, försöker dock skapa panik i Sverige. Alla vet ju att Kina är en kommunistisk diktatur, som övervakar varje steg enskilda kineser tar, med metoder som inte kan accepteras i en demokrati som Sverige. Justitieministeer Morgan Johansson säger att den kineiska kritiken mot Sverige för att inte ta corona-hotet på allvar är en hämnd för Sveriges krtik mot Kina för fängslandet av Gui Minhhaj. I kinesiska kommunistpartiets tidning beskylls Sverige för att stoppa huvudet i sanden genom att begränsa antalet provtagningar samtidigt som befolkningen tillåts röra sig fritt.
 
Turkiets beslut att inte släppa in svenskar i landet, var kanske en hämnd för Jimmie Åkessons flygbladsutdelning bland migranterna  vid gränsen mot Grekland?
 
Den statliga svenska propagandakanalen SVT har flera gånger anklagat president Trump för att skylla corona-spridningen i USA på EU. Som ett starkt argument för denna konspirationsteori framhöll stt Storbritannien  inte omfattas av beslutet. Har SVT redan glömt att Storbritannien  inte längre är medlem av EU, och inte längre omfattas av den fria rörligheten inom EU?
 
Dessutom har beslutet nu utvidgats till att omfatta även Storbritannien.
 
Österrike, Kina, Turkiet och USA: Alla har de fel. Bara Sverige har rätt..

Kan man stänga in 80 miljoner turkar i Turkiet?

 En liberal ledarskribent skriver i sin tidning att man inte kan stänga in 4 miljoner flyktingar i Turkiet. Och att de måste tillåtas fortsätta till EU och Sverige, som redan har 400.000 invånare med muslimsk tro eller muslimsk församlingstillhörighet (om de inte är aktivt troende). Varav ytterst få, kanske något hundratal, är ursprungs-svenskar som har konverterat till islam.

Procentuellt utgör enbart muslimerna en lika stor andel av den svenska befolkningen, som flyktingarna i Turkiet utgör av den turkiska befolkningen.  Men till det kommer för Sveriges del ett mycket stort antal kristna flyktingar, varav c:a 100.000 katoliker. Därtill orodoxt kristna samt hinduer och buddister.

Varför skulle inte Turkiet kunna härbergera lika många flyktingar, procentuellt av befolkningen, som Sverige - när Turkiet dessutom får stöd av EU för att härbärgera dessa flyktingar? Vilket Sverige inte får. Turkiet har långt kvar innanflyktingarnas andel av toktalbefolkningen når upp Sveriges.

Varför kan man inte "stänga in" 4 miljoner flyktingar i Turkiet, när man kan stänga in 80 miljoner turkar i samma land? De är ju också utestängda av EU:s stängda gränser.Somliga svenska debattörer lever kvar i svunna tider, när antalet flyktingar i världen bara var en bråkdel av dagens flyktingvolymer. 

al-Assad är en lika legitim president i Syrien som Josef Stalin var legitim regeringschef i Sovjet. Gjorde då västmakterna, och i synnerhet USA, fel som hjälpte Stalin att kasta ut de tyska angriparna ur Sovjet? Oavsett om landet är en diktatur eller inte, har vä Syrien lika stor rätt att försvara sina gränser som andra länder - i synnerhet som Turkiet inte har något FN-mandat för angreppskriget i Syrien.

Om USA hade kunnat hjälpa den delvis väpnade demokratiska oppositionen i Syrien att avsätta al-Assad, så missade Hillary Clinton, som då var amerikansk utrikesminister, den chansen. I stället gav USA urskillningslöst vapenhjälp till ALL opposition mot al-Assad, alltså även det sin inom kort blev IS.  Faktum är också att delar av det som från början var den väpnade delen av den demokratiska oppositionen mot al-Assad övergick till de anti-demokratiska styrkorna och därmed inte längre kunde räknas till den demokratiska oppositionen, utan till en "opposition" som var ännu mycket värre en al-Assad diktaturen.

Nu stödjer Turkiet de syriska fascisterna och extrema islamisterna. Det är de turkiska trupperna, som befinner sig på fel sida den turkisk-syriska gränsen. Så länge de gör det kan det inte bli fred i Syrien. Erdogan vill ha EU:s och Nato:s stöd, inte bara politiskt utan även militärt, för att fortsätta den illegala ockupationen av syriskt territorium och tvångsförflytta syriska medborgare med kurdisk etnicitet till andra delar av Syrien och "repatriera" syriska flyktingar av icke-kurdisk etnicitet till de idag och historiskt kurdiska delarna av Syrien.

 EU:s svar måste vara ett stenhårt krav att det turkiska angreppskriget och ockupationen i Syrien upphör och att de syriska flyktingarna i Turkiet repatrieras till sina egna hemtrakter i Syrien. EU:s krav på Ryssland måste vara att Putin använder sitt inflytande över den syriska regimen till att kräva demokratiska reformer, nationell försoning och amnesti för alla som enbart har stött fel sida i inbördeskriget och inte har gjort sig skyldiga till grova krigsförbrytelser. 

Läste nyss på nyheterna att EU nu erbjuder motsv. 21.000 Skr till flyktingar i det överfulla lägret Moria på den grekiska ön Lesbos om de frivilligt återvänder till sina hemländer. Det är min linje. Vi ska hjälpa flyktingarna ekonomiskt, inte öppna våra gränser på order av semidiktatorn Erdogan. Asyl ska vara ett tillfälligt skydd, så länge man behöver skydd. När skyddsbehovet har upphört ska man ha hjälp att åka hem.

Med minst 70 miljoner flyktingar i världen är det inte realistiskt att alla ska få ett nytt hemland permanent och att de dessutom själva skulle ha rätt att välja sitt nya hemland. All erfarenhet visar att en alltför "generös" flyktingpolitik lockar en mängd andra migranter, som inte har några om helst asylskäl. Den, som verkligen "flyr för livet", som alla påsås göra, torde inte ha stora krav på värdland. 

.


Gränsen: vattenkanoner och tårgas mot bultsaxar

 
Den turkiska polisen handlade föredömlig, , när det grep Åkesson och satte h onom på ett plan them med återreseförbud. Han hade antagligen kommit till Turkiet på turistvisum, och saknade tillstånd att dela ut flygbladen till migranterna på den turkiska sidan gränsen, Nej som turist, som kommit legalt till ett annat land, har man inte samma rätt till yttrandefrihet som landets egna medborgare. Och det gäller naturligtvis i ännu högre grad för dem, som vistas helt illegalt i landet. Det står till och med i den svenska grundlagen, Och för överigt är yttrandefriheten i Turkiet begränsad, jämfört med i Sverige, även för landets egna medborgare.
 
Var då innehållet i flygbladen olagligt enligt turkisk lag? Troligen inte. Ingenting har framkommit, som tyder på att Åkesson har blivit dömd och utvisad ur Turkiet p.g.a. brott. Han hade möjligen överträtt sina rättigheter som turist. Han borde kaske ha nöjt sig med att titta på någon sevärdhet. Och sevärheter fanns det förvisso. Exempelvis migranter, som ryckte fram mot gränsstängslet med bultsaxar, för att klppa hål att ta sig igenom, men motades bort av den grekiska gränspolisen med vattenkanoner och tårgas. På bilden ovan ser du en typisk bultsax. Just den modellen kan klippa av massiva järnrör , kättingar och hännglås med en diameter på hela 10 mm. Man kan faktiskt klippa itu ännu tjockare järnstycken, men då måste man ta i flera gånger.
 
Upprördheten mot Åkessons flygbladsutdelning är stor i Sverige och han är polisanmäld av flera svenska moralväktare. Borde de inte i stället ha riktat ilskan mot åklagaren i landet, där det förmodade brottet har begåtts, för att ha skickat hem Åkesson utan att ens ha åtalet honom? Själv tycker jag nog att den svenska polisen och svenska åklagare har en del att lära sig av sina turkiska kollegor, speciellt när det gäller utlänningar som vistas illegalt i landet och demonsterar och har sig mot beslut att de ska lämna landet. Men som bekant händer det att de olagliga (?) prostesaktioerna ger rik utdelning, exempelvis i form av den s.k. gymnasielagen, som  röstades igenom i riksdagen. 
 
Läste idag på en S-politikers blogg, hur upprörd han var. Media borde skämmas för att ha stött Åkessons propagadakupp, tycker det soocialdemokratiska f.d. kommunalrädet. Men inte ett ord på den bloggen med kritik mot de socialdemokratiska ministrarnas uttalanden om att stärla EU: yttre gränser. Vad är det som den svenska regeringen stödjer? Jo. vattenkanoner och tårgas mot "utsatta människor", som är så "desperata" så att de angriper EU:s yttre gränser med bultsaxar, som de fått av den turkiska staten, kanske "made in Sweden".
 
Är de då syriska familjefäder med fruar och småbarn i släptåg, som faktiskt går till angrepp mot EU:s försvarstyrkor? Naturligtvis finns det gott om lurade människor uppe vid gränsen mot Grekland. Men hur har de kunnat vara så dumma, så att de har trott på Erdogans löfte att gränsen hade öppnats? Ja, åtminstone de. som velat komma till Sverige, har kanske trott på svenska politikers (från C, MP och V om en återgång till den migrationslagstiftning, som vi hade före november 2016, 
 
Vilka borde skämmas? Är det inte snart dags att ställa dessa ansvasrslösa svenska politiker till ansvar för vad de har ställt till med, genom att ge dessa migranter falska förhoppningar om att kunna komma till Sverige - om de bryter mot EU:s lagar? Om flygblad verkligen kan hjälpa mot falska förhoppningar, så är flygbladsutdelning att föredra framför vattenkanoner och tårgas. 
 
Och Vänsterpartiet, som är så begivna på att kritisera svensk vapenexport, borde kanske sätta upp bultsaxar på förbjudna listan? I stället för att gnälla mot den grekiska regeringen för att den beskriver striderna vid gränsen med samma ordval som vanligtivis använts mot militära invasionsförsök..

Om

Min profilbild

RSS 2.0